Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educației și Cercetă rii al Republicii Moldova

Direcția Învă ță mâ nt Ș oldă nești


IP Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”

Aprobat: Coordonat:
Director, Director adjunct pentru instruire,
Aliona Pînzari ____________________ _______________ Lucia Stihari

Proiectul didactic
pentru lecția publică
la Limba și literatura română, clasa a V-a,
Observarea textului „Balada celor cinci motă nași” de I. Druță

A realizat: Adriana Tiron,


prof. de l. şi lit. română

2022
Proiect de lecție
Profesorul: Adriana Tiron
Clasa: a V-a „A”
Data: 20 octmbrie 2022
Durata lecției: 45 min
Unitatea de învățare: III
Subiectul lecției: Observarea textului „Balada celor cinci motă nași” de I. Druță

Unități de competență vizate:


3.1 Confirmarea înțelegeriii unui text prin ră spuns la întrebă ri în baza lui;
3.4 Exprimarea propriilor stă ri postelectorale.
Tipul lecției: mixtă
Obiectivele lecției:
La sfâ rșitul lecției elevul va putea:
O1 – să lectureze textul epic, explicâ nd cuvintele necunoscute;
O2 – să identifice cronotopul şi personajele textului în baza lecturii selective;
O3 – să analizeze comportamentul personajului principal în diverse situaţii;
O4 – să manifeste atitudine binevoitoare şi respect faţă de lumea necuvâ ntă toarelor;
Tehnologia didactică:
a) Metode și tehnici: Reacţia imediată , Joc de rol: Din fotoliul autorului, Clustering, Gă seşte
perechea, Rxployia stelară , Conversaţia euristică , Harta lecturii.
b) Forme: frontal, perechi, pe variante
c) Resurse: pixuri cu mine verzi şi albastre, proiector, ecran, tabla, creta, fișe etc.

Referințe bibliografice:

1. CARTEALEANU, T., COSOVAN, O., ZGARDAN-CRUDU, A. et. al. Demersul didactic la limba și
literatura română în gimnaziu: proiectarea explicită. Chișină u: Arc, 2017;
2. Limba și literatura româ nă : Curriculum național: clasele 5-9: Curriculum disciplinar: Ghid
de implementara. Chișină u: Lyceum, 2020;
3. Limba și literatura româ nă : Manual pentru cl. a V-a/Alexandru Crișan, Sofia Dobra,
Florentina Sâ mihă ian, Viorica Bolocan, Viorica Goraș-Postică . – Chișină u: Ș tiința, 2015;
4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/65-69_13.pdf
Obiective Tehnologia
Etapele lecției Conținutul informațional Timp Evaluarea
operaționale didactică

 Captare atenției: prin imaginea afișată la ecran 2´


(Anexa 1):
Reacţia
Ce emoții vă sugerează imaginea? Ce text literar ar imediată
Evocarea corespunde cu această imagine?

 Anunțarea și notarea temei:„Balada celor cinci motă nași” de I. Druță . Lectură și
observare

Realizarea  Ce emoții v-a trezit lectura textului? (Elevilor li se 2´ Conversația


propune lista de emoții ca suport pentru formularea euristică Aprecieri verbale
sensului
gâ ndurilor, ră spunsurilor, Anexa 2)
 Trei elevi în calitate de autor al „Baladei celor cinci
Joc de rol
motă nași”, care vor expune date biografice semnificative
(Anexa 3):

Ion Druță – copilul;


Ion Druță – tâ nă rul;
Ion Druță – maturul.

 Elevii, vor completa Clusteringul (Anexa 4) cu datele
Clustering
biografice ale scriitorului pentru portofoliu

 Ce vă spune titlul textului?


 Se vor identifica şi se vor explica cuvintele
Gă seşte
necunoscute, apoi se vor scrie propoziții cu cuvintele date. perechea
 Se va lucra pe variante pe fişe cu lexemele 2´
Explozia
textului: sinonime, antonime, cuvinte populare-cuvinte stelară
literare (Anexa 5), variante neliterare ale cuvintelor -

variantele literare (Anexa 6);

 Se va lucra în perechi și se va ră spunde oral(Anexa 7): Lectura
selectivă
-Cine este personajul principal în text?

Personajul principal în „Balada celor cinci motă nași” de I.


Druță este pisica.

-Unde se desfășoară acțiunile din text?

„În partea de sus a orașului...într-un rai motă nesc...”, „în


podul casei...”, „...pe stradă ...” etc.

-Când se desfășoară acțiunea? În ce anotimp? 6´

„Era toamnă tâ rzie...”, etc.

-Cum este descrisă pisica la începutul textului? Ce emoţii ne


trezeşte pisica?

-În ce situație dificilă se află personajul principal?

-Din ce cauză?

Este o pisică boschetară , devine totuși mamă , are motă nași


și îi este din ce în ce mai greu să -i apere, sa-i hră nească și
să -i adă postească , mai ales câ nd conștientizează că vine
iarna geroasă .

- Ce soluție găsește pisica pentru a rezolva problema?


Pisica hotă ră ște să gă sească adă post, stă pâ ni motă nașilor...

Pisica mamă rămâne singură

 Alcă tuiţi un dialog imaginar cu pisica mamă


 Monolog din perspectiva unui motă naş:

-Primul motă naş-Al doilea şi al treilea motă naş

-al patrulea motă naş


Reflecția
-al cincilea motă naş

 Aşadar, ce am reuşit astă zi să realiză m la lecţie....Termenii cu care s-a operat: Cronotop personaj, sinonime,
antonime, cuvinte populare, stă ri

Autoevaluare

Tema de acasă :

- Exersarea lecturii expresive a unui pasaj de text (ca


Extinderea narator sau dialog) 3´
- De completat Harta lecturii (1, 2, 3,4)
Harta lecturii
Anexa 1
Anexa 2

Emoţii:
Milă, grijă,
compasiune,
atașament,
admirație,
duioșie,
dragoste,
tristețe,
nedumerire
Anexa 3
Copilul:
Sunt Ion Druță născut pe data de 3 septembrie 1928, sunt fiul lui
Pentelei al Soficăi Druță, tata a fost zugrav bisericesc. Am fost o familie de ţărani simple după
chip şi vorbă.
Sunt din Horodiște. „Acolo mi-a fost dat să văd lumina zilei, acolo am crescut pe lângă vatra
părintească, Acolo, în Horodiște, am cunoscut taina roditoarelor tăceri îndelungate, când
mergeam cu bunica Ana la pădure după ierburi de leac și porumbrele, dar, pe când împlinisem
zece ani, tata și-a urcat familia în trăsură, a dat bici cailor, mutându-ne cu traiul la sud, unde, se
zicea, era ceva mai cald, verile mai lungi și toamnele mai îmbelșugate...” în satul Ghica Vodă
unde am făcut clasele primare.

Tânărul:
În 1945, urmez cursurile unei școli de tractoriști, am absolvit școala de silvicultură și
Cursurile superioare de pe lîngă Institutul de Literatură "Maxim Capsa" al Uniunii Scriitorilor
din U.R.S.S.
Încep să public primele povestiri la începutul anilor '50. Primul volum de schiţe şi nuvele,
La noi în sat, vede lumina zilei în 1953, fiind urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze
de dor (publicat în 1957). Colaboreaz la ziarele Ţăranul Sovietic, Moldova socialistă şi la
revista Femeia Moldovei. În 1957 am absolvit Cursurile superioare de literatură de pe lîngă
Institutul de Literatură „A. M. Gorki” al Uniunii Scriitorilor din URSS.

Maturul:
Criticile distrugătoare din partea oficialităţilor comuniste de pe atunci vizând, mai ales
romanul Povara bunătăţii noastre, precum şi filmul Ultima lună de toamnă, mă fac să mă
stabileasc cu traiul la Moscova.
Piese mele au fost montate cu succes atît în Moldova, cît şi pe scenele multor teatre
din străinătate: Casa mare , Păsările tinereţii noastre, Horia, Frumos şi sfînt etc. Am scris
romanele, care îmi sunt dragi inimii: Clopotniţa şi Biserica Albă 
În 1967 mi se decernează Premiul de Stat pentru nuvela Ultima lună de toamnă şi
romanul Balade din cîmpie. 
  Deţin titlurile de Scriitor al Poporului, sunt Laureat al Premiului de Stat al Republicii
Moldova în domeniul literaturii.
La 11 septembrie 2009, am devenit primul cavaler al Ordinului „Bogdan Întemeietorul”.
Anexa 4
1.Anul nașterii:

2. Părinți:

5.Primele povestiri le publică...

3.Satul natal:

6.Primul volum de schițe și Ion Druță 4.Satul în care se mută cu traiul


nuvele: și urmează clasele primare

7.Opere:
8.Premiii:

1.Anul nașterii:

2. Părinți:

5.Primele povestiri le publică...

3.Satul natal:

6.Primul volum de schițe și Ion Druță 4.Satul în care se mută cu traiul


nuvele: și urmează clasele primare

7.Opere:
8.Premiii:
Anexa 5

Sinonime

rai eden
amurg înserare
gustos apetisant
dezmierdat ră sfă țat

Antonime

rai infern
amurg zori
gustos fad/searbă d
dezmierdat dojenit/mustrat

mâ ță pisică
sfadă ceartă
pesemne se vede că .../
se pare că
Anexa 6

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită
Anexa 7

Cine?

Cum? Unde?

Din ce Când?
cauză?

S-ar putea să vă placă și