Sunteți pe pagina 1din 11

Prof.înv.pr.

Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D


Școala Gimnazială „ Miron Costin”

Unitatea de învatare 3
Toamna, doamnă ruginie

Săptămâna V- VII 06.10.- 25.10 2020


Comp
Detalii de
Ziua specif Activităţi integrate/pe discipline; Resurse Evaluare
continut
Discip
Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei,
impresii Materiale:
Suntem diferiti dar si asemănători manual, coli
Citirea unui text: Balul fluturilor Observarea
DP Dialog dirijat pe marginea textului Fiecare este
Procedurale: sistematică
1.1; 2.3 Exercitiu – joc: Talentul meu este…. unic
conversaţia, explicaţia,
Sunt la fel cum sunt ceilalți. Sunt diferit exercițiul jocul de rol, Aprecieri
CLR de ceilalti Text suport jocul didactic globale si
1.2 Activitate de grup: Balul fluturilor
- Să ne cunoastem, să ne respectăm, individuale
Organizare:
să ne acceptăm
frontal,individ.,grupe
- Ce ne aseamănă? Ce ne deosebeste?
Ce ne face unici?
Fisă de potofoliu: Însusiri si preferinte
Familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului
Citirea în ritm propriu, cu adaptarea Textul literar. Materiale:
CLR
intonaţiei impusă de semnele de Textul narativ manual, CD,
1.1; Observarea
punctuaţie videoproiector
1.2; sistematică
Identificarea alineatelor, paragrafelor,
3.2;
titlului şi autorului unui text Text-suport: Procedurale:
4.1; Formularea orală a mesajului / învăţăturii Ciubotelele conversaţia, explicaţia,
4.2 desprinse dintr-un text citit Aprecieri
Ogarului exercitiul
Explicarea semnelor de punctuație globale si
Marți după Călin individuale
MEM Explicarea cuvintelor noi si introducerea
06.10. Gruia Organizare:
3.1 acestora în vocabularul copiilor frontal, individual,
Formularea de răspunsuri la întrebări
Video: Ciuboțelele Ogarului”
-reprezentarea numerelor de trei cifre cu
ajutorul numărătorii de poziționare; Materiale:
- citirea și scrierea numerelor de la 100 manual, fisă de lucru Observarea
la 1000; sistematică
- transcrierea cu cifre a unor numere din Formarea, Procedurale:
intervalul 100 – 1000, scrise în cuvinte citirea şi explicatia, exercitiul Aprecieri
- jocuri de asociere a numerelor mai mici scrierea problematizare globale si
decât 1000 cu reprezentarea lor prin numerelor individuale
MEM desen; Organizare:
naturale de la 0
1.1 - identificarea ordinelor și claselor; frontal, individual, pe
la 1000
- evidenţierea cifrei grupe
AVAP unităților/zecilor/sutelor dintr-un număr; Numere pare,
2.6 - exerciţii de numărare în concentrul 100 numere impare
– 1000;
- exemplificarea unor numere pare / Despre câmpii
impare;
- vizionarea unui documentar despre
câmpii;
- formulare de ră spunsuri la întrebă ri
date despre câ mpii

Limba engleză
Miercuri Religie
07.10 CLR citirea textului pe fragmente; Textul literar Materiale: Observarea
1.2; - povestirea orală, pe fragmente folosind Text-suport: manual, sistematică
2.1; 2.3 expresiile: la început, la un moment dat, Ciuboțelele fisă de lucru
3.1; după aceea, apoi, în cele din urmă; Ogarului
4.1; 4.2 - asemănări şi deosebiri între iepure şi după Călin Aprecieri
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
ogar;
- cuvinte cu sens asemănător/cu sens
opus; Procedurale:
- completarea unor enunţuri lacunare cu conversaţia, explicaţia,
informaţii din text; Gruia învăţarea prin descoperire, globale si
MEM-
- găsirea unui alt final povestirii; exercitiul individuale
3.1
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunţuri date (A/F); Organizare:
- exerciţii de dictare şi transcriere; frontal, individual,
Joc ,,Recunoaşte personajul”
Numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în
3 etc., în ordine crescătoare și
descrescătoare, cu precizarea limitelor
intervalului (de la - până la…)
Reprezentarea zecilor, a sutelor și a miei Formarea,
prin simboluri (forme geometrice, citirea şi Materiale:
liniuțe, bile colorate, etc.) scrierea manual
Generarea de numere mai mici decât numerelor fisă de lucru Observarea
MEM 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiții naturale de la 0 sistematică
1.1 date (ex.: precizarea cifrei unităților/ la 1000 Procedurale:
zecilor/sutelor) explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP
Numere pare, problematizare globale si
2.6 identificarea unor numere pare/ numere numere impare individuale
impare într-un şir de numere dat; Organizare:
- citirea şi scrierea unor numere date (cu Despre câmpii frontal, individual
litere / cifre);
- exemplificarea faunei şi florei
reprezentativă câmpiilor
- desenarea unui peisaj reprezentativ
pentru câmpie
discuţii despre familiei proprii;
- identificare semnificației liniei,
punctului, culorii și formei în opere de .Materiale:
artă; manual, acuarele, pensule,
AVAP - explorarea unor caracteristici/ bloc de desen,
Acasă Apreciere
1.1; proprietăţi ale materialelor în diverse
globală
2.2; contexte; Procedurale:
Familia mea / individuală
2.3; - exprimarea ideilor și trăirilor personale conversaţia, explicaţia,
2.5 prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi demonstraţia, exerciţiul
Lucrare
formei; practică
- realizarea de produse utile şi/ sau Organizare:
estetice combinând materiale ușor de frontală, în perechi,
prelucrat și tehnici accesibile; individuală
,,Portretul familiei mele” – compoziţie
aplicativă
Joi CLR - formularea unei opinii referitoare la un Reguli ale Materiale: Observarea
08.10 1.2; personaj / o întâmplare / un mod de discursului oral Manual sistematică
1.4; 2.4 comportament etc.
3.1; - citirea unor dialoguri; Ascultarea şi Procedurale: Aprecieri
4.1; 4.2 - identificarea vorbitorului şi respectarea conversaţia, explicaţia, globale si
ascultătorului; opiniei celuilalt exercitiul, jocul de rol individuale
- crearea unor dialoguri imaginare;
- realizarea unei scenete dialogate; Organizare:
- completarea unui scurt text cu semnele frontal, individual,
de punctuaţie care lipsesc;
- alcătuirea unor dialoguri din 4,5,6
replici pe teme date
-comentarea unor situații concrete de
comportament
Exprimarea opiniilor în mod liber
Joc de rol
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în
3, în ordine crescătoare și descrescătoare,
cu precizarea limitelor intervalului;
Formarea,
- reprezentarea zecilor, a sutelor și a
citirea şi
miilor prin simboluri; Materiale:
scrierea
- exerciţii de citire şi scriere a numerelor manual , fisă de lucru
numerelor Observarea
MEM naturale cuprinse între 100 şi 1000;
naturale de la 0 sistematică
1.1 - aflarea unui număr/a unor numere, Procedurale:
la 1000
respectând anumite criterii; explicatia, exercitiul
Aprecieri
AVAP - identificarea unor numere pare/ numere problematizare
Numere pare, globale si
2.6 impare, după criterii date;
numere impare individuale
- exemplificarea faunei şi florei Organizare:
reprezentativă câmpiilor; frontal, individual
Despre câmpii
- realizare de corespondenţe între numere
şi elemente specifice câmpiilor;
- completarea unor tabele după cerinţe
date
Ed.fizică
- cântarea vocală în colectiv , în grupuri
mici și individual
-încălzirea vocii prin vocalize; Materiale:
MM -executarea unor mişcări sugerate de Muzică, film și manual Observarea
text; dans laptop, CD sistematică
1.1;
Procedurale:
1.2 - audiţia – Hora -asocierea txtului cu
Hora explicatia, exercitiul Aprecieri
mişcări sugestive ale picioarelor ; (după auz) Organizare: globale si
CLR - observarea legăturii dintre muzică şi frontal, individual, pe individuale
2.3 mișcare ; grupe
-învățarea pașilor de horă
-legătura dintre text și melodie
-mișcări sugerate de text
Vineri - scrierea corectă a cuvintelor cu î sau â –
9.10 reguli de scriere;
- completarea cuvintelor lacunare cu î
sau â;
- exemplificarea unor cuvinte scrie cu î
sau â;
- identificarea însuşirilor potrivite
cuvintelor date;
- completarea unui table cu cuvinte scrise
CLR cu: ,,î”, ,,â”, ,,î şi â”; Materiale:
1.1;1.2; - scrierea unor cuvinte corespunzătoare fisă de lucru, manual
Observarea
1.3; 2.1 unor imagini date; Scrierea sistematică
3.1; 3.2 - identificarea cuvintelor scrise greşit Procedurale:
cuvintelor cu
dintr-un set de cuvinte dat; ,,î” sau ,,â” conversaţia, explicaţia,
MM - activitate outdoor – găsirea unor exercitiul
Aprecieri
1.4 cuvinte care conţin î sau â, în mediul
Transcrierea Organizare: globale si
înconjurător;
act. frontală, pe grupe, individuale
- scrierea familiei de cuvinte pentru
2h cuvântul ,,român”; individuală
- continuarea unor şiruri de cuvinte, după
model dat;
- transcrierea unui scurt text, respectând
aşezarea corectă în pagină;
- audierea cântecului ,,Cântecel de
toamnă”
https://www.youtube.com/watch?
v=_27itbdusu0

MEM - compararea unor numere cuprinse între Compararea Materiale: Observarea


1.1; 100 şi 1000, utilizând semnele <, >, =; numerelor de manual culegere, sistematică
1.2 - așezarea în ordine crescătoare/ la 0 la 1000 fisă de lucru
descrescătoare a unor numere date; Aprecieri
AVAP - discuţii despre condiţiile de viaţă a Procedurale: globale si
2.6 explicatia, exercitiul individuale
plantelor; Despre problematizare
- recunoaşterea unei plante în funcţie de nevoile de
numere date (după criterii stabilite); bază ale Organizare:
- scrierea vecinilor unor numere date; frontal, individual, pe
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
- colorarea unor frunze / flori, după
criterii date;
- identificarea plantelor care trăiesc la plantelor grupe
munte / deal / câmpie;
- completarea unor şiruri numerice,
după criterii date
-discuţii despre familiei proprii; .Materiale:
- identificare semnificației liniei, laptop, videoproiector,
punctului, culorii și formei în opere de bloc de desen, creion,
artă; creioane colorate, acuarele,
AVAP - explorarea unor caracteristici/ pensule
Acasă Aprecieri
1.1; proprietăţi ale materialelor în diverse
globale și
2.2; contexte; Procedurale:
Familia mea individuale
2.3; - exprimarea ideilor și trăirilor personale conversaţia, explicaţia,
2.5 prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi demonstraţia, observaţia
Expunerea
formei; dirijată, munca
independentă lucrărilo
- realizarea de produse utile şi/ sau
estetice combinând materiale ușor de
prelucrat și tehnici accesibile; Organizare:
,,Portretul familiei mele” – compoziţie activitate frontală,
aplicativă activitate individuală

Familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului Materiale:
CLR Citirea în ritm propriu, cu adaptarea Textul literar.
manual, CD,
1.2; intonaţiei impusă de semnele de Textul narativ
videoproiector Observarea
1.3; punctuaţie
sistematică
2.1 Identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text Procedurale:
3.1; Text-suport:
Formularea orală a mesajului / învăţăturii conversaţia, explicaţia,
4.1; Cioc! Cioc!
Citirea selectivă în funcţie de anumite învăţarea prin descoperire, Aprecieri
4.2 Cioc!
repere; exercitiul globale si
după Emil individuale
MM Explicarea semnelor de punctuație Gârleanu
Explicarea cuvintelor noi si introducerea Organizare:
1.4
acestora în vocabularul copiilor frontal, individual
Formularea de răspunsuri la întrebări
MM – Audierea cântecului Veverița
- compararea unor numere cuprinse între
MEM 100 şi 1000, utilizând semnele <, >, =;
1.1, - așezarea în ordine crescătoare/ Materiale:
1.2. descrescătoare a unor numere date; Compararea manual, fişe de lucru
1.3. - discuţii despre condiţiile de viaţă a numerelor de Procedurale: Observarea
Luni 3.2. plantelor; la 0 la 1000 conversaţia, exerciţiul, sistematică
12.10 4.2. - recunoaşterea unei plante în funcţie de explicaţia, munca
numere date (după criterii stabilite); independentă,
CLR - scrierea vecinilor unor numere date; Despre problematizarea, jocul Aprecieri
1.4. - colorarea unor frunze / flori, după nevoile de didactic globale si
criterii date; bază ale Organizare: individuale
AVAP - identificarea plantelor care trăiesc la plantelor activitate frontală,
1.1. munte / deal / câmpie; individuală
- completarea unor şiruri numerice, după
criterii date
-- cântarea vocală în colectiv , în grupuri
MM mici și individual
1.1. Materiale: Observarea
încălzirea vocii prin vocalize;
1.2. manual
-executarea unor mişcări sugerate de Muzică și sistematică
2.1. laptop, CD
text; matematică
CLR Procedurale:
- audiţia – Numărătoarea -asocierea explicatia, exercitiul
1.1.
txtului cu mişcări sugestive ale mâinilor Numărătoarea Organizare: Aprecieri
AVAP
- observarea legăturii dintre muzică şi (după auz) frontal, individual, pe globale si
2.3.
mișcare ; echipe individuale
MEM
1.1.1.2 -legătura dintre text și melodie
-mișcări sugerate de text
Ed. fizică
Marți DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Suntem diferiți Materiale: Observarea
13.10 1.1; prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei, manual, coli sistematică
2.3 impresii Text suport Procedurale:
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
Cum sunt eu? Cum sunt ceilalti?
Ce ne face unici?- (vocea, urechile,
mersul, ochii, amprentele digitale)
Ce-aș fi dacă as fi….? – joc didactic conversaţia, explicaţia,
Joc de rol: Salutăm diferit Căsuța din exercițiul jocul de rol,
Aprecieri
CLR- Certificatul de nastere oală jocul didactic
Să ne cunoastem, să ne respectăm, să ne Organizare: globale si
1.2 basm popular
acceptăm frontal,individ.,grupe individuale
Ce ne aseamănă? Ce ne deosebeste? Ce
ne face unici?
Fisă de potofoliu: căsuța din oală
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie;
- precizarea titlului, autorului şi
alineatelor textului;
CLR - povestirea orală, pe fragmente folosind
1.2., expresiile: la început, la un moment dat,
1.3., după aceea, apoi, în cele din urmă; Materiale:
2.1., - formularea de enunţuri la întrebări date; Textul narativ manual Observarea
3.1., - completarea unor enunţuri lacunare cu sistematică
4.1., informaţii din text; Procedurale:
4.2. JOC Arta scobitorilor: Text-suport: conversaţia, explicaţia,
Se dă fiecărui copil câte 2 – 3 scobitori. învăţarea prin descoperire, Aprecieri
Apoi li se cere să găsească 2 -3 propoziții Cioc! Cioc! exercitiul, jocul didactic globale si
AVAP prin care să rezume lecția (textul suport). Cioc! de Emil individuale
2.2. Se scriu propozițiile pe bilețele și apoi se Gîrleanu Organizare:
lipesc pe scobitori. După 5 minute se frontal, individual
MM cere fiecărui copil să spună ce a scris. Se
1.4. trag concluzii și se stabilește rezumatul
final;
- desenarea personajelor textului
- audierea / vizionarea cântecului
,,Veveriţa”
https://www.youtube.com/watch?v=qy-
Tnf8z_9M

- compararea unor grupuri de obiecte


prin punerea elementelor unele sub
altele, încercuirea părților comune,
punerea în corespondență;
MEM - compararea a două numere naturale mai
mici decât 1000, atunci când acestea au Materiale:
1.1,
același număr de sute/de zeci/de unități, manual, fişe de lucru
1.2., Compararea Procedurale:
utilizând semnele <, >, = ; Observarea
1.3., numerelor de
- așezarea în ordine crescătoare/ conversaţia, exerciţiul, sistematică
3.1., la 0 la 1000
descrescătoare a unor numere date; explicaţia, munca
3.2.,
- observarea unor grafice, completarea independentă,
4.2.
unor enunţuri lacunare în funcţie de problematizarea, jocul Aprecieri
Despre nevoile
graficele date; didactic globale si
CLR de bază ale
- identificarea părţilor componente ale Organizare: individuale
2.3. plantelor
unei plante şi rolul acestora (actualizare activitate frontală,
din clasa I); individuală
- scrierea succesorilor / predecesorilor
pentru a descoperi câţi ani pot trăi
anumiţi arbori;
- scrierea unor numere după criterii
date
Lb. engleză
Miercuri Religie
14.10 CLR Exercitii aplicative pe text Textul narativ Materiale: Observarea
1.2., Citirea selectivă în funcţie de anumite manual sistematică
1.3., repere (alineatul, linia de dialog) sau
2.1., respectând un detaliu/o idee din text Text-suport: Procedurale:
3.1., Formularea de răspunsuri la întrebări conversaţia, explicaţia, Aprecieri
4.1., referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cioc! Cioc! învăţarea prin descoperire, globale si
4.2. Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce
Cioc! de Emil exercitiul, jocul didactic individuale
AVAP cauză?, Cu ce scop?” etc.)
Gîrleanu
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
Formularea unor întrebări şi răspunsuri
pe baza textului citit
Completarea propozitiilor lacunare
Ex. de transcriere; dictare
Personajul literar. Descrierea
2.2. personajelor
Recunoaşterea personajelor unui text Organizare:
MM
după descrierea înfăţişării lor sau după frontal, individual
1.4.
prezentarea acţiunilor acestora,
întâmplare/ comportament
Jocuri de recunoaştere a unor personaje
după indicii date
Cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus
Aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
ordonarea crescătoare/descrescătoare a
MEM unor numere naturale de trei cifre prin
1.1., compararea acestora două câte două; Materiale:
1.2., - identificarea numerelor pare și impare Ordonarea manual, fişe de lucru
1.3.,2.1 după criterii date; numerelor Procedurale: Observarea
, - numirea factorilor de mediu care natural de la o conversaţia, exerciţiul, sistematică
3.2., influenţează viaţa animalelor; la 1000
explicaţia, munca
4.2. - realizare de corespondenţe între independentă,
animale şi numere date, în funcţie de
problematizarea, jocul Aprecieri
DP anumite repere; Despre nevoile
didactic globale si
2.1. - plasarea unor animale illustrate în de bază ale
Organizare: individuale
mediul lor natural (munte, deal, câmpie); animalelor
activitate frontală,
CLR - descrierea părţilor componente ale
individuală
2.3. animalelor;
- completarea corpului unor animale date
cu elemente lipsă

AVAP Materiale:
- vizionare ,,Povestea celor trei
1.2., laptop, videoproiector,
purceluşi”;
2.1., bloc de desen, creion,
- discuţii despre cele trei case construite
2.2., creioane colorate, acuarele,
de purceluşi; Observarea
2.3., pensule
- discuţii despre construcţia propriei sistematică
2.4.
case;
Casa mea Procedurale:
- verbalizarea importanţei cunoaşterii
CLR conversaţia, explicaţia,
adresei proprii;
2.1. demonstraţia, observaţia Aprecieri
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu dirijată, munca globale si
scop decorative în compoziţie;
DP independentă individuale
- realizarea unui desen cu titlul,,Casa
2.3.
mea” Organizare:
- audierea cântecului ,,Cei trei purceluşi” activitate frontală,
MM
https://www.youtube.com/watch?
1.4. activitate individuală
v=xodt7RHOXvQ
Joi - recitirea textului;
Forme ale Materiale:
15.10 CLR - completarea unor casete cu acţiunile şi
discursului oral manual
1.2., însuşirile personajelor textului, folosind
1.3., citate din text; Observarea
2.1., - dramatizarea întâmplării folosind Procedurale:
Descrierea sistematică
3.1., marionete sau păpuşi pe degete; conversaţia, explicaţia,
unui personaj
4.1., - asocierea ciocănitoarei cu un alt învăţarea prin descoperire,
4.2. personaj cunoscut de ei; motivarea exercitiul, jocul didactic
Aprecieri
alegerii făcute;
Text-suport: globale si
- realizarea unui desen cu veveriţa însoţit Organizare:
Cioc! Cioc! individuale
AVAP de 2 – 3 enunţuri reprezentative frontal, individual
Cioc!
2.3. însuşirilor acesteia;
de Emil
- crearea unui simbol pentru fiecare
Gîrleanu
personaj
MEM - scrierea, citirea unor numere după Ordonarea Materiale: Observarea
1.1., riteria date; numerelor manual, fişe de lucru sistematică
1.2., - vizionarea unor documentare despre natural de la o Procedurale:
1.3.,2.1 animale; la 1000 conversaţia, exerciţiul,
, - discuţii despre cele vizionate; explicaţia, munca Aprecieri
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
- ordonare de numere , după riteria date; independentă,
3.2.,
- scrierea vecinilor unor numere date; problematizarea, jocul
4.2.
- completarea unor şiruri numerice; Despre nevoile
didactic globale si
- discuţii despre păstrarea animalelor în de bază ale
CLR Organizare: individuale
mediul lor natural; animalelor
2.3. activitate frontală,
- ghicitori despre animale
individuală
Ed.fizică
- numirea unor sunetelor auzite în mediul
inconjurător;
- jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat,
MM Materiale: Observarea
femeie, copil sau un instrument);
1.1. manual
- experimente prin producerea unor sistematică
1.2. laptop, CD
2.1. sunete cu ajutorul diverselor obiecte Procedurale:
CLR (hârtie, frunză, pahar cu apă etc.); Toamna explicatia, exercitiul
1.1. - identificarea imaginii care prezintă mai Organizare: Aprecieri
multe sunete / care ilustrează sunete frontal, individual, pe globale si
AVAP
plăcute / neplăcute; echipe individuale
2.3.
- diferenţierea zgomotelor de sunete;
Audiție : Toamna ( din Anotimpurile )
de Antonio Vivaldi
CLR Materiale:
- alcătuirea unor enunţuri în care se Scrierea manual
1.2.,
regăsesc cuvintele ,,într-o” şi ,, într-un”; corectă a
1.3., Observarea
- corectarea unori enunţuri care conţin cuvintelor
2.1., Procedurale:
erori de scriere; ,,într-o” şi ,, sistematică
3.1., conversaţia, explicaţia,
-completarea unor spații lacunare într-un”
4.1., învăţarea prin descoperire,
cuvintele ,,într-o” şi ,, într-un”;
4.2. exercitiul, jocul didactic
- joc ,,Găseşte intrusul”; Text-suport: Aprecieri
- alcătuiri de enunţuri cu grupuri de Cioc! Cioc! globale si
Organizare:
cuvinte dat (într-o carte, într-o zi etc.); Cioc! individuale
AVAP frontal, individual
- rescrierea corectă a unui scurt text; de Emil
2.6.
- colorarea unor căsuţe, după criterii date Gîrleanu

-citirea şi scrierea numerelor dela 0


la1000;
- exerciţii de rotunjire la zeci şi/
sau sute a unui număr dat;
- aproximarea unor valori numerice: Materiale:
sume cheltuite pentru un obiect / manual, fişe de lucru
Rotunjirea
MEM serviciu, vârsta unor arbori / animale; Procedurale: Observarea
numerelor
1.1, 1.3 - estimarea rezultatului unui calcul fără conversaţia, exerciţiul, sistematică
naturale de la
4.2 efectuarea calculului; explicaţia, munca
100 la 1000
- explicarea rolului aerului independentă,
Vineri Despre
CLR /oxigenului pentru supravieţuirea problematizarea, jocul Aprecieri
16.10 nevoile de
2.3. speciei umane, a plantelor şi a didactic globale si
bază ale Organizare:
animalelor; individuale
oamenilor activitate frontală,
- discuţii despre alimentaţia
sănătoasă; individuală
- descrierea factorilor de mediu necesari
oamenilor;
- vizionarea unor documentare cu / despre
oameni
- explorarea unor caracteristici/
proprietăţi ale materialelor în diverse
context;
AVAP - exprimarea ideilor și trăirilor personale
1.2., prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi . materiale şi instrumente Observarea
2.1., formei; diverse sistematică
2.2., - discuţii despre prietenii elevilor; Locul unde mă b. obs. dirijată,
2.3., activităţi pe care le fac împreună; joc conversația, explicația,
2.4. - observarea imaginilor din manual; munca independentă Aprecieri
- realizarea unui desen / pictură cu c. activitate frontală, globale si
CLR titlul ,, Jocuri cu prietenii mei individuală individuale
2.1. - vizionarea cântecului ,,Prieteni”
https://www.youtube.com/watch?
v=0YYC7fdy3aE;
- mişcări pe muzica cântecului
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
- citirea unui text scurt narativ;
- identificarea titlului / autorului /
personajelor;
C.L.R - transcrierea unor enunţuri, după criterii
1.2 Materiale:
date;
1.3. manual
- exerciţii de scriere corectă;
2.3., - identificarea unor elemente reale / Observarea
3.2. imaginare; Procedurale:
Călător în sistematică
3.4. - formulare de enunţuri cu expresii / conversaţia, explicaţia,
Ţara Poveştilor
4.1. cuvinte date; învăţarea prin descoperire,
4.2. - desenrea personajului fantastic întâlnit în exercitiul, jocul didactic
Aprecieri
textul ,,Ţara de dincolo de negură”; Recapitulare globale si
MEM JOC: Cine sunt? Organizare:
3.2. frontal, individual individuale
Se scrie pe bileţele nume ale
personajelor studiate, apoi se lipesc
AVAP
copiilor pe spate fă ră ca aceştia să
2.6.
vadă ce scrie pe bileţel. Fiecare copil
îşi va alege un coleg pe care să -l
întrebe Cine sunt?, iar acesta
- exerciţii de rotunjire a numerelor la zeci
şi sute;
- scrierea unor numere , după criterii
date;
Luni - realizare de corespondenţe între flori şi Materiale:
19.10 fluturi / veveriţe şi alune etc. ( pe care manual, fişe de lucru
sunt scrise numere), în funcţie de Rotunjirea Procedurale: Observarea
MEM
rotunjirea numerelor; numerelor conversaţia, exerciţiul, sistematică
1.1.,
- estimări ale unor numere; naturale de la explicaţia, munca
1.3.,
- colorarea unor frunze, în culorile 100 la 1000 independentă,
4.2.
toamnei, care conţin numere mai Despre nevoile problematizarea, jocul Aprecieri
apropiate de … ; de bază ale
AVAP didactic globale si
2.2. - identificarea copilului care a rotunjit
oamenilor Organizare: individuale
corect un set de numere dat, dintre mai
activitate frontală,
mulţi copii;
individuală
- numirea părţilor componente ale
corpului uman;
- discuţii despre o alimentaţie
sănătoasă / factorii care influenţează
viaţa omului / importanţa sportului
- cântarea vocală în colectiv , în grupuri
MM Materiale: Observarea
mici și individualîncălzirea vocii prin
1.1. manual
vocalize; Tărâmul sistematică
1.2. laptop, CD
2.1. - intonarea cântecului ,,Bate vântul sunetelor
Procedurale:
CLR frunzele”; explicatia, exercitiul
- desen care să reprezinte cântecul Bate vântul Organizare: Aprecieri
1.1.
interpretat. frunzele frontal, individual, pe globale si
AVAP
-sunete din mediul ănconjurător echipe individuale
2.3.
-sunete muzicale vocale
Ed.fizică
Marți Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
20.10 prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei,
DP Materiale:
impresii
1.1 manual, coli
Să ne cunoastem, să ne respectăm, să ne
Procedurale:
2.3 acceptăm Recapitulare
conversaţia, explicaţia,
Ce ne aseamănă? Ce ne deosebeste? Ce Formativă
exercițiul jocul de rol,
CLR ne face unici?
jocul didactic
1.2 Text suport
Organizare:
O faptă generoasă după Edmondo de
frontal,individ.,grupe
Amicis

C.L.R audierea textului ,,Aventurile unei Recapitulare Materiale: Formativă


1.2 frunzuliţe de toamnă” manual
1.3. - relatarea după întrebările Text suport:
2.3 investigatorului perfect (Cine? Ce? Procedurale:
3.2. Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu Aventurile unei conversaţia, explicaţia,
3.4. ce?); frunzuliţe de exercitiul
4.1. - precizarea locului şi timpului acţiunii toamnă
4.2.
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
prezentate în text;
- formulare de enunţuri;
- povestirea textului;
- discuţii despre acţiunile făcute de
mezină; Organizare:
MEM
- verbalizarea importanţei ascultării
3.2. frontal, individual
sfaturilor părinţilor;
- stabilirea valorii de adevăr pentru
AVAP
enunţuri date;
2.1
- exerciţii de scriere corectă;
- descrierea personajelor;
- transpunerea în desen a textului

- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la


1000;
- transcrierea cu cifre / cuvinte a unor
numere naturale în intervalul 0 – 1000; Materiale:
MEM - evidenţierea cifrei manual, fişe de lucru
1.1. unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr; Procedurale:
1.3. - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unor conversaţia, exerciţiul,
3.1. numere date; explicaţia, munca
Recapitulare
4.2. - ordonare crescătoare / descrescătoare; independentă, Formativă
- discuţii despre oameni, plante şi problematizarea, jocul
animale / a legăturii strânse dintre didactic
CLR acestea; Organizare:
1.4. - identificarea corpurilor care au nevoie activitate frontală,
de aer, apă, hrană şi lumină pentru a trăi individuală
şi a se dezvolta, din imagini date;
- identificarea faunei şi florei din zona de
câmpie
Lb. engleză
Miercuri Religie
21.10
C.L.R
Materiale:
1.2
Fișă de valuare
1.3.
Evaluare Procedurale:
2.3
Itemii probei de evaluare sumativă conversaţia, explicaţia, Sumativă
3.2.
exercitiul
3.4.
Organizare:
4.1.
individua
4.2.
rotunjirea la zeci şi / sau sute a unor
numere date;
- exerciţii de scriere şi citore a unor
numere;
- discuţii despre oameni, plante şi
animale / a legăturii strânse dintre
acestea; Materiale:
- colorarea unor vieţuitoare după criterii manual, fişe de lucru
MEM date; Procedurale:
1.1. - descrierea părţilor componente ale conversaţia, exerciţiul,
1.3. corpului uman, al plantelor şi animalelor; explicaţia, munca
Recapitulare
3.1. - prezentarea unor reguli de protejare a independentă, Formativă
4.2. mediului înconjurător / unui stil de viaţă problematizarea, jocul
sănătos; didactic
- scrierea unor numere , după criterii Organizare:
date; activitate frontală,
- estimări ale unor numere; individuală
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a
unor numere naturale de trei cifre prin
compararea acestora două câte două;
- identificarea numerelor pare și impare
după criterii date;

AVAP - explorarea unor caracteristici/ Locul unde mă Materiale: Observarea


1.2. proprietăţi ale materialelor în diverse joc laptop, videoproiector, sistematică
2.1. context; bloc de desen, creion,
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
- exprimarea ideilor și trăirilor personale creioane colorate, acuarele,
prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi pensule
formei;
2.2. - discuţii despre prietenii elevilor; Procedurale:
2.3. activităţi pe care le fac împreună; conversaţia, explicaţia,
2.4. - observarea imaginilor din manual; demonstraţia, observaţia Aprecieri
- realizarea unui desen / pictură cu dirijată, munca globale si
CLR titlul ,, Jocuri cu prietenii mei independentă individuale
2.1. - vizionarea cântecului ,,Prieteni”
https://www.youtube.com/watch? Organizare:
v=0YYC7fdy3aE; activitate frontală,
- mişcări pe muzica cântecului activitate individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare:
– Activităţile de învăţare cu caracter
C.L.R ameliorativ se vor stabili în funcţie de Observarea
problemele (individuale/ale majorităţii Ameliorare/ sistematică
1.2;1.3.
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare
,
evaluarea sumativă. - exerciții de
2.3.,
– Activităţile de dezvoltare vor avea un ameliorare –
3.2., Aprecieri
grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
3.4., globale si
stabilite pentru elevii care vor demonstra
4.1., individuale
realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare
sumativ
Materiale:
MEM
Joi Fișă de valuare
1.1.;
22.10 Evaluare Procedurale:
1.3.;
Itemii probei de evaluare sumativă conversaţia, explicaţia, Sumativă
3.1.;
exercitiul
4.2.
Organizare:
individual
Ed. fizică
MM cântarea vocală în colectiv , în grupuri Materiale: Observarea
1.1. mici și individualîncălzirea vocii prin manual sistematică
1.2. vocalize; Sunete din natură laptop, CD
2.1. - intonarea cântecului ,,Toamna ”; Procedurale:
CLR - desen care să reprezinte cântecul Toamna explicatia, exercitiul
1.1. (după auz) Organizare: Aprecieri
interpretat.
AVAP frontal, individual, pe globale si
-sunete din mediul ănconjurător
2.3. -sunete muzicale vocale echipe individuale
Oră de ameliorare-dezvoltare:
Materiale:
– Activităţile de învăţare cu caracter
manual, fişe de lucru
ameliorativ se vor stabili în funcţie de
C.L.R Procedurale: Observarea
problemele (individuale/ale majorităţii Ameliorare/
1.2;1.3. conversaţia, sistematică
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare
, exerciţiul, explicaţia,
evaluarea sumativă. - exerciții de
2.3., munca independentă,
– Activită ţile de dezvoltare vor avea un ameliorare –
3.2., problematizarea, Aprecieri
grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
3.4., jocul didactic globale si
stabilite pentru elevii care vor
4.1., Organizare: individuale
demonstra realizarea tuturor
activitate frontală,
obiectivelor de evaluare vizate prin
individuală
proba de evaluare sumativ
Vineri
23.10 Oră de ameliorare-dezvoltare:
MEM Materiale:
– Activităţile de învăţare cu caracter
1.1.; manual, fişe de lucru
ameliorativ se vor stabili în funcţie de
1.3.; Procedurale: Observarea
problemele (individuale/ale majorităţii Ameliorare/
3.1.; conversaţia, sistematică
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare
4.2. exerciţiul, explicaţia,
evaluarea sumativă. - exerciții de
munca independentă,
– Activităţile de dezvoltare vor avea un ameliorare –
CLR problematizarea, Aprecieri
2.3. grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
jocul didactic globale si
stabilite pentru elevii care vor demonstra
Organizare: individuale
realizarea tuturor obiectivelor de
AVAP activitate frontală,
evaluare vizate prin proba de evaluare
2.6. individuală
sumativ
Prof.înv.pr. Râ nceanu Livia Corina Clasa a II-a D
Școala Gimnazială „ Miron Costin”
explorarea unor caracteristici/ proprietăţi Materiale:
AVAP ale materialelor în diverse context; Planșe
1.2., - exprimarea ideilor și trăirilor personale
2.1., prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi Procedurale:
2.2., formei; Evaluare conversaţia,
Sumativă
2.3., - realizarea de produse utile şi/ sau expunerea , Turul
2.4. estetice combinând materiale ușor de Galeriei
prelucrat și tehnici accesibile
- transformarea unui material prin tehnici Organizare:
variate Individual, frontal
Oră de ameliorare-dezvoltare:
Materiale:
– Activităţile de învăţare cu caracter
manual, fişe de lucru
ameliorativ se vor stabili în funcţie de
C.L.R Procedurale: Observarea
problemele (individuale/ale majorităţii Ameliorare/
1.2;1.3. conversaţia, sistematică
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare
, exerciţiul, explicaţia,
evaluarea sumativă. - exerciții de
2.3., munca independentă,
– Activită ţile de dezvoltare vor avea un ameliorare –
3.2., problematizarea, Aprecieri
grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
3.4., jocul didactic globale si
stabilite pentru elevii care vor
4.1., Organizare: individuale
demonstra realizarea tuturor
activitate frontală,
obiectivelor de evaluare vizate prin
individuală
Luni proba de evaluare sumativ
26.10 Oră de ameliorare-dezvoltare:
MEM Materiale:
1.1.; – Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de lucru
1.3.; ameliorativ se vor stabili în funcţie de Procedurale: Observarea
3.1.; problemele (individuale/ale majorităţii conversaţia, sistematică
4.2. elevilor) ce vor fi identificate după exerciţiul, explicaţia,
evaluarea sumativă. munca independentă,
CLR – Activită ţile de dezvoltare vor avea un problematizarea, Aprecieri
2.3. grad ridicat de dificultate şi vor fi
jocul didactic globale si
stabilite pentru elevii care vor
Organizare: individuale
demonstra realizarea tuturor
AVAP obiectivelor de evaluare vizate prin activitate frontală,
2.6. proba individuală

-cântarea vocală în colectiv , în grupuri


MM Materiale: Observarea
mici și individual
1.1. manual
-încălzirea vocii prin vocalize; sistematică
1.2. Sunete vocale laptop, CD
2.1. - intonarea cântecului ,,Tot ce e pe
Procedurale:
CLR lume”;
Tot ce e pe lume explicatia, exercitiul
1.1. - desen care să reprezinte cântecul (după auz) Organizare: Aprecieri
interpretat. frontal, individual, pe globale si
AVAP
-sunete din mediul ănconjurător echipe individuale
2.3.
-sunete muzicale vocale
Ed.fizică