Sunteți pe pagina 1din 8

PROIEC

T DE
Data:
LECTIE
JOC
Grupa: mijlocie
Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce
simţim?”
Tema
Tema DIDAC săptămânii: „Mărțișoare, mărțișoare”
activităţii integrate: „Ne jucăm, Primăvara s-o

TIC
ajutăm””
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul de activitate: consolidarea de cunoștințe, priceperi și
deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul activității: Dezvoltarea capacității de aplicare a cunoștințelor, priceperilor și
deprinderilor referitoare la anotimpul iarna și primăvara, precum și a deprinderilor de
comunicare orală, în rezolvarea unor situații problemă variate.
Obiective operaționale:
 Să numere conștient și corect în limitele 1-5;
 Să răspundă corect la ghicitorile adresate;
 Să despartă în silabe cuvintele indicate de imagine, identificând numărul de silabe al
acestora;
 Să respecte ritmul și mișcările sugerate de textul cântecului;
 Să formuleze propoziții cu ajutorul imaginilor sugerate;
 Să raporteze numărul la cantitate și invers;
 Să descrie caracteristici ale începutului de primăvară;
 Să compare caracteristicile specifice anotimpului iarna cu cele specifice începutului de
primăvară;
 Să numească vestitori ai primăverii ;
 Să redea un cântec specific începutului de primăvară;

Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, expunerea, observația,
problematizarea, exercițiul, jocul didactic, piramida, cubul.
b) Resurse materiale: scrisoare de la Zâna Primăvară, plicuri cu sarcinile jocului, coronițe
de ghiocei, fulgi, ghiocei, jetoane, imagini specifice anotimpurilor iarna și primăvara,
cub, panou pentru piramidă;
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
d) Elemente de joc: surprize, aplauze, manipularea materialelor,
Sarcina didactică: identificarea și recunoașterea elementelor de primăvară/ iarnă,
despărțirea cuvintelor în silabe, formularea de propoziții, identificarea și numirea cifrelor
utilizate în cadrul jocului;
REGULILE DE JOC: Copilul atins de bagheta magică va alege plicul indicat de
educatoare, pentru a rezolva sarcinile propuse. În rezolvarea sarcinilor pot participa mai
mulți copii dacă sunt numiți. Rezolvarea corectă a sarcinilor duce la îndepărtarea fulgilor
de pe coronița ghioceilor.
DURATA: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
 ***M.Ed.C.T., 2008„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H.;
 Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., 2007, „Metode interactive de grup-Ghid
metodic”, Editura Arves;
 Răileanu, D., Vieriu, D., Alecsa, I., 2010. „ Proiectarea pas cu pas”, Editura Diamant,
Argeş;
 C.L. Oprea, Strategii didactice interactive, Editura E.D.P.Bucureşti, 2007;
 Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., ”Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Argeș, 2014
Scenariul activității

Activitatea va debuta cu prezentarea ultimei scrisori de la Zâna Primăvară, prin care


copiii află care este cea din urmă sarcină pe care ei trebuie să o rezolve pentru a câștiga lupta cu
Zâna Iarnă.
Așezați pe scăunele sub formă de semicerc, preșcolarii vor observa în fața lor un coș în
care sunt coronițe cu ghiocei, dar ale căror floare este acoperită cu fulgi de nea.
Fiecare copil va primi câte o coroniță pe care o așează pe cap, apoi le voi explica că
pentru a reuși să îndepărtăm fulgii de nea și a scoate ghioceii de sub zăpadă, trebuie să rezolvăm
sarcinile pe care Zâna ni le-a trimis: vom număra până la 5, vom răspunde corect la ghicitori,
vom despărți în silabe, vom alcătui propoziții, vom dansa, vom asocia numărul cu cantitatea,
vom identifica caracteristici ale anotimpurilor iarna și primăvara, ne vom juca și vom cânta
pentru a o ajuta pe Zână. Cu fiecare sarcină rezolvată copiii vor fi aplaudați și fulgii vor dispărea
de pe ghiocei.
Vom desfășura jocul de probă pentru a asigura înțelegerea regulilor. Cu bagheta magică
voi atinge un copil care va lua primul plic și va rezolva sarcina propusă: ”Să număr până la 5
știu bine/ Iarnă pleacă de la mine!”. Dacă numără corect, răspunsul va fi apreciat cu aplauze și
cu îndepărtarea unui fulg de pe coronița ghioceilor.
În continuarea jocului, plicurile vor fi alese în ordinea cifrelor de pe ele.
Jocul va continua cu citirea plicului nr. 2: ”Dacă vrei ca să zâmbești, repede tre să
ghicești! ”Totu-i înghețat acum/ Fulgi de nea se aștern pe drum/ Derdelușul s-a albit/ Ce anotimp
a sosit? ” ”Ziua se mărește/ Zăpada se topește/ Grădina a-nverzit/ Ce anotimp a sosit? ” Copiii
care vor ghici primii răspunsurile, le va fi îndepărtat fulgul de pe coroniță.
În continuare, copilul atins de bagheta magică va lua plicul cu numărul 3: ”Silabele le
numărăm, de fulgi noi o să scăpăm! ”. Pentru a rezolva această sarcină, copiii vor despărți
cuvintele indicate de imagine în silabe și vor forma piramida lor: pe prima linie, un cuvânt
format dintr-o silabă, pe cea de-a doua linie două cuvine formate din câte două silabe, iar pe linia
a treia, trei cuvinte formate din câte trei silabe. Se vor utiliza cuvintele: nor, soare, floare,
ghiocel, mărțișor, fluture. După realizarea piramidei, copiii care au dat răspunsuri corecte vor fi
aplaudați și li se va îndepărta fulgul de pe coroniță.
Sarcina nr. 4: ”Fulgii vor zbura de zor, jucând ”Hora ghioceilor!” ”. Această sarcină
are rol și de tranziție. Copiii vor forma un cerc și vor executa mișcările sugerate de versurile
cântecului. După dansul propriu-zis, la 2-3 copii, care au executat corect mișcările, li se va
îndepărta fulgul de pe coroniță.
Jocul continuă prin alegerea plicului nr. 5 – ”Primăvara s-o ajutăm, propoziții noi
formăm”. Copiii vor formula propoziții cu ajutorul imaginilor folosite la sarcina nr. 3 ( nor,
soare, floare, ghiocel, mărțișor, fluture). Fiecare răspuns va duce la îndepărtarea fulgilor de pe
coroniță.
Sarcina nr. 6: ” Sub paleta fermecată, stă o cifră supărată/ Ea la tine vrea să vadă/ Tot
atâția ghiocei grămadă! ”. Copiii vor forma grupe de ghiocei conform cifrei indicate de fiecare
paletă.
Complicarea jocului se va realiza prin rezolvarea sarcinii din plicul cu nr. 7: ”Cubul
fermecat, la voi eu l-am lăsat,/ Frumos să vă jucați, răspunsuri bune să dați”. Copilul atins de
bagheta magică va rostogoli cubul și va rezolva sarcina de pe fața acestuia. Cubul v-a fi
rostogolit pe toate părțile, până se vor epuiza cerințele:
 Descrie – Ce anotimp este prezentat în imagine?
 Compară – anotimpul iarna cu anotimpul primăvara ( pe baza a două imagini)
 Asociază – imaginile cu anotimpul corespunzător
 Analizează – Ce se întâmplă cu natura în anotimpul primăvara? ( pe baza unei imagini)
 Aplică – Numește vestitori/ simboluri ale primăverii.
 Argumentează – De ce ghiocelul este simbol al primăverii?
Cea din urmă sarcină găsită în plicul cu nr. 8 : ”Un cântec voi să-mi cântați, iarna să o
alungați!”. Ultima sarcină a jocului presupune intonarea cântecului ”Iarnă să te duci cu bine
”(tranziție). Îndeplinirea sarcinii va face ca toți fulgii de nea să fie îndepărtați de pe coronițele
ghioceilor și să declarăm victoria noastră în fața Zânei Iarnă.
Evaluarea activității se va realiza prin analiza tabloului obținut în urma rezolvării
sarcinilor propuse. Voi face aprecieri asupra modului în care copiii au participat la activitate și le
voi prezenta surpriza adusă de Zâna Primăvară.
Strategii didactice
Nr. Etapele Evaluare/
Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de
crt. activităţii metode şi indicatori
procedee învăţământ
1.
Moment Se vor asigura condițiile necesare pentru buna
1
organizatoric desfășurare a activității.

Se realizează prin citirea scrisorii de la Zâna Plicul de la Probă orală:


2. Captarea şi Primăvară ( anexa1), copiii fiind atenți, motivați Conversaţia Zâna Primăvară Observarea
orientarea psiho- afectiv prin prezentarea coșului în care sunt Explicația Coronițe comportamentului
atenţiei coronițele de ghiocei, dar și alte materiale necesare Observația ghiocei verbal și nonverbal
jocului. Fulgi al copiilor.
3.
Se comunică tema activității și obiectivele în
2
Anunţarea temei termeni accesibili: ne vom juca, vom utiliza Conversatia
şi a obiectivelor cunoștințe pe care ni le-am însușit pentru a o ajuta Expunerea
pe Zâna Primăvară să învingă Iarna.

4. Prezentarea Se vor prezenta regulile jocului, apelându-se la Conversaţia


3 conţinutului capacitatea de înțelegere și de atenție a copiilor, sub Probă orală:
şi dirijarea forma unor cerințe ferme care vor reglementa Explicația Plicuri cu Capacitatea de
învăţării întreaga desfășurare a jocului. sarcinile de înțelegere a
Pentru a vedea dacă preșcolarii au înțeles regulile lucru regulilor jocului
jocului, se va executa prima dată jocul de probă.
Pe parcursul activității se va pune accent pe Demonstrația
activitatea copiilor și pe capacitatea acestora de a Probă orală:
răspunde sarcinilor propuse. Exercițiul Observarea modului
Se va urmări sistematizarea și consolidarea în care copiii
cunoștințelor matematice referitoare la: Explicaţia îndeplinesc
 Numărarea corectă și conștientă până la 5; rezolvarea sarcinile
 Asocierea cifrei cu cantitatea; Demonstrația propuse
Palete cu cifre
 Stimularea creativității prin oferirea
Mulțimi de
răspunsului corect la ghicitori.
ghiocei
 Stimularea comunicării orale prin numirea Jocul didactic Probă practică:
obiectelor de pe jetoane, despărțirea Răspunsurile corecte
Ghicitori
cuvintelor în silabe și relizarea piramidei. ale copiilor
 Stimularea creativității limbajului prin Piramida Capacitatea de a
Jetoane cu
formularea de propoziții, care pune copilul utiliza cuvinte în
imaginile
în situația de a efectua corelații între Observația contexte variate
corespunzătoare
imagini și creații. Probă practică:
cuvintelor
Moment de mișcare – Hora ghioceilor Exercițiul Redarea de mișcări
Piramida
ritmice cu indici
scăzuți de efort

Cubul
Complicarea jocului se va realiza cu ajutorul Problematizarea Cub Probă practică:
5.
Obținerea metodei interactive de grup- cubul, prin Conversația Imagini cu Răspunsurile
4
performanței sistematizarea cunoștințelor referitoare la sosirea Explicația anotimpul iarna copiilor
primăverii. Observația și primăvara

Intonarea cântecelului ”Iarnă să te duci cu bine”.


Probă practică:
6. Stimularea autoevaluării și coevaluării, având ca
Surprize de la Respectarea ritmului
4 Evaluarea mobil conținutul activității în integralitatea sa. Conversația
Zâna și muzicalitatea
Aprecierea activității de către educatoare și evaluativă
Primăvară. cântecului
prezentarea recompensei de la Zână.
Evaluare orală
Scrisoare de la Zâna Primăvară
Dragi copii, iată-ne ajunși la cea de-a treia probă, o
probă deloc ușoară. Eu v-am trimis un coș încărcat cu
coronițe- ghiocei, dar dacă vă uitați atent, o să observați
că ghioceii încă sunt plini de zăpadă.
Zâna Iarnă nu se dă plecată așa ușor, de aceea ea a
trimis fulgi de zăpadă peste ghioceii noștri, dar și un plic
cu mai multe sarcini.
Vreți să aflați ceea ce trebuie să faceți? Dacă
rezolvarea sarcinilor va fi corectă, fulgii vor dispărea și
iarna se va-ndepărta, ghioceii vor triumfa, noi cu toți ne-
om bucura!
Știu că voi sunteți copii harnici și isteți, iar dacă mă
veți ajuta, veți primi o surpriză din partea mea.

Cu drag,
Zâna Primăvară

S-ar putea să vă placă și