Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice Administrative

Departamentul Relații Internaționale

LUCRU IDIVIDUAL

La disciplina: Economie

Referat: Specificul pieții valutare în Republica Moldova

Autor: Păun Mihaela, RI, gr.201


Conducător științific: (semnătura)
Teleucă Lina, dr. lector

Chișinău, 2019
Piața valutară este locul unde se desfășoară tranzacțiile de vânzare-cumpărare a valutelor și
permite participanților să schimbe anumite monede contra altora. Piața valutară este o ramură
distinctă a pieței monetare si funcționează atât la nivelul unei economii naționale cât și la nivelul
pieței internationale în ansamblul ei. Participanții în piața valutară sunt de obicei bancile
centrale, care au rolul de a reglementa și monitoriza evoluția pieței, băncile comerciale, casele de
schimb valutar și alte persoane sau instituții care acţionează pe piaţa valutară în numele şi contul
clienţilor sau în nume şi cont propriu (brokeri/dealeri).
În Republica Moldova, piața valutară se creează și se dezvoltă prin contribuția Băncii
Naționale, care împreună cu alte instituții publice asigură reglementările necesare și respectarea
acestora. Piața valutară a Republicii Moldova este definită de dinamica cursului valutar și de
rulajul realizat.
Achiziționarea și vânzarea de valută străină în Republica Moldova se realizează prin
intermediul băncilor licențiate. Cerințele pentru procesarea documentelor utilizate de către
instituțiile de credit în procesul de cumpărare și vânzare a monedei străine în numerar sunt
stabilite de către Banca Națională a Moldovei. Rata de schimb reprezintă un raport proporțional
între unitățile monetare din diferite țări.
Specificul piețelor valutare pot diferi în funcție de tipul de curs valutar utilizat:
 cu un singur regim – pentru astfel de piețe este caracteristic cursul de schimb flotant, iar
cotația acestuia este stabilită în cadrul tranzacțiilor valutare;
 cu regim dual – reprezintă o piață pentru care se aplică simultan cursurile de schimb fix și
flotant.
După tipul de organizare, piețele valutare sunt divizate în:
 piețele bursiere - sunt piețele valutare organizate, pentru care schimburile valutare
reprezintă una dintre cele mai ieftine surse de monedă străină; de regulă, lichiditatea
ofertelor plasate pentru licitații este considerată a fi absolută;
 piețele în afara burselor – sunt organizate de dealeri și operate de ei prin telefon, rețeaua
de calculatoare sau telefax.
Bursa valutară este o întreprindere a cărei funcție constă în organizarea tranzacționării valutei
și a valorilor mobiliare, valoarea cărora este exprimată în valută străină. Scopul unei astfel de
activități este de a mobiliza fondurile temporar disponibile prin vânzarea valutei/titlurilor de
valoare și stabilirea unui anumit curs de schimb. Trebuie de remarcat faptul că, piețele ambelor
tipuri se completează reciproc și au o trăsătură comună – manipulează cu valută și titlurile de
valoare într-un sector bine desemnat. Pentru aceasta, pot fi utilizate diferite metode și forme de
realizare a resurselor de schimb valutar.
În Republica Moldova, participanții pieței valutare interne sunt următoarele organizații și
instituții:
 Banca Națională a Moldovei – gestionează rezervele valutare de stat și asigură
stabilitatea cursului de schimb; pentru a rezolva aceste probleme, autoritatea de
reglementare efectuează intervenții valutare directe, stabilește ratele de refinanțare,
precum și cerințele rezervelor minime obligatorii pentru băncile comerciale din republica
Moldova;
 Băncile comerciale – aceste instituții de credit reprezintă cea mai mare parte din volumul
tranzacțiilor valutare, datorită faptului că ceilalți participanți ai pieței își păstrează aici
conturile sale, efectuează operațiuni de împrumut, de depozit și de conversie;
 Firmele și companiile – sarcina acestor organizații este punerea în aplicare a operațiunilor
de comerț exterior, cu toate acestea acces direct pe piața valutară aceste instituții nu o au,
iar operațiunile de depozit și de conversie sunt efectuate prin intermediul băncilor
comerciale; societățile de investiții, brokerii de asigurare, fondurile speculative și de
pensionare – împreună acești participanți ai pieței asigură diversificarea portofoliului prin
plasarea resurselor valutare în valori mobiliare de stat și investiții în afaceri;
 Bursa valutară națională – funcția sa implică organizarea schimbului valutar pentru
persoanele juridice, precum și formarea cursului de schimb de piață;
 Persoanele fizice – un număr mare de tranzacții sunt efectuate de cetățeni, ceea ce
influențează asupra formării unei cereri sau a unei oferte suplimentare de valută; astfel de
operațiuni includ: transferurile bănești, plăți pentru turismul în străinătate, cumpărarea și
vânzarea valutei în numerar în scopuri de economisire, operațiuni speculative.
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor
de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei,
care au avut loc pe cele mai diferite segmente ale pieței. Printre segmentele pieței monitorizate,
în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate
între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei
efectuate între bănci și clienții acestora).
Informația privind piața valutară fără numerar se calculează în baza rapoartelor cu privire
la sumele de valută cumpărate și vândute de către bănci contra lei moldovenești care sunt
prezentate la Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind stabilirea
cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele straine (aprobat prin Hotărârea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 3 din 15 ianuarie 2009).
Operațiunile sunt reflectate la data încheierii tranzacției. Echivalentul în dolari SUA este
calculat utilizând cursurile medii lunare ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta
respectivă. Informația cu privire la piața valutară fără numerar se publică lunar până în ultima zi
a lunii următoare celei de raportare. Metoda calculării volumului operațiunilor SWAP - media
ponderată zilnic, în funcție de termenul operațiunii SWAP (numărul de zile).
Desigur că există tendințe de diversificare a operațiunilor valutare pe piața valutară
autohtonă.
La baza fiecărui stat sunt politici economice, monetare, financiare, fiscale, bancare, însă fiecare
bancă se conduce de principiile generale de politică economică, după care își crează politici de
dezvoltare care ar contribui la realizarea scopului principal al băncilor în calitatea lor de societăți
comerciale, și anume obținerea unui profit cât mai mare.
Marea parte a băncilor din străinătate acordă pe piață o gamă mai mare de servicii bancare având
prețurile și comisioanele mai mci decât băncile din Republica Moldova, aceasta având o
influență negativă asupra economiei statului.
În final, pot menționa că, piața valutară cuprinde ansamblul relațiilor care iau naștere
între persoanele fizice și juridice prin cumpărarea și vânzarea de valute, precum și intituțiile
(bănci, burse) și reglementările care facilitează aceste tranzacții și fără de care nici o economie
modernă nu poate exista fără o piață valutară eficientă. Astfel este vizibilă importanța pieței
valutare, ca fiind piața care asigură circulația fondurilor de pe o piață pe alta, în așa mod
influențând asupra diferitor economii naționale sau asupra economiei mondiale în ansamblu.
Aceasta motivând-o de a fi cea mai sensibilă piață la modificările politice, sociale, monetare pe
plan internațional. Reeșind din faptul că etaloanele monetare au un caracter fluctuant, aceasta a
indus și o motivație de asigurare împotriva riscului valutar în efectuarea operațiunilor de
vânzare/cumpărare pe piața valutară. În cadrul pieței valutare se realizează operațiuni de
vânzare/cumpărare și în scop speculativ, urmând scopul obținerii unui câștig în urma modificării
cursului valutar în timp sau spațiu, sau din motivul apariției unei diferențe dintre dobânzile la
fondurile exprimate în monede diferite.

S-ar putea să vă placă și