Sunteți pe pagina 1din 576

PatologiePatologie mamaramamara

Patologie Patologie mamara mamara

CuprinsCuprins

ImportantaImportanta cunoasteriicunoasterii patologieipatologiei mamaremamare

Anatomia chirurgicala

Malformatii Inflamatii

Afectiuni degenerative

Tumori

Benigne

Maligne

Forme particulare de cancer mamar

Importan Importan ţ ţ a a cunoa cunoa ş ş terii terii patologiei patologiei mamare
Importan Importan ţ ţ a a cunoa cunoa ş ş terii terii patologiei patologiei mamare

ImportanImportanţţaa cunoacunoaşşteriiterii patologieipatologiei mamaremamare

MamelaMamela poatepoate fifi afectatafectatăă dede oo patologiepatologie vastvastăă atatââtt benignbenignăă ccâtât şşii malignmalignăă,, ppatologieatologie cece poatepoate apapăărearea lala oriceorice vârstvârstăă,, afectândafectând cucu predilecpredilecţţieie sexulsexul femininfeminin dardar putândputând apareapare şşii lala sexulsexul masculin.masculin.

CancerulCancerul mamarmamar,, caca dede altfelaltfel boalaboala neoplazicneoplazicăă îînn general,general, reprereprezintzintăă îînn continuarecontinuare oo problemproblemăă dede ssăănnăătatetate deosebitdeosebităă îînn ciudaciuda eforturiloreforturilor depusedepuse dede cercetatoricercetatori şşii medicimedici dindin îîntreagantreaga lumelume şşii aa fondurilorfondurilor uriauriaşşee alocatealocate pentrupentru prevenireaprevenirea şşii tratamentultratamentul acesteiacestei boli.boli.

CancerulCancerul mamarmamar esteeste formaforma ceceaa maimai frecventfrecventăă dede cancercancer lala femeifemei pepe planplan mondial.mondial

Cancerul de sân ocupă locul 3 în randul celor mai des întâlnite boli în lume,

Una din 8 femei are şansa să dezvolte pe parcursul vieţii cancer de sân, după datele UICC şi NCI, dar pentru Europa, OMS prin “The International Agency on Research on Cancer (IARC)” dă un raport de 1 din 16.

85% dintre femei se prezintă la doctor cu cancer de san in forme avansate după datele OMS şi UICC pe când după datele NCI în SUA 2/3 din femeile operate în SUA nu au metastaze ganglionare axilare,

FartoriFartori particulariparticulari cece trebuietrebuie lualuaţţii îînn considerareconsiderare îînn cadrulcadrul patologieipatologiei mamare:mamare:

îî nn cadrulcadrul patologieipatologiei mamare:mamare: 1 . 1 . Mamela, Mamela, î î n n cazul
îî nn cadrulcadrul patologieipatologiei mamare:mamare: 1 . 1 . Mamela, Mamela, î î n n cazul

1.1.

Mamela,Mamela, îînn cazulcazul sexuluisexului feminin,feminin, îînn afaraafara roluluirolului dede alalăăptareptare,, ((care este oricum limitat la o scurtă perioadă din viaţă) ,, areare îînn principalprincipal unun rolrol eteticetetic şşii eroticerotic şşii caca atareatare patologiapatologia mamarmamarăă pepe lânglângăă implicimplicţţaiileaiile asupraasupra integritintegrităăţţiiii somaticesomatice şşii funcfuncţţionaleionale aleale mameleimamelei areare unun rrăăsunetsunet puternicputernic îînn sferasfera psihicpsihicăă lala sexulsexul feminin.feminin.

2.

Tratamentul chirurgical, acolo unde este indicat, ţine cont tot mai mult de latura psiho-afectivă, urmărind să fie cât mai puţin mutilant inclusiv în cazul cancerului mamar unde totuşi trebuie să ţină cont şi de caracterul invaziv al afecţiunii.

3. 3. Mamela Mamela este este un un organ organ u ş or accesibil examinarii,

3.3.

MamelaMamela esteeste unun organorgan uşor accesibil examinarii,examinarii, facilifacili-- tândtând depistareadepistarea precoceprecoce aa modificmodificăărilorrilor patologicepatologice

Cu cât se decoperă mai repede o leziune mamară cu atât vor fi mai mici şi urmele lăsate de o posibilă întervenţie chirurgicală

o leziune mamar ă cu atât vor fi mai mici ş i urmele l ă sate
ANATOMIA ANATOMIA SÂNULUI SÂNULUI
ANATOMIA ANATOMIA SÂNULUI SÂNULUI

ANATOMIAANATOMIA SÂNULUISÂNULUI

EmbriologieEmbriologie

GlandeleGlandele mamaremamare îîncepncep ssăă sese dezvoltedezvolte îîncncăă dindin ssăăptptăămânamâna aa 66--aa dede viaviaţţăă intrauterinintrauterinăă prinprin apariapariţţiaia aa doudouăă îîngrongroşşăăriri ectodermiceectodermice subsub formaforma aa doudouăă bandeletebandelete situatesituate ventralventral,, numitenumite crestecreste mamaremamare AcesteAceste crestecreste suntsunt situatesituate dede--aa lungullungul unorunor liniilinii desdescrisecrise dede SchultzeSchultze (1892)(1892) caca ““liniilinii lactalactatete”” şşii carecare unescunesc simetricsimetric bilateralbilateral regiunearegiunea axilaraxilarăă cucu rrăăddăăcinacina coapseicoapsei omolateraleomolaterale (Fig(Fig 1)1)

coapseicoapsei omolateraleomolaterale (Fig(Fig 1)1) Fig. 1 Linia lactat ă Scultze DeDe-- aa lungullungul

Fig. 1 Linia lactată Scultze

DeDe--aa lungullungul acestoracestor crestecreste mamaremamare xistxistăă 55--77 noduli,noduli, carecare lala uneleunele mamifere,mamifere, vorvor formaforma maimai multemulte perechiperechi dede glandeglande mamare.mamare. LaLa om,om, porporţţiuneaiunea caudalcaudalăă aa cresteicrestei mamaremamare vava dispdispăărearea rrăămânândmânând doardoar ceacea dindin

AceastaAceasta vava determinadetermina îînn modmod

normalnormal apariapariţţiaia uneiunei singuresingure perechiperechi dede glandeglande mamaremamare îînn regiunearegiunea pectoralpectoralăă,, îînsnsăă existexistăă posibilitateaposibilitatea apariapariţţieiiei unorunor mamelemamele supranumeraresupranumerare îînn zonelezonele traversatetraversate dede crestelecrestele laclactate.tate.

regiunearegiunea toracictoracicăă

LaLa sexulsexul

AAcestcest procesproces

dureazdureazăă îînn generalgeneral 33--44 aniani şşii sese definitiveazdefinitiveazăă îînn generalgeneral lala vârstavârsta dede

1616 anani.i.

ModificModificăăriri fiziologicefiziologice ulterioareulterioare aparapar cucu ocaziaocazia sarciniisarcinii şşii alalăăptariiptarii şşii aa menopauzei.menopauzei.

importanteimportante pânpânăă

sufersuferăă modificmodificăăriri

asociereasociere cucu progesteronul,progesteronul,

subsub acacţţiuneaiunea estrogenilorestrogenilor şşii ulteriorulterior îînn

feminin,feminin, iniiniţţialial

glandaglanda

mamarmamarăă

lala stadiulstadiul dede maturitatematuritate mamarmamarăă

LaLa bbăărbatrbat,, îînn modmod normal,normal, mamelelemamelele rrăămânmân aproapeaproape nemodificatenemodificate

apapăărearea modificarimodificari dede dimensiunidimensiuni şşii

structurstructurăă subsub influeninfluenţţaa divdivererşşilorilor factorifactori hormonali.hormonali.

îînsnsăă îînn anumiteanumite

condicondiţţiiii potpot

şş ilorilor factorifactori hormonali.hormonali. îî nsns ăă îî nn anumiteanumite condicondi ţţ iiii potpot

CunoaCunoaşştereaterea

importanimportanţţăă deosebitdeosebităă pentrupentru clinicianclinician ((şşii nunu numai),numai), maimai alesales îînn cazulcazul boliibolii canceroase,canceroase, dindin maimai multemulte considerente:considerente:

anatomieianatomiei

sânuluisânului

esteeste

dede

oo

1.1. pentrupentru aa puteaputea stabiliistabilii unun diagnosticdiagnostic clinicclinic corect,corect,

2.2. pentrupentru aa puteaputea efectuaefectua intervenintervenţţiiii chirurgicalechirurgicale performante,performante,

3.3. pentrupentru aa puteaputea efectuaefectua radioterapiaradioterapia îînn zonelezonele şşii dozeledozele optime,optime,

4.4. pentrupentru aa puteaputea prevedeaprevedea eventualeleeventualele recidivelerecidivele tumoraletumorale mamare.mamare.

LOCALOCALIZARELIZARE SâniiSânii suntsunt localizalocalizaţţii îînn regiunearegiunea anterosuperioaranterosuperioarăă aa toraceluitoracelui,, lala femeiefemeie extinzânduextinzându--sese topographictopographic craniocranio--caudalcaudal îîntrentre coastelecoastele 22 şşii 6,6, iariar îînn senssens transversaltransversal dede lala margineamarginea sternuluisternului pânpânăă lala linialinia axilaraxilarăă anterioaranterioarăă ((regiunearegiunea mamarmamarăă).). LaLa bbăărbatrbat glandaglanda mamarmamarăă,, fiindfiind rudimentarrudimentarăă,, sese limiteazlimiteazăă caca extensieextensie strictstrict lala regiunearegiunea aureoleiaureolei mamaremamare GlandaGlanda mamarmamarăă esteeste cuprinscuprinsăă îîntrentre celecele douadoua foifoiţţee aleale fafascieisciei superficialesuperficiale dindin regiunearegiunea pectoralpectoralăă

EXTENSIEEXTENSIE

LaLa femeiefemeie eaea sese extindeextinde îînn afaraafara regiuniiregiunii clasiceclasice aa protuberanprotuberanţţeiei sânuluisânului,, subsub formaforma uneiunei lamelame fine,fine, pepe oo suprafasuprafaţţăă extinsextinsăă îîntrentre claviculclaviculăă şşii margineamarginea

lala

superioarsuperioarăă aa mumuşşchilorchilor drepdrepţţii abdominaliabdominali,, iariar îînn senssens transversaltransversal dede mijoculmijocul sternuluisternului pânapâna lala mumuşşchiulchiul marelemarele dorsal.dorsal. (Fig.3)(Fig.3)

AceastaAceasta extensieextensie areare oo importanimportanţţăă deosebitdeosebităă deoarecedeoarece pepe toattoatăă aceastaceastăă ariearie potpot apapăărearea proceseprocese patologicepatologice cece intereseazintereseazăă ţţesutulesutul mamarmamar şşii dede asemeneaasemenea îînn chirurgiechirurgie,, acacesteaestea susuntnt limitelelimitele îîntrentre carecare trebuietrebuie ssăă sese efectuezeefectueze exerezaexereza glanduloglandulo--grasgrasoasoasăă îînn cazucazull mastectomiilormastectomiilor totaletotale pentrupentru cancercancer mamarmamar

Prelungirea axilară a glandei mamare este de o importanţă chirurgicală deosebită deoarece adeseori ea este sediul unor procese patologice. La unele femei această prelungire este bine reprezentată putând fi confundată cu un lipom al regiunii axilare, o adenopatie axilară, sau cu o mamelă supranumerară. De obicei zona devine mai evidentă premenstrual şi în perioada de lactaţie.

evident ă premenstrual ş i în perioada de lacta ţ ie. Fa ţ a profund ă

Faţa profundă a sânilor este situată pe muşchii mari pectorali de fascia carora sunt fixaţi prin bandelete fibroase (ligamentele Cooper), muşchiul dinţat anterior şi muşchiul abdominal oblic extern. În unele cazuri prelungirea axilară a glande i mamare se poate pătrunde între marele şi micul pectoral.

Fig. 3 Localizarea glandei mamare şi limitele extensiei ţesutului mamar

ASPECTASPECT EXTERNEXTERN LaLa femeifemei sâniisânii suntsunt reprezentareprezentaţţii caca doudouăă masemase marimari hemisfericehemisferice aa cacarorror

formformăă,, dimensiunidimensiuni şşii greutategreutate diferdiferăă dede lala oo persoanpersoanăă lala altaalta,, îînn funcfuncţţieie dede rasrasăă,, vârstvârstăă,, dardar şşii îînn funcfuncţţieie dede divdiverseerse etapeetape fiziologicefiziologice prinprin carecare

trecetrece femeiafemeia dreaptdreaptăă

foloculifoloculi

pilopiloşşi.i. ÎÎnn timpultimpul sarciniisarcinii pieleapielea capcapăăttăă unun aspectaspect marmoratmarmorat cucu venevene dilatatedilatate binebine vizibile.vizibile. PieleaPielea esteeste mobilmobilăă pepe suprafasuprafaţţaa glandeiglandei deveninddevenind fixfixăă îînn şşananţţulul submamarsubmamar prinprin aderareaaderarea lala fasciafascia pectoralpectoralăă

GlandaGlanda mamarmamarăă

ÎÎnn generalgeneral mamelamamela stângstângăă esteeste maimai maremare decdecâtât ceacea

esteeste acoperitacoperităă dede unun tegumenttegument finfin cucu pupuţţiniini

CentraCentrall sese ggăăseseşştete areolaareola mamarmamarăă,, oo zonzonăă tegumentartegumentarăă hiperhiper-- pigmentatpigmentatăă,, aa careicarei dimensiunidimensiuni diferdiferăă dede asemeneaasemenea dede lala oo persoanpersoanăă lala

altaalta

AureolaAureola

esteeste bogatbogat inervatinervatăă şşii posedposedăă subdermicsubdermic musculaturmusculaturăă netednetedăă dispusdispusăă îîntrntr--unun stratstrat circularcircular şşii unulunul longitudinallongitudinal,, carecare prinprin concontractracţţieie duceduce lala

micmicşşorareaorarea şşii ridarearidarea suprafesuprafeţţeiei eiei,, determinânddeterminând alungireaalungirea şşii

turgescenturgescenţţaa mammameloaneloreloanelor

proeminenproeminenţţee:: tuberculiituberculii MontgomeryMontgomery,, carecare suntsunt glandeglande sebacsebaceeee marimari şşii

volumvolum îînn timpultimpul sarciniisarcinii SecreSecreţţiaia glandelorglandelor MontgomeryMontgomery

areare rolulrolul dede aa lubrifialubrifia şşii dede aa protejaproteja mamelonulmamelonul îînn timpultimpul alalăăptptăăriirii PeriareolarPeriareolar uneleunele femeifemei potpot prezentaprezenta firefire dede ppăărr AureolaAureola maimai conconţţineine glandeglande sudoriparesudoripare şşii uneoriuneori glandeglande mamaremamare accesoriiaccesorii (Fig.(Fig. 4)4)

carecare cresccresc îînn

EaEa crecreşştete îînn suprafasuprafaţţăă cucu ococaziaazia sarciniisarcinii şşii sese hiperpigmentezhiperpigmentezăă

rrăămânândmânând maimai pigmentatpigmentatăă fafaţţăă dede aureolaaureola femeilorfemeilor nuliparenulipare

LaLa nivelulnivelul aureoleiaureolei sese constatconstatăă micmicii

Fig. 4. Aureola mamar ă
Fig. 4. Aureola mamar ă

Fig. 4. Aureola mamară

ÎÎnn centrucentru aureoleiaureolei,, corespunzândcorespunzând spaspaţţiuluiiului 44 intercostalintercostal,, sese ggăăseseşştete mamelonulmamelonul,, oo proeminenproeminenţţăă cilindrocilindro--conicconicăă,, cucu dimensiunidimensiuni dede 1010--1212 mmmm lungimelungime şşii diadiametrumetru dede 88--1010 mm,mm, lala nivelulnivelul ccăăreiareia sese deschiddeschid 1515--2020 canalelecanalele galactoforegalactofore prinprin poriiporii galactoforigalactofori MamelonulMamelonul esteeste acoperitacoperit dede tegumenttegument maimai grosgros,, cucutattat,, şşii areare îînn structurastructura sasa fibrefibre mmusculareusculare netedenetede circularecirculare astfelastfel ccăă îînn anumiteanumite condicondiţţiiii devdevineine oo structurstructurăă erectilerectilăă

PentruPentru oo maimai bunbunăă orientareorientare îînn localizarealocalizarea diverselordiverselor proceseprocese patologicepatologice lala nivelulnivelul sânuluisânului,, acacestaesta aa fostfost îîmparmparţţitit îînn modmod arbitrararbitrar îînn 44 cacadranedrane

((superosupero--externextern SESE,, inferoinfero--externextern IEIE,, superosupero--internintern SI,SI, inferoinfero--internintern IIII )) prinprin doudouăă liniilinii,, unauna verticalverticalăă şşii altaalta perpendicularperpendicularăă cece sese unescunesc lala nivelulnivelul

LaLa acacesteeste cadranecadrane sese maimai adaugadaugăă unulunul centralcentral ((CC)) cece

corespundecorespunde zoneizonei retroaureolareretroaureolare şşii unun altalt cadrancadran carecare reprezintreprezintăă dede faptfapt prelungireaprelungirea axilaraxilarăă ((PAPA)) aa glandeiglandei mamremamre (Fig.(Fig. 5)5)

ExistExistăă oo preponderenpreponderenţţăă aa ţţesutuluiesutului mamarmamar îînn cadranulcadranul superoexternsuperoextern alal sânuluisânului fiidfiid responsabilresponsabil pentrupentru senzasenzaţţiaia dede plenitudineplenitudine dureroasdureroasăă îînn aceastaceastăă regiuneregiune premenstrual.premenstrual. TotodatTotodatăă,, pestepeste 50%50% dindin cazurilecazurile dede cancercancer mamarmamar sese localizeazlocalizeazăă îînn acestacest cadrancadran

mamelonuluimamelonului

PA SI SE C II IE
PA
SI
SE
C
II
IE

Fig.5 Cadranele sânului

PA SI SE C II IE Fig.5 Cadranele sânului

STRUCTURASTRUCTURA MAMELEIMAMELEI

MamelaMamela femeiifemeii maturemature esteeste compuscompusăă îînn princprincipalipal dindin 44 tipuritipuri dede ţţesutesut ::

 

glandeleglandele mamaremamare lactoproduclactoproducăătoaretoare,,

canalecanale galactoforegalactofore,,

grgrăăsimesime şşii

ţţesutesut conjunctivconjunctiv sisi fibrosfibros,, lala carecare sese maimai adaugaadauga vasevase dede sangesange,, limfaticelimfatice sisi nervinervi

GlandaGlanda mamarmamarăă,, compuscompusăă dindin 1515--2020 lobilobi,, esteeste îînvelitnvelităă îînn totalitatetotalitate dede ţţesutesut adiposadipos cucu excepexcepţţiaia zoneizonei retromamelonareretromamelonare StratulStratul premamarpremamar dede ţţesutulesutul adiposadipos areare oo structurstructurăă lobularlobularăă fiindfiind dispusdispus îînn micimici lojeloje delimitatedelimitate dede ligamenteleligamentele CooperCooper carecare fixeazfixeazăă crestelecrestele DuretDuret,, ninişştete proeminenproeminenţţee fibroglandularefibroglandulare coniceconice,, dede fasciafascia superficialsuperficialăă şşii prinprin intermediulintermediul acesteiaacesteia dede fafaţţaa profundprofundăă aa dermuluidermului

ÎÎnn cazulcazul unuiunui cancercancer mamarmamar cucu tendintendinţţăă dede extensextensieie sprespre dermderm,, ligamentelorligamentelor CooperCooper lili sese datoreazdatoreazăă,, îînn primaprima fazfazăă,, fixareafixarea ppieliiielii,, faptfapt demonstrabildemonstrabil prinprin semnulsemnul godeuluigodeului((DupuytrainDupuytrain),), semnulsemnul ““capitonajuluicapitonajului((IanisevskiIanisevski)) şşii odatodatăă cucu accentuareaaccentuarea edemuluiedemului apariapariţţiaia semnuluisemnului ““cojiicojii dede

CresteleCrestele DuretDuret auau sisi eleele importanimportanţţăă îînn patologiapatologia chirurgicalchirurgicalăă,,

deoarecedeoarece eleele potpot conconţţineine celulecelule neoplazneoplaziceice şşii dede aceeaaceea exciziaexcizia glandeiglandei mamaremamare,, îînn cazcaz dede cancer,cancer, trebuietrebuie ssăă fiefie ffăăcutcutăă îînn afaraafara acestoracestor crestecreste,, îînn subcutisulsubcutisul adiacadiacentent dermuluidermului

portocalportocalăă

Muschi Fascia pectorala Ganglioni Rotter pectoral mare Lob mamar Piele Ligament Cooper Tesut adipos Muschi
Muschi
Fascia pectorala
Ganglioni Rotter
pectoral mare
Lob mamar
Piele
Ligament Cooper
Tesut adipos
Muschi
premamar
pectoral mic
Mamelon
Tesut adipos
Aureola
retromamar
Canal galactofor
Coasta
Fascia mamara spf.
Creste Duret
Parenchim mamar

Fig. 7b. Structura sânului

StratulStratul retromamarretromamar reprezintreprezintăă unun stratstrat glisantglisant prinprin intermediulintermediul ccăăruiaruia glandaglanda mamarmamarăă poatepoate fifi deplasatdeplasatăă pepe fasciafascia muschiuluimuschiului maremare pectoralpectoral

dede carecare esteeste separatseparatăă prinprin fasciafascia retromamarretromamarăă

potpot fifi introduseintroduse implanturileimplanturile mamaremamare îînn scopscop dede augumentareaugumentare aa sânilorsânilor,, şşii totodattotodatăă esteeste unun spatiuspatiu dede clivajclivaj utilutil chirurgilorchirurgilor îînn diversediverse intervenintervenţţiiii pepe mamelmamelăă

InvadareaInvadarea acestuiacestui stratstrat sisi penetrareapenetrarea îînn mumuşşchiulchiul pectoralpectoral dede ccăătretre procesulprocesul neoplazneoplazicic,, duceduce lala fixareafixarea mameleimamelei care,care, nunu maimai poatepoate fifi deplasatdeplasatăă decâtdecât îîmpreunmpreunăă cucu mumuşşchiulchiul ((manevramanevra TillauxTillaux).).

ÎÎnn acestacest spaspaţţiuiu virtualvirtual

ÎÎnn acestacest spaspa ţţ iuiu virtualvirtual   Glanda mamar ă este învelit ă de o

Glanda mamară este învelită de o fascie superficială şi una profundă, care la marginea glandei se unesc şi apoi continuă până la claviculă formând ligamentul suspensor al sânului. Fascia superficială aderă intim la glandă şi este perforată de mănunchiurile vasculo-nervoase şi ţesutul adipos ce pătrunde printre lobuli. Prin aceste perforaţii procesul neoplazic poate evolua cu uşurinţă spre suprafaţă. În foarte rare cazuri, ţesutul glandular mamar străbate stratul adipos şi fascia retromamară penetrând muşchiul pectoral.

ANATOMANATOMIEIE MICROSCOPICMICROSCOPICĂĂ GlandaGlanda mamarmamarăă esteeste formatformatăă dindin parenchimulparenchimul gglandularlandular şşii stromastroma

ParenchimulParenchimul glandularglandular esteeste structuratstructurat îînn

LaLa

delimitareadelimitarea acestoraacestora contribuiecontribuie stromastroma formatformatăă dindin ţţesesutut conjunctivconjunctiv densdens interlobularinterlobular şşii laxlax intralobularintralobular,, formândformând septurisepturi dede--aa lungullungul ccăărorarora trectrec vaselevasele dede sângesânge şşii limfaticelelimfaticele

UnitUnităăţţileile funcfuncţţionaleionale aleale ţţesutuluiesutului

glandularglandular suntsunt aciniiacinii

AceAceşştiatia suntsunt

tapetatapetaţţii interiorinterior dede unun singursingur rândrând dede celulecelule cubiccubicee sausau cilindricecilindrice avândavând lala exteriorexterior celulecelule dede naturnaturăă mioepitelialmioepitelialăă cucu

AciniiAcinii

suntsunt grupagrupaţţii îînn lobulilobuli,, iariar maimai multimulti lobulilobuli formezformezăă unun loblob glandular,glandular, unitateunitate

morfofuncmorfofuncţţionalionalăă aa sânuluisânului carecare posedposedăă câtecâte unun canalcanal galactoforgalactofor cece sese deschidedeschide separatseparat lala suprafasuprafaţţaa mamelonuluimamelonului cucu unun

LobiiLobii mamarimamari suntsunt

lobilobi (15(15--20),20), lobulilobuli şşii aciniacini

rolrol îînn excretiaexcretia

secresecreţţieiiei aciniloracinilor

porpor galactoforgalactofor

orientaorientaţţii radiarradiar îînn juruljurul areoleiareolei mamaremamare

Tesut adipos Lob mamar Canal galactofor Sinus galactofor Por galactofor celula Membrana bazala Lumen
Tesut adipos
Lob mamar
Canal galactofor
Sinus
galactofor
Por
galactofor
celula
Membrana
bazala
Lumen

Structura sânului

CanaleleCanalele galactoforegalactofore prezintprezintăă câtecâte oo dilatadilataţţieie fusiformfusiformăă,,

sinussinus galactoforgalactofor,, situatsituatăă lala bazabaza mamelonuluimamelonului

acestoracestor canalecanale esteeste dede 22--44 mm,mm, fiindfiind formateformate dindin epiteliuepiteliu

interiorinterior cucu celulecelule cuboidalecuboidale lala nivelulnivelul lobulilorlobulilor şşii

cilindricecilindrice îînn sistemulsistemul extralobularextralobular şşii unun startstart externextern cucu celulecelule mioepitelialemioepiteliale

DiametrulDiametrul

bistratificatbistratificat::

CanaleleCanalele galactoforegalactofore sese ramificramificăă sprespre profunzimeprofunzime pânpânăă lala nivelulnivelul acinilor.acinilor. AcesteAceste

canalecanale suntsunt responsabileresponsabile pentrupentru ceacea maimai maremare parteparte aa patologieipatologiei mamare.mamare. SSe e considerconsiderăă caca leziunileleziunile neoplaziceneoplazice auau caca punctpunct dede plecareplecare tocmaitocmai acesteaceste canalecanale şşii maimai pupuţţinin acinii.acinii. DeDe asemenea,asemenea, mastopatiamastopatia fibrochisticfibrochisticăă areare caca punctpunct dede plecareplecare tottot acesteaceste canale.canale.

fibrochisticfibrochistic ăă areare caca punctpunct dede plecareplecare tottot acesteaceste canale.canale.

VASCULARIZVASCULARIZAAŢŢIAIA ŞŞII INERVAINERVAŢŢIAIA GLANDEIGLANDEI MAMAREMAMARE

ArtereleArterele regiuniiregiunii mamaremamare provinprovin din:din: arteraartera mamarmamarăă interninternăă (( dindin arteraartera subclaviesubclavie),), toracicatoracica laterallateralăă (din(din arteraartera axilaraxilarăă)) şşii dindin ramuriramuri aleale arterelartereloror intercostaleintercostale (din(din aortaaorta toracictoracicăă).).ÎÎnn afarafarăă dede acesteaceste sursesurse arterialarterialee,, lala vascularizavascularizaţţiaia sânuluisânului maimai particparticipipăă şşii altealte artereartere îînn proporproporţţieie redusredusăă şşii incinconstantonstant cumcum arar fifi:: arteraartera toracictoracicăă supremsupremăă,, arterelearterele mumuşşchilorchilor pectoralipectorali şşii toracoacromialtoracoacromialăă,, subscapularsubscapularăă,, toracodorsaltoracodorsalăă şşii toracictoracicaa superficialsuperficialăă

CirculaCirculaţţiaia vevenoasnoasăă aa sâsânuluinului esteeste organizatorganizatăă îîntrntr--oo rereţţeaea superficialsuperficialăă şşii unauna profundprofundăă ReReţţeauaeaua superficialsuperficialăă formeazformeazăă îînn juruljurul aureoleiaureolei mamaremamare unun plexplex venosvenos mamarmamar ((cerculcercul HallerHaller)) iariar ceacea profundprofundăă dreneazdreneazăă sângelesângele

PePe calecale venoasvenoasăă sese potpot producproducee

metastazelemetastazele lala distandistanţţăă,, îînn cazulcazul neoplasmuluineoplasmului dede sânsân,, celulelecelulele tumoraletumorale fiindfiind purtatepurtate dede torentultorentul sanguinsanguin lala primaprima ““stastaţţieie dede filtrarefiltrare””:: plplăămânulmânul şşii apoiapoi ccăătretre altealte organeorgane şşii ţţesuturiesuturi ((ficatficat,, creiercreier,, oaseoase))

ccăătretre venelevenele satelitesatelite arterelorarterelor

InervaInervaţţiaia tegumentuluitegumentului sânuluisânului esteeste asiguratasiguratăă dede ramuriramuri provenindprovenind dindin nerviinervii cutanacutanaţţii brahialibrahiali şşii dindin nerviinervii intercostaliintercostali 4,54,5 şşii 6.6.

ParenchimulParenchimul mamarmamar primeprimeşştete ramuriramuri simpaticesimpatice carecare ajungajung lala unitunităăţţileile secresecretoaretoare dede--aa lungullungul nervilornervilor intercostaliintercostali 2,3,4,52,3,4,5 şşii 6.6.

Figure 1. Blood s upply to the breast

Figure 1. Blood supply to the breast

Fig. 8. Vasculariza ţ ia mamelei

Fig. 8. Vascularizaţia mamelei

SistemulSistemul limfaticlimfatic alal sânuluisânului prezintprezintăă unun interesinteres aparteaparte îînn patologiapatologia chirurgicalchirurgicalăă aa mameleimamelei datoritdatorităă extensieiextensiei tumoraletumorale preponderentpreponderent pepe aceastaceastăă calecale cucu efectefect prognosticprognostic deosebitdeosebit

DrenajulDrenajul limfaticlimfatic esteeste asiguratasigurat dede oo rereţţeaea superficialsuperficialăă cece colecteazcolecteazăă limfalimfa dede lala nivelulnivelul pieliipielii şşii oo rereţţeaea profundprofundăă parenchimatoasparenchimatoasăă

ÎÎntrentre celecele doudouăă rereţţeleele limfaticelimfatice existexistăă doudouăă zonezone dede conexiuneconexiune,, şşii anumeanume lala nivelulnivelul areoleiareolei undeunde existexistăă unun plexplex

limfaticlimfatic superficialsuperficial şşii unulunul subaureolarsubaureolar ((SappeySappey)) şşii lala nivelulnivelul

PePe caleacalea acestoracestor anastomozeanastomoze

esteeste posibilposibilăă propagareapropagarea procesuluiprocesului neoplazicneoplazic dinspredinspre profunzimeprofunzime sprespre suprafasuprafaţţăă,, faptfapt carecare ststăă lala bazabaza indicaindicaţţieiiei dede aa îîndepndepăărtarta şşii aureolaaureola odatodatăă cucu procesulprocesul tumoraltumoral îînn mastectomiimastectomii PePe dede altaltăă parte,parte, leglegăăturileturile rereţţeleielei superficialesuperficiale cucu rereţţeleleelele limfaticelimfatice aleale altoraltor zonezone îînvecinatenvecinate,, toracotoraco-- abdominaleabdominale,, faceface posibilposibilăă apariapariţţiaia metastazelormetastazelor cutanatecutanate îînn

acesteaceste zone.zone.

periferieiperiferiei glandeiglandei mamaremamare

ÎÎnn generalgeneral existexistăă doudouăă ccăăii principaleprincipale dede drenajdrenaj alal limfeilimfei sânuluisânului sprespre stastaţţiileiile ganglionareganglionare limfaticelimfatice::

caleacalea mamrmamrăă externexternăă sausau axilaraxilarăă carecare dreneazdreneazăă limfalimfa îînn ganglioniiganglionii axilariaxilari omolateraliomolaterali EsteEste caleacalea pepe carecare oo parcurgparcurg 75%75% ((dupdupăă uniiunii 97%)97%) dindin celulelecelulele tumtumoraleorale EaEa porneporneşştete dede lala nivelulnivelul plexuluiplexului subaureolarsubaureolar,, trecetrece

pepe fafaţţaa anterioaranterioarăă aa mumuşşchiuluichiului maremare pectoral,pectoral, perforeazperforeazăă fafascia,scia, apoiapoi pepe pereteleperetele laterallateral toracictoracic trectrec sprespre primaprima posposibilibilăă stastaţţieie ganglionarganglionarăă

PePe traiectultraiectul acesteiacestei ccăăii existexistăă unun nodulnodul limfaticlimfatic

mamarmamarăă externexternăă

((SorgiusSorgius)) situatsituat lala margineamarginea laterallateralăă aa mumuşşchiuluichiului pectoral.pectoral.

caleacalea mamarmamarăă interninternăă,, carecare îînsnsooţţeeşştete vaselevasele mamaremamare interneinterne perforândperforând spaspaţţiileiile intercostaleintercostale şşii drenânddrenând îînn ganglioniiganglionii toracicitoracici interniinterni dede--aa lungullungul artereiarterei mamaremamare interneinterne situasituaţţii câcâtete unulunul îînn spaspaţţiileiile intercostaleintercostale 11--5,5, deasupradeasupra fascieifasciei endotoraciceendotoracice DeDe aiciaici limfalimfa esteeste drenatdrenatăă ccăătretre::

fiefie ganglioniiganglionii supraclavicularisupraclaviculari fiefie directdirect îînn canalulcanalul toracictoracic ((îînn stangastanga)) fiefie îînn mareamarea venvenăă limflimfaticaticăă dreaptdreaptăă ((îînn dreaptadreapta)) fiefie îînn confluentulconfluentul venosvenos jugulosubclavicularjugulosubclavicular PirogoffPirogoff

) ) fie fie î î n n confluentul confluentul venos venos jugulosubclavicular jugulosubclavicular Pirogoff Pirogoff
) ) fie fie î î n n confluentul confluentul venos venos jugulosubclavicular jugulosubclavicular Pirogoff Pirogoff
) ) fie fie î î n n confluentul confluentul venos venos jugulosubclavicular jugulosubclavicular Pirogoff Pirogoff

fiefie sprespre noduliinodulii mediastinalimediastinali anterosuperiorianterosuperiori şşii dede aiciaici sprespre ceicei bronhobronho-- mediastinalimediastinali

ÎÎnn afarafarăă dede acacesteeste ccăăii existexistăă altelealtele numitenumite secundaresecundare,, cumcum arar fifi::

1.1. caleacalea transpectoraltranspectoralăă carecare pleacpleacăă dindin parteapartea profundprofundăă aa mameleimamelei,, strstrăăbatebate merelemerele pectoral,pectoral, trecetrece prinprin stastaţţiaia nodulilornodulilor limfaticilimfatici interpectoraliinterpectorali RotterRotter şşii dreneazdreneazăă îînn noduliinodulii axilariaxilari apicaliapicali

2.2. caleacalea retropectoralretropectoralăă îîşşii areare origineaoriginea îînn parteapartea profundprofundăă aa cadranuluicadranului superosupero--intern,intern, trecetrece laterallateral îînn spatelespatele mareluimarelui pectoralpectoral sprespre noduliinodulii axilariaxilari apicaliapicali

3.3. caleacalea intercostalintercostalăă dede--aa lungullungul vaselorvaselor intercostaleintercostale directdirect lala noduliinodulii intercostaliintercostali şşii dede aiciaici lala ceicei mamarimamari interniinterni

4.4. caleacalea axilaraxilarăă contralateralcontralateralăă esteeste posibilposibilăă dedeşşii suntsunt rarerare situasituaţţiileiile îînn carecare ganglioniiganglionii axilariaxilari contralateralicontralaterali suntsunt prinprinşşii dede procesulprocesul metastatic.metastatic. AceastAceastăă situasituaţţieie esteeste explicatexplicatăă printrprintr--unun procesproces dede metastazaremetastazare limfaticlimfaticăă masivmasiv îînn carecare restulrestul ccăăilorilor dede drenajdrenaj suntsunt blocateblocate dede celulecelule tumoraletumorale.,., astfelastfel îîncatncat limfalimfa dindin sânulsânul afectatafectat îîşşii gasegaseşştete ccăăii dede drenajdrenaj şşii sprespre axilaaxila contalateralcontalateralăă

5.5. caleacalea inferioarinferioarăă,, descrisdescrisăă dede GerotaGerota,, carecare dreneazdreneazăă ariileariile inferioareinferioare aleale sânuluisânului sprespre regiunearegiunea epigastricepigastricăă subperitonealsubperitoneal şşii sprespre noduliinodulii diafragmaticidiafragmatici

ANATOMIAANATOMIA AXILEIAXILEI

AxilaAxila esteeste oo rregiuneegiune piramidalpiramidalăă cucu vârfuvârfull orientatorientat cervicalcervical carecare faceface joncjoncţţiuneaiunea dintredintre brabraţţ şşii toracetorace LimiteleLimitele regiuniiregiunii suntsunt::

iunea iunea dintre dintre bra bra ţ ţ ş ş i i torace torace Limitele Limitele

vârfulvârful situatsituat îîntrentre primaprima coastcoastăă,, claviculclaviculăă şşii mumuşşchiulchiul subscapularsubscapular,,

bazabaza formatformatăă dindin tegumenttegument şşii ligamentulligamentul suspensorsuspensor alal axileiaxilei,,

pereteleperetele anterioranterior formatformat dindin mumuşşchiichii pectoralipectorali şşii claviculclaviculăă,,

pereteleperetele posteriorposterior formatformat dindin mumuşşchiichii subscapularsubscapular,, teresteres majormajor şşii latissimuslatissimus dorsi,dorsi,

pereteleperetele medialmedial formatformat dindin arcularcul laterallateral costalcostal cucu mumuşşchiichii intercostaliintercostali şşii mumuşşchiulchiul dindinţţatat anterior,anterior,

–– pereteleperetele laterallateral esteeste maimai îîngustngust fiindfiind formatformat dindin humerushumerus cucu tendonultendonul lunglung alal mumuşşchiuluichiului bicepsbiceps

humerushumerus cucu tendonultendonul lunglung alal mumu şş chiuluichiului bicepsbiceps Fig. 10 Pere ţ ii axilei

Fig. 10 Pereţii axilei

ConConţţinutulinutul axileiaxilei esteeste reprezentatreprezentat de:de:

–– ArtereArtere::

ararteratera axiaxilarlarăă,, toracitoracicaca laterallateralăă,, subscapularsubscapularăă,, toracodorsaltoracodorsalăă

–– VeneVene::

venavena axilaraxilarăă şşii celelelatecelelelate venevene omonimeomonime ararterelorterelor

–– NerviNervi::

plexulplexul brahialbrahial ((trtrunchiunchi medial,medial, lateral,lateral, posterior)posterior),, N.N. interintercostobrahialcostobrahial,, NN toracicustoracicus longuslongus,, N.N. subscapularsubscapular,, N.N. toracodorsaltoracodorsal,,

NnNn intercostaliintercostali

ŢŢesutesut grgrăăsossos

––

–– NoduliNoduli limfaticilimfatici

 NnNn intercostaliintercostali Ţ Ţ esut esut gr gr ă ă sos sos –– –– Noduli

ChirurgiiChirurgii angloanglo--americaniamericani utilizeazutilizeazăă clasificareaclasificarea BergBerg cece îîmpartemparte limfonoduliilimfonodulii axilariaxilari îînn 33 marimari categoriicategorii dede prognosticprognostic şşii îînn funcfuncţţieie dede relarelaţţiaia lorlor cucu mumuşşchiulchiul micmic pectoral:pectoral:

–– nivelulnivelul 11 -- suntsunt limfonoduliilimfonodulii localizalocalizaţţii laterallateral sausau subsub margineamarginea laterallateralăă aa pectoraluluipectoralului ((lateralilaterali,, posterioriposteriori şşii anteriorianteriori)) –– nivelulnivelul 22 –– suntsunt limfonoduliilimfonodulii localizalocalizaţţii subsub mumuşşchichi îîntrentre margineamarginea laterallateralăă şşii ceacea medialmedialăă ((RotterRotter)) –– nivelulnivelul 33 –– limfonoduliilimfonodulii localizalocalizaţţii medialmedial dede margineamarginea medialmedialăă aa mumuşşchiuluichiului ((apicaliapicali,, subsub--infraclaviculariinfraclaviculari))

DeDe altfelaltfel aceastaceastăă clasificareclasificare esteeste utilizatutilizatăă îînn cadrulcadrul clasificclasificăăriirii TNMTNM aa tumorilortumorilor mamaremamare maligne.maligne. LaLa acestacest grupgrup ganglionarganglionar numitnumit regionaregionall ((N)N) sese maimai adaugadaugăă îînn clasificareaclasificarea TNMTNM şşii grupulgrupul ganglionilorganglionilor mamarimamari interniinterni

NoduliiNodulii limfaticilimfatici intramamariintramamari suntsunt codacodaţţii caca nodulinoduli axilariaxilari îînn

clasificareaclasificarea TNM.TNM.

OricareOricare altealte metastazemetastaze ganglionareganglionare suntsunt codatecodate caca metastazemetastaze lala ddistanistanţţăă (M1)(M1) inclusivinclusiv celecele supraclavicularesupraclaviculare,, cervicalecervicale sausau contralateralecontralaterale

ipsilateraliipsilaterali

nivelulnivelul 33 –– limfonoduliilimfonodulii localizalocalizaţţii medialmedial dede margineamarginea
nivelulnivelul 33 –– limfonoduliilimfonodulii localizalocalizaţţii
medialmedial dede margineamarginea medialmedialăă aa
mumuşşchiuluichiului (apicali,(apicali, subsub--infraclaviculari)infraclaviculari)
nivelul 2 –– suntsunt limfonoduliilimfonodulii
localizalocalizaţţii subsub mumuşşchichi îîntrentre
margineamarginea llateralateralăă şşii ceacea medialmedialăă
(Rotter)(Rotter)
nivelulnivelul 11 -- suntsunt limfonoduliilimfonodulii
localizalocalizaţţii laterallateral sausau subsub margineamarginea
laterallateralăă aa pectoraluluipectoralului (laterali,(laterali,
posterioriposteriori şşii anteriori)anteriori)

EXAMENULEXAMENUL CLINICCLINIC ALAL MAMELEIMAMELEI

DiagnosticulDiagnosticul leziunilorleziunilor mamarmamaree sese bazeazbazeazăă pepe 33 elemente:elemente:

 AnamnezAnamnezăă  ExamenExamen clinicclinic obiectivobiectiv  ExaminExaminăăriri paracliniceparaclinice

ExamenulExamenul

clinicclinic

esteeste

etapaetapa

diagnosticuluidiagnosticului deoarece:deoarece:

ceacea

maimai

importantimportantăă

aa

 îînn mareamarea majoritatemajoritate aa cazurilorcazurilor esteeste primaprima metodmetodăă dede diagnostic,diagnostic,

 îînn cazurilecazurile maimai avansateavansate esteeste şşii suficientsuficientăă,, semnelesemnele localelocale aleale neoplazieineoplaziei fiindfiind evidente,evidente,

 examinareaexaminarea locallocalăă aa mameleimamelei efectuatefectuatăă chiarchiar dede ccăătretre femeifemei (autoexaminarea)(autoexaminarea) reprezintreprezintăă metodametoda clinicclinicăă ceacea maimai eficienteficientăă dede depistaredepistare precoceprecoce aa canceruluicancerului mamarmamar îînn afarafaraa existenexistenţţeiei unorunor programeprograme dede screening.screening.

CumCum examenulexamenul mamograficmamografic dede rutinrutinăă nunu aa intratintrat îîncncăă îînn uzuz lala bolnavelebolnavele cucu riscrisc şşii cumcum îîncncăă nunu existexistăă programeprograme dede screeningscreening mamar,mamar, palparea,palparea, şşii îînn specialspecial autopalparea,autopalparea, reprezintreprezintăă îînn continuarecontinuare metodametoda ceacea maimai eficienteficientăă dede aa surprindesurprinde dindin timptimp unun cancercancer mamarmamar dedeşşi,i, 40%40% dindin cazurilecazurile depistatedepistate mamograficmamografic nunu potpot fifi decelatedecelate prinprin palpare.palpare.

ExamenulExamenul

putândputând fifi cucu uuşşurinurinţţăă efectuatefectuat dede ccăătretre oriceorice medicmedic carecare areare cunoscunosţţininţţee elementareelementare dede anatomieanatomie şşii patologiepatologie aa sânului.sânului. ÎÎnn generalgeneral examinareaexaminarea mameleimamelei esteeste efectuatefectuatăă dede ccăătretre mediculmedicul dede familiefamilie,, chirurg,chirurg, oncologoncolog sausau ginecolog.ginecolog. ÎÎnn SUASUA existexistăă chiarchiar cadrecadre medicalemedicale mediimedii cucu oo pregpregăătiretire specialspecialăă îînn acestacest sens.sens.

clinicclinic obictivobictiv alal mameleimamelei nunu

esteeste dificil,dificil, elel

ChiarChiar dacdacăă acuzeleacuzele principaleprincipale aleale bolnaveibolnavei cece sese prezintprezintăă lala consultulconsultul medicalmedical suntsunt îînn sferasfera mamarmamarăă,, mmediculedicul carecare consultconsultăă bolnavabolnava nunu trebuietrebuie ssăă sese limitezelimiteze doardoar lala examinareaexaminarea mamelelor.mamelelor. ExamenulExamenul clinicclinic generalgeneral pepe aparateaparate şşii sistemesisteme faceface parteparte dindin consultulconsultul clinicclinic putânduputându--nene oferioferi datedate importanteimportante carecare suntsunt fiefie îînn directdirectăă leglegăăturturăă cucu procesulprocesul neoplazicneoplazic mamarmamar fiefie suntsunt utileutile pentrupentru stabilireastabilirea strategieistrategiei terapeutice.terapeutice.

ElementeleElementele patologicepatologice detectabiledetectabile lala consultulconsultul generalgeneral îînn cazulcazul unuiunui cancercancer mamarmamar suntsunt îînn generalgeneral apanajulapanajul formelorformelor avansateavansate dede boalboalăă AlteoriAlteori,, potpot oferioferi informainformaţţiiii prepreţţioaseioase pentrupentru depistareadepistarea unorunor sindroamesindroame cucu caractercaracter ereditarereditar cece sese asociazasociazăă frecventfrecvent cucu cancercancer mamarmamar,, cumcum arar fifi sindromulsindromul Cowden'sCowden's ((trichilemoametrichilemoame facialefaciale,, papilomatozapapilomatoza buzelorbuzelor şşii mucoaseimucoasei bucalebucale,, keratozkeratozăă acralacralăă,, polipozpolipozăă gastrointestinalgastrointestinalăă,, leiomioameleiomioame uterine)uterine)

ExamenulExamenul locallocal alal sânuluisânului

AcestAcest examenexamen dedeşşii sese adreseazadreseazăă îînn principalprincipal glandeiglandei mamaremamare consideratconsideratăă afectatafectatăă dede procesulprocesul patologicpatologic elel trebuietrebuie ssăă cuprindcuprindăă îînn modmod obligatoriuobligatoriu şşii mamelamamela contralateralcontralateralăă câtcât şşii sistemulsistemul ganglionarganglionar limfaticlimfatic alal ambelambeloror axileaxile şşii ganglioniiganglionii supraclavicularisupraclaviculari şşii cervicalicervicali

ExaminareaExaminarea locallocalăă aa mameleimamelei sese poatepoate realizarealiza atâtatât îînn pozipoziţţieie ortostaticortostaticăă câtcât şşii îînn clinostatismclinostatism DeDe preferatpreferat esteeste pozipoziţţiaia ortostaticortostaticăă cece oferoferăă posibilitateaposibilitatea uneiunei explorexplorăăriri vizualevizuale maimai bunebune aa mameleimamelei dardar şşii palpatoriipalpatorii aa axileloraxilelor

ExaminareaExaminarea

sese

faceface

îîntrntr--oo

îîncncăăperepere

cece

oferoferăă

oo

bunbunăă

luminozitateluminozitate şşii unun minimminim dede intimitateintimitate

CeleCele doudouăă etapeetape aleale examinexaminăăriirii suntsunt inspecinspecţţiaia şşii palpareapalparea

A.A. InspecInspecţţiaia

BolnavaBolnava ststăă îînn fafaţţaa examinatoruluiexaminatorului cucu membrelemembrele superioasuperioarere pepe lânglângăă corp.corp.

SeSe vorvor urmurmăăriri urmurmăătoareletoarele aspecteaspecte::

PoziPoziţţiaia linieiliniei bimamelonarebimamelonare AceastaAceasta trebuietrebuie ssăă fiefie îînn generalgeneral orizontalorizontalăă DacDacăă existexistăă modificmodificăăriri dede formformăă şşii volumvolum aa uneiunei mamelemamele linialinia devinedevine oblicoblicăă

VolumulVolumul sânilorsânilor

OriceOrice procesproces expansivexpansiv,, neoplazicneoplazic duceduce lala

crecreşştereaterea îînn volumvolum aa glandeiglandei mamaremamare maimai multmult sausau maimai pupuţţinin

DacDacăă unauna dindin mamelemamele areare

îînn funcfuncţţieie dede stadiulstadiul evolutivevolutiv

volumulvolumul multmult crescutcrescut esteeste posibilposibilăă existenexistenţţaa uneiunei formaformaţţiuniiuni

tumoraletumorale aparteaparte numitnumităă tumoareatumoarea fhilodesfhilodes

AtâtaAtâta timptimp câtcât tumoaretumoare mamarmamarăă esteeste dede

dimensiunidimensiuni micimici nunu existexistăă modificmodificăăriri dede formformăă aleale sânilorsânilor

OdatOdatăă cucu crecreşştereaterea îînn volumvolum aa tumoriitumorii aparapar deformdeformăăriri aleale

sânuluisânului fiefie ((bombbombăăriri))

tegumentaretegumentare))

supradenivelsupradenivelăăriri neregutateneregutate

FormaForma sânilorsânilor

subsub

formaforma

unorunor

fiefie

subsub

formaforma

subdenivelsubdenivelăăriri

unorunor

((rtracrtracţţiiii

AspectulAspectul tegumentelortegumentelor

–– CuloareaCuloarea tegumentuluitegumentului poatepoate fifi normalnormalăă ÎÎnn uneleunele cazuricazuri

maimai avansateavansate precumprecum şşii

esteeste eritematoeritematoasasăă caca îîntrntr--unun procesproces infamatorinfamator acutacut putânduputându--sese

faceface confuziaconfuzia cucu oo mastitmastităă acutacutăă

îînn mastitamastita carcinomatoascarcinomatoasăă culoareaculoarea

–– SuprafaSuprafaţţaa tegumentartegumentarăă poatepoate