Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria i !

anage"entul A#acerilor

Procedura controlului produ ului necon#or"


S$C$ VICTOR CONSTRUCT S$R$L$

Studenti% Radu Teodora Spataru Si"ina Stoean &eorgiana Anul IV &rupa '()* A

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Responsabilitati Elaborat: Verificat: Aprobat:

Nume si prenume

Semnatura

Data

SITUATIA E+ITIILOR SI REVI,IILOR


Pag. Ed./Rev Data Motivul sc imbarii paginii Elaborat !oate Ed."/ "".#$.%#"& Proiectarea initiala a sistemului de Rev." management al calitatii Verificat Aprobat

'$

SCOP
Pre'enta procedura descrie controalele( responsabilitatile si autoritatile asociate stabilite de )

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. * pentru controlul produselor care nu sunt conforme cu cerintele

specificate ( astfel incat sa se asigure ca nu este permisa utili'area intentionata initial sau utili'area din negli+enta a acestora . Procedura are scopul de a tine riscurile sub control .

*$

+O!ENIU

Procedura se aplica de personalul din ,S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. * implicat in activitatiile de identificare ( documentare ( i'olare - atunci cand este posibil . ( evaluare( tratarea produsului/ serviciilor neconform-e. ( instiintarea functiilor implicate si reinspectarea dupa inlaturarea neconformitatii. Pre'enta procedura se aplica pentru : / materiale /produse verificate la furni'ori0 / materiale /produse verificate la primire0 / materiale( produse aflate in depo'ite sau in spatii de depo'itare temporara0 / produse /servicii aflate pe flu1ul de prestare a serviciilor0 / produse /servicii reclamate de catre pacienti0 / produse furni'ate de pacienti. / infectii nosocomiale. Nota: 2a'urile de neconformitati din categoria malpra1is se trata'a conform cu prevederile 3egii nr. 4$/%##5 privind reforma in domeniul sanatatii si 678 nr. 54/%##4 pentru modificarea si completarea 3egii nr. 4$/%##5 privind reforma in domeniul sanatatii .

-$
&.".

+EFINITII SI PRESCURTARI
Definitii Neconformitate -SR EN 9S6 4###:%##5. : neindeplinirea unei cerinte. Corectie -SR EN 9S6 4###:%##5.: actiune care are ca scop inlaturarea unei neconformitati detectate. Nota ": 6 corectie poate fi intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva Nota %: 6 corectie poate fi( de e1emplu( reprelucrarea sau regradarea.

&.%.

Prescurtari RN / Raport de neconformitate RACP / Raport de actiuni corective si preventive.

)$
:.".

+OCU!ENTE +E REFERINTA
Documente de referinta

:."." 3egea nr. 4$/%##5 privind reforma in domeniul sanatatii si 678 nr. 54/%##4 pentru modificarea si completarea 3egii nr. 4$/%##5 privind reforma in domeniul sanatatii . SR EN 9S6 4##": %##; : Sisteme de management al calitatii . 2erinte :.".&. M2 / #" : Manualul calitatii ) S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. * Documente cone1e P6/;.%."." / !ratarea reclamatiilor

($

PROCE+URA

$.". 9dentificarea si documentarea $.".". Produsele/ serviciile suspectate a fi neconforme sunt identificate imediat / dupa ca'/ de catre: / e1ecutantul serviciului ( in urma autoinspectiei0 / seful sectiei clinice / compartimentului( in urma inspectiei ierar ice0 $.".%. Seful sectiei clinice / compartimentului emite RN -cod </#"#/"#. intr/un e1emplar( completea'a rubricile " si % ale RN . Nota: 9n ca'uri deosebite acesta poate propune oprirea prestarii serviciului sau utili'area produsului pana la re'olvarea situatiei . $.%. 9'olarea $.%.". Dupa identificarea neconformitatii se e1ecuta urmatoarele activitati: $.%."." Persoana desemnata de seful de sectie i'olea'a neconformitatile -daca acest lucru este posibil.( apoi inscrie in RN locul unde s/au i'olat si cantitatea . Produsele neconforme se marc ea'a cu etic eta aplicata pe produs -e.(containerele sau ambala+ele acestora: NE26N<6RM. Nota:9'olarea produselor se face in spatii de carantina special amena+ate(asigurate si identificate cu inscrisul)2ARAN!9NA=* $.%.".% !ransmite RN pe circuitul de anali'are si avi'are. $.&. Evaluarea Produsele/ serviciile neconforme pre'entate in RN se anali'ea'a de catre seful sectiei / compartimentului. Aceasta evaluea'a efectele neconformitatii asupra si efectuea'a urmatoarele activitati : ". Anali'ea'a si inscrie cau'ele care au generat neconformitatea . %. Propune corectii si >dupa ca'/ actiunile corective necesare . $.:. Deci'ia $.:." Seful comp./sectiei preia RN dupa anali'a si il pre'inta directorului de resort pentru luarea unei deci'ii respectiv : reluare serviciu -integral sau partial.0 returnare0 accept0 rebutare0 $.:.% Aplicarea deci'iei apartine ec ipei unde s/a constatat neconformitatea . 6peratiile de e1ecutie si inspectie necesare in urma deci'iei sunt evidentiate in documentul specific care confirma e1ecutia. $.:.& 9n situatiile cand deci'ia este )A22EP!* se ia aprobarea scrisa a pacientului sau repre'entantilor legali ai acestuia si numai dupa aceea se poate trece la prestarea in continuare a procesului. $.$. Reinspectarea Daca deci'ia asupra produsului / serviciului neconform atrage dupa sine interventii asupra acestuia ( atunci produsul / serviciul se reinspectea'a si daca corespunde se completea'a rubrica 5 din RN( de catre seful sectiei/ compartimentului. Seful sectiei / compartimentului este singura persoana autori'ata sa inlocuiasca sau sa elimine marca+ele aplicate -in ca'ul produselor neconforme..

$.5. Verificarea de asigurare a calitatii RM / RSM2 verifica cu oca'ia vi'itelor inopinate sau prin auditori/ indeplinirea actiunilor corective dupa care semnea'a si datea'a RN la rubrica ?. Nota : 9n situatia in care nu sunt finali'ate se intocmeste un raport de actiuni corective -RA2P.. $.?. !impul total de identificare( i'olare ( anali'a si deci'ie nu trebuie sa depaseasca ; ore. $.;. 7rmarirea RN pe circuitul de anali'are/deci'ie/ar ivare este in responsabilitatea sefului sectiei/comp. care a identificat neconformitatea. Dupa circuitul de anali'a si deci'ie RN se ar ivea'a la seful sectiei/comp. in dosarul de rapoarte de neconformitate.

.$
/ / / / /

RESPONSABILITATI
RM/RSMC/ Seful sectiei / compartimentului/ / RSMC comp /sectie! 9dentifica si ia masuri de i'olare a neconformitatilor0 Pre'inta RN pentru verificare ( anali'are ( deci'ie. Reinspectea'a produsele / serviciile dupa inlaturarea neconformitatilor 9nlatura cau'ele neconformitatilor( dupa luarea deci'iei. Verifica indeplinirea actiunilor corective re'ultate in urma deci'iei. E1ecutantul identifica neconformitatile in urma autoinspectiei. Directorul "e resort! / 9a deci'ii referitoare la produsele / serviciile neconforme0 / Verifica cu oca'ia vi'itelor inopinate stadiul solutionarii neconformitatilor. Directorul me"ical este responsabilul de proces. Repre#entantul mana$ementului verifica cu oca'ia vi'itelor inopinate sau prin auditori/ indeplinirea actiunilor corective.

/$
Nr. crt. ". %

INRE&ISTRARI
9dentifi care </#"#/"# / Denumire inregistrare Raportul de neconformitate Registru de evidenta rapoarte de neconformitate -electronic. Nr. e1. " " Emitent Persoane desemnate RSM2 Difu'are Dosar RN / Durata pastrare -ani. & "#

0$
;.".

ANE1E
Raport de neconformitate

RAP6R! DE NE26N<6RM9!A!E -R.N.2.. Nr. @@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@ 7nitatea @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ DA!E DE 9DEN!9<92ARE AENE<929AR:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2ontract: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Denumire lucrare: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Proiect: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Desen: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PAR!EA 9 / RAP6R! DE 9NSPE2B9E Descrirea neconformitCDii Ei a cau'ei acesteia: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2ompartiment 2ontrol 2alitate -2F. Nume Ei prenume @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SemnCtura @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@@@@@@ E1ecutant Nume Ei prenume @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SemnCtura @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@@@@@@ PAR!EA 99 > RAP6R! DE EVA37ARE ReparaDia / prelucrarea ES!E -N7 ES!E. posibilC Dispunerea de eliminare a neconformitCDii @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Dispunere datC de compartimentul: ". !e nologii de e1ecuDie %. Proiectare &. @@@@@@@@@@@@@@@@@ Nume Ei prenume @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

SemnCtura @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@@@@@@ Documente emise @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Vi'at Eef compartiment Nume Ei prenume @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SemnCtura @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@@@@@@ Aprobat de conducerea unitCDii e1ecutante Nume Ei prenume @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SemnCtura @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@@@@@@ Aprobat de beneficiar Nume Ei prenume @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SemnCtura @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Data @@@@@@@@@@@@@@@@ ;.%. Raport de reclamatii

Domnule Director( Societatea comerciala ...........................( cu sediul in .............( str. .............( nr. ...( tel./fa1 .............( va aducem la cunostinta faptul ca marfa pe care am primit/o asta'i ................ la ora ........ de la societatea dumneavoastra( cu mi+loacele dumneavoastra de transport( nu corespunde cantitatii din contract. 2antitatea preva'uta in contract era de ...........( iar la societatea noastra cantitatea de marfa care a a+uns este de ...........( cantitate care este mai mica fata de prevederile contractului numarul ................. data .............. inc eiat intre firmele noastre. 2u oca'ia verificarii de catre ................................. la data de ................ orele ......... in locul de receptie ................................ in pre'enta repre'entantilor/e1pertilor/delegatilor/carausului ................................ s/a constatat ca: ..................................................................... Din e1aminarea atenta a actelor de livrare( a documentului de transport si a datelor inscrise in acestea re'ulta( de asemenea( ca ati livrat o cantitate mai mica fata de obligatia dvs. contractuala. 2a urmare a celor constatate am intocmit actul ............................ din data ................ semnat de .............................( pe care il ane1am pre'entei reclamatii. Va rugam sa dispuneti e1pedierea diferentei de marfa/a lipsurilor cantitative( de indata( c eltuielile de transport ramanand in sarcina dvs. 2ontam pe o livrare prompta din partea dvs. Va instiintam ca dupa primirea diferentei de marfa vom proceda la plata tuturor marfurilor pentru care va rugam sa ne transmiteti o noua factura. 9n ca'ul in care nu vom primi diferenta de marfa suntem nevoiti sa va averti'am ca vom solicita pe langa indeplinirea obligatiei dvs. contractuale si penalitati de intar'iere( daune interese pentru pre+udiciul cau'at activitatii noastre. Asteptam de la dvs livrarea urgenta a lipsurilor cantitative.

Manager( ................... Semnatura .................. Data .......................

;.&.

<isa de costuri