Sunteți pe pagina 1din 5

Poces Verbal

privind instructajul de protecţia muncii a elevilor ce efectuează stagiul de pregătire practică


în unitatăți agricole/farmacii veterinare/unități zootehnice,
conform CONTRACTULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ încheiat între
.............................................şi S.C. .................................. SRL

Încheit astăzi, ________.2021, cu ocazia realizării instructajului de protecţia muncii, de


către Profesor Ing. ........................... în calitate de cadru didactic responsabili cu urmărirea
derulării stagiului de pregătire practică din partea organizatorului de practică şi de către
............................... în calitate de tutore din partea partenerului de practică, pentru colectivul de
elevi de la clasa a ..................– a A, tehnician .............................., privind activităţile didactice
efectuate în timpul stagiului de pregătire practică la agentul economic S.C ......................... SRL,
situat pe strada ............................................................................
.................................................................................................................................................
I. Prevederi generale
1. Prezenta instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru practica elevilor in
afara Liceului Tehnologic ”Jacques M. Elias” cuprinde masuri de prevenire si evitare a riscurilor de
accidentare in cadrul activitatilor desfasurate in orice locatie in afara Liceului Tehnologic ”Jacques
M. Elias” in cadrul practicii de specialitate.
2. Instructiunea proprie de securitate si sanatate pentru practica elevilor in afara Liceului
Tehnologic ”Jacques M. Elias” se va aplica cumulativ cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii
si sanatatii in munca, a HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.319/2006, cu masurile cuprinse in Instructiunea proprie nr. 13 de securitate si sanatate in
munca pentru activitatile din sectorul de crestere a animalelor- sectorul zootehnic, precum si pentru
activitati in sectorul sanitar-veterinar.
3. Prezenta instructiune proprie se va revizui sau i se vor aduce completari ori de cate ori este
necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, al
institutiei sau proceselor de munca specifice activitatilor didactice si de cercetare.

Pentru desfășurarea activităţilor didactice în condiţii optime şi în siguranţă, elevii trebuie


să respecte următoarele reguli de protecţia muncii:

1
- să poarte obligatoriu echipamentul de protecţie, reprezentat de halat alb, mască de
protecție;
- toate activităţile didactice se desfăşoară numai în prezenţa cadrului didactic sau a
tutorelui;
- să nu intervină în remedierea unor defecţiuni constatate la instalaţia electrică sau la unele
aparate;
- este interzisă părăsirea incintei în timpul derulării programului orar fără acordul cadrului
didactic sau a tutorelui;
- elevii care efectueaza practica la sediul unor agenti economici (ferme, laboratoare,
cabinete, clinici, abatoare, unitati de procesare) vor fi instruti conform legii de catre angajatii
respectivei societati comerciale.
- elevi vor evita contactul cu animalelor salbatice si manipularea acestora fara
recomandarea sau acordul cadrului didactic insotitor.
- elevii vor evita contactul cu cadavrele de animale salbatice fara acordul prealabil al
cadrului didactic si fara echipament specific de protectie (halat, manusi, cizme).
- în cazul deplasarii in zone endemice pentru boli infectioase s-au parazitare,
sau in regiuni exotice, este obligatorie luarea individuala de catre elevi a masurilor de
imuno-profilaxie sau chimio-profilaxie specifice.
- în cazul efectuarii practicii in regiuni naturale, elevii vor fi echipati
corespunzator cu conditiile termice si hidric: haine si incaltaminte groase in regiunile reci
- este intrerzisă consumarea alimentelor şi fumatul în incintă;
- să menţină igeiena şi curăţenia în incintă;
- în privința activităților agricole la agenții economici cu profil agricol, elevii vor fi
instruiți de personalul unității agricole.
- este interzis ca elevii să se urce pe mașinile agricole în timpul mersului sau când
staționează
- în cazul manipulării substanțelor de combatere a dăunătorilor (insecticide, moluscoide
etc.), de combatere a buruienilor (erbicide) sau de combatere a bolilor produse de agenți
fitopatogeni (fungicide lichide/chimice) elevii vor purta halate și mănuși și vor proceda la
spălarea cu apă și săpun ori de câte ori este nevoie

2
Numele și prenumele elevului
Nr. rt. Semnătura elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

3
Tabel nominal a colectivului de elevi din clasa .......................– a ..............,
tehnician ..........................ce efectuează stagiul de pregătire practică la agentul economic
S.C. ...................... SRL, situat în localitatea .................., conform Contractului de pregătire
practică incheiat între ...........................şi S.C. ....................... SRL

Prezentul Proces Verbal privind instructajul de protecţia muncii a elevilor ce efectuează


stagiul de pregătire practică în unitatea economică, conform Convenţiilor Cadru incheiate
între ...................... şi S.C. .................... SRL, va fi efectuat periodic, cel puţin semestrial, se
încheie în trei exemplare şi va fi vizat de către conducerea organizatorului de practică şi a
partenerului de practică.

Data efectuării instructajului de protecţia muncii: __________________

Semnătura şi parafa tutorelui Semnătura cadrului diactic:


Ing. ......................... Prof. ......................................

Viza partenerului de practică Viza organizatorului de practică


Director General, Director,

4
.................... Prof. .........................................