Sunteți pe pagina 1din 2

OCLUZOLOGIE SEMESTRUL II ANUL III

1).Definitia ocluziei
2).Mica!ile "an#i$ulei cu contact
%).Mica!ile "an#i$ulei fa!a contact
&).Ce ete 'oint cent!ic(
)).Ce ete lon* cent!ic(
+).,ozitiile #ia*notice ale "an#i$ulei
-).Ce ete a.a $ala"a i cu" e #ete!"ina(
/).Ce ete con#ilul 'i0otant(
1).Ce ete con#ilul $alanant(
12).G3i#a4ul "ica!ilo! "an#i$ulei5ante!io!6 late!al6 ante!o7late!al)
11).Ocluzia i#eala
12).Ce ete ocluzia functionala(
1%).Ce ete ocluzia #e neceitate(
1&).Ce ete contactul '!e"atu!e inte!fe!enta(
1)).,!inci'iile ocluziei functionale5to'u!i ocluzale ta$ile6 "ulti'le6
i"ultane)in ce 'ozitie e analizeaza5!elatia cent!ica IM)
1+).Ce inea"na contactele ta$ile(
1-).Ce inea"na *3i#a4 ante!io! i cu" functioneaza(5incii0i
u'e!io!i ca!e 'a!tici'a6 zona late!ala)
1/).De ce unt 'e!iculoae contactele '!e"atu!e i
inte!fe!entele5can# functioneaza *3i#a4ul ante!io!6 late!al i ante!o
late!al)
11.De ce ete necea!a #eocluzia #intilo! cu'i#ate #e 'a!tea
neluc!atoa!e(
22).Ce inea"na '!otectia canaina(
21).Etiolo*ia #ifunctiilo! ocluzale5 cauze8 *!eeli la lefuit6 #eficiente
la a#a'ta!ea co!oanelo! la in!e*it!a!ea !elatiilo! int!e"a.ila!e6
#eficiente la tu!na!e6 etc)
22).Ce inea"na #i"eniunea 0e!ticala a eta4ului infe!io! al fetei(
2%).T!ata"ente o!to#ontice9 "o#ifica!ea eta4ului infe!io! al fetei9
t!ata"ent to"atolo*ic
2&).Meto#e #e e.a"ina!e in ca0itatea $ucala cu "o#ele functionale 6
"onta!e in a!ticulato! au nu.
2)).Ce int!e$a!i e 'un 'acientului 'ent!u a #e'ita inte!fe!entele
au contactele '!e"atu!e(
2+).Ce e u!"a!ete la 'al'a!ea "uc3ilo!(
2-).Cu" 'oate fii #ec3i#e!ea *u!ii(
2/).Cont!olul IM ce e u!"a!ete( Su'!aocluzia6 #e0ie!i6 #e!a'a4e
21).Inte!cu'i#a!ea !elatia cent!ica9 te3nica e.a"ina!ii5o$e!0a!ea
'!i"ului contact)
%2).Cont!olul *3i#a4ului ante!io!9 late!alitatea cu" e face(
%1).Can# unt 'a"e cu" e face e.a"ina!ea(
%2).Meto#e #e co"$ate!e a 'a"elo!5*utie!e6 4i*u Lucia6
e'a!ato!ul ocluzal6 etc)
%%).E.a"ina!ea #intilo!5"o$ilitate6 #u!e!i6 a'ect "ac!oco'ic6
a$!aziuni6 fiu!i6 f!actu!i)
%&).Ra#io*!afia. Ce e"en R. intalni" in #iza!"oniile ocluzale(
53i'e!ci"entoze6 afecat!ea la"inei #u!e)
%)).E.a"ina!ea ocluziei
%+).Localiza!ea #u!e!ii i ca!acte!iticile ei in #ifunctiile ocluzale7
'a* &)
%-).Mo#ifica!i la ni0elul #intilo! #ato!ate #ifunctiilo!
ocluzale5 "i*!a!i #enta!e6 #u!e!e6 "o!tifica!ea #intilo!6 fiu!i6
e!oziuni6 a$!aziune)
%/).E.a"enul "uculatu!ii cu" e face i la ce *!u'a "ucula!a(
%1).Influienta ocluziei a "o#ifica!ilo! a#ue cu!$u!ilo! #e ocluzie.