Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,,Petru Dumitriu,,-Orșova

DATA: 8.12 2021


CLASA: a II-a B
PROF.ÎNV.PRIMAR: Săftoiu Liliana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Înmulțirea numerelor naturale.Forme de relief
SUBIECTUL: Înmulțirea numerelor naturale
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECTIEI: consolidare
SCOPUL LECŢIEI:
• Consolidarea cunoştinţelor referitoare la operația de înmultire

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
COMPETENŢE SPECIFICE:
 1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =,
+. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- să rezolve corect, oral și în scris, înmulțiri în concentrul 0-100, folosind adunarea
repetată;
O2- să utilizeze terminologia specifică - factor,produs, de atâtea ori mai mare/mai mult;
O3- să evidențieze proprietățile înmulțirii (fără terminologie) pe baza exercițiilor;
O4- să rezolve probleme cu operațiile învățate;
O5- să scrie numere ca produse de doi factori

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea
 Mijloace didactice: tabla ,caiete, fișe de lucru
 Forma de organizare: frontal, individual
 Tip de învățare: receptiv, reproductiv, operațional

■ Resurse spațiale: sala de clasă


■ Resurse umane: 12 elevi
■ Resurse temporale: 40 de minute
Bibliografie:

* Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI ,Clasa


pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, Olga
Pîrîială, Editura Didactică și Pedagogică,București, 2021
Strategii didactice
ETAPELE Ob.
Nr. LECȚIEI Op. CONȚINUT ȘTIINȚIFIC Tip de Evaluare
crt. ȘI Metode şi Mijloace Forma de învăţare
DURATA procedee didactice organizare
Se creează condițiile necesare
pentru desfășurarea optimă a lecției :
1. Moment
organizatoric - aerisirea sălii de clasă
- pregătirea materialelor conversaţia frontal Observarea
didactice necesare sistematică a
- așezarea elevilor în bănci elevilor
1’
Verificarea temei şi Se verifică tema cantitativ şi
a cunoştinţelor calitativ. conversaţia frontal receptiv Evaluare orală
2.
anterioare Reactualizarea cunoştinţelor se va
O1 face pe bază de întrebări: reproductiv Aprecieri
2’-3’ verbale
- Ce este înmulțirea?
O2 - Cum se numesc numerele care se
înmulțesc?
- Dar rezultatul înmulțirii?
- Când înmulțim un număr cu 1
obtinem....?
- Când înmultim un număr cu 0
obținem....
-Când auzim expresia ,,de atâtea ori
mai mare/mai mult,, ce operație
efectuăm?
3. Captarea atentiei Se va realiza printr-o ghicitoare frontal receptiv Observarea
matematică: conversaţia sistematică
(Discuţie
,, Cifrele au uneori
pregătitoarea)
Între ele și un ori
1’ Un semn foarte cumsecade
Ce le face să dea roade,,

Se anunţă titlul lecției:


,,Exersăm,exersăm cu înmulțirea
4. Anunţarea ne jucăm” și se precizează conversaţia frontal receptiv Observarea
subiectului şi a obiectivele lecţiei pe înţelesul sistematică
obiectivelor copiilor:
operaționale • se va utiliza un limbaj matematic
adecvat;
1’
• se va calcula suma, diferența și
produsul a două numere;
•se vor efectua operații de înmulțire;
•se vor rezolva probleme cu două
operații matematice;

Dirijarea învățării Se propun câteva exerciții de calcul


mintal: tabla
5. 25’ O1 6 x 2= 6 x 7= 4 x 8 = frontal operațional Aprecieri
O2 8 x 0 = 9 x 1 = 3 +3+3= fişe de verbale
lucru
O3 Triplul numărului 5 este.... problematizarea
Dublul numărului 6 este....
O4 Produsul numerelor 9 și 5 este....
Câte degete sunt la 7 mâini? explicaţia
Câte roți au 3 mașini?
Câte picioare au 7 rațe? conversaţia individual
Elevii vor primi o fişă lucru care se exerciţiul
va rezolva frontal.(ANEXA 1)
Pe măsură ce se rezolvă exerciţiile
şi problemele din fişă,elevii vor fi
solicitaţi să răspundă la anumite
întrebări legate de cunoştintele
însuşite în lecţiile anterioare în
vederea fixării şi consolidării
acestora.

Le propun elevilor jocul ,,Ghicește


numerele,,
6. Asigurarea feed- O5C conversaţia fişe de individual receptiv Observarea
back-ului Pe tablă se vor scrie numerele 24 și evaluare sistematică
explicaţia
7’ 30, apoi elevii vor trebui să găsească
perechile de numere potrivite pentru
obținerea produselor.
Ca temă pentru acasă elevii vor avea
de rezolvat exercițiile din fișa de
7. Încheiere lecţiei frontal receptiv Aprecieri
lucru după modelul rezolvat în clasă.
verbale
și tema pentru acasă (anexa 1) conversaţia
1’-2’ Se fac aprecieri generale și
individuale asupra comportamentului
elevilor și a modului în care s-a
desfășurat activitatea.
Anexa 1

FIȘĂ DE LUCRU

1. Calculați grupând convenabil factori:


a) 2 x 4 x 7 =............................ c) 3 x 3 x 9 =....................................
............................... .......................................

............................... ......................................

b) 3 x 2 x 8 =................................ d) 2 x 5 x 6 =............................................

............................... ............................................

................................ ...........................................

TEMĂ: Calculați grupând convenabil factori:

a) 3 x 3 x 5 = c) 2 x 8 x 2 =
b) 4 x 2 x 6 = d) 2 x 2 x 8

2. Aflați suma, diferența și produsul fiecărei perechi de numere: 8 și 3; 9 și 4; 10 și 8.


...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

TEMĂ: Aflați suma, diferența și produsul fiecărei perechi de numere: 7 și 5; 8 și 6; 9 și 8.


3. Aflați numerele:
a) de 8 ori mai mari decât numerele 4, 7, 5;
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
b) cu 7 mai mari decât numerele 5, 9, 6;
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
c) cu 6 mai mici decât numerele 10, 7, 9;
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

TEMĂ: Aflați numerele:


a) de 9 ori mai mari decât numerele 6, 9, 8;
b) cu 8 mai mari decât numerele 4, 5, 7;
c) cu 4 mai mici decât numerele 9, 6, 8;

4. Marina a presat 7 flori de mușețel, iar Măriuca de 3 ori mai multe.


Câte flori de mușețel au presat cele două fete?
REZOLVARE:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

R:..........................................

TEMĂ: Pe un deal sunt 8 nuci și de 4 ori mai mulți meri. Câți pomi sunt?

S-ar putea să vă placă și