Sunteți pe pagina 1din 69

TELEKOM ROMANIA

PERFORMANţA AFACERII șI
TRANSFORMAREA DIGITALă
Raport de sustenabilitate 2017
CUPRINS
CUVÂNT INTRODUCTIV - DIRECTOR GENERAL TELEKOM ROMANIA 04
1. CARE ESTE CONTEXTUL RAPORTULUI 06
1.1 Retrospectiva anului 2017 07
1.2 Scopul nostru și contextul în care operăm 08
1.3 Modul nostru de lucru 13
1.4. Strategia noastră de sustenabilitate 15
1.5. Tendințe viitoare și oportunități pentru România 19
2. TRANSFORMAREA ÎN SOCIETATE DIGITALĂ. UNDE SUNTEM? 23
2.1 Viitorul necesită simplitate. O experiență cât mai bună pentru clienți 24
2.2 Securitate cibernetică 25
2.3 Tehnologii inovative cu impact transformațional 28
2.4 Angajații noștri: transformarea are nevoie de capital uman talentat 29
2.5 Incluziune digitală – cum dezvoltăm procesul de digitalizare 31
3. E IMPORTANT SĂ FII UN BUN CETĂȚEAN 34
3.1 Angajament social 35
3.2. Impactul asupra mediului 40
3.3 Tehnologia și sănătatea. Monitorizarea activităților noastre 42
4. GESTIONAREA RESPONSABILĂ A RISCURILOR 45
4.1 Managementul riscurilor 46
4.2 Gestionarea sferelor de etică, risc operațional și conformitate 47
4.3 Transparență. Managementul reputației și al părților interesate 53
4.4 Structura managementului 57
METODOLOGIA RAPORTULUI NOSTRU 58
INDEX DE CONȚINUT GRI 60
GLOSAR 69

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 2


970,7 milioane euro
venituri consolidate
102-7

10 milioane aprox.
contracte de servicii

2,6 milioane de gospodării


în aria de acoperire a rețelei FTTx

0,5 milioane clienți


de servicii convergente

98% din populaţia urbană şi 85% din populaţia totală


(rurală şi urbană) beneficiază de acoperirea reţelei 4G

0,8 milioane euro


contribuție socială

173.000 beneficiari
investiții sociale

5.500 beneficiari
care și-au dezvoltat abilități digitale

726 voluntari

6.373 angajați

43% angajați femei

100% dintre angajați


acoperiți de contracte colective de muncă

224.376 ore de instruire pentru angajați

271 GWh energie utilizată

35,8% energie electrică


regenerabilă utilizată

83.416 tone CO2 emisii


directe și indirecte (scopurile 1 și 2)

1.177 tone deșeuri administrate

10 certificări ISO

2017
pentru sistemul integrat de management

11.113 respondenți la chestionarul


privind materialitatea

84.5% din furnizorii noștri


sunt din România

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 3


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Reţeaua mobilă a Telekom a obţinut cel mai mare scor pentru


serviciile de date mobile, în urma testelor de performanţă
efectuate de auditorul independent P3 Communications
asupra tuturor rețelelor mobile din România, în august 2017.
Sub umbrelele #Netliberare şi #Businessliber am lansat noi
oferte comerciale care au schimbat paradigma pieţei locale
de comunicaţii. Clienţii noştri au apreciat noile oferte, aşa
cum ne-au arătat rezultatele foarte bune de vânzări, atât pe
segmentul rezidenţial, cât şi pe segmentul de companii.
Ne-am concentrat pe extinderea soluțiilor IoT și Smart City,
în conformitate cu viziunea grupului Deutsche Telekom,
prin modele de orașe inteligente implementate în Constanța
și Piatra Neamț și prin digitalizarea școlilor cu servicii
Miroslav Majoroš, educaționale inteligente (tablă interactivă, învățare prin
Director General Telekom Romania realitatea virtuală și catalog electronic) în peste 50% din
județele din România.
Dragi cititori, Telekom Banking, cel mai nou proiect financiar digital
din România, dezvoltat în cadrul parteneriatului cu banca
Suntem mândri să sprijinim România pe calea formării unei poloneză Alior Bank, oferă persoanelor fizice produse şi
societăți bazate pe informație, în rolul nostru de companie servicii bancare accesibile online prin www.telekombanking.
102-14

de telecomunicații. Transformarea digitală este prioritatea ro şi prin reţeaua de magazine Telekom, inclusiv magazinele
noastră şi credem în facilitarea accesului la tehnologie Telekom sub marca Germanos.
pentru întreaga societate românească. În ultimii ani Telekom Desigur, mai există încă loc de îmbunătățire, mai ales
Romania a inițiat un plan extins de transformare care vizează în ceea ce privește satisfacția clienților. Acest proces de
structura organizaţională, procesele și cultura companiei, îmbunătățire este permanent, pentru a păstra și a crește
pentru a susține experiența digitală Telekom. încrederea clienților în marca Telekom.
Astfel, am realizat câteva lucruri care păreau imposibile Procesul de transformare a companiei continuă. Vom
acum un an: oferte care au schimbat regulile pieței, cea lansa mai multe inițiative axate pe simplificarea ofertei,
mai bună rețea de date mobile și depășirea unui proces de promovarea vânzărilor online și adoptarea mecanismelor
integrare complex. Schimbările organizaționale nu au fost de auto-administrare pentru clienți. Aceste inițiative vor fi
ușoare, însă rezultatul ne permite acum să ne bazăm pe o susținute prin optimizarea rețelei, consolidarea bazelor de
organizație mai agilă, capabilă să facă față provocărilor din date, revizuirea şi automatizarea proceselor, accentul pe
industrie și din viitor. front-line şi reducerea birocraţiei.
În zona de tehnologie am continuat extinderea reţelelor FTTH În scopul de a integra așteptările societății al carei actor
şi 4G, pregătind în acelaşi timp terenul pentru tehnologia suntem, în 2017 am purtat un dialog amplu cu peste 11,000
5G. Rețeaua noastră de internet de mare viteză prin fibră de reprezentanți din 9 grupuri de interes pentru compania
optică acoperea la sfârșitul lui 2017 peste 2,6 milioane noastră, de la clienți și angajați până la autorități publice
de gospodării, iar acoperirea 4G se extinsese la 98% din și comunități. Cele mai importante subiecte ce reies din
populația urbană și 85% din populație la nivel național. Am acest dialog au fost securitatea și confidențialitatea datelor,
înregistrat o creștere puternică pe segmentul convergent de satisfacția clienților, ocuparea forței de muncă, performanța
servicii fixe și mobile, prin îmbinarea avantajelor celor două și continuitatea afacerii. Toate aceste subiecte au fost
segmente, ajungând la peste 500.000 de clienți la finalul detaliate pe larg în prezentul raport de sustenabilitate.
anului 2017.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 4


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Recunoscând nevoile în creștere și în schimbare ale societății Sistemul nostru de management integrat ne ghidează
românești, venim în întampinarea lor prin programe adaptate activitățile de zi cu zi, iar eforturile noastre de menținere
și relevante adresate comunităților. În 2017 contribuția în eșalonul superior al unui mediu extrem de concurențial
socială a Telekom Romania a fost de 0,8 milioane de euro, sunt reflectate de certificările sub zece standarde ISO, de la
pentru proiecte care urmăresc îmbunătățirea vieții grupurilor calitate, mediu, siguranță în muncă și securitatea informației,
vulnerabile, dezvoltarea abilităților digitale, promovarea până la managementul conformității, riscului și anticorupție.
sănătății prin sport, precum și sprijinirea dezvoltării Raportul de sustenabilitate pentru anul 2017, care reprezintă
comunităților locale. Aceste acțiuni includ și programul și cea de-a treia comunicare privind progresele înregistrate
anual de burse școlare, prin care am susținut până acum de compania noastră ca membru al Pactului Global al
peste 100 de studenți români. Națiunilor Unite, demonstrează că ne angajăm să păstrăm
Protecția mediului nu este opțională, a devenit o necesitate principiile acestuia și să le promovăm atât pentru părțile
şi este o datorie pentru noi toți în asigurarea unui mediu interesate, cât și pentru publicul larg. De asemenea, am
viabil generațiilor viitoare. detaliat contribuția noastră directă și indirectă la cele 17
Am reciclat 1.177 tone de deșeuri generate de activitățile Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale Națiunilor Unite,
noastre și am crescut eficienţa operaţiunilor cu aproximativ prin strategia și activitățile noastre de sustenabilitate.
20% privind consumul de energie şi emisia de CO2 în În 2018 continuăm să derulăm noua noastră strategie, pe trei
raport cu traficul de date (TB). piloni principali: convergență, digitalizare și o mentalitate de
Nimic din ceea ce am realizat până acum nu ar fi fost posibil creștere. Totodată, continuăm să lucrăm la implementarea
fără colegii noștri, a căror pasiune și profesionalism sprijină inițiativelor de digitizare și de simplificare a experienței
dezvoltarea companiei. Prin urmare, prioritatea noastră este oferite de Telekom clienților prin toate punctele de contact.
să le oferim un mediu sigur și creativ în care angajații să Ne continuăm acțiunile de sustenabilitate, concentrându-ne
lucreze și să evolueze. În scopul de a sprijini transformarea pe nevoile societății și ale grupurilor pentru care compania
digitală, promovăm noi modele de lucru și dezvoltăm noastră are un impact direct.
competențele digitale ale angajaților. Ne dorim să devenim În încheiere, vă invit cu mândrie să citiți cel de-al treilea
o companie digitală recunoscută și apreciată de angajații raport de sustenabilitate al Telekom Romania și despre
noștri ca fiind cel mai bun loc de performanță și dezvoltare. angajamentele sale ambițioase.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 5


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

1 care este contextul


raportului?

170 milioane euro


aproximativ investiți

2017
43% dintre angajați
sunt femei

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 6


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Extinderea rețelelor, atât pe segmentul fix, cât şi pe cel mobil,


a fost o prioritate pentru noi în ultimii ani. Pe parcursul anului
2017 am dublat acoperirea LTE, am continuat inițiativele de
modernizare și optimizare a rețelelor noastre mobile şi am
accelerat planurile de extindere pentru a oferi clienților o
experiență îmbunătățită, în fiecare zi. Eforturile noastre şi
investiţiile în tehnologie au contribuit la consolidarea poziţiei
noastre pe piaţă. Reţeaua mobilă a Telekom a obţinut cel
mai mare scor pentru serviciile de date mobile, în urma
testelor de performanţă efectuate de auditorul independent
P3 Communications asupra tuturor rețelelor mobile din
România, în august 2017.
Pentru a derula cu succes noua noastră strategie, vom
continua să ne concentrăm pe implementarea inițiativelor de
Scopul companiei noastre este acela de a performa și în digitizare și de simplificare a ofertelor. La nivel de grup, avem
același timp de a facilita dezvoltarea sustenabilă a societății planuri și ambiții mari pentru anul 2018, și astfel, ne vom
și a economiei românești. Urmărim să realizăm acest concentra pe trei piloni principali: convergență, digitalizare
lucru prin sprijinirea procesului de transformare digitală, și o mentalitate de creștere.
rămânând axați în acest sens pe îmbunătățiri operaționale
care ne vor ajuta să ne asigurăm poziția pe piața foarte 1.1 RETROSPECTIVA ANULUI 2017
dificilă și dinamică a telecomunicațiilor. În prezent, pe piața
de telecomunicații din România, sector care rămâne orientat Grupul de companii Telekom Romania este unul dintre
spre prețuri cu marje reduse și care este caracterizat de un cei mai mari jucători de pe piaţa de telecomunicații din

102-1; 102-3 , 103-1, 103-2, 103-3


mediu concurențial foarte agresiv, menținerea serviciilor de România, cu o poziţie puternică pe segmentul convergent
calitate, precum și a standardelor de satisfacție a clienților de servicii de comunicații fixe şi mobile. Operațiunile noastre
rămâne principala noastră provocare. Cu toate acestea, se desfășoară în câteva sute de birouri, spații tehnice și
schimbările dinamice ale pieței românești generează magazine din toată țara, sediul principal fiind în București.
oportunități unice de a dezvolta și implementa soluții
inovatoare care să facă tranziția spre sau să accelereze
procesul de evoluție sustenabilă.
În linie cu dinamica pieței, putem spune că 2017 a fost un
an care a adus noi perspective atât pentru companie, cât și
pentru afacere și clienții noștri. Am implementat numeroase
iniţiative comerciale, în zona de tehnologie și cea de procese,
în linie cu strategia noastră anunţată, care ne vor permite
creşterea pe mai departe.
Am schimbat paradigma pieței locale prin lansarea ofertei
comerciale sub umbrelele #Netliberare şi #businessliber.
Clienţii noştri au apreciat noile oferte, aşa cum ne-au
arătat rezultatele foarte bune de vânzări, atât pe segmentul
rezidenţial, cât şi pe segmentul de companii.
În zona de tehnologie, am continuat extinderea reţelelor
FTTH şi 4G, pregătind în acelaşi timp viitoarea abordare
pentru tehnologia 5G.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 7


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Cifrele financiare și cifrele de piață reprezentative pentru 1.2 SCOPUL NOSTRU ȘI CONTEXTUL ÎN

102-2; 102-4; 102-5, 102-10


anul 20171 CARE OPERĂM
Telekom Romania Telekom Romania Mo-
Communications bile Communications CINE SUNTEM
102-7

Telekom Romania este un brand dinamic, care oferă servicii


VENIT € 607,7 mn € 464,9 mn de telecomunicaţii fixe şi mobile complete, inovatoare,
personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu
EBITDA € 101,9 mn € 58,2 mn aproximativ 10 milioane de contracte de servicii.
Soluțiile noastre deschid o lume infinită de oportunități de
2.098.052
clienţi servicii telefonie a împărtăși cele mai frumoase și emoționante experiențe cu
fixă
1.180.192 4,7 milioane clienţi familia, prietenii, colegii și cu cei din jurul nostru. Misiunea
CLIENȚI clienţi ai serviciilor
broadband
servicii mobile noastră este să îmbogățim viețile oamenilor, oferindu-le
1.470.341
clienţi servicii TV
acestora servicii integrate fixe și mobile, tehnologii de ultimă
generație 4G, fibră optică, precum și Internet TV, care
aduce utilizatorilor o nouă experiență de divertisment, cu
În anul 2017, veniturile Telekom Romania Communications acces la conținut exclusiv și de calitate, pe toate ecranele,
SA au crescut cu 0,9%, la 607,7 milioane euro. EBITDA
201-1

și funcționalități interactive avansate. Telekom Romania este


ajustată a avut o tendință ascendentă pentru tot anul 2017, partenerul de încredere al companiilor, pentru care oferim
ajungând la 101,9 milioane euro, în creștere cu 9% față de soluții complete de comunicații și IT&C. Rețeaua noastră
2016. conectează oameni, mașini și conținut, pentru un viitor mai
În trimestrul IV al lui 2017, numărul abonaților pentru bun, mai sigur și mai simplu.Telekom Romania este prezentă
pachetele convergente a continuat să crească, depășind pe piața românească din 2014, după rebranding-ul comun
astfel pragul de 500.000 de clienţi, mai mult cu 36% faţă de al Romtelecom și COSMOTE România.
aceeaşi perioadă a anului precedent. În plus, și numărul total
de clienţi ai serviciilor TV a înregistrat o creștere ușoară (cu În 2017, Germanos Telecom Romania SA, Sunlight Romania
+0,4 %), ajungând astfel la 1,47 de milioane de utilizatori, în Filiala Bucuresti SRL și Telemobil SA au fost absorbite sau
timp ce numărul de clienţi ai serviciilor broadband a ajuns au fuzionat într-o singură entitate - Telekom Romania Mobile
la 1,18 milioane. Raportat la trimestrul IV al anului 2016, Communications SA, un pas important în programul nostru
veniturile pentru serviciile de voce fixă au continuat să scadă de transformare.
(-15,1%), iar veniturile aferente serviciilor broadband și TV
au înregistrat o descreștere de 4,8%, respectiv 1,9%.

Tot în trimestrul IV 2017, Telekom Romania Mobile


Communications SA a înregistrat venituri de 139,5 milioane
de Euro, în creștere cu 14,4 % față de aceeași perioadă
a anului trecut, datorită veniturilor mai mari generate de
segmentul de abonamente și de veniturile mai ridicate din
vânzarea de echipamente. Veniturile din servicii au crescut
și ele cu 13,1 procente, ajungând la 83,5 milioane de Euro.
Baza de clienți a Telekom Romania Mobile Communications
S.A. a
totalizat 4,7 milioane de clienţi (dintre care 34,5%
reprezentând clienții postpaid). În trimestrul IV 2017, EBITDA
ajustată a scăzut cu 16,9% comparativ cu aceeași perioadă
a anului precedent, la 14,7 milioane euro.
1
Așa cum au fost prezentate de către grupul OTE.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 8


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Acționariat Telekom Romania Communications S.A. Deutsche Telekom este prezentă în peste 50 de țări și are
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - aproximativ 218.300 de angajați. Pentru mai multe detalii,
45,99% vă rugăm să accesați secțiunea pentru investitori a com-
OTE International - 54,01% paniei.

Acționariat Telekom Romania Mobile


Communications S.A.
Cosmote Mobile Communications S.A. - 70%
Telekom Romania Communication S.A. - 30%

Telekom Romania aparține Grupului Deutsche Telekom,


lider global de telecomunicații integrate, care este acţionar
102-6

al Hellenic Telecommunications Organization (OTE).

Contextul pieței românești


Conform raportului pe 2017 privind sectorul digital din UE
(EDPR), raport aflat sub egida Comisiei Europene, procesul
de digitalizare al României este încă problematic, țara noastră
fiind clasată pe ultimul loc în clasamentul membrilor UE,
privind rata digitizării economiei, inclusiv în ceea ce privește
serviciile publice, și nivelul competențelor digitale fiind încă
scăzute. Într-o notă pozitivă, raportul menționează faptul
că ”Românii beneficiază de acoperire pentru conexiunile
Grupul OTE este cel mai mare furnizor de servicii de în bandă largă la viteze mari în zonele urbane, ceea ce
telecomunicații de pe piața din Grecia și unul din principalele se traduce în cea mai mare proporție de abonamente din
grupuri de telecomunicații din Europa de Sud Est cu prezență Uniunea Europeană. De asemenea, și utilizarea serviciilor
în Grecia, România și Albania. OTE este printre cele mai mobile de bandă largă este într-o continuă creștere”.
mari companii listate la Bursa de Valori din Atena și oferă o
gamă completă de servicii de telecomunicații: de la servicii
broadband fixe și mobile la soluții TV și TIC. În plus față de
activitățile sale fundamentale de telecomunicații, OTE este
activă și în sfera de comunicații maritime, activități imobiliare
și training profesional. Pentru mai multe informații, vă rugăm
accesați secțiunea pentru investitori a companiei.
Deutsche Telekom este una dintre companiile de
telecomunicații integrate de top pe plan mondial, având
aproximativ 168.4 milioane de clienți pe segmentul de
telefonie mobilă, 28 milioane de linii în rețelele fixe și peste 19
milioane de linii în rețelele broadband (conform statisticilor
din data de 31 decembrie 2017).

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 9


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

TENDINȚELE CHEIE DIN DOMENIUL


TELECOMUNICAȚIILOR DIN ROMÂNIA

Îmbunătățirea rețelelor: investiții sporite în


infrastructură realizate de către operatorii de
elecomunicații din România;

Apetit sporit al consumatorilor: utilizare sporită


a serviciilor de date mobile și a dispozitivelor
inteligente (smart-devices);

Domenii cu specificații ridicate de inovație


tehnologică: internet mobil la viteze superioare,
soluții IoT, servicii machine to machine (M2M) OFERTELE NOASTRE
și cloud computing;
Serviciile noastre includ pachete integrate de servicii fixe
Convergența serviciilor: pachete convergente şi mobile, tehnologii 4G de ultimă generație, fibră optică
de servicii mobile, fixe și TV, care câștigă din ce și Internet TV, care oferă utilizatorilor o nouă experiență în
în ce mai mult teren pe piața românească; materie de divertisment, cu acces la conținut exclusiv și
de calitate pe toate ecranele, precum și funcții interactive
Piață determinată de prețuri: cererea pentru avansate.
servicii digitale a rămas neuniformă și extrem de Telekom Romania este partenerul de încredere al
eterogenă, definită în principal mai degrabă de companiilor, oferindu-le acestora soluții complete de
sensibilitatea prețurilor decât de criterii practice comunicații și IT&C. Prin dezvoltarea permanentă a rețelelor
sau utilitare. noastre, urmărim să interconectăm oameni, conținuturi
digitale și dispozitive pentru un viitor mai bun, mai sigur și
mai simplu.
CONCURENȚA NOASTRĂ
Telekom Romania este unul dintre principalii furnizori de
servicii IT&C de pe piața locală, oferind o gamă largă de
În segmentul serviciilor fixe, principalii concurenţi ai
soluții digitale segmentului B2B. Deservind piața de telefonie
Telekom Romania sunt RCS&RDS și UPC România, ambele
fixă, telefonie mobilă, Internet fix şi mobil de mare viteză,
companii având rețele de fibră optică extinse la nivel
precum și servicii TV, compania oferă soluții avansate care
naţional. Competitorii noștri principali pe segmentul mobil
acoperă o gamă largă de nevoi de comunicaţii, de la servicii
sunt Orange și Vodafone, companii cu o largă acoperire
TIC, servicii de virtualizare a desktop-ului, servicii integrate
națională a rețelelor LTE, cu viteze rapide.
de comunicare sau servicii de securitate IT. De asemenea,
oferim o serie de soluții de cloud computing pentru piețele
retail, HoReCa, bancare, asistență medicală, transport și
logistică, industrie, startup, educație și multe altele.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 10


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Internet nelimitat pentru toți clienții noștri la viteze 4G


pentru doar 5 Euro/lună
Continuând promisiunea ”#Netliberare” de a face internetul
cat mai accesibil pentru români, Telekom Romania a lansat
pentru clienții din segmentul rezidențial o ofertă unică pe
piață - internet nelimitat de la 5 euro/lună:
• INTERNET 4G NELIMITAT pentru toți clienții de servicii
mobile care deţin şi un abonament de servicii fixe de la
Telekom, începând de la 5 euro/lună (TVA inclus);
• INTERNET prin fibră optică începând de la 5 euro/lună
(TVA inclus) – la abonamentele achiziţionate într-un pachet
care conține două servicii fixe.
• INTERNET TV începând cu 5 euro/lună (TVA inclus) - la SERVICII TV PENTRU TOATE ECRANELE
abonamentele achiziţionate într-un pachet care conține
două servicii fixe. Cu abonamentele noastre de Internet TV, clienții se pot
bucura de conținut TV special şi exclusiv, pe care aceştia
îl pot accesa pe orice dispozitiv, la preţuri avantajoase.
Canalele Telekom Sport le oferă clienţilor sporturile preferate
şi acces la cele mai importante competiţii, pe care aceştia
le pot urmări live oriunde doresc, pe televizor, laptop,
PC, smartphone sau tabletă, cu serviciul Telekom TV
Web&Mobile și aplicația Telekom TV. Cu serviciul Internet
TV şi funcționalitățile avansate oferite de acesta, precum
Pauză și Continuare, utilizatorii vor putea să oprească și să
pornească meciurile şi competiţiile preferate şi să le reia
oricând doresc.

ERĂ DIGITALĂ

2017
• Creștere cu 50% a utilizatorilor de Aplicații Mobile Telekom
> 100,000 utilizatori activi/lună.
• 4% din numărul total de utilizatori de telefoane smart își
gestionează conturile bancare prin intermediul aplicațiilor
mobile • număr stabil de clienți care utilizează serviciul de
plăți ”e-bill” ~ 420.000.
• 1 din 60 de vânzări are loc prin intermediul canalelor
digitale/electronice de vânzări (e-channel). DIGITAL BANKING
• >4% dintre clienții de servicii fixe și >6% dintre clienții de
servicii mobile au ales să-și plătească facturile online. Telekom Banking, cel mai nou proiect financiar digital
din România, dezvoltat în cadrul parteneriatului cu
banca poloneză Alior Bank, oferă persoanelor fizice
produse şi servicii bancare accesibile online prin
www.telekombanking.ro şi prin reţeaua de magazine
Telekom, inclusiv magazinele Telekom sub marca
Germanos.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 11


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Prin oferta Telekom Banking (conturi curente, carduri de LIDER PE PIAȚA ȘI DEFINITOR DE NOI STANDARDE
debit, depozite), clienții pot efectua operațiuni bancare TEHNOLOGICE
zilnice și tranzacții în platforma Schimb Valutar Online.
2.6 milioane de gospodării în aria de acoperire
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI PE SEGMENTUL FIX B2B a rețelei FTTx

Ne-am menținut poziția de lider în clasamentul Rețelele 98% din populaţia urbană şi 85% din populaţia
Private Virtuale Administrate, Internet Fix și Cloud IaaS (pe totală (rurală şi urbană) beneficiază de acoperirea
segmentul B2B), înregistrând o creștere a veniturilor de 3,7%. reţelei 4G
În plus, ne-am extins numărul de puncte de acces instalate
(AP) pentru produsul Managed WiFi dedicat segmentului Creștere puternică pe segmentul convergent
B2B, care oferă routere wireless, smart gateway-uri și puncte de telefonie fixă și mobilă, datorată îmbinării
de acces. În același timp, ne-am concentrat pe vânzarea avantajelor serviciilor mobile cu cele fixe, peste
mai multor servicii cloud, inclusiv Smart Office, Unified 500,000 de clienți la finalul anului 2017;
Communication, Smart Bill și Smart POS. În plus, proiectele
soluțiilor Smart City testate în București, Constanța și Piatra Consolidarea poziției pe piață ca furnizor de
Neamț au contribuit la prezența Telekom Romania în toate soluții IT&C turn-key; asigurarea poziției de
domeniile soluțiilor TIC operaționale. lider pe segmentul business și VPN; creștere
semnificativă pe segmentul Internet Premium;

Concentrare pe soluțiile IoT și Smart City, în


conformitate cu viziunea Deutsche Telekom;

Digitalizarea școlilor: au fost introduse mai


multe servicii educaționale inteligente (tablă
interactivă, învățare prin realitatea virtuală și
catalog electronic).

FACILITĂM SOLUȚII BAZATE PE DATE

În 2017 rețeaua mobilă Telekom Romania a obținut cel mai


mare scor pentru serviciile sale de date.
• Telekom Romania a obținut cel mai mare scor în ceea
ce privește calitatea și performanța rețelei pentru serviciile
de date mobile în urma auditului independent realizat de
compania P3 Communications în august 2017;
• Acest certificat care atestă performanța Telekom a fost
acordat în urma testării tuturor rețelelor de telefonie mobilă
din România. Acest proces de testare a fost desfășurat de
către compania P3 Communications în luna august a anului
2017, în diferite orașe, precum și pe mai multe drumuri de
legătură din țară.
• Performanța obținută confirmă angajamentul companiei

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 12


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Telekom Romania de a oferi clienților săi cea mai bună


experiență în utilizarea serviciilor mobile de bandă largă.
Totodată, acest fapt se datorează și eforturilor de modernizare,
extindere și optimizare a rețelelor mobile.

1.3 MODUL NOSTRU DE LUCRU


În munca noastră, respectăm un set de reguli specifice sau
102-16, 103-1, 103-2, 103-3

principii care gestionează și dictează cultura din cadrul


companiei, descriu modul în care lucrăm împreună, precum
și interacțiunile noastre cu terțele părți. De asemenea,
aceste principii servesc drept bază pentru Codul nostru de INDICATORI CU PRIVIRE LA FORŢA DE MUNCĂ
Conduită, explicând semnificația pe care o au în munca

403-2
noastră zilnică precum și impactul lor practic și efectiv. 2015 2016 2017

Accidente de muncă fatale 0 0 1


PRINCIPIILE ȘI CODUL NOSTRU DE CONDUITĂ
Numărul de zile calendaristice 360 530 198
pierdute din cauza accidentelor
I. Satisfacția clienților și simplitatea ne conduc activitatea
*Rata de accidentare (număr de
II. Respectul și integritatea ne ghidează comportamentul accidente / total număr de zile 0,12 0,16 0,12
lucrate de către toți angajații)
III. Toți pentru unul – unul pentru toți
**Rata zilelor pierdute (numărul
IV. Cel mai bun loc pentru performanță și dezvoltare total de zile pierdute din cauza
accidentelor / numărul total de 11,72 9,7 3,4
V. Eu sunt Telekom – poți conta pe mine zile lucrătoare planificate pentru
anul în scop)

CINE SUNT ANGAJAȚII NOȘTRI? Rata zilelor pierdute - femei n/a 3,26 1
La sfârșitul anului 2017, numărul total al angajaților din
entitățile noastre mobile și fixe a fost de 6,373, majoritatea Rata zilelor pierdute - bărbați 19,14 13,7 3,4

acestora (91%) lucrând cu normă întreagă. Puțin mai mult


Numarul de cazuri boli
decât jumătate dintre angajații noștri sunt bărbați (57% 0 0 0
ocupationale
dintre aceștia) procentajul de angajați reprezentat de către
femei fiind 43%. Majoritatea a salariaților de la noi din
2015 2016 2017
companie (70%) are vârsta cuprinsă între 30-50 de ani. Din
punct de vedere al mediului de lucru, aproape jumătate din Angajați cu contract pe 102-8
perioadă 5.828 5.586 5.813
angajații noștri lucrează în birou, în timp ce cealaltă jumătate nedeterminată
desfășoară activități de teren sau alte tipuri de muncă. Toți % de angajați cu contract pe 92 92 91
perioadă nedeterminată
salariații care au un contract de muncă pe o perioadă
nedeterminată sunt angajați cu normă întreagă. Angajați cu contract pe o
perioadă determinată 540 498 560

Angajați full-time 6.231 6.049 5.799


Compania noastră respinge orice formă de discriminare la
locul de muncă și se declară în favoarea promovării egalității Angajați part-time 137 35 14
de șanse, precum și a diversității tuturor angajaților în
ceea ce privește genul, vârsta, cultura, religia, abilitățile și *Rata de accidentare = (Numărul total de accidente / Total ore lucrate)*200.000. Factorul 200.000 este obținut înmulțind 50 de săptămâni
de lucru a câte 40 de ore pentru 100 de angajați. Datele includ toate accidentele care au adus vătămări, inclusiv vătămările care sunt legate

orientarea sexuală. Această mentalitate se desprinde din și de acordarea primului-ajutor.


**Rata zilelor pierdute = (Numărul total de zile pierdute / Total ore lucrate)*200.000. Factorul 200.000 este obținut înmulțind 50 de săptămâni
de lucru a câte 40 de ore pentru 100 de angajați Zilele pierdute sunt calculate ca zile calendaristice și numărarea lor începe în ziua producerii
este conform cu cele stipulate în Codul Nostru de Drepturi vătămării.***Rata de absenteism = (Numărul total de zile pierdute / Total ore lucrate)*25.000. Factorul 25.000 este obținut înmulțind 50 de
săptămâni de lucru a câte 5 zile pentru 100 de angajați.

ale Omului și Principii Sociale.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 13


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

2015 2016 2017


COMPENSAȚII NEDISCRIMINATORII
Telekom Romania nu practică nicio distincție sau diferențiere
% de angajați cu vârsta sub 30 19 17 17 pe bază de sex în ceea ce privește remunerarea. Raportul

103-1,103-2, 103-3, 405-2


de ani

% de angajați cu vârsta între 30


remunerării între bărbați și femei este de 1 la 1. Salariile
65 64 69
și 50 de ani angajaților sunt determinate de nivelul acestora de educație,
% de angajați cu vârsta peste 16 19 14 de anii de experiență, precum și de poziția pe care o ocupă.
50 de ani
Salariul minim (de bază) este ajustat în funcție de categoria
% de angajaţi femei 39 39 43 de salarizare a angajatului.
% de angajaţi bărbați 61 61 57

2015 2016 2017

Fluctuaţie angajaţi cu vârsta 27 35 43,17%


sub 30 de ani
401-1

Fluctuaţie angajaţi cu vârsta 5 6 9,84%


între 30 și 50 de ani

Fluctuaţie angajaţi cu vârsta mai 0.8 0.3 0,59%


mare de 50 de ani

Angajaţi noi cu vârsta sub 30 628 372 525


ani

Angajaţi noi cu vârsta între 30 și 321 157 397


50 de ani

Angajați cu vârsta peste 50 CUM NE SPRIJINIM ANGAJAȚII


7 7 14
de ani

SPRIJIN ÎNCĂ DIN PRIMA ZI DE ANGAJARE


2015 2016 2017
Programul nostru de inducție pentru noii angajați include
Fluctuaţie angajaţi femei 11,01% 12,35% 16,97%
o rubrică de familiarizare separată privind Problemele de
Conformitate, Codul de etică, Dezvoltare durabilă, precum și
Fluctuaţie angajaţi bărbaţi 7,06% 8,13% 12,30% politicile interne ale Grupului.

Angajaţi noi femei 397 275 479


CONTRACTE PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Angajaţi noi bărbaţi 559 321 457
Ambele contracte colective de muncă semnate atât de către
angajații Telekom Romania Communications, cât și de
către angajații Telekom Romania Mobile Communications
(semnate în data de 1 iunie 2016, fiind valabile până în data
de 1 martie 2018), le asigură acestora locul de muncă și
reglementează chestiunile privind salarizarea, concediile,
beneficiile, orele de lucru ale angajaților, precum și cele
legate de sănătate și siguranță.

EGALITATEA ÎNTRE SEXE


Telekom Romania nu practică nicio distincție sau diferențiere
pe bază de sex în ceea ce privește remunerarea, raportul
remunerării între bărbați și femei fiind de 1 la 1.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 14


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

1.4. STRATEGIA NOASTRĂ DE PERSPECTIVĂ GLOBALĂ ASUPRA SUSTENABILITĂȚII


SUSTENABILITATE
102-12

Telekom Romania are convingerea că sustenabilitatea


STRATEGIA NOASTRĂ DE SUSTENABILITATE implică crearea de valoare economică prin aplicarea în mod
Telekom Romania, făcând parte din grupurile Deutsche responsabil a unor practici fundamentale de business și prin
Telekom, OTE și din poziția sa de membră a Global Compact creșterea impactului pozitiv asupra societății și economiei,
Network România are drept scop încorporarea sustenabilității precum și prin reducerea impactului negativ asupra
în strategia sa de afaceri. Totodată a acceptat provocarea de mediului. Pentru a realiza această viziune, ne concentrăm
a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pe aspectele materiale prezentate în acest raport și ne
ale ONU (UNSDG) prin proiectele sale. monitorizăm progresul în baza unor indicatori-cheie de
performanță (KPI).

Aspectul fundamental ce stă la baza gândirii noastre


strategice în cadrul Telekom Romania este aliniat cu strategia
de sustenabilitate a Deutsche Telekom Group, precum și cu
Politica de Responsabilitate Corporativă a OTE Group.

Strategie și Management

Piața Angajați

2017 PREMIUL GERMAN DE SUSTENABILITATE


CÂȘTIGAT DE CĂTRE DEUTSCHE TELEKOM

În 2017, Deutsche Telekom a câștigat premiul German de


Sustenabilitate în categoria ”Companii mari”, fapt datorat
strategiei de management al sustenabilității aplicată la
nivel de Grup. Societate Mediu

Acest premiu pentru angajamentele din sfera ecologică


și socială onorează performanța de top în aria
sustenabilității. Premiile din categoria ” Companii mari” se
acordă companiilor care dezvoltă noi abordări sustenabile
caracterizate de produse și servicii inovatoare, standarde
ecologice ridicate în procesele de producție și măsuri
suplimentare din punct de vedere a responsabilității
sociale în lanțul lor valoric.
Pentru a ne măsura și controla performanța în ceea ce privește
responsabilitatea corporativă, Telekom Romania folosește
ghiduri și indicatori dezvoltați de către Deutsche Telekom
și OTE Group. Acești indicatori sunt esențiali, întrucât ne
ajută să ne optimizăm și îmbunătățim performanța, în mod
sistematic și transparent.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 15


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
AI SUSTENABILITĂȚII ÎN 2017

Domeniu Indicator-cheie de
2014 2015 2016 2017
strategic performanță

(kg CO2/Terabyte bzw.


Intensitate carbon n/a n/a 33,44 27,31
kWh / Terabyte)

(kg CO2/Terabyte bzw.


Intensitate energie n/a n/a 111,97 87,09
kWh / Terabyte)

Emisii CO2 directe și


(cantități emise în t) 107.954 79.241 68.220 69.471
indirecte (Scop 1 și 2)
Mediu

Electricitate consumată (consum electricitate în GWh) 218 215 205 199

(cota procentuală de energie


Energie regenerabilă regenerabilă în consumul total de n/a 42 42 42
electricitate)

Colectare telefoane mobile (telefoane mobile colectate în mii/


0,62* 0,62* 0,83* 0,37*
uzate clienții în milioane)

Deșeuri gestionate (deșeuri totale în t) 10.311 6.834 8.769 3.037

(implicarea în comunitate, fie din


Investiții în comunitate punct de vedere financiar, fie în 254 640 452 806
natură, în mii de euro)

(diferența dintre evaluarea importanței


Societate

implicării sociale și activitățile de


Angajament social n/a -14 -10 -5
implicare socială a Telekom Romania
(exprimate în puncte procentuale )
(% de persoane la care s-a ajuns
prin programele de îmbunătățire a
Competențe media 0 0,17 8,07 5
competențelor media, din numărul
total de beneficiari)

Identificarea angajaților (identificarea angajaților cu


cu responsabilitatea angajamentul de responsabilitate n/a 78 n/a 67
corporativă corporativă a Telekom Romania, în %)
Oameni

Accidente de munca fatale 0 0 0 1

(numărul de persoane care au beneficiat


Beneficiari în urma activităților în comunitate, în mii 413 407 352 173
de persoane)

* cazuri în care nu avem indicatori pentru serviciile fixe, însă există pentru serviciile mobile

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 16


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

VIZIUNEA NOASTRĂ PE TERMEN LUNG: printr-un portofoliu de soluții inteligente de


SĂ CONDUCEM PROCESUL DE DIGITALIZARE sănătate și prin soluții suplimentare pentru
A ROMÂNIEI educarea pieței, accesul la informații de
prevenție, precum și diagnosticarea la distanță.
Cultura noastră corporativă, un set de valori care servesc
drept “indicatoare” pentru toate activitățile pe care le Energie accesibilă și curată (#7)
întreprindem, reprezintă un factor cheie ce va defini modul Afacerile întreprinse de o organizație pot
în care ne îndreptăm spre obiectivul nostru de a conduce accelera tranziția către un sistem de energie
procesul de digitalizare. Aceste “indicatoare” se reflectă în accesibilă, sigură și sustenabilă, prin investirea
Principiile noastre Esențiale, care definesc modul în care ne în resurse de energie regenerabilă, prioritizând
comportăm și acționăm în spiritul valorilor noastre, atât în practici de eficiență energetică și adoptând
interiorul, cât și în exteriorul organizației. tehnologii și infrastructură de energie curată.
Prin oferirea de soluții TIC precum rețele
TELEKOM ROMANIA CONTRIBUIE LA OBIECTIVELE DE inteligente, clădiri inteligente și logistică
DEZVOLTARE DURABILĂ ALE ONU (SDG) inteligentă, ce pot avea un rol major într-un
viitor al energiei eficiente, emisiile globale de
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG), cunoscute și ca gaze cu efect de seră sunt reduse.
Obiectivele Globale, sunt o chemare universală la acțiune
pentru a înceta sărăcia, proteja planeta și garanta că toate Industrie, Inovație și Infrastructură (#9)
persoanele se bucură de pace și prosperitate. Investiția în infrastructură și inovație sunt
factori determinanți în creșterea și dezvoltarea
economică. TIC are un rol critic în oferirea
accesului convenabil și sporit la informații, prin
permiterea cercetărilor asupra unor tehnologii
și soluții noi și sustenabile.

Orașe și comunități sustenabile (#11)


Pană în 2050, 70% din populația lumii va
ajunge să trăiască în orașe, astfel orașele
vor avea un rol critic în realizarea unui viitor
Combaterea sărăciei (#1) sustenabil pentru lumea în care trăim. TIC poate
Creșterea eficienței, a competitivității și a juca un rol semnificativ în reducerea amprentei
accesului IMM-urilor pe piață, crearea de noi de carbon a orașelor, făcând trecerea la o
locuri de muncă, renașterea vechilor ocupații și utilizare mai inteligentă a energiei, dar și prin
adăugarea de noi servicii publice. conectarea mai multor sectoare de activitate
“inteligente” precum mobilitatea electrică,
Sănătate și bunăstare (#3) e-Sănătate, e-Asistență și e-Guvernare.
Sănătatea este un drept fundamental al omului
și un indicator cheie al dezvoltării sustenabile.
Toți actorii, inclusiv cei din sectorul privat
ar trebui să se asocieze pentru a dezvolta
soluții de medicină care să funcționeze
pentru persoane, familii, comunități și națiuni.
Sprijinim politici și strategii de e-health care
încurajează dezvoltarea educației în sănătate,

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 17


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Întrucât suntem reprezentativi sectorului TIC, avem impact Consumul și producția responsabilă (#12)
și influență indirectă în contribuirea la alte Obiective de TIC are potențialul de a încuraja dezvoltarea
Dezvoltare Durabilă (SDG): consumului și producției sustenabile prin
îmbunătățiri specifice de produs, creșterea
Combaterea foamei (#2) dematerializării și virtualizării, precum și
Facilitarea accesului la informații în timp util implementarea tehnologiilor inteligente.
pentru a ajuta la declanșarea reacțiilor rapide Mediul subacvatic (#14)
în combaterea foamei, gestionarea procesului TIC are deja un rol important în comunicarea
de aprovizionare, depozitare și distribuire a eficientă a cunoștințelor științifice legate
produselor și alimentelor esențiale. de apă. Sistemele de informații geografice
Educația de calitate (#4) și teledetecția oferă oportunități pentru
Extinderea accesului prin reducerea barierelor monitorizarea apei și gestionarea sustenabilă a
fizice și sociale la educație, sprijinirea sistemelor marine și de coastă.
procesului de îmbunătățire a management-ului Mediul terestru (#15)
educațional și contribuirea la modernizarea Protecția, conservarea și restaurarea
școlilor. ecosistemelor terestre nu se pot realiza fără
Egalitatea între sexe (#5) informații precise în timp real. Monitorizarea
Furnizarea de servicii mobile care contribuie la prin satelit furnizează informații oportune și
combaterea violenței împotriva femeilor. precise la nivel global, în timp ce senzorii locali
pot livra actualizări în timp real.
Apă curată și igienă (#6)
Pace și justiție, instituții puternice (#16)
Sprijin în maparea și monitorizarea infrastructurii
TIC poate juca un rol important în gestionarea
de apă.
crizelor, ajutorul umanitar și restaurarea păcii.
Acțiuni în aspecte legate de climă (#13) De exemplu, guvernele încep să facă disponibile
TIC joacă un rol critic în distribuirea informațiilor pentru public, prin internet/sfera “ICT”, din ce
climatice și meteorologice și în sistemele de în ce mai multe informații si acte normative ce
prognoză și avertizare din timp. sunt postate online. De asemenea, din ce în ce
mai multe procese sunt digitalizate (aplicarea
Locuri de muncă decente și creștere online pentru solicitarea anumitor autorizații).
economică (#8)
Transformarea sectoarelor tradiționale ale Parteneriate pentru atingerea
forței de muncă și crearea de oportunități obiectivelor (#17)
de angajare complet noi în domenii precum Răspândirea TIC și interconectivitatea globală
gestionarea rețelelor de socializare, gaming au un potențial semnificativ de a trece peste
și economia aplicațiilor mobile, externalizarea decalajul digital, prin dezvoltarea de societăți
tehnologiei informației (ITO) sau externalizarea și economii bazate pe cunoaștere.
proceselor de business (BPO).
Reducerea inegalităților (#10)
Prin furnizarea accesului extins și simplu la
internet, TIC poate aborda inegalitățile din
sănătate, educație și economie, concentrându-
se pe cele mai marginalizate grupuri și regiuni.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 18


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

1.5. TENDINȚE VIITOARE ȘI


103-1, 103-2,103-3, 203-1; 203-2

OPORTUNITĂȚI PENTRU ROMÂNIA


I.ORAȘE INTELIGENTE ȘI CASE INTELIGENTE (SMART-
CITIES/SMART-HOMES)
Trăim într-o eră a transformării tehnologice profunde, ce
conectează oamenii, obiectele – și chiar și case sau întregi
orașe, într-o rețea colectivă de interacțiune și schimb de
date. Soluțiile TIC ajută la conducerea acestei transformări
digitale prin furnizarea modalităților de a împărți, măsura și
SMART CITY CONSTANȚA
conecta resurse.
În Deutsche Telekom și Telekom Romania avem convingerea
Ca urmare a implementării cu succes a ideii de smart
că orașele inteligente ar trebui să formeze un ecosistem
city în București în 2016, Telekom Romania a trecut mai
favorizat de o gestionare mai eficientă a serviciilor publice
departe la implementarea unui alt proiect pilot de smart-
prin soluții TIC, sporind în cele din urmă calitatea vieții pentru
city în Constanța, în iunie 2017. Proiectul include soluții de
cetățenii săi, atrăgând vizitatori și sprijinind dezvoltarea
parcare inteligentă, iluminare inteligentă, turn de iluminare
economică a orașelor și regiunilor din împrejurimi.
multifuncțional (cu componente precum: supraveghere
video, stație de încărcare electrică pentru mașini, senzori de
mediu, display LED), precum și WI-FI gratuit.

Soluțiile implementate de Telekom Romania în zona Sălii


Sporturilor Constanța constă în echiparea parcării de 50
locuri cu senzori conectați la o platformă ce procesează date
legate de disponibilitatea locurilor de parcare în timp real. În
plus, cinci stâlpi de iluminare folosind tehnologie LED, un
turn multifuncțional cu nouă funcționalități și conectivitate
la Wi-FI gratuită pentru trecători, fac de asemenea parte din
VALOARE ADAUGATĂ PENTRU
ansamblul de soluții inteligente. Municipalitatea va avea
CETAȚENI
posibilitatea să monitorizeze în timp real, printr-o platformă
dedicată, nivelul de ocupare.
”Proiectele Smart City sunt dovada vie
Turnul multifuncțional asigură aspectul securității urbane,
a faptului că sectorul public răspunde
având camere de supraveghere de 360 grade. De asemenea,
cu deschidere la necesitatea de noi
acesta este echipat cu senzori de temperatură, vânt, presiune
servicii de interes public, ce oferă noi
și zgomot, asigurând valabilitatea în timp real a informațiilor
beneficii pentru cetățeni și scade costurile de operare ale
privind calitatea mediului în oraș.
administrației locale. Telekom Romania, fiind un integrator
Aceste soluții se bazează pe conceptul IoT (Internet of
de sistem, acționează ca o interfață între nevoile specifice
Things), potrivit căruia senzorii incorporați în aceste sisteme
ale administrației locale și cetățeni, precum și ca un furnizor
comunică online prin interfețe inteligente. Proiectul este
de soluții tehnologice ce pot fi integrate pentru a satisface
implementat împreună cu furnizorul de tehnologie ZTE.
aceste nevoi; împreună, reușim să generăm mai multă
valoare adăugată pentru cetățeni.”

Ovidiu Ghiman,
Director Executiv Comercial – Segment Business Romania,
Telekom Romania

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 19


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

SMART CITY PIATRA NEAMȚ biciclete, ce indică și numărul de biciclete disponibile în


După sprijinul acordat în scopul dezvoltării orașelor orice moment) rezonabil
București și Constanța, am lansat al treilea proiect smart-
PARCARE INTELIGENTĂ
city în decembrie 2017. Proiectul include mobilier de stradă
• Reducerea emisiilor de carbon
inteligent, iluminare stradală inteligentă, stații de încărcare
• Fluidizarea traficului, reducerea aglomerării
pentru mașini electrice, sistem de monitorizare a calității
• Eficiență în supravegherea parcărilor
aerului, supraveghere video inteligentă și WI-FI gratuit în
• Reducerea cazurilor de parcare ilegală
Piatra Neamț.
• Eficiență crescută a monitorizării traficului
Proiectul pilot din Piatra Neamț prevede implementarea
ILUMINARE STRADALĂ INTELIGENTĂ
mai multor componente inovatoare, printre care și obiecte
• Eficiență energetică
“inteligente” de mobilier de stradă. Prin intermediul băncii
• Intensitate flexibilă a luminii în funcție de gradul de
energetice alimentate cu energie solară, vizitatorii parcului
ocupare
își pot încărca dispozitivele mobile și se pot conecta la
• Alertă în cazul furtului de cupru
servicii de internet prin WI-FI. Soluția de iluminare stradală
• Raporturi de întreținere în timp real
inteligentă, instalată în aceiași zonă, oferă abilitatea de
• Analiza detaliată a traficului bazată pe monitorizarea
a reduce intensitatea luminii în concordanță cu scenarii
intervalelor de timp
predefinite, rezultând în niveluri mai scăzute ale consumului
de energie. Proiectul include de asemenea implementarea
GESTIONAREA DEȘEURILOR
unei stații ce permite încărcarea simultană a două mașini
• Soluție M2M pentru ridicarea selectivă a coșurilor de
electrice, lucru ce oferă proprietarilor capacitatea de a-și
gunoi
încărca vehiculul într-un timp rezonabil.
• Costuri de logistică reduse datorită senzorilor de indicare
a nivelului de umplere
• Soluții inovatoare de facturare permițând un proces mai
corect de stabilire a prețurilor de gestionare a deșeurilor
• Coșuri de gunoi capabile să notifice autoritățile
orașului atunci când containerele sunt folosite in mod
necorespunzător

E-MOBILITATE
• Maparea rețelei de stații de încărcare pentru șoferii
vehiculelor electrice
ÎN CE CONSTĂ MODELUL UNUI “ORAȘ INTELIGENT”? • Integrarea spațiilor de parcare cu aplicațiile mobile folosite
de consumatori
GESTIONAREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN • Urmărirea automată a tranzacțiilor, creând transparență
• Informații în timp real privind transportul în comun și privind costurile de energie a vehiculelor
traficul
• Gestionarea eficientă a transportului în comun (informații TELEMEDICINĂ
în timp real privind timpul de sosire al autobuzelor, • Conectarea pacienților cu furnizorii adecvați de servicii
informații referitoare la liniile de transport sau schimbările medicale și cu specialiști
de rută) • Facilitarea serviciului de examinare medicală la distanță
• Accesul cetățenilor la informații de trafic de la distanță • Reducerea costurilor serviciilor medicale și optimizarea
(densitatea traficului pe un anumit drum într-un anumit activității medicale
moment) • Încurajarea consultațiilor pentru oferirea unei “opinii
• Sisteme de închiriere a bicicletelor (cu stații de închiriat secundare”

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 20


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

COMUNITĂȚILE INOVATOARE STAU LA BAZA românească, platforma online de tranzacționare Schimb


ORAȘELOR Valutar Online.
Orașele inteligente și oamenii inteligenți fac parte din 2018 va marca diversificarea portofoliului de servicii Telekom
aceeași ecuație. De aceea, pe lângă sprijinirea infrastructurii Banking prin servicii de finanțare cu plata în rate pentru
inteligente, ne dăm silința să sprijinim oamenii inteligenți. dispozitivele din portofoliul Telekom Romania, precum și
Încurajăm inovarea ce poate contribui la progresul social și credite de nevoi personale și overdraft.
economic și în același timp proteja mediul înconjurător. Pe
lângă soluțiile inovatoare din portofoliul nostru, suntem un
suporter activ al tehnologiilor locale și al comunității creative
de start-up (citiți mai jos pentru detalii adiționale, în capitolul
legat de Internet of Things). Încurajăm start-up-urile aflate în
stadiu inițial să își prezinte propunerile referitoare la modul în
care consideră că este posibilă colaborarea. Aceste produse
și servicii inovatoare sunt apoi evaluate de experții noștri
în materie și, în funcție de stadiul de dezvoltare, start-up-ul
va primi recomandări personalizate pentru a se dezvolta în
continuare, sau o propunere de parteneriat. Printre proiectele
pilot se regăsesc: EXTINDEREA LIMITELOR DE
• SEMSEYE, ce oferă capabilități de analiză în magazine LIBERTATE CREATIVĂ
pentru retaileri
• DeviceHub.net, un proiect IoT ce constă într-o platformă ”Telekom Banking reprezintă
de project management pentru producători respectarea promisiunii făcute de
• Omnipaste, o aplicație ce permite computerelor de tip Telekom Romania în a susține
desktop să se conecteze la un dispozitiv Android libertatea creatoare a clienților
• SafeDrive, o aplicație mobilă ce oferă recompense şi a partenerilor săi, în tot ceea ce fac. După eliberarea
șoferilor pentru nefolosirea telefonului internetului, vine rândul serviciilor de banking. Când vorbim
despre Telekom Banking, vorbim despre o ofertă de servicii
II. TELEKOM BANKING. MAI UȘOR, MAI RAPID bancare dornică să răspundă așteptărilor fundamentale ale
clienților săi; este vorba despre servicii bancare gândite
103-1, 103-2,103-3, 203-1;, 203-2

În prezent, universul serviciilor financiare este într-o continuă să prețuiască și să valorifice potențialul creativ al clienților
expansiune inovatoare. Noile tehnologii din sfera digitalizării săi. Suntem bucuroși că, prin intermediul parteneriatului
sunt cele care permit băncilor să ofere noi servicii adresate cu Alior Bank, ne plasăm acum în avangarda serviciilor de
celor care caută soluții simple, eficiente și croite pe măsura banking, simple și ușor de folosit. Ceea ce ne propunem
așteptărilor lor. Dacă până de curând lumea serviciilor este să oferim servicii pe măsura noii culturi IT&C în care
bancare era percepută ca fiind una care stătea sub semnul trăim în prezent.”
rigidității, în prezent, tehnologiile din sfera Internet of Things
oferă companiilor bancare capacitatea de a dobândi o Miroslav Majoros,
flexibilitate care poate deveni reper și pentru alte piețe de CEO Telekom Romania
business.
În acest sens, Telekom Banking, cel mai nou proiect financiar SUNTEM RECUNOSCĂTORI PENTRU ÎNCREDEREA
digital din România, dezvoltat în cadrul parteneriatului dintre ACORDATĂ
Telekom Romania şi Alior Bank, una dintre cele mai mari În 2017, Telekom Romania a efectuat sondaje recurente, în
bănci din Polonia, urmăreşte nevoile consumatorilor de scopul măsurării satisfacției și loialității clienților, obținând
produse şi servicii rapide, uşor de utilizat, oriunde şi oricând. astfel opiniile acestora. În 2017, Telekom Romania și-a
Serviciile Telekom Banking sunt lansate treptat: în prima menținut scorurile în Indexul de Loialitate TRI*M: evaluarea
fază, clienții persoane fizice pot beneficia de conturi curente, de performanță a Telekom Romania se menține la un nivel
carduri de debit și depozite, cât și de o nouă soluție pe piața total de scoruri bune (79%).
Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 21
CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

III. START-UP-URI ȘI INTERNET OF THINGS Mai mult de atât, este prezis că baza IoT instalată va crește cu
aproximativ 15-20% anual, pană în 2020. Suntem interesați
să utilizăm și să valorificăm această tendință fascinantă și
promițătoare. Cum? Incubatorul hub:raum de start-up-uri
103-1, 103-2, 103-3, 203-1,; 203-2

Deutsche Telekom oferă o varietate de programe și cadre de


dezvoltare cu scopul de crea oportunități de business între
ecosistemul inovator de start-up-uri și Deutsche Telekom.
De asemenea, hub:raum investește în mod selectiv în start-
up-uri aflate în stadiu inițial, care au potrivire strategică cu
prioritățile de business si inovare ale Deutsche Telekom.
Multe din aceste start-up-uri sunt legate de Internet of Things.
În 2017, hub:raum a cooperat cu aproximativ 80 start-up-
uri pe parcursul programelor hub:raum: NB-IoT, Empower
Spaces, Future Communication, hub:raum Low Latency
Prototyping și Go Ignite. Astfel, gama de arii a fost largă și
a depins de tipul de program. În general, limita de investiție
pentru un start-up a fost 300.000 euro.
Multe din start-up-uri sunt din România. De-a lungul anilor,
programele hub:raum au constat în sprijinul acordat start-
up-urilor românești, precum DeviceHub și Omnipaste, CTF,
Timpul Internetului tradițional se apropie de sfârșit. Internetul, TypingDna, Flashnet sau Agritel. Un aspect interesant este
care a început ca o rețea accesibilă doar prin computere faptul că nu a fost nicio țară care să iasă în evidență în mod
și apoi prin dispozitive mobile, continuă să se extindă prin special, din punct de vedere al numărului de start-up-uri
noi niveluri, dimensiuni și dispozitive. În curând majoritatea sprijinite. Similar situației țărilor din vestul Europei, observăm
dispozitivelor, de la aspirator și frigider pană la asistenții un progres stabil în dezvoltarea țărilor din regiunea Europei
AI (“Artificial Intelligence”), vor fi interconectate într-o rețea Centrale și de Est.
flexibilă și continuă de interacțiuni. Astfel, Internet of Things
va deveni o realitate. Potrivit McKinsey Global Institute,
Internet of Things ar putea ajunge să aibă un impact KNOW-HOW. CARE SUNT CRITERIILE DE ADMITERE
economic de la $3.9 trilioane pană la $11.1 trilioane, până ÎN PROGRAMELE HUB:RAUM?
în anul 2025.
Trei factori cheie decid dacă start-up-ul are potențial de
dezvoltare sau nu. Echipa trebuie să pună în prim plan
dezvoltarea, și nu vânzarea. Execuția este de asemenea
critică – implementarea temeinică a planurilor și realizarea
obiectivelor propuse ca puncte de referință. Dacă start-
up-ul se concentrează pe dezvoltare, este atent la detalii
și alcătuit dintr-o echipă bine legată, va atinge mult mai
repede succesul.
Ar fi de asemenea ideal ca start-up-ul să aibă o echipă
puternică, echilibrată și de încredere, abilități ce permit
înțelegerea nevoilor stakeholderilor DT și a clienților,
precum și un proces rapid și agil de execuție. Dacă aceste
condiții sunt îndeplinite, putem spune că start-up-ul
respectiv deține rețeta succesului.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 22


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

2 Transformarea În societate
digitală. Unde suntem?

• 25 de măsuri pentru a spori siguranța online a copiilor

• 222 de vizite de siguranță în diferite locații ale companiei

• 33 de studenți în internship

• 224.376 ore de training pentru angajați

• 32.867 ore de training în mediul online

• 50% dintre județele din România au implementat tehnologii moderne de învățare

2017
• 130 de copii au participat la atelierele de programare Coder Dojo

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 23


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Procesul de transformare digitală accelerează pe parcursul Pe lângă “urma” digitală pe care o lăsați în timp ce navigați
trecerii anilor, astfel încât putem susține faptul că era pe internet, prin operațiunile bancare online, check-in-uri
internetului tradițional, așa cum o cunoaștem cu toții, este lăsate pe portalele sociale, rămân în urmă o mulțime de
pe sfârșite. Această sferă virtuală (a web-ului) începe să date vulnerabile care pot ulterior să fie folosite împotriva
înglobeze din ce în ce mai multe dimensiuni ale realității – dumneavoastră. Telekom Romania a dezvoltat atât cunoștințe
nerezumându-ne doar la calculatoare și telefoanele mobile, cât și instrumente necesare pentru a minimiza impactul unor
acest sector virtual începe să cuprindă și obiecte din viața posibile riscuri de natură digitală și pentru a spori nivelul de
de zi cu zi, automobilele, casele în care locuim, birourile în securitate al celor care navighează prin oceanul nesfârșit de
care lucrăm și orașele în care trăim. Astfel, a început să se date al internetului.
dezvolte o rețea complexă odată cu numărul tot mai mare
de obiecte capabile să comunice între ele și să conțină
un transmițător Wi-Fi. Schimbul de informații care are loc
în urma acestui proces de comunicare vine mai ales în
beneficiul omenirii, accelerând progresul social și economic
și totodată facilitând noi oportunități pentru colectarea și
diseminarea de cunoștințe.
Telekom Romania participă la această transformare digitală
a societății, oferind soluții inteligente celor pentru care o
conexiune eficientă și schimbul eficace de date reprezintă
o prioritate. Astfel, oferim clienților noștri o experiență
extraordinară prin intermediul soluțiilor cloud și ofertelor de
servicii de transfer de date, având în vedere că, pe lângă
creșterea complexității lumii în care trăim, simplitatea
experienței este ceea ce contează. 2.1 VIITORUL NECESITĂ SIMPLITATE.
O EXPERIENȚĂ CÂT MAI BUNĂ PENTRU
CLIENȚI
Pentru a simplifica procesul complex al schimbului de
informații, sunt necesare tehnologii de telecomunicații și
servicii adecvate. Într-o piață de telecomunicații matură și
extrem de competitivă, cum este cea românească, jucătorii
care oferă mai multe funcționalități, care să răspundă
nevoilor și așteptărilor clienților, dar și simplitate, la un preț
cât mai accesibil, sunt cei care reușesc să se detașeze și să
Din păcate, în afara categoriilor sociale care prosperă datorită rămână în fața concurenților.
acestei interconectivități pe plan global, există și o categorie Din acest motiv, în anul 2017, clienții noștri au fost martorii
pentru care este o provocare să beneficieze de dimensiunea simplificării ofertelor disponibile, precum și a introducerii
digitală a oportunităților. Noi suntem conștienți de aceste unui nou portofoliu de produse și servicii, atât pentru clienții
inegalități și astfel, prin programele noastre de ”coding/ B2C, cât şi pentru companii.
programare” sau prin lecțiile virtuale, aspirăm să sporim Prin intermediul campaniilor #Netliberare (pentru
nivelul de incluziune socială a acestei categorii de public. segmentul rezidențial) și #BusinessLiber (pentru companii),
Pe lângă aspectul incluziunii sociale în mediul digital, o altă am extins beneficiile de comunicare pentru clienţi prin
problemă care continuă să afecteze lumea modernă - și va introducerea unor oferte care au revoluţionat piaţa locală de
continua să o facă în secolele următoare, este reprezentată telecomunicaţii.
de nivelul de siguranță insuficient sau inadecvat.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 24


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Telekom a fost primul operator de pe piaţa din România care 2.2 SECURITATE CIBERNETICĂ
a introdus oferte cu trafic nelimitat 4G pentru segmentul de
abonaţi, precum şi trafic nelimitat gratuit pentru streaming Fără un nivel adecvat de securitate, nu se poate asigura o

103-1, 103-2, 103-3, 203-1,; 203-2


video, pentru utilizatorii de cartele, de la doar 5 EURO pe experiență optimă clienților. Este demn de remarcat faptul
lună. că majoritatea oamenilor de astăzi par să aibă un grad de
De asemenea, în octombrie 2017 Telekom Romania a introdus încredere sporită în securitatea produselor și serviciilor
abonamentele Freedom prin campania #BusinessLiber, digitale pe care le utilizează, fapt care poate să fie determinat
care au adus, în premieră pentru segmentul de business, de factori precum lipsa cunoștințelor referitoare la riscurile
internet nelimitat 4G, voce şi mesaje nelimitate, de la 5 euro din sfera digitală pe de o parte, iar pe de alta, încrederea
pe lună. excesivă acordată furnizorilor de astfel de servicii care sunt
#BUSINESSLIBER a schimbat radical serviciile oferite considerați ca fiind profesioniști în abordările lor vis-à-vis de
antreprenorilor, prin eliminarea, în premieră pe piaţa securitate.
serviciilor de comunicaţii din România, a perioadei minime Telekom Romania face tot posibilul pentru a oferi un nivel
contractuale şi a taxei de reziliere. sporit și superior de securitate cibernetică, făcând în
acest sens investiții constante în securitatea produselor și
HAI #NETLIBERARE! serviciilor sale. Prin implementarea unui proces complex
de monitorizare, ne asigurăm că toate informațiile și datele
personale ale clienților sunt constant protejate împotriva
utilizării incorecte și sunt utilizate sau prelucrate doar în
scopurile pentru care acestea au fost destinate. În plus,
pentru a spori și mai mult gradul de securitate, informațiile
sunt codificate, iar companiile nu stochează conținutul
comunicărilor clienților în sistemele lor.
Campania #NetLiberare Campania #BusinessLiber

Categorie clienți: rezidențial Categorie clienți: business (B2B)

În premieră pe piața românească, Un debut unic pe segmentul business


Telekom introduce noi oferte al pieței românești de telecomunicații.
promoționale care aduc clienților Internet nelimitat 4G în plus față de
acces la Internet și beneficii extinse serviciile de voce și mesaje nelimitate,
de comunicare, la tarife începând cu 5 de la 5 EURO/lună, cu abonamentele
euro / lună: Freedom, fără perioadă minimă
contractuală şi fără taxă de reziliere.
Servicii mobile de la 5 euro / lună, cu
net nelimitat 4G;

Internet TV de la 5 euro / lună într-


un pachet promoțional împreună cu
serviciul de Internet fix.

Pe parcursul anului 2017, Telekom Romania a continuat


să se concentreze pe segmentul serviciilor convergente fix-
mobil, care aduc clienților mai multă simplitate şi confort în 2014 2015 2016 2017

utilizarea tuturor serviciilor de comunicații - telefonie fixă şi Instruire privind


confidențiaitatea datelor pentru 1.560 632 3.296 926
mobilă, servicii de internet fix şi mobil, precum şi servicii TV. angajații interni

Instruire în securitatea N/A 4.176 2.685 2.459


informațiilor

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 25


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

ABORDAREA MANAGEMENTULUI PENTRU A ASIGURA Furnizarea de servicii de protecție în cadrul a 32 de


UN NIVEL OPTIM DE SECURITATE: evenimente;
• Politica privind securitatea și protecția datelor (definește
standardele care să asigure un nivel adecvat de securitate Revizuirea a 150 și efectuarea a 31 de noi evaluări ale
necesar protejării informațiilor și a tuturor datelor, inclusiv riscului de securitate fizică (datorită obligației legale);
cele cu un caracter personal).
• Codul de conduită privind confidențialitatea. Modernizarea sistemelor de securitate în 47 de
• Politica obligatorie pentru confidențialitatea datelor magazine;
personale în cadrul grupului DT.
În 2017, accentul principal a fost închiderea analizei Efectuarea a 222 de vizite de siguranță în diferite
diferențelor pentru proiectul GDPR și începerea procesului de locații ale companiei.
actualizare a procedurilor existente privind confidențialitatea
datelor. Politicile acoperă domenii precum: MAI MULTĂ SECURITATE PRIN COMPETIȚIE
-- Securitatea Sistemelor IT; Așa cum hackerii concurează pentru a-și îmbunătăți
-- Informații corporative și securitatea datelor cu caracter aptitudinile, la fel o fac și cei responsabili cu protecția datelor
personal; - un continuu proces de dezvoltare a abilităților de prevenire
-- Securitatea resurselor umane; și contracarare a posibilelor amenințări. În 2017, Deutsche
-- Prelucrarea datelor personale ale clienților/angajaților; Telekom a lansat o competiție la nivel mondial prin care a
-- Colectarea consimțământului clienților; cerut participanților să creeze un ”bot de confidențialitate”,
-- Politica de evaluare a confidențialității și securității; adică un instrument inteligent folosit pentru protecția
-- Politica privind încălcarea datelor. datelor personale în mediul digital. Acest “bot” a trebuit
În 2017, la Telekom Romania au fost înregistrate 84 de să fie utilizabil pentru mai multe servicii web, a trebuit să
plângeri ale clienților legate de problemele referitoare poată alterna între acestea și să nu fie conceput doar pentru
418-1

la confidențialitate datelor. Astfel 43 de reclamații au fost furnizori individuali precum Facebook.


înregistrate la Telekom Romania Communications S.A.
și 41 la Telekom Romania Mobile Communications. În Câștigătoarea acestei competiții a fost desemnată o echipă
plus, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării din Germania care a reușit să dezvolte un ”bot” capabil să
Datelor cu Caracter Personal a efectuat două investigații, verifice în mod automat notificări privind confidențialitatea
dintre care una s-a finalizat cu o amendă de 3.000 de lei pe baza unor preferințe individuale specificate de către
pentru date personale incorecte și contactarea clientului client. Acest “Bot” mai oferă în plus și o varietate de informații
fără consimțământ prealabil. Telekom Romania continuă legate de confidențialitatea datelor, cum ar fi numărul
să depună eforturi pentru a preveni apariția unor astfel de incidentelor de confidențialitate care au afectat furnizorul de
probleme în viitor. Internet în trecut. Asemenea “instrumente inteligente” vor
fi implementate tot mai des și vor deveni treptat, în viitorul
ASIGURAREA SECURITĂȚII FIZICE ÎN CADRUL nostru digital, tot mai populare.
TELEKOM ROMANIA

23 de incidente de securitate fizică înregistrate și


gestionate cu succes;

Aproximativ 4.800 de cereri de acces gestionate


de Dispeceratul de securitate;

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 26


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

COPIII DUMNEAVOASTRĂ AU NEVOIE DE SIGURANȚĂ. • serviciu numit “restricții PRS” care permite restricționarea
SIGURANȚA MINORILOR ÎN MEDIUL VIRTUAL accesului la SMS și chat privind conținutul pentru adulți
Telekom Romania, se asigură că prin serviciile sale oferă oferit de terți;
un conținut adecvat tuturor categoriilor de vârstă. Pentru ca • acțiuni autonome ale companiei Telekom Romania, care -
accesul la acest conținut să fie cât mai ușor de gestionat în conformitate cu politica sa - poate restricționa sau elimina
și mai sigur, am luat măsuri să ne asigurăm de faptul că informații, precum și închide sau bloca accesul la orice site
informațiile oferite de terțe părți se bazează pe și sunt în care nu respectă politica;
conformitate cu legea românească. În plus, am implementat • actualizări constante ale informațiilor relevante - în cadrul
și o serie de instrumente de clasificare, astfel încât conținutul clauzelor noastre contractuale se specifică faptul că furnizorii
pentru adulți să poată să fie furnizat numai la cerere, precum sunt obligați să nu modifice natura și clasificarea conținutului
și instrumente de control parental care să filtreze conținutul lor fără o notificare prealabilă trimisă către Telekom.
(servicii/instrumente valabile atât pe platformele IPTV, cât
și pe cele DVBC). Un aspect important de care noi ținem COALIȚIA LA NIVEL EXECUTIV PENTRU COPII
cont este acela că în multe cazuri, copiii se adaptează mult
mai rapid decât părinții lor la tehnologie. Din această cauză Telekom Romania este membră a Grupului DT, iar Grupul
părinții lor trebuie să fie bine foarte bine informați cu privire Deutsche Telekom face parte din “Coaliția la nivel de CEO
la serviciile facilitate de progresul tehnologic (cum ar fi (Director Executiv) pentru a face Internetul un loc mai bun
apelurile vocale și SMS-urile, distribuirea imaginilor, accesul pentru copii”. Această platformă de auto reglementare a fost
la internet și navigarea pe rețelele sociale). Nevoia este lansată în decembrie 2011 și urmărește să facă internetul un
urgentă, mai ales că, potrivit UNESCO, marea majoritate a loc mai sigur pentru copii.
copiilor navighează pe internet nesupravegheați, iar aproape
jumătate dintre aceștia diseminează date personale cu În ianuarie 2013, Deutsche Telekom s-a angajat să adopte
caracter vulnerabil. Prin acceptarea și conștientizarea acestor un set de 25 de măsuri pentru a spori și mai mult siguranța
amenințări, părinții ar putea să aplice măsuri tehnologice online a copiilor. Acestea se aplică fiecărei companii din
și să-și educe copiii cu privire la utilizarea responsabilă a cadrul Grupului Deutsche Telekom, inclusiv companiilor
tehnologiei. Telekom Romania.

ORICE AJUTOR ÎNCEPE PRINTR-O INIȚIATIVĂ

Puteți afla mai multe despre cum puteți preveni abuzurile


online contactând 116 111, linia telefonică europeană a
copiilor, administrată de Telekom și Asociația Telefonul
Copilului din România. Prin intermediul 116 111, puteți, de
asemenea, să raportați abuzuri digitale cum ar fi hărțuirea
online, expunerea copiilor la conținut ilegal pe internet
sau exploatarea online a copiilor. De asemenea, puteți
solicita consiliere juridică gratuită oferită de specialiștii
din organizație. Informațiile pot fi trimise și la adresa de
e-mail: telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro. Vizitați, de
asemenea, www.1116111.ro pentru informații relevante
În ajutorul acestora vine și Telekom Romania care, pentru despre agresiune/intimidare.
a facilita acest proces, pune la dispoziție următoarele De asemenea, puteți găsi informații și pe portalul OradeNet,
instrumente: portal aferent unui program european care promovează
• un program terț special conceput pentru filtrarea utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un
conținutului; mod creativ, util şi sigur în România.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 27


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

În cazul unor posibile plângeri primite de către Telekom


Romania prin diversele canale de comunicare (numărul de
relații cu clienții 1234, email sesizari@telekom.ro, formularul
de contact de pe site-ul companiei), structurile relevante din
cadrul organizației respectă procedura NTD și direcționează
clienții reclamanți către aplicația de raportare a organizației
naționale OradeNet.

2.3 TEHNOLOGII INOVATIVE CU IMPACT


TRANSFORMAȚIONAL
Un proces de transformare constantă este caracteristica
principală a erei tehnologice în care trăim. Acest proces de
transformare trebuie să fie făcut însă cu un grad sporit de
responsabilitate, aspect care de altfel se află la baza tuturor Prin intermediul ofertei tot mai vaste de produse ecologice
lucrurilor pe care le facem. Toate produsele și serviciile din și soluții inovatoare în domeniul TIC, Telekom Romania ajută
portofoliul Telekom Romania sunt concepute și create în așa consumatorii și companiile să își micșoreze în mod eficient
fel încât să asigure un grad sporit de confort și siguranță pe consumul de energie și totodată să reducă emisiile de CO2.
întreaga durată de viață a acestora. Ne-am luat angajamentul De mai mulți ani oferim servicii care ajută la dematerializarea
să tratăm cu responsabilitate și diligență procesul de proceselor de afaceri precum facturarea on-line, fluxuri
etichetare corespunzătoare și informativă a produselor digitale sau servicii de cloud computing și totodată investim
noastre precum și cel legat de păstrarea confidențialității în dezvoltarea și îmbunătățirea acestora ajutând astfel
datelor personale ale clienților noștri. Ne asumăm clienții din sectorul business să crească în mod sustenabil și
acest angajament cu seriozitate, ceea ce ne permite să oferindu-le avantajul competitiv de care au nevoie pentru a
standardizăm și să încorporăm aceste bune practici în rutina avea succes. Prin transferarea aplicațiilor de business precum
noastră zilnică. Datorită acestui fapt, ne asigurăm că toate e-mail, managementul relației cu clineții (CRM) și a pachetelor
produsele și serviciile noastre sunt certificate și poartă toate de software (foi de calcul, programele de file sharing și cele
marcările obligatorii cerute de legislația UE sau directivele de procesare de informații) din sistemele informatice locale
și reglementările privind utilizarea în siguranță a produselor, ale companiilor în serviciile cloud centralizate se poate
restricționarea substanțelor periculoase și reducerea contribui semnificativ la reducerea consumului de energie
deșeurilor electronice. electrică aferent serviciilor IT și implicit la reducerea emisiilor
de CO2. În plus, serviciul nostru cloud numit ”One Drive”
În plus, investim în dezvoltarea de produse și servicii care ajută la minimizarea costurilor de logistică și mentenanță
să răspundă provocărilor curente venite din sferele sociale, (hardware/software).
economice și de cele de mediu. Strategia noastră privind
produsele și serviciile vizează următoarele obiective:
• Stimularea creșterii sustenabile a companiei noastre;
• Susținerea tranziției către o societate cu emisii reduse de
carbon;
• Facilitarea accesului la educație și la serviciile de sănătate
pentru cât mai multe persoane posibil;
• Sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților din
România;
• Ajutarea clienților să-și atingă propriile obiective de
sustenabilitate.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 28


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Un alt serviciu folositor și eficient în acest sens este cel 2.4 ANGAJAȚII NOȘTRI:
de teleconferință care aduce beneficii substanțiale cum ar TRANSFORMAREA ARE NEVOIE DE
fi reducerea costurilor de călătorie și combustibil, costuri CAPITAL UMAN TALENTAT
asociate cu nevoia de călătorie sau deplasare pentru
a interacționa cu posibili clienți – această aplicație de Nicio companie nu poate să crească fără susținerea
teleconferință permite clienților din sfera business să realizeze

103-1, 103-2, 103-3


angajaților săi. Fără creativitatea, devotamentul, viziunile
conferințe video de oriunde și folosind orice dispozitiv. și dorința de transformare, Telekom Romania nu ar avea
succes pe piața telecomunicațiilor. Noi sprijinim atât
BIROURI INTELIGENTE: SOLUŢII DE SMART OFFICE tinerii talentați oferindu-le oportunități valoroase în cadrul
PENTRU MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL SPAŢIILOR companiei noastre, cât și noii angajați încă din prima zi de
DE BIROURI lucru, organizând programe de inițiere pentru a-i familiariza
cu activitatea și procesele Telekom. Totodată dorim ca aceștia
Transformarea inovațiilor tehnologice în soluții specifice să resimtă o stabilitate economică, de aceea oferim contracte
permite oferirea de servicii care satisfac o gamă largă de de muncă pe termen lung. Punem accent pe dezvoltarea lor
nevoi de afaceri pentru companii cu profile și dimensiuni personală și profesională, acest aspect reflectându-se prin
diferite. Pe o piață cum este cea din România este esențial faptul că le oferim oportunitatea de a-și dezvolta cunoștințele
să ajutăm companiile mici și mijlocii să își gestioneze cât prin participarea la anumite cursuri, precum și posibilitatea
mai eficient resursele și să identifice oportunități noi de de a-și lua concedii de creștere a copiilor.
dezvoltare a propriilor afaceri. În plus, ne pasă și de cei care ar putea într-o bună zi să se
gândească la schimbarea direcției în viață – astfel acordăm
Cele două pachete de tip „machine-to-machine” (M2M), compensații pentru încetarea contractelor de muncă.
pachetul „Security” și pachetul „Comfort” permit companiilor Relația pe care o stabilim noi cu personalul nostru nu se
să-și controleze, monitorizeze și să-și automatizeze birourile limitează la timpul petrecut în cadrul Telekom Romania,
de la distanță. Ambele pachete sunt gestionate prin aplicaţia acest lucru datorându-se faptului că suntem convinși că
mydlink Home, care conectează și coordonează intuitiv toate ceea ce se numește tehnic “capital uman” (adică abilitățile,
echipamentele folosind rețeaua Wi-Fi disponibilă la birou. aptitudinile, experiența și cunoștințele valoroase pe care le
Prin funcții ușor de utilizat, clienții pot să își adapteze setările dobândesc angajații noștri) reprezintă cel mai important
astfel încât să corespundă nevoilor acestora și pot adăuga la capital pe care România l-a avut vreodată.
pachet alte dispozitive inteligente, cum ar fi senzori de apă,
sirene, camere IP sau dispozitive de extensie audio Wi-Fi.

Pachetul Comfort include un Smart-Plug, un senzor de


mișcare și o cameră HD cu funcție de vedere pe timp de
noapte încorporată, care ajută ochiul uman să vadă până
la 5 metri distanță pe timp de seară. Pentru cei care caută
un mediu mai sigur, Pachetul „Security” include un hub
de conectare, un senzor 3-în-1 pentru deschiderea ușilor și
a ferestrelor, reglare temperatură și lumină, o sirenă și un
monitor de cameră HD. Centrul de conectare de acasă
(„Connected Home Hub”) asigură conexiunea dintre rețeaua
Wi-Fi și celelalte dispozitive, în timp ce utilizatorii pot controla
și monitoriza biroul de la distanță prin intermediul aplicației
mydlink Home.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 29


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

FORMARE PROFESIONALĂ ȘI BENEFICII SPRIJIN PENTRU MAME. Telekom Romania oferă concediu
de maternitate și concediu pentru îngrijirea copilului.
Oferim o serie de beneficii și programe de formare
profesională angajaților noștri, sprijinindu-i în viața de zi cu zi ASIGURARE. Asigurare de viață (care acoperă riscul
și pe ei și pe familiile lor, promovând un echilibru între viața de deces, spitalizare, invaliditate parțială/permanentă,
profesională și viața personală, ajutându-i oricând aceștia indemnizație în urma spitalizării) și Pilonul 3 de pensii.
trec prin momente grele.
SPORT. Telekom Romania oferă angajaților Sport Club -
OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERELE TALENTE 7Card și WorldClass.
• În 2017 am avut 33 de studenți interni în cadrul Diviziei de

401-2
Tehnologie și Informații precum și 5 (cinci) angajați care au SERVICII OFERITE DE GRUP. Angajații din Telekom
participat la programul de formare în sfera managementului Romania Communications (operațiuni fixe) beneficiază de
din cadrul Diviziei de Strategie, Transformare și Wholesale. abonamente de telefonie fixă, pachetele de internet și de
• Am creat programul de formare în sfera de management televiziune (până într-o anumită limită).
cu scopul de dezvolta o nouă echipă profesională în
cadrul Diviziei de Strategie, Transformare și Wholesale. FAMILIE. Familiile angajaților noștri sunt foarte importante
Această nouă echipă are misiunea de a maximiza valoarea pentru noi. Prin urmare, oferta noastră de beneficii cuprinde:
proiectelor strategice și de a asigura o mai mare eficiență cadou în bani de Crăciun pentru copii, cadou în bani de
proceselor cheie ale companiei. Paște pentru copii, cadou în bani pentru copii de „1 iunie”.
404-1; 404-2; 404-3

DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ TIMP LIBER. Bonus de vacanță, primă de Crăciun, primă de
Paște, cadou în bani pentru femei de „8 Martie”, decontarea
În cursul anului 2017 toți angajații din Telekom Romania au cheltuielilor de vacanță sau tratament.
participat la diverse training-uri fie acestea online, utilizând
platforma internă de e-learning, fie organizate clasic, în săli ALTE BENEFICII. Prețuri speciale pentru bunurile și serviciile
de clasă. altor companii, tichete de masă, decontarea cheltuielilor
• 2,711 de angajați (participanți unici) au participat la pentru transport, masaj la birou, card de combustibil,
diverse cursuri la clasă în următoarele domenii: Mentorat serviciile medicale pentru salariați.
& Feedback, Training VUCA (volatilitate, incertitudine,
complexitate și ambiguitate), Vânzări, Relația cu clienții și Beneficiile sunt aceleași pentru toate categoriile, diferențele
Negociere; Negociere Black-Belt; Leadership; Comunicare sunt următoarele:
Eficientă; Mentalitatea de creștere; Training-uri pe partea - Pentru cei cu contract part-time, beneficiile s-au acordat
tehnică adresate sferei IT&C etc. Fiecare dintre participanți proporțional cu timpul efectiv lucrat;
a beneficiat în medie de 4 zile de cursuri. - Pentru cei cu contract pe perioada determinată, beneficiile
• Per total, angajații noștri au avut parte de 224.376 ore de s-au acordat proporțional cu durata contractului.
curs, cursuri organizate în săli de clasă și online; media a
fost de 35 ore de curs/angajat și 9,5 ore/participant.
• Angajații au beneficiat de 32.867 ore de training în mediul
online în anul 2017.

EVALUARE PROFESIONALĂ. Toți angajații Telekom Romania


au fost evaluați din punct de vedere al performanței.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 30


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

2.5 INCLUZIUNE DIGITALĂ – CUM


103-1, 103-2, 103-3, 203-1; 203-2

DEZVOLTĂM PROCESUL DE
DIGITALIZARE
Noi, Telekom Romania, țintim spre crearea unei lumi care să
fie mai bună pentru toți, și, pentru a reuși să atingem acest
obiectiv, ne concentrăm pe incluziunea în sfera digitală a
tuturor păturilor sociale, pentru ca fiecare să poată beneficia
de pe urma acestui proces global de transformare. În ziua
de astăzi multe persoane care trăiesc în țări dezvoltate din
punct de vedere tehnologic uită de faptul că procesul de
conectivitate în sine este ceea ce facilitează transformarea
pe plan global și duce la progresul civilizaților. Pentru a
recunoaște acest aspect ca fiind de o importanță majoră, în
iunie 2016, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat În 2017, Telekom Romania împreună cu partenerul său
că accesul la internet este un drept al omului, însemnând tehnologic Ericsson, a organizat prima demonstrație live
astfel că toți cei privați de acest drept ar trebui să fie a capabilităților tehnologiei 5G din Europa de Sud-Est.
percepuți ca fiind grav dezavantajați. Deși problema lipsei Demonstrația live a evidențiat capabilitățile tehnologiei 5G
de conectivitate este mult mai vizibilă în țările subdezvoltate, prin intermediul unei platforme de testare prototip, inclusiv
acest lucru se reflectă și în unele din țările vestice care încă testarea vitezei, latența și directivitatea de radiație controlată
sunt în plin proces de digitalizare. (beam forming), atingând viteze agregate de până la 24
Gbps, adică de peste 60 de ori mai mari decât cea mai
mare viteză comercială locală 4G din prezent, cu o latență
orientativă de cel puțin jumătate din ceea ce se înregistrează,
în prezent, la rețelele mobile actuale. Odată ce tehnologia
va deveni disponibilă comercial în 2020, în conformitate
cu agenda internațională actuală, este de aşteptat ca noile
capabilităţi, caracteristici și soluţii ale tehnologiei 5G să
accelereze procesul de transformare digitală a industriilor și
tranziția la societatea interconectată.
Prețuri accesibile pentru serviciile de comunicații.
Furnizăm servicii și produse care să satisfacă nevoile
de comunicații ale tuturor categoriilor de clienți și
creăm oferte personalizate care să poată influența
MĂSURI LUATE PENTRU A SPORI GRADUL DE dinamica digitalizării. În 2017, Telekom Romania a
INCLUZIUNE DIGITALĂ: demarat procesul de simplificare a portofoliului de
oferte și servicii destinate segmentelor rezidențial și
• Investim în modernizarea și extinderea infrastructurii business. Prin intermediul campaniilor #Netliberare
rețelelor și creșterea oportunităților de conectivitate a (rezidențial) și #BusinessLiber (B2B), au fost extinse
cetățenilor; beneficiile de comunicare și au fost introduse oferte cu
• Oferim produse și servicii la prețuri accesibile pentru a internet nelimitat 4G, începând de la doar 5 EURO pe
determina mai mulți oameni să ni se alăture; lună. Această schimbare de strategie a avut un efect
• Oferim acces la noile tehnologii unui număr tot mai imediat pe segmentul B2B. Pachetele Freedom au avut
mare de persoane, ajutându-le astfel să profite de toate un impact pozitiv asupra vânzarilor, astfel că la finalul
beneficiile tehnologiei. primei luni de la lansarea noilor oferte volumele de
vânzari s-au dublat.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 31


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Acces pentru toți. Telekom Romania sprijină activ accesul CHEIA SPRE VIITOR – CULTURA DIGITALĂ
în mod egal la noile tehnologii, promovând tranziția țării
către noua eră digitală. Tineretul unei țări reprezintă o categorie socială de o
importanță majoră pentru viitor și, din acest motiv, Telekom
O prioritate actuală în România este reprezentată de Romania se axează pe îmbunătățirea condițiilor tehnologice
introducerea internetului și extinderea rețelelor de din școlile românești sau alte instituții de învățământ. În
comunicaţii în zonele izolate. următoarele rânduri vă vom prezenta cu mândrie câteva din
proiectele noastre implementate în această direcție.
Un exemplu în acest sens este proiectul RoNet prin care se
urmărește extinderea infrastructurii de bandă largă (fibră
optică) pentru ca aceasta să ajungă să acopere și implicit
să ofere servicii de comunicații electronice în zonele rurale
dezavantajate, care până în momentul de față nu se bucură
de acces la o rețea de internet de mare viteză. Scopul
final al acestui proiect este acela de a facilita dezvoltarea
acestor zone, prin accesul la informaţie al locuitorilor,
conectarea acestora la surse de informare şi cunoaştere,
creșterea economică și a numărului locurilor de muncă prin
dezvoltarea afacerilor locale.

Telekom Romania este grupul de companii care a câştigat


licitaţia organizată de Ministerul Comunicaţiilor în 2014 DIGITALIZAREA ȘCOLILOR ROMÂNEȘTI -
pentru proiectul RoNet, care îşi propune construirea unei SMART EDUCATION: TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ
rețele de comunicaţii în zone defavorizate, într-un număr de PENTRU NOUA GENERAȚIE
662 de localităţi.
Telekom oferă tehnologii moderne de învățare în peste
50% dintre județele din România, atât în mediul urban,
cât și în cel rural. Pentru a sprijini digitalizarea școlilor din
România, Telekom a lansat proiectul Smart Education, prin
intermediul căruia dotează școlile românești cu platforma
de management educațional Adservio, care conține și
catalog școlar online, Internet și echipamente electronice
utile procesului de predare și învățare: laptopuri, tablete,
proiectoare, smartboard-uri etc. Pachetul Smart Education
contribuie la organizarea eficientă a procesului educațional
din România, îmbunătăţirea calității actului didactic,
diminuarea acțiunilor birocratice și creșterea interactivității
dintre profesori, elevi şi părinţi. În școlile unde platforma a
fost introdusă s-a înregistrat o scădere cu până la 63% a
absențelor și s-au îmbunătățit rezultatele școlare și cele de
la testărilor naționale. Aceste rezultate sugerează faptul că o
tranziție spre digitalizare în școlile românești va aduce multe
beneficii în viitor.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 32


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Cursuri virtuale – promisiunea sistemelor de


videoconferință și teleprezență

Învățământul la distanță poate să fie la fel de eficient ca și


învățământul tradițional. Ținând cont de acest lucru, Telekom
Romania, în parteneriat cu Cisco și Webhit, oferă tehnologii
moderne pentru învățare și predare prin intermediul realității
virtuale în 36 de școli din România în cadrul unui proiect
demarat încă din 2015. Proiectul oferă o varietate de resurse
pentru 10.000 de elevi, de la învățământ digital la cursuri
virtuale live. Copiii pot urmări conținutul lecției și pot
interacționa în clasă în timp real, ceea ce le oferă ocazia de
a învăța de la profesori din alte școli. Adeseori, acest lucru
Dezvoltarea abilităților de programare – Coder Dojo permite o interacțiune unică între școlile din mediul rural
și cel urban. Școlile participante în program au înregistrat
Telekom Romania recunoaște faptul că pentru a face față o creștere substanțială a ratei de școlarizare, precum și
epocii digitale, este nevoie de un anumit grad de ”alfabetizare îmbunătățirea performanței.
digitală”, și din acest motiv competențele digitale trebuie să
fie predate în paralel cu ”alfabetizarea clasică”. Din 2011, Tehnologiile viitorului
am găzduit atelierele Coder Dojo care oferă copiilor cu
vârste cuprinse între 7 și 16 ani lecții gratuite de programare Suntem mândri că am fost furnizorii de echipament pentru
informatică într-un cadru informal. Peste 130 de copii au Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii
participat la ateliere în timpul anului școlar 2016 - 2017 pentru Inovativ-Creative (CINETic), primul centru internațional
a studia programare și electronică asistată de calculator pe specializat în studiul interacțiunii digitale. Telekom Romania
platforma de dezvoltare Arduino. Copiii și tinerii participanți a organizat dotarea și amenajarea laboratoarelor CINETic,
se află sub coordonarea a 10 voluntari, mentori profesioniști, instalarea echipamentelor, a aplicațiilor informatice, precum
care doresc să se implice în educarea tinerei generații. și a rețelei de date și voce din clădirea CINETic.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 33


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

3 E IMPORTANT SĂ FII
UN BUN CETĂȚEAN

era di at gie
en ită tiliz ner
bil n s ă,
e
e urs
reg roven ică u ix e
p ctr m
ele 5,8%
3
3 rec
la zgolamații refe are uri
depo mot și ritoare ficiari c itați deșe
e
n t abil e
zitare
a deș 0 be
5.50 dezvolta 7 ton
eurilo 7
r și-au ale 1.1 clate
digit i
rec

iari ai
173.000 benefice 50.000 persoane din
investițiilor social
21 orașe din Romania
726 de v au participat la
participa oluntari au activități sportive
de contr t la inițiativele
ibuție so
cială

83.416 tone
emisii directe CO2
și indirecte EUR
27 6 milioane ială
0,80 ibuție soc
con 1 GW contr
sum h d
ată e en totală
erg
ie

100 de stude
beneficiat de nți au
până în 2017 burse

315.209 euro
gestionare de costuri
șeuri

272 tone materiale


consumate

2017
Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 34
CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Telekom Romania face tot posibilul pentru a sprijini inițiative


sociale, copiii din școli în a-și dezvolta abilitățile, precum și
pentru a oferi ajutor celor mai puțin norocoși sau a contribui
la promovarea unui stil de viață mai sănătos prin sport. Ne
dăm silința de a face lumea în care trăim un loc mai bun,
nu doar la nivel de companie, dar și la nivel individual, cu
ajutorul angajaților noștri. Personalul nostru participă în
acțiuni de voluntariat ce ajută la crearea unor noi relații sau
la dezvoltarea celor deja existente.
Începând cu suportul financiar pentru copiii defavorizați,
prin ajutarea celor care suferă de afecțiuni medicale grave,
până la ajutarea victimelor ce au suferit din cauza dezastrelor
naturale, Fundația Telekom Romania alină suferința și are
o contribuție socială valoroasă ce schimbă viețile multor Fundația Telekom Romania
persoane, oferindu-le o scânteie de speranță. Fundația Telekom Romania este o organizație non-profit,
Definim și dezvoltăm produse și servicii în scopul reducerii ce funcționează ca o legătură între Telekom Romania și
emisiilor de CO2, reducând astfel amprenta de carbon. În o varietate de comunități locale. Avansează, dezvoltă și
inițiativele noastre sociale, suntem ghidați de idealul unei continuă inițiativele de responsabilități sociale ale Fundației
economii circulare, de construirea și reconstruirea sănătății Romtelecom pentru Români ce a fost lansată în 2008. Timp
generale a sistemului prin recuperarea, refolosirea și de aproape 10 ani Fundația Telekom Romania a sprijinit
reintroducerea în ciclul economic a cât mai multor materiale. cauze precum ajutorarea copiilor și adulților grav bolnavi,
precum și a persoanelor ce se confruntă cu situații de urgență
ce le pun viața în pericol. Fundația organizează o varietate
de proiecte sociale, umanitare, educaționale, de mediu,
precum și campanii de răspuns la dezastre. Campania
anuală încurajează angajații și alți terți să contribuie cu
2% din impozitul anual pe venit pentru a sprijini activitățile
Fundației.

Cum ne alegem cauzele?


Identificăm ariile și categoriile sociale ce necesită mai multă
atenție și sprijin prin interacțiunea directă cu angajații noștri
și comunitățile locale.

3.1 ANGAJAMENT SOCIAL


103-1, 103-2, 103-3, 203-1 203-2

Fundația Telekom Romania ocupă un loc special în


organizația noastră, fiind înființată pentru a oferi sprijin
unei game largi de cauze. Printre altele, fundația sprijină
persoanele aflate în situații dificile, anumite cauze sociale,
copiii și adulții diagnosticați cu boli grave, elevii talentați,
campanii umanitare pentru victime ale inundațiilor sau ale
altor dezastre naturale.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 35


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

CONTRIBUȚIE CARE DUREAZĂ. CUM AJUTĂM


TELEKOM ROMANIA
Din 2010 în programul nostru „Tu alegi și ajutăm împreună”,
Telekom Romania a sprijinit constant și continuă să sprijine 70 de copii și adulți
Contribuție socială 2017 din medii sociale dezavantajate din România.
În 2017 programul a fost laureat al uneia dintre cele mai
1.1% 0.6%
importante competiții dedicate responsabilității sociale a
companiilor, Romanian CSR Award. Concurând cu peste
Sport
7.5% 120 proiecte, programul s-a clasat al doilea în categoria
7.9%
„Susținerea angajaților”.
Grupuri vulnerabile

13.0% 53.3% Copii “Cu programul <<Tu alegi și ajutăm


împreună!>> încercăm constant să
găsim o varietate de inițiative pentru
16.6%
Antreprenoriat a strânge fonduri. Acest premiu este
pentru toți cei care au ajutat acest
proiect, prin sprijin, prin donații
personale, în calitate de ambasadori,
sau prin participarea activă la strângerea de fonduri.”

0,806 milioane EUR contribuție socială totală. Ionela Păunică,


Principalele noastre arii de contribuție sunt: Director Executiv Fundația Telekom Romania
educație, sprijinirea copiilor și grupurilor sociale
vulnerabile, sport.

Sprijinim o gamă de instituții medicale și inițiative, asistându-i


95% sprijin financiar (contribuții monetare) pe cei defavorizați. Împreună cu Societatea Crucea Roșie
am strâns mâncare și haine pentru familiile dezavantajate.
În 2017, am ajutat în special persoanele din zona rurală a
5% sprijin cu bunuri și servicii României care au fost afectate de condițiile aspre ale vremii
(contribuții non-monetare/materiale) și de zăpada abundentă. Telekom Romania a livrat 200 de
tone de lemn, 1.2 tone de mâncare și peste 200 de pături.
64 organizații

173.000 beneficiari

5.500 beneficiari care și-au dezvoltat


abilitați digitale

726 voluntari

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 36


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

“Sprijinim comunitățile locale și 1. „Integrarea și Interacțiunea Socială Virtuală a Copiilor


vrem să facem mai mult, deoarece – Oculus Rift” – proiect elaborat cu sprijinul Asociației
încă sunt mult prea multe persoane de Terapie pentru Autism Marea Neagră în parteneriat cu
în țară care suferă din cauza Inspectoratul Școlar Județean Constanța.
condițiilor aspre de trai. Cu ajutorul 2. „ Proiectarea holului multifuncțional în Școala Gimnazială
echipei de voluntari Telekom, am Darko Jeno din Dalnic” operată de Asociația Părinților Step
reușit să ajungem la oameni care au by Step.
rămas fără mâncare sau materiale pentru a le ține de cald. 3. Edulier – comunitatea online platformă de sprijin pentru
Împreună, am arătat că ne pasă și că putem oferi sprijin la copiii cu probleme specifice de învățare (TSI) – Asociația
locul și timpul potrivit.” Edulier în parteneriat cu Fairy Carpet.
4. „Ajutor Faunei Sălbatice” – Asociația pentru Conservarea
Ruxandra Vodă, Diversității Biologice în parteneriat cu Centrul de Reabilitare
Director Comunicare Telekom Romania a Faunei Sălbatice.
5. „Terapie prin Joacă MIRA pentru Persoanele cu Dizabilități
Telekom Romania a cooperat împreună cu Fundația Telekom Neuromotorii” prin Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în
Romania și Asociația P.A.V.E.L. pentru a aduce bucurie România în parteneriat cu Asociația DOG ASSIST.
printre copiii bolnavi de cancer, pentru al 9-lea an la rând, de 6. Aplicația „Vocea Mea, Spațiul Meu” – Asociația Telefonul
Crăciun. Voluntarii celor două organizații au împărțit fructe, Copiilor în parteneriat cu IGPR (Inspectoratul General pentru
dulciuri și cadouri unui total de 220 pacienți din secțiile de Protecția Copilului) și Ministerul Educației Naționale.
oncologie pediatrică și hematologie ale Institutului Oncologic 7. „Camera senzorială pentru bebelușii spitalizați pe termen
Prof. Dr. Al. Trestioreanu, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul de lung” – proiectul Asociației Unu și Unu.
Urgență pentru Copii M. Curie și Spitalul de Urgență pentru 8. „Conectivitatea turiștilor prin dezvoltarea unei aplicații
Copii Prof. Dr. Grigore Alexandrescu. mobile în Dealurile Transilvaniei” – Asociația WWF pentru
Programul Carpato-Danubian România, în parteneriat cu
INVESTIȚII ÎN COMUNITATE Asociația Mioritică.
9. „Întâlniri virtuale pentru viitorul meu” – Fundația PACT în
Teimplici.ro a fost lansat în 2014 și se concentrează pe parteneriat cu Fundația Romanian Business Leaders.
identificarea nevoilor în comunități unde noi concepte de 10. „Internet la Sat” – Proiectul Merci Charity Boutique, în
tehnologie a informației aduc beneficii în domeniul educației, parteneriat cu creșele și școlile din Gogan, Bernadea și Daia.
sănătății, mediului, inovației, dezvoltării și protecției sociale.
Strategia este să se identifice parteneri care promovează
aplicații benefice de IT&C în comunitățile românești. În
2017, 10 proiecte au fost implementate cu ajutorul a 10
parteneri ONG.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 37


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

BURSELE TELEKOM principal al acesteia. Această inițiativă se află în concordanță


cu direcția de strategie comercială a companiei Telekom de
În 2017, Telekom Romania a oferit din nou 10 burse în a oferi clienților conținut media și experiențe sportive de top,
valoare de câte 11,250 lei (echivalent a peste 2.500 euro) precum și cu strategia de sponsorizare a Deutsche Telekom.
tinerilor cu rezultate academice excepționale. Pe lângă burse,
am oferit 5 premii speciale constând într-o tableta Samsung PATINAJ
Galaxy pentru 5 studenți. Din 2002, Telekom Romania a Un alt proiect ce exercită un impact major în societatea
dezvoltat mai multe inițiative pentru a sprijini elevii talentați românească este Telekom Arena, administrată de Fundația
și ambițioși, stabilind bazele pentru o carieră de succes în Ion Țiriac. Compania a finanțat înființarea singurului
viitor. Până acum, de acest sprijin au beneficiat mai mult de patinoar din București, cu scopul de a promova sportul în
100 tineri. rândul copiilor și tinerilor, și pentru a oferi sprijin echipelor
sportive locale.

CURSE DE MARATON
În ianuarie 2017, compania a finanțat cea de a șaptea ediție
a Semimaratonui Gerar organizat în campusul Universității
Politehnice București. Proiectul are scopul de a promova
alergarea în aer liber indiferent de condițiile meteo.
Aproximativ 700 alergători au participat la cele două secțiuni
de cross-country (10 km) și semi-maraton (21 km). Angajații
Telekom Romania au avut oportunitatea de a participa
ca alergători sau ca voluntari în echipa organizatoare a
evenimentului.

În mai 2017, Telekom Romania a organizat Maratonul


“Orientarea <<Bursele Telekom>>
Internațional Brașov, în cadrul campaniei “Sportul este
spre susținerea studenților din
bun”. Peste 2.600 de alergatori naționali și internaționali
domeniul științelor reale sprijnă
de toate vârstele au concurat în maraton (cu 26% mai mult
viitorii profesioniști și inovatori din
decât în ​​2016).
domeniul tehnologiei informației și
a comunicațiilor. Ne bucurăm că
putem consolida tradiția excelenței
în IT&C, domeniu care contribuie în mod sustenabil la
dezvoltarea tuturor industriilor din România.”

Florina Șerban,
Expert Responsabilitate Corporativă Telekom Romania

SPORT

FOTBAL
În 2017, Telekom Romania a continuat sprijinul acordat
Echipei Naționale de Fotbal a României, fiind sponsorul

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 38


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

CEA MAI MARE ORĂ DE SPORT VOLUNTARIAT

În lunile iunie și iulie 2017, Telekom Romania, în parteneriat În cadrul Telekom Romania dezvoltarea și promovarea
cu Smart Atletic, a organizat cea de a șaptea ediție a programelor corporatiste de voluntariat și activitățile de
evenimentului sportiv „Cea mai mare oră de sport” în contribuție socială le oferă angajaților oportunitatea de a își
București, Brașov și Mamaia. exprima în mod activ solidaritatea cu cei din jur.

Evenimentul a fost un spectacol original multidimensional Campania de donare de sânge. Campania a ajuns să fie
care a inclus în jur de 35 clase fitness coordonate de 118 o parte a culturii Telekom, voluntarii din Telekom Romania
instructori și 18 discipline sportive, implicând ciclism, fiind participanți activi în campanie – 40 de persoane în
street workout, freewheel, tenis de masă, fotbal, handbal, 2017.
Up&Down și cross. În plus, 3 spații medicale au oferit peste
500 teste ECG pentru posibila detectare a sindromului de
moarte subită și pentru sesiuni de medicină estetică.

Societatea Crucea Roșie a oferit cursuri de prim ajutor și


resuscitare pentru 100 copii și adulți; Fundația Leventer
a oferit teste pentru detectarea cancerului de piele. La
eveniment au participat peste 50.000 persoane din 21 orașe
din România.

De asemenea, Fundația Telekom Romania a sprijinit două


cauze caritabile pe parcursul evenimentului: 40 familii fără Alte activități de voluntariat întreprinse de Telekom
venit din Județul Giurgiu au primit alimente neperisabile, iar Romania au făcut parte din proiecte de responsabilitate
Hospice Casa Speranței a primit donații financiare adunate socială menționate în raport, printre care: sprijinul acordat
prin activitatea de cros „Sportul este bun”, ce a făcut parte celor săraci și defavorizați prin angajare în interacțiune
din evenimentul „Cea mai mare oră de sport” din Brașov. personală și sprijin acordat familiilor nevoiașe.

În 2017, inițiativele de contribuție socială au beneficiat de


participarea a 726 de voluntari.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 39


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

3.2 IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE MEDIU ÎN 3 PILONI

CUM SPRIJINIM ECONOMIA CIRCULARĂ Energie Materii prime


103-1, 103-2, 103-3

În locul folosirii resurselor și dezvoltării neplanificate de Energie Economie Gestionarea deșeurilor


Emisii de carbon și schimbări circulară
tehnologii, noi, ca umanitate, am început să percepem climatice

dezvoltarea civilizației ca pe o țintă sustenabilă. Pe măsură Produse și servicii Produse și servicii

ce cunoștințele noastre legate de diverse ecosisteme și Câmpuri


elecromagnetice
dinamici ale mediului cresc, realizăm faptul că reglementările
tehnologice și industriale influențează întreaga planetă.
Conceptul de „economie circulară” presupune că sistemele Operațiuni în limitele de expunere

economice pot fi transformate în sisteme ce reciclează Masurători continue

și refolosesc pe cât de mult posibil – iar atunci când este


imposibil, cel puțin urmăresc reducerea impactului negativ RECICLÂND PENTRU UN MEDIU CURAT
asupra mediului înconjurător. Am dezvoltat o campanie de reciclare în parteneriat cu
Asociația ECOTIC. A fost un proiect-pilot pentru reciclarea
deșeurilor ce provin din echipamente electrice și electronice
(WEEE) în 10 birouri din București. Scopul campaniei a
fost creșterea vizibilității și importanței acțiunilor separate
de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și
electronice.

SĂ ÎMPARȚI POATE E MAI BINE DECÂT SĂ DEȚII


De ceva timp, economia ce are la bază generozitatea și
dorința de a împărți cu ceilalți este mai mult decât o simplă
atitudine și a devenit o parte semnificativă a industriei
noastre. Ideea de bază de la care pornește este convingerea
că multe bunuri (precum mașinile) nu trebuie neapărat să fie
deținute pentru a-și păstra utilitatea. Acestea pot fi împărțite
CALEA CĂTRE O ECONOMIE CIRCULARĂ eficient cu alte persoane, ceea ce contribuie la conservarea
resurselor. Mai mult de atât, o astfel de atitudine implică
Telekom Romania urmează strategia de economie circulară reduceri de costuri și deșeuri, precum și protecția crescută
a Deutsche Telekom, ce întreprinde eforturi semnificative a mediului.
pentru a minimiza impactul operațiunilor noastre asupra
mediului și pentru a face cunoscută angajaților și a tuturor LUCRURI VECHI DE VALOARE? MATERIALE CE POT FI
părților interesate importanța protecției mediului și acțiunile EXTRASE DIN TEHNOLOGII VECHI ȘI APOI RECICLATE
responsabile ce trebuie întreprinse în acest scop. De aceea,
Telekom Romania: Un bun exemplu este cablul de cupru. Astfel de cabluri
• Aplică principiul „Reduce – Refolosește – Reciclează” în reprezintă o componentă principală în liniile noastre
toate activitățile sale. telefonice de zeci de ani. Într-o anumită măsură, acestea
• Extinde durata de viață și utilizarea totală a echipamentului sunt acum înlocuite cu cabluri de fibră optică în cadrul
oferit clienților și facilitează servicii de reciclare pentru serviciilor de bandă largă (“broadband”). Cablurile vechi
echipamentele defecte. sunt procesate conform standardelor de mediu în instalațiile
• Informează și încurajează cetățenii să adopte practici de de eliminare a deșeurilor, făcând posibilă reciclarea a până
reciclare. la 90% din material.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 40


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

EMISII CO2

Tone CO2-echiv. 2016 2017

Total emisii CO2 582.386 743.797

Emisii directe 13.627 13.934


(scop 1)

Emisii indirecte 68.220 69.482


(scop 2 )

Alte emisii 500.539 660.381


indirecte (scop 3)

COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE CONSUMUL DE ENERGIE

TRANSFORMAREA BIROURILOR ÎN LOCURI GWh 2016 2017


302-1; 302 – 4; 305-2; 305-5

SUSTENABILE. Consumul de 205,2 199,7


Sustenabilitatea este de asemenea importantă în viața de zi electricitate

cu zi la birou. Stațiile noastre de lucru sunt create pentru a fi Încălzirea urbană


și consumul de
ecologice, folosind echipamente eficiente energetic. combustibil în 29,7 35,5
clădiri
Împărtășim o viziune a unei societăți cu un conținut redus
de carbon, și acționăm în scopul transformării acestei viziuni Consumul de
combustibil (flota) 39,1 36,5
în realitate. Acționăm direct, reducându-ne propriile emisii
de CO2 și indirect, oferind servicii și produse cu o amprentă Total 274 271
de carbon redusă. În termeni simpli, amprenta de carbon
este cantitatea totală de dioxid de carbon emisă de o enti-
tate. Menținând-o la un nivel scăzut pe parcursul ciclului de “Digitalizarea este un proces continuu
viață al produselor și serviciilor noastre, reducem amprenta şi accelerat iar pentru a răspunde
de CO2 a clienților noștri. Scopul nostru în această direcție nevoilor societăţii, compania îşi
este definit de strategia Deustche Telekom Group de Pro- îmbunătăţeşte calitatea serviciilor
tecție împotriva Schimbărilor Climatice, ce țintește la o canti- prin dezvoltarea reţelei şi totodată
tate cu 20% mai mică de emisii CO2 până în 2020. diminuarea treptată a consumului
de energie şi a emisiilor de gaze
cu efect de seră. În consecinţă, începând cu anul 2017,
PATRU PILONI AI STRATEGIEI NOASTRE DE MEDIU monitorizăm doi indicatori relevanţi activităţii în domeniul
IT&C: “intensitatea carbonului” şi  “intensitatea energetică”,
I. Consum mai redus de energie prin măsuri de eficiență reprezentând impactul nostru privind consumul de energie
II. Cotă crescută a surselor de energie regenerabilă şi emisiile de CO2 raportat la unitatea de produs (TB).”
III. Reducerea emisiilor directe de CO2
IV. Extinderea portofoliului nostru de produse sustenabile Alin Anton,
Coordonator Protecția Mediului Telekom Romania

ESG KPI “INTENSITATEA CARBONULUI” ESG KPI “INTENSITATEA ENERGETICĂ”

kg CO2 /Terabyte 2016 2017 kWh /Terabyte 2016 2017

Telekom Romania 33,44 27,34 Telekom Romania 111,97 87,83

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 41


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

CONSUMUL DE APĂ Rețelele mobile funcționează în baza emisiilor de unde


Consumul de apă
electromagnetice, ce provin în mare parte din antenele
2016 2017
m3 mobile.
Consumul total În ceea ce privește transmiterea undelor, antenele radio și de
101.893 81.183
de apa televiziune sunt similare celor de telefonie mobilă, câmpurile
electromagnetice nefiind cu siguranță radioactive, întrucât
câmpuri similare sunt generate și de alte aparate electrice,
pe care le folosim zilnic: radiouri, televizoare, uscătoare de
3.3 TEHNOLOGIA ȘI SĂNĂTATEA. MONITORIZAREA păr, monitoare, telefoane wireless, mașini de spălat sau
ACTIVITĂȚILOR NOASTRE frigidere.

Tehnologia este o binecuvântare ce trebuie gestionată POLITICA ÎN DOMENIUL CÂMPURILOR


corespunzător pentru a maximiza beneficiile ei pentru ELECTROMAGNETICE
societate. Monitorizăm continuu diverse aspecte cheie
legate de activitățile noastre ce pot avea un impact asupra Telekom Romania este conștientă de interesul public în ceea
mediului, precum și asupra sănătății și bunăstării societății. ce priveşte tehnologia de comunicații mobile, telefoanele
Realizăm că este nevoie de a conștientiza și mapa provocările mobile și stațiile de bază. Având în centrul atenției
legate de rețeaua noastră mobilă, precum menținerea responsabilitatea pentru milioanele sale de clienți utlizatori
unor niveluri joase de zgomot, conservarea mediului de telefonie mobilă, precum și pentru acele părți interesate
înconjurător și măsurarea impactului produs de câmpurile care au o stație de bază în vecinătatea lor, Telekom Romania
electromagnetice. abordează participarea publicului, protecţia mediului
înconjurător și nevoile clienților într-o manieră deschisă,
CÂMPURILE ELECTROMAGNETICE constructivă și onestă.
Impactul câmpurilor electromagnetice (EMF) este un
subiect aflat sub observație de peste 40 ani. Conștienți de În același timp, și în cooperare cu autoritățile competente
preocupările legate de EMF, am adoptat Politica EMF ce și comunitatea științifică, Telekom Romania încurajează
răspunde acestor preocupări prin transparență, prin creșterea studiile științifice independente în cercetarea în domeniul
vizibilității acestui subiect precum și printr-o abordare sănătății.
științifică participativă. Urmând Politica noastră EMF am
adoptat un număr de practici, ce ne ajută să monitorizăm, În scopul de a răspunde interesului public și pentru a
să analizăm și să comunicăm public toate aspectele legate asigura transparență, deschidere și cooperare constructivă
de EMF. Pe baza acestor practici, suntem încrezători că cu privire la aspectele legate de câmpurile electromagnetice,
nivelurile de câmpuri electromagnetice din stațiile noastre Telekom Romania se angajează să respecte următoarele
de bază sunt semnificativ mai mici față de limitele impuse zece principii:
la nivel național, prin Ordinul nr. 1193/2006 al Ministrului
Sănătații Publice. Acest Ordin transpune Recomandarea Transparenţă
1999/519/EC referitoare la limitarea expunerii publicului 1. Telekom Romania a stabilit responsabilități interne și
larg la câmpurile electromagnetice (0 Hz pana la 300 GHz), fluxuri de activități pentru a răspunde oricăror întrebări şi
fiind un document de referință pentru toate Statele Membre reclamaţii cu privire la tehnologie, sănătate și alte aspecte
UE, aprobat de catre Comisia Internațională pentru Protecția conexe.
Impotriva Radiaților Neionizate (ICNIRP), o organizație non- 2. Telekom Romania, fiind conștientă de interesul public în
guvernamentală recunoscută în mod oficial de Organizația domeniul comunicațiilor mobile, sprijină crearea unei baze
Mondială a Sănătății. În 2017, în rețelele noastre au avut loc de date naționale privind locațiile cu emisii de câmpuri
39 măsurători. electromagnetice.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 42


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

3. Toate stațiile de bază Telekom Romania sunt conforme


cu legislația națională în privința expunerii în siguranță la
câmpuri electromagnetice, precum și cu liniile directoare
ale Comisiei Internaționale privind Protecția Împotriva
Radiațiilor Neionizante (ICNIRP). În scopul de a îmbunătăți
transparența, Telekom Romania poate pune la dispoziție
pentru fiecare stație de bază și oricărei părți interesate datele
necesare care demonstrează respectarea recomandărilor de
expunere în condiții de siguranță.

Informare
4. Telekom Romania depune eforturi pentru cooperarea
cu toate părțile interesate, în scopul de a informa publicul.
De asemenea, încurajează autoritățile locale să coopereze
cu industria de telefonie mobilă și să îşi creeze propriile
programe de informare a publicului larg. Preocuparea pentru biodiversitate
5. Telekom Romania oferă clienților săi informații ale Telekom Romania recunoaște relația strânsă dintre
producătorilor privind valorile ratei de absorbție specifică biodiversitate, dezvoltare sustenabilă și bunăstarea omului.
(SAR) pentru telefoanele mobile puse în vânzare, prin Operăm o rețea vastă de echipamente de telecomunicații
intermediul site-ului și a magazinelor sale. (precum stații de bază și stații de comunicare wireless).
Unele din acestea vor ajunge inevitabil să fie operate în
Participare habitate sau ecosisteme naturale protejate. În 2017, 31 de
6. Telekom Romania cooperează cu autoritățile locale în stații de bază și o clădire au fost situate în ariile protejate
privinţa întrebărilor şi reclamaţiilor din partea cetățenilor lor ale ecosistemelor terestre din următoarele județe: Alba,
în ceea ce privește dezvoltarea rețelei, în măsura în care este Bihor, Brăila, Brașov, Caraș Severin, Giurgiu, Gorj, Harghita,
posibil. Pentru a facilita eforturile autorităților locale, Telekom Mehedinți, Mureș, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Neamț, acoperind
Romania oferă informații relevante cu privire la stațiile sale o suprafață totală de 0.017 km2. Toate „zonele operaționale
de bază, precum și privind protejarea sănătății publice. protejate” sunt dezvoltate, instalate și operate în baza unor
7. Telekom Romania aspiră la o relație de cooperare cu studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Aceste
autoritățile locale. Obiectivul nostru este de a ajunge la un studii sunt aprobate și proiectate de autorități, fiind în
acord cu autoritățile locale privind amplasarea stațiilor de concordanță cu legislația națională.
bază, ori de câte ori este posibil.
8. Telekom Romania are ca scop minimizarea impactului
vizual al stațiilor sale de bază, precum și minimizarea
impactului întregii rețele asupra mediului înconjurător.

Promovarea științei
9. Telekom Romania susţine pe deplin îmbunătățirea
cunoștințelor științifice cu privire la orice efecte ale câmpurilor
electromagnetice asupra sănătății publice.
10. Telekom Romania crede cu tărie că valorile limită pentru
expunerea la câmpuri electromagnetice în condiții de
siguranță trebuie să se bazeze pe cercetări fundamentate
și evaluate constant. De asemenea, Telekom Romania
monitorizează în mod continuu astfel de date științifice.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 43


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

CONFORMITATE CU LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE Deșeurile generate în urma operațiunilor noastre fixe și


mobile sunt clasificate în următoarele categorii principale, în
Urmărim îndeaproape reglementările legale. Menținem funcție de criterii specifice:
nivelul de zgomot al echipamentului nostru sub pragurile • Deșeuri periculoase (baterii cu plumb, lămpi, baterii
103-1, 103-2, 103-3, 307-1; 416-2

legale prin programe de întreținere și prin înlocuirea portabile);


echipamentelor vechi. În aceeași ordine de idei, nivelurile • Deșeuri tehnice generate în timpul operațiunilor tehnice
de unde electromagnetice în toate stațiile noastre de bază asupra rețelelor și sistemelor noastre (de ex. cabluri,
sunt semnificativ mai mici decât limitele naționale. metale, echipament electronic și de telecomunicații) și
produse folosite (de ex. telefoane și accesorii ale acestora
În 2017, departamentul de mediu al companiei noastre a etc.);
înregistrat 3 reclamații referitoare la zgomot și depozitarea • Altele (categorii de deșeuri ce nu au fost incluse în
deșeurilor. Ca și consecință, autoritățile responsabile au categoriile precedente, precum deșeurile reziduale).
demarat o investigație în urma căreia nu a fost aplicată nicio
sancțiune monetară.
CONSUMUL DE MATERIALE
CUM NE ADMINISTRĂM RESURSELE ȘI DEȘEURILE
Tone 2016 2017
Prin politica și obiectivele noastre privind mediul, suntem
301-1; 306-2

Total tone de
dedicați administrării și reducerii impactului operațiunilor materiale consumate 658,14 271,77

noastre asupra mediului înconjurător. Astfel, am înființat un


Hârtie și carton 355,16 227,74
sistem de monitorizare a tuturor materialelor și resurselor pe
care le folosim. Acesta ne permite să identificăm potențialul
Plastic 25,01 1,18
de îmbunătățire și să stabilim măsuri specifice pentru a
adresa acele aspecte pe care le putem controla. Lemn 67,65 42,84

Pentru a spori eficiența materialelor și gestionarea deșeurilor,


ne-am dezvoltat strategia în baza a 7 principii cheie: DEȘEURI GESTIONATE
• Monitorizarea consumului materialelor asociat Tone 2016 2017
operațiunilor noastre;
• Reducerea folosirii materialelor cu impacturi ridicate Total tone de deșeuri 6.988,48 3.115,56
gestionate
asupra mediului în faza lor de producție;
• Prevenirea generării de deșeuri oricând este posibil; Deșeuri reciclate 2.321,82 1.177,36
• Refolosirea oricând este posibil a materialelor sau
reciclarea lor prin companii specializate; Deșeuri nereciclate 4.666,66 1.938,20

• Administrarea tuturor deșeurilor electrice și electronice


pentru a preveni impactul asupra mediului; COSTURI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
• Dezvoltarea de produse și servicii ce contribuie la
Euro 2016 2017
dematerializare;
• Amplificarea vizibilității și conștientizării importanței Eliminare deșeuri,
ambalare, WEEE,
protecției mediului intern și extern, pentru a crește baterii și 268.883,5 315.209
acumulatori
participarea în activități de reciclare.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 44


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

4 Gestionarea responsabilă
a riscurilor

2017
Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 45
CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Noi, Telekom Romania, am reușit să dezvoltăm și să creăm


abordări și proceduri eficiente de a minimiza riscurile și de
a evita incertitudinile.

4.1 MANAGEMENTUL RISCURILOR


Fiind unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața
competitivă a telecomunicațiilor și tehnologiilor informatice
din România, suntem supuși la tot felul de incertitudini și
schimbări, iar, pentru a opera eficient în acest mediu volatil
suntem nevoiți să anticipăm, să identificăm și să gestionăm
În urma progresului tehnologic ritmul evoluției globale este orice risc care ar putea apărea.
în continuă creștere, lumea în care trăim devenind astfel din
ce în ce mai interconectată, ciclurile de interacțiuni dintre
noile idei, obiecte, și oameni devenind tot mai complexe.
Acest proces de dezvoltare a generat pe de-o parte anumite
avantaje, iar pe de alta costuri semnificative. Dinamismul
evenimentelor și al interacțiunilor face ca analizarea lor la
timp să fie tot mai dificilă, dând naștere astfel multor riscuri
și incertitudini care se combină combină între ele și care
sunt dublate de o lipsă acută de informații. Într-o anumită
măsură, suntem cu toții afectați de această dezvoltare
accelerată și perpetuă a lumii și, ca societate, abia începem
să ne adaptăm acestor condiții, acestui proces caracteristic
umanității. Astfel, am creat un cadru de Management al Riscurilor la
Nivelul Companiei (ERM) – element central al guvernanței
RISC VERSUS INCERTITUDINE – DIFERENȚĂ noastre corporative prin intermediul căruia riscurile și
SEMNIFICATIVĂ posibilele oportunități sunt identificate din timp, monitorizate
și gestionate. Acest cadru este orientat și axat pe plus valoare
Din punct de vedere tehnic, contrar înțelegerii noastre acoperind toate riscurile strategice, operaționale, financiare,
generale, riscul și incertitudinea sunt două noțiuni total de conformitate și reputaționale.
diferite.
Incertitudinea denotă o lipsă de siguranță sau certitudine, CÂND VINE VORBA DE RISC, NE AXĂM PE BUNE
generată de lipsa de informații. În aceste condiții, rezultatul PRACTICI
unui eveniment este necunoscut, neputând fi analizat,
măsurat sau prezis. Riscul se referă la probabilitatea ca Începând cu luna martie 2013, Telekom Romania a
un anumit eveniment să se producă. În condiții de risc, o implementat cadrul ERM compus din ”Politica de
anumită persoană poate lua anumite decizii pe măsura Management a Riscurilor și Asigurărilor” și din ”Comitetul
desfășurării lanțului evenimentelor. Totodată trebuie să existe pentru Managementul Riscurilor și Guvernanță Corporativă”.
un anumit grad de pregătire și în cazul evenimentelor cu Acest cadru respectă prevederile standardelor directoare ISO
o probabilitate scăzută și care pot afecta un proces într-un 31000 privind managementul riscului, cadrul de guvernanță
mod pozitiv sau negativ. COSO precum și cadrul de management al tehnologiei
Când există un anumit risc, există si anumite informații informației COBIT. În anul 2016, compania a obținut
disponibile la care ne putem referi. certificarea ISO 31000:2009 – Sistem de management al
riscurilor.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 46


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Funcția de Management al Riscului la Nivelul Companiei CERTIFICĂRI SISTEME DE MANAGEMENT TELEKOM


(ERM) din cadrul Telekom Romania a elaborat și implementat ROMANIA:
o metodologie unificată pentru efectuarea evaluării riscurilor Telekom Romania Communications și Telekom Romania
de către toate departamentele sale care să respecte cerințele Mobile Communications:
privind ”evaluarea riscurilor la nivel de companie”, impuse • ISO 9001: 2015| Sistemul de management al calității –
atât de standardul ISO 31000, cât și cele impuse de către Cerințe
legislația românească. • ISO 14001: 2004| Sistemul de management al mediului –
Cerințe cu ghid de utilizare
• ISO 18001: 2007| Sistemul de management al sanătatii și
securității ocupaționale - Cerințe
• ISO 27001: 2013|Tehnologia informației. Tehnici de
securitate. Sistem de management al securității informației.
Cerințe
• ISO 22301: 2012| Sistemul de management al continuității
afacerii - Cerințe
• ISO/IEC 20000-1: 2011| Sistemul de management al
serviciilor tehnologia informațiilor
• ISO 31000 : 2009| Sistemul de management al riscului –
Principii și linii directoare (atestare)
GESTIONAREA ȘI RAPORTAREA RISCURILOR • ISO 37001:2016| Sistemul de management anticorupție
– Cerințe cu ghid de utilizare
Responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor aparține în • ISO 19600:2014| Sistemul de management al conformității
primul rând managerilor noștri operaționali, echipa ERM – Linii directoare
fiind responsabilă de asigurarea cadrului integrat pentru
evaluarea riscurilor și de raportarea corespunzătoare a Telekom Romania Communications:
acestora. • Conformitate anticorupție conform cu standardul IDW PS
Pentru a asigura identificarea în timp util a unor potențiale 980
noi riscuri și pentru a rămâne la curent cu evoluția riscurilor • Certificare conformitate Antitrust conform standardului
existente, precum și cu măsurile lor de atenuare/prevenire, AssS 980
comunicăm trimestrial și ori de câte ori este nevoie cu o
serie de persoane cheie din domeniile noastre de business. 4.2 GESTIONAREA SFERELOR DE ETICĂ,
În plus, consultăm rapoartele de management, rapoartele RISC OPERAȚIONAL ȘI CONFORMITATE
de grup, rapoartele financiare, rapoartele din industrie,
indicatorii macroeconomici și rapoartele de progres aferente CULTURA NOASTRĂ DE CONFORMITATE ȘI
inițiativelor noastre strategice în curs sau cele care urmează INTEGRITATE
a fi planificate.
Pentru a spori gradul de cunoaștere a metodologiei ERM, La Telekom Romania, ”Conformitatea” definește modul în
102-11

am organizat ateliere de lucru dedicate cu manageri care care ne dorim să acționăm, nu modul în care suntem obligați
ocupă poziții cheie, precum și cu reprezentanți ai tuturor să acționăm. Cultura de etică și de integritate personală
funcțiilor care efectuează evaluarea riscurilor în companie. reprezintă fundamentul programelor noastre de conformitate
Echipa ERM identifică și înregistrează sistematic riscurile, iar care susține performanța.
apoi evaluează impactul și probabilitatea acestora pe baza Am reușit astfel să integrăm principiul conformității în toate
modelelor agreate. Riscurile identificate de echipa ERM care activitățile noastre sub umbrela Sistemului de Management
depășesc impactul de 500,000 EUR asupra EBITDA sunt al Conformității (CMS), scopul final fiind cel de a sprijini și
incluse în Raportul ERM Trimestrial care este validat de către consolida principiile noastre operaționale fundamentale:
Comitetul GRC. transparență, dreptate, profesionalism, integritate, respecta-
rea cadrului juridic și a principiilor etice.
Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 47
CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

În munca noastră de zi cu zi ne axăm pe: Sistemul nostru de management al conformității se bazează


• Sporirea conștientizării riscurilor de neconformitate; pe cele mai bune practici în domeniu, întrucât acest sistem
• Dezvoltarea unei culturi bazată pe conformitate; derivă din principii și standarde recunoscute internațional,
• Prevenirea comportamentului necorespunzător; cum ar fi standardul de audit german PS 980 emis de către
• Detectarea și tratarea aspectelor legate de conformitate; Institutul de Audit Public German.
• Furnizarea de consultanță necesară privind conformitatea.
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CONFORMITĂȚII
În 2017, Telekom Romania:
• Nu a fost implicată în niciun incident de neconformitate cu
reglementările privind corupția;
205-3; 406-1

• Nu a fost implicată în niciun incident de neconformitate


cu reglementările privind prevenirea și combaterea spălării
banilor;
• A primit două reclamații privind discriminarea, dar acestea
au fost găsite ca fiind neplauzibile.

NE BAZĂM PE REGULI ȘI PRINCIPII


ÎN TOT CEEA CE FACEM

Liniile directoare și politicile de conformitate din cadrul


existent înglobează toate sferele în care interacționăm:
• Codul de conduită;
• Politica privind combaterea corupției și a altor conflicte de
interese;
• Programul pentru prevenirea și combaterea spalării banilor
și a finanțării actelor de terorism;
• Codul de conduită al furnizorilor;
• Codul de conduită etică pentru directorii financiari aflați în
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CONFORMITĂȚII, poziții de conducere;
UN PUNCT FORTE AL BUSINESS-ULUI NOSTRU • Politica privind acceptarea și acordarea de beneficii;
• Politica privind evenimentele;
Putem să înțelegem într-un mod intuitiv conceptul de • Politica privind donațiile;
conformitate în sensul de a fi conform cu reguli clare și juste, • Politica privind sponsorizările;
de a avea proceduri clare, a face tot timpul ceea ce trebuie • Politica privind cazurile de fraudă;
și de a adera la politicile interne ale companiei, precum și la • Politica privind legea concurenței;
principiile etice sau dispozițiile legale. • Politica privind avertizorul de integritate;
Fiecare dintre angajații sau partenerii Telekom Romania • Politica referitoare la evitarea hărțuirii sexuale;
trebuie să respecte și să lucreze urmând aceste principii. • Politica de responsabilitate corporativă.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 48


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Corectitudinea este pe primul loc LIBERTATEA DE ASOCIERE ȘI CONTRACTELE

102-41; 403-1
COLECTIVE DE MUNCĂ
103-1, 103-2, 103-3

Nediscriminarea, corectitudinea și integritatea la locul de


muncă reprezintă valori fundamentale pentru Telekom Respectăm pe deplin reglementările legislației românești
Romania. Cadrul politicii noastre de muncă echitabilă privind munca, libertatea de asociere și contractele colective
întemeiată pe respectarea drepturilor omului se bazează pe: de muncă. Angajații noștri sunt organizați în sindicate,
reglementate în proporție de 100% prin contractele
• Cadrul de reglementare din România și din UE care colective de muncă. Contractele Colective de Muncă din
interzice exploatarea copiilor prin muncă, utilizarea muncii cadrul Telekom Romania reglementează aspectele legate de
forțate și implicarea tinerilor în locuri de muncă periculoase; sănătate și siguranță în muncă, drepturi și obligații, timpul
• Pactul Global al Națiunilor Unite, la care Telekom Romania de lucru, remunerație și alte drepturi monetare, concedii,
a aderat în 2015; contracte individuale de muncă, procedura de evaluare
• Codul de Conduită, Politica privind Responsabilitate în cazul performanțelor profesionale necorespunzătoare,
Corporativă și Carta Socială, care recunosc în mod explicit protecția socială, disciplina muncii și drepturile sindicale.
libertatea de asociere și dreptul de a participa la acorduri Acordurile colective de muncă valabile în 2017 acoperă
colective (în conformitate cu legislația națională) și care perioada 01/03/2016 – 01/03/2018 pentru operațiunile fixe,
interzic în mod expres orice fel de discriminare sau hărțuire; iar 01/06/2016 – 01/03/2018 pentru operațiunile mobile.
• Gestionarea datelor cu caracter personal se realizează în
conformitate cu prevederile politicilor interne elaborate în COMPORTAMENTUL NOSTRU ETIC
acord cu cadrul juridic național existent.
Codul nostru de conduită este un ghid cadru pentru
Principiul fundamental al gestionării resurselor umane comportamentul tuturor angajaților. Acesta reafirmă
este acela că toate deciziile sau acțiunile legate de aspecte angajamentul nostru ferm de a respecta legile și
precum recrutare, salarizare, dezvoltarea angajaților sau reglementările în vigoare, precum și obligațiile specifice
rezilierea contractelor de muncă se bazează și se ghidează privind comportamentul etic. Tocmai acest comportament,
pe meritocrație, transparență și nediscriminare. împreună cu alte idealuri pe care le împărtășim ne sprijină
în munca noastră. Principiul nostru privind nediscriminarea
nu se referă doar la aspecte legate de gen, vârstă sau religie,
ci acoperă și aspecte care se leagă de abilitate, origine sau
orientarea sexuală. Mai mult, am instituit un mecanism
intern de raportare a tuturor întrebărilor, preocupărilor sau
reclamațiilor legate de nediscriminare și de principiile
Codului de Conduită.
Acestea se pot adresa Departamentului de Conformitate pe
urmatoarele canale:
• Prin poștă: Departament Conformitate, Piața Presei Libere
3-5, City Gate (Turnul de Nord), Etaj 18, Sector 1, 013702,
București, România
• Prin e-mail: whistleblowing@telekom.ro și raportare.
nereguli@telekom.ro
• La telefon: 0800 800488
• Prin Formularul Electronic de Raportare a Neregulilor
(disponibil pe pagina web a companiei si pe pagina de
intranet a companiei).

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 49


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Riscuri legate de corupție și formare profesională în sfera 1. Corupție Activă exemplificată prin următoarele scenarii
de conformitate potențiale:
• Un beneficiu este acordat unui angajat sau reprezentant
FĂRĂ CORUPȚIE, FĂRĂ CONCURENȚĂ NELOIALĂ: al unei societăți partenere pentru a lua o decizie de afaceri
103-1, 103-2, 103-3

CERTIFICĂRILE NOASTRE ”părtinitoare”, care ar avea ca rezultat obținerea unui avantaj


concurențial neloial sau incorect.
La nivel organizațional ne asigurăm că ne funcționăm în • Un beneficiu este acordat unui membru al sectorului
conformitate cu cele mai bune practici în domeniu. public pentru a influența un anumit proces decizional. Un
agent/consultant de vânzări folosește parte din bonusurile
Telekom Romania Communications S.A: sale pentru a câștiga un contract prin dare de mită.
- Certificare Anti-Corupție conform standardului german IDW
PS 980 2. Corupție Pasivă exemplificată prin următoarele scenarii
- Certificare Anti-Trust conform standardului AssS 980 potențiale:
• Angajatul/cumpărătorul este de acord cu termeni care sunt
Telekom Romania Mobile Communications S.A și Telekom în dezavantajul entității DTAG sau Telekom când acordă
Romania Mobile Communications S.A: contracte pentru servicii în schimbul unor sume de bani sau
- Certificare ISO 37001:2016| Sistemul de management altor beneficii.
anticorupție • Angajații plasează comenzi profitabile în baza numărului
de identificare al retailer-ului și acceptă bani în schimb.
Orice activitate poate fi susceptibilă riscului de corupție. • Acceptarea unui beneficiu în legătură cu o decizie de
În companie, au fost identificate următoarele riscuri legate afaceri specifică.
205-1

de corupție: • Angajatul formulează criterii de selecție în favoarea unui


furnizor/consultant. Departamentul de Achiziții nu are altă
CORUPȚIE ACTIVĂ VS. CORUPȚIE PASIVĂ soluție decât să includă acest furnizor/consultant în selecție.
În mod alternativ, un angajat influențează o licitație/ofertă
Infracțiunea de corupție activă este comisă de către acele în favoarea unui ofertant. În schimb, angajatul primește un
persoane care inițiază ”procesul sau acțiunea coruptă” beneficiu de la furnizor/consultant.
(dare de mită) în timp ce corupția pasivă se referă la
persoana/persoanele care acceptă sau care contribuie la Cum menținem conformitatea
”procesul de corupție” (luare de mită). Programul nostru de instruire privind conformitatea este

103-1, 103-2, 103-3, 205-2


dezvoltat în jurul liniilor directoare și a politicilor interne care
sunt actualizate anual ca parte a îmbunătățirii continue a
Sistemului de Management al Conformității și Sistemul de
Management Anticorupție.

Număr de angajați instruiți 2014 2015 2016 2017

Formare introductivă privind 135 268 215 213


conformitatea

Anticorupție 5.849 1.647 1.144 672

Antitrust 141 495 38 0

Combaterea spălării banilor n/a 73 1.069 698

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 50


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

TELEKOM ROMANIA – O ENTITATE RESPONSABILĂ CONCURENT RESPONSABIL PE PIAȚĂ

În România, toate companiile trebuie să respecte Codul Telekom Romania susține un mediu de reglementare echi-
206-1; 417-3; 307-1

de Conduită emis de Consiliul Național al Audiovizualului tabil bazat pe reguli egale de concurență și previzibilitate
(CNA), care reglementează aspecte legate de campaniile de reglementară pentru investiții. În plus, compania noastră
comunicare și publicitate. În 2017, în cazul campaniei de susține ideea creării unui climat pozitiv de concurență care
publicitate ”Netliberare”, CNA a susținut faptul că Telekom să stimuleze dezvoltarea relațiilor de încredere.
Romania nu a respectat prevederile Codului de Conduită, Telekom Romania este înscrisă în Registrul UE pentru
fapt ce nu a fost confirmat în urma anchetei, nefiind nevoie Transparență, ceea ce implică faptul că Telekom Romania se
ca materialele promoționale să fie schimbate. obligă să respecte Codul de Conduită al Registrului de
În 2017, Telekom Romania nu a manifestat un comportament Transparență.
anticoncurențial și nu i-au fost acordate amenzi pentru
nerespectarea legilor sau reglementărilor în vigoare în
domeniul concurenței.
În 2017, la nivelul Departamentului de Mediu din cadrul
companiei noastre au fost înregistrate 3 reclamații cu privire
la operațiunile noastre, acestea referindu-se la impactul
zgomotului echipamentelor noastre și la gestionarea
deșeurilor, în urma cărora s-au definit și implementat
măsuri corective. Nicio sancțiune monetară nu a fost dictată
împotriva companiei noastre.

TRANSPARENȚĂ ÎN STABILIREA
PREȚURILOR ȘI TARIFELOR
RESPONSABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA

102-9, 103-1, 103-2, 103-3


ÎN LANȚUL DE APROVIZIONARE
Telekom Romania se angajează să păstreze un proces de
comunicare clar, simplu și transparent când vine vorba de
Fiind unul dintre liderii de pe piața de telecomunicații
problemele legate de prețuri, procedura de tarifare făcându-
din România, contribuim la stimularea economiei de-a
se conform cadrului actual de reglementare pentru a oferi
lungul tuturor operațiunilor aferente lanțului nostru de
un nivel ridicat de calitate clienților săi. Autoritatea Națională
aprovizionare. Astfel, susținem cu tărie faptul că prin crearea
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
oportunităților de creștere sustenabilă la nivelul fiecărui
(ANCOM) este organul care reglementează procesul de
segment al lanțului de aprovizionare reușim să generăm un
tarifare a serviciilor și produselor oferite de către Telekom
feedback pozitiv de pe urma căruia beneficiază toate părțile
pentru a promova o concurență corectă, echitabilă și eficientă.
implicate. O astfel de înțelegere holistică a sustenabilității
Transparența acestor politici de tarifare, printre altele, se
asigură tuturor oportunități de dezvoltare și promovează o
referă și la informarea clienților cu privire la procedura de
cooperare echitabilă.
tarifare, informațiile despre prețuri fiind disponibile pe site-ul
În plus, prin programul nostru de dezvoltare ne ajutăm
web, în broșurile companiei sau prin intermediul centrelor
furnizorii strategici să implementeze sau să îmbunătățească
de servicii Telekom.
bunele practici de afaceri, proces care determină un impact
social mai mare, o mai bună și eficientă protecție a mediului
înconjurător și o mai mare eficiență economică. Dezvoltarea
acestui program se bazează pe patru componente sau
etape cheie care garantează o interacțiune caracterizată prin
respect, ducând astfel la un rezultat reciproc avantajos.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 51


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

În spiritul acestor principii, creăm cadrul nostru de evaluare a TELEKOM ROMANIA ȘI FURNIZORII SĂI
furnizorilor care ajută la încorporarea celor mai bune practici

204-1
din domeniu în activitatea de zi cu zi a tuturor entităților Furnizorii noștri activează în următoarele sfere de activități
implicate. economice: contractanți, entități licențiate, servicii de
consultanță, companii care vând echipamente și servicii de
CICLUL DE VIAȚĂ AL PROCESULUI DE MANAGEMENT
AL LANȚULUI DE APROVIZIONARE telecomunicații, companii care dezvoltă hardware și software
pentru calculatoare, companii care vând utilizarea licențelor
SELECȚIE EVALUARE pentru drepturi de conținut, servicii administrative pentru
Aprovizionarea desfășurată conform Evaluarea performanței generale clădiri/facilități, servicii de marketing, servicii de resurse
Politicii de aprovizionare. a furnizorilor principali pe baza
Furnizorii respectă Codul de conduită unor criterii transfuncționale / KPI umane, servicii de imprimare, servicii de corespondență.
pentru furnizori. (Indicatori cheie de performanță)
Evaluarea furnizorilor/propunerilor noi stabilite de Conducerea Grupului OTE.
(criteriile de selecție a furnizorilor
incluzând Verificarea integrității).
Auto-evaluarea
responsabilitate
performanței
corporativă
de
a
84.5% din furnizorii noștri sunt din România, restul fiind din
Încorporarea în contractele furnizorilor furnizorilor principali prin chestionarul America de Nord și Asia.
a unor clauze privind sănătatea și de auto-evaluare a performanței privind
siguranța, combaterea corupției, sustenabilitatea.
politica de securitate și confidențialitate, Furnizorii principali semnează
protecția mediului. Declarația de acceptare a codurilor de
conduită pentru furnizori.

DEZVOLTARE CLASIFICARE 2016 2017

Specificarea planurilor menite să Clasificarea furnizorilor pe baza


contribuie la îmbunătățirea furnizorilor rezultatelor evaluării cantitative și Furnizori locali 1.123 1.006
„slabi”. calitative.
Monitorizarea acțiunilor și a rezultatelor. Prezentarea rezultatelor evaluării către
Comunicarea către Grup a furnizorilor Conducerea Grupului OTE. Furnizori externi 216 185
excluși.

100% din furnizorii noi din anul 2017 au avut incluse în contracte clauze privind sănătatea și siguranța în muncă, combaterea
corupției, securitatea și confidențialitatea, protecția mediului.
308-1; 414-1

Procesul de drepturilor omului în urma or Principiilor Directoare ale


ONU asupra afacerilor drepturilor omului („Principiile Ruggie”) care acopera valoric DT

Conștientizare, instruire și implicare (6) Declarație privind drepturile omului (1)


 Conștientizarea top managementului  Respectarea drepturilor omului (Carta
Socială, LEAD Global Compact, Codul de
 Angajamentul activ cu părțile interesate 6 1
Sustenabilitate)
Verificare
Control, comunicare și raportare (5) respectare Mecanism de reclamații (2)
5 drepturile 2
 Monitorizarea: Performanța Cartei Sociale &  Puncte de contact accesibile intern și extern
omului
Raportarea și revizuirea politicilor privind (prin linia special destinată, cutie poștală,
relațiile cu angajații poștă și, de asemenea, anonim - portalul
4 3 „TellMe”)
 Comunicare transparentă și raportare
Integrarea perspectivei drepturilor omului (4) Risc drepturile omului și analiza de impact (3)
 Intern: departamente și procese relevante pentru afaceri (de  Identificarea impactului potențial al
exemplu, lanțul de furnizori, auditurile de conformitate) activităților de afaceri asupra drepturilor
omului
 Extern: clienți, furnizori și alte grupuri relevante

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 52


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

CUM NE SELECTĂM FURNIZORII 4.3 TRANSPARENȚĂ. MANAGEMENTUL


REPUTAȚIEI ȘI AL PĂRȚILOR INTERESATE
Furnizorii sunt selectați pe baza comenzilor de achiziție
(PO-uri) emise prin intermediul sistemelor SAP-ERP, într-o Părțile interesate (“Stakeholder-ii”) sunt foarte importanți
perioadă de 12 luni. Toți furnizorii selectați sunt evaluați pentru operațiunile pe care le desfășurăm. Datorită
de către unitățile operaționale implicate și, de asemenea, informațiilor furnizate de aceștia în legătură cu problemele
fiecare furnizor este nevoit să răspundă unui chestionar de locale cât și cele globale, Telekom Romania primește pe
auto-evaluare. această cale informații valoroase, pe care nu le-ar putea
Criteriile de selecție se bazează pe specificații tehnice, obține în niciun alt mod. Stakeholder-ii noștri sunt oameni și
preț, condiții comerciale, probleme contractuale și cerințele organizații capabile să modeleze politica Telekom Romania
specifice responsabilității corporative. Contractele cu toți – de fapt ei ne pot impacta business-ul și pot alege cum să
furnizorii includ clauze specifice sau anexe privind sănătatea fie afectați la rândul lor de acesta. Am identificat grupurile
și siguranța în muncă, combaterea corupției, securitatea, de stakeholderi pe baza impactului lor asupra companiei
protecția mediului, confidențialitatea și respectarea noastre și interesului asociat.
Codului de conduită al Telekom Romania pentru furnizori.
Este obligatoriu ca toate aceste clauze și specificații să fie
acceptate de către toți furnizorii, fără nicio excepție.

În 2017 am desfășurat un proces de actualizare a părților


interesate împreună cu grupul OTE, și am identificat în acest
proces 9 grupuri de stakeholderi/părți interesate.
102-40; 102-42

EVALUAREA FURNIZORILOR 1. Clienți și potențiali clienți


2. Companii
Pentru a ne evalua furnizorii am implementat un sistem 3. Investitori și analiști
dedicat, ”Sistemul de Evaluare al Furnizorilor”. Rating-ul 4. Mass-media
furnizorilor, realizat de unitățile operaționale implicate ale 5. Organizații științifice, de cercetare și educație
companiilor noastre, împreună cu chestionarele de auto- 6. Entități de stat/guvernamentale
evaluare completate de furnizori, sunt publicate în Sistemul 7. Furnizori
de evaluare a furnizorilor al Grupului OTE permițându-ne 8. Angajați, potențiali angajați și reprezentanții acestora
astfel să comparăm și să cuantificăm performanța furnizorilor. 9. Organizații non-profit și comunități

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 53


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

TEME ȘI PREOCUPĂRI CHEIE ÎN 2017 PRIVIND TIPUL ȘI FRECVENȚA COLABORĂRII (ZILNIC,


102-43; 102-44

COLABORAREA CU PĂRȚILE INTERESATE (EXEMPLE) SĂPTĂMÂNAL, LUNAR, BIANUAL, ANUAL)

CLIENȚI ȘI POTENȚIALI CLIENȚI


Activarea produselor, calitatea serviciilor (raportată la costurile aferente) Chestionare lunare privind satisfacția clienților
Asistență tehnică (ex. găzduire web, servicii DNS, IPVPN) Chestionare bianuale privind responsabilitatea corporativă
Aspecte comerciale și de facturare Studii lunare de monitorizare
Operațiuni de telefonie Centre de apel, zilnic
Îmbunătățirea modului în care sunt tratate reclamațiile clienților Manageri de cont client, zilnic
Folosirea în siguranță a Serviciilor Social Media, zilnic
Câmpuri electromagnetice Rețea de vânzări, zilnic
Marketing Responsabil (ex. drepturile consumatorului)
Introducerea de tehnologii noi
Securitatea și confidențialitatea datelor

MASS-MEDIA
Răspuns prompt Anunțuri din partea companiei (comunicate de presă) și contact sistematic cu
reprezentații presei, săptămânal

Management Conferințe de presă și evenimente, lunar


Comercial Răspunsuri la solicitările presei pe subiecte de responsabilitate corporativă,
săptămânal
Tehnologie
Financiar
Mediu
Muncă
Sustenabilitate

FURNIZORI
Criterii pentru licitații și concursuri Consultanță și dialog privind probleme legate de procedura de achiziții (legi
relevante, probleme ale pieței telecom etc.), lunar
Comunicarea privind aspecte legate de furnizori Întâlniri, zilnic
Transparență Sondaje de responsabilitate corporativă, bianual
Politica de piață Evaluarea furnizorilor, anual
Creștere economică Parteneriate, zilnic
Inserarea criteriilor de responsabilitate corporativă, inclusiv criterii privind
mediul în procesul de licitație

ORGANIZAȚII NON-PROFIT ȘI COMUNITĂȚI


Importanța responsabilității corporative Contact sistematic cu autoritățile centrale și locale, bilunar
Educarea publică privind siguranța pe internet Întâlniri cu ONG-urile, săptămânal
Sprijin pentru grupurile vulnerabile și organizațiile caritabile Sondaje de responsabilitate corporativă, bianual
Contribuția socială Proiecte în comunitate, săptămânal
Întâlniri și comunicarea electronică preferată Sponsorizări, săptămânal
Câmpuri electromagnetice
Biodiversitatea
Performanța privind protecția mediului

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 54


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

TEME ȘI PREOCUPĂRI CHEIE ÎN 2017 PRIVIND TIPUL ȘI FRECVENȚA COLABORĂRII (ZILNIC,


COLABORAREA CU PĂRȚILE INTERESATE (EXEMPLE) SĂPTĂMÂNAL, LUNAR, BIANUAL, ANUAL)
ANGAJAȚI, POTENȚIALI ANGAJAȚI ȘI REPREZENTANȚII
ACESTORA
Optimizarea și reducerea de comun acord a costurilor forței de munca, Intranet, zilnic
în cea mai mare măsură posibilă
Muncă echitabilă (diversitate, echilibru muncă – viață) Buletine informative privind toate deciziile importante din companie,
săptămânal
Planificarea și desfășurarea programelor de formare Întâlniri cu angajații, bianual
Dezvoltarea profesională Negocieri cu sindicatele, lunar
Sănătatea și siguranța Evaluarea satisfacției angajaților, bianual
Protejarea datelor cu caracter personal Sondaje, anual
Sondaje de responsabilitate corporativă, bianuale
Organizarea de evenimente interne, lunar
Sistemul de evaluare, anual
Cursuri de formare profesională, zilnic

COMPANII, INVESTITORI ȘI ANALIȘTI


Strategia companiei și rezultatele Rapoarte de responsabilitate corporativă, anual

Perspectiva privind relațiile de muncă, deciziile de reglementare Participarea în rating-uri de responsabilitate corporativă, anual

Politica privind schimbările climatice Ședințe private, anual

Conferințe telefonice, anuale

Ședințe ale directorilor, săptămânal

ENTITĂȚI DE STAT/GUVERNAMENTALE
Punerea în aplicare a măsurilor de reglementare Consultări privind legile propuse și cadrul de reglementare pentru piețele de
telecomunicații, lunar
Aspecte privind ajustarea reglementară eficientă Comunicări verbale sau scrise cu organele de reglementare și din sectorul
public, săptămânal
Obiective naționale specializate pentru Agenda Digitală Europeană Dialog cu reprezentanții autorităților naționale și locale, săptămânal
Transparență
Guvernanță
Creștere economică

ORGANIZAȚII ȘTIINȚIFICE, DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE


Câmpuri electromagnetice Workshop-uri, conferințe, anual
Noi tehnologii Conferințe telefonice, emailuri, lunar
Produse și servicii Chestionare, anual
Raportul de sustenabilitate, anual

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 55


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

ORGANIZAȚIILE DIN CARE FACEM PARTE


102-12; 102-13

Pentru Telekom Romania, angajamentul față de părțile interesate nu este un proces ce are loc o singură dată, ci are o natură
continuă, care ne permite să dezvoltăm parteneriate de durată cu diverse grupuri de stakeholderi, printre care ONG-uri,
comunități locale, furnizori și sectorul de afaceri.

Organizație Companie Tipul participării

LA NIVEL NAȚIONAL

Pactul Global al Națiunilor Unite - Global Compact Partener din 2015, Vice-Președinte în Comitetul
Telekom Romania Mobile Communications
Network Romania de Conducere.

Consiliul Român pentru Publicitate Telekom Romania Membru din 2015

Camera de Comerț Americană din România Telekom Romania Communications Membru din 2015

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Telekom Romania Communications Membru din 2010

Consiliul Investitorilor Străini Telekom Romania Communications Membru din 2010

Transparency International Romania Telekom Romania Communications Membru din 2014

Asociația Operatorilor Mobili din România Telekom Romania Mobile Communications Membru din 2008

Asociația Operatorilor de Telecomunicații din România Telekom Romania Communications Membru din 2010

LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Uniunea Internațională pentru Telecomunicații Telekom Romania Partener din 2015

Asociația Europeană a Operatorilor de Rețea de Telekom Romania Communications Membru


Telecomunicații

Asociația GSM Telekom Romania Mobile Communications Membru cu drepturi depline

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 56


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

4.4 STRUCTURA MANAGEMENTULUI DISTRIBUȚIA MEMBRILOR ÎN STRUCTURILE DE


102-18, 103-1, 103-2, 103-3

405-1
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Structura principală implicată în luarea deciziilor este 2016 2017

Consiliul de Administrație. Membrii acestuia sunt


% membri în structuri de guvernanță
responsabili pentru dezvoltarea planurilor strategice de 0 0
corporativă, cu vârsta sub 30 de ani
afaceri, precum și pentru monitorizarea și managementul % membri în structuri de guvernanță 57 66
performanței operaționale; de asemenea, sunt responsabili corporativă, cu vârsta între 30 și 50 de ani

și pentru dezvoltarea unor politici adecvate și eficiente de % membri în structuri de guvernanță 43 34


corporativă, cu vârsta peste 50 de ani
gestionare a riscului și a proceselor relevante. Procesul de
selecție al membrilor acestor autorități se bazează exclusiv Femei în structuri de guvernanță corporativă 5 8
pe calificările și expertiza membrilor.
Bărbați în structuri de guvernanță corporativă 21 19
Telekom Romania Communications S.A.
Consiliul de Administrație la 31 decembrie, 2017 Minorități în cadrul structurilor de guvernanță 0 0
corporativă

Dl. Michail Tsamaz Președinte


Asigurăm conexiunea dintre Strategia de Responsabilitate
Corporativă și Consiliul de Administrație prin funcțiile noastre
Dl. Miroslav Majoroš Membru executiv de Comunicare Corporativă. Procesul este administrat
astfel: (1) Consiliul de Administrație încredințează CEO-
Dl. Charalampos Mazarakis Membru non-executiv
ului răspundere totală asupra Responsabilității Corporative;
(2) CEO-ul menține Consiliul de Administrație la curent în
Dna. Eirini Nikolaidi Membru non-executiv
legătură cu acest aspect; (3) Directorul de Comunicare este
Dl. Nikolaos Stamboulis Membru non-executiv responsabil pentru definirea și implementarea strategică a
acțiunilor relevante în acest sens.
Dl. Robert Hauber Membru non-executiv

Dl. Corneliu Ioan Dimitriu Membru non-executiv

Dl. Cătălin Panaite Membru non-executiv

Dna. Adriana Kalapis Membru non-executiv

Telekom Romania Mobile Communications S.A.


Consiliul de Administrație la 31 decembrie, 2017
Dl. Charalampos Mazarakis Președinte

Dl. Miroslav Majoroš Membru executiv

Dna. Daniela Bujic Membru non-executiv

Dl. Konstantinos Liamidis Membru non-executiv

Dl. Anastasios Tzoulas Membru non-executiv

Dl. Dimitrios Tzelepis Membru non-executiv

Dl. Florin Vodiță Membru non-executiv

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 57


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

METODOLOGIA RAPORTULUI NOSTRU entitățile Germanos Telecom Romania SA, Sunlight Romania
PROMOVAREA TRANSPARENȚEI SRL Filiala București și Telemobil SA. Aceste entități au fost
Ca o continuare a ciclului nostru de raportare anuală asimilate Telekom Romania Mobile Communications SA, iar
demarat în anul 2015, avem plăcerea să vă prezentăm al procesul de fuziune a intrat în vigoare la 1 decembrie 2017,
102-52; 102-53

treilea Raport de Sustenabilitate Telekom Romania. așadar nu s-au făcut schimbări în raportările anterioare.
Deoarece dorim să îmbunătățim calitatea raportărilor Informațiile GRI nu au fost verificați de o companie
noastre, suntem deschiși la comentariile sau observațiile independentă externă de audit, însă datele financiare folosite
dumneavoastră. Pentru orice sugestii sau întrebări, vă rugăm în acest raport au fost preluate din situațiile financiare ale
să ne contactați la: csr@telekom.ro companiei care au fost supuse unui audit extern. Informațiile
referitoare la „Contribuțiile sociale” ale Telekom Romania
au fost de asemenea auditate extern în cadrul procesul de
raportare către OTE.

GHID DE RAPORTARE
Acest raport a fost pregătit în concordanță cu Standardele
GRI „Core Option”. Indexul GRI sintetizează modul în care

102-54
am adresat toate cerințele referitoare la informații și modul de
prezentare a informațiilor. În definirea conținutului raportului,
am considerat și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU
și principiile Pactului Global al Națiunilor Unite.

ARIA DE APLICARE A RAPORTĂRII


Aria de aplicare a acestui raport cuprinde operațiunile
Telekom Romania Communications S.A. („Operațiuni
102-45; 102-48; 102-50; 102-51 102-56

Fixe”) și Telekom Romania Mobile Communications


S.A („Operațiuni Mobile”) într-o manieră integrată și
unificată. În prezentul raport, termenii „TELEKOM
ROMANIA”, „companiile TELEKOM ROMANIA”, „Noi” sau
„Companiile noastre” fac referință atât la Telekom Romania
Communications S.A. cât și la Telekom Romania Mobile
Communications S.A., folosirea pluralului fiind realizată ca
o referință la TELEKOM ROMANIA ca un întreg. Acolo unde
este posibil, am prezentat date sau fapte separat pentru
cele două entități și am făcut comparații cu informațiile
din anii anteriori. Raportul în ansamblu prezintă acțiunile, ANALIZA DE MATERIALITATE
102-46

provocările, rezultatele și realizările de-a lungul perioadei Pentru a ne asigura că toate aspectele relevante referitoare
ianuarie – decembrie 2017. la sustenabilitate sunt acoperite în procesul nostru de
În cuprinsul acestui raport, nu au fost prezentate informații raportare, am urmat cei trei pași recomandați de GRI:
care să modifice raportări precedente ca urmare a fuziunilor I. identificarea (aspectelor și limitelor care ar putea fi luate în
sau achizițiilor, schimbare a perioadelor considerate de considerare pentru includere);
bază sau schimbări în natura business-ului. Telekom II. prioritizarea (aspectelor și subiectelor identificate
Romania, ca un pas important în a-și consolida poziția pe precedent);
piața românească de telecomunicații, a finalizat fuziunea cu III. validarea (aspectelor sau subiectelor prioritizate).

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 58


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Rezultatele acestui proces în trei pași au fost folosite pentru analiști, mass-media, organizații științifice, de cercetare și
a defini structura și conținutul raportului nostru, precum și educație, entități de stat/guvernamentale, furnizori, angajați,
pentru a filtra și lista de informațiii GRI aplicabile și relevante. potențiali angajați și reprezentanții acestora, organizații non-
profit și comunități.
Pentru ciclul de raportare din 2017, am realizat următoarele: • Cele mai importante subiecte pentru stakeholderi au fost:
• Am definit aspectele de sustenabilitate legate de serviciile, securitatea și confidențialitatea datelor, satisfacția clienților,
produsele și operațiunile noastre, pe bază de surse externe, ocuparea forței de muncă, performanța și reziliența afacerii;
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG), precum și pe • Am primit feedback din partea unor experți externi privind
prioritățile strategice ale Grupurilor DT și OTE; raportul nostru precedent, pentru a identifica ariile care pot
• Am prioritizat alături de directorii executivi 49 de subiecte, fi îmbunătățite.
printr-un proces de evaluare bazat pe metodologia de risc
a grupului nostru, pentru a identifica cele mai importante Subiectul sau conceptul de „Materialitate” arată unei
aspecte; organizații activitățile, impacturile și realizările pe care

102-47
• Am purtat un dialog cu părțile interesate, prin intermediul trebuie să le comunice și ajută la definirea și determinarea
unui sondaj de 26 întrebări rezultat din subiectele validate subiectelor sociale, de afaceri și de mediu care sunt cele mai
de executivi. Aceste 26 de întrebări au fost notate pe o scară importante pentru o organizație și stakeholderii acesteia. Prin
de 4 niveluri de la „neimportant” până la „foarte important” „Evaluarea materialității”, se triază aspectele importante/mai
de către 11.113 respondenți apartenenți ai următoarelor 9 puțin importante de raportat sau evidențiat. În cazul Telekom
grupuri: clienți și potențiali clienți, companii, investitori și Romania, acest proces este ilustrat prin tabelul de mai jos:

Aspecte strategice – Aspecte foarte importante – Aspecte importante –


CATEGORIE
Aspecte materiale principale Aspecte materiale secundare Aspecte de gradul trei
• Securitatea și confidențialitatea • Comunicare responsabilă cu clienții
datelor • Cercetare și inovație
• Relația cu clienții și satisfacția • Susținerea antreprenoriatului
acestora
PIAȚĂ & CLIENȚI • Reziliența afacerilor (inclusiv
transformarea afacerii, accesul
neîntrerupt la internet și servicii mobile)
• Performanța economică și impactul

• Sprijinirea educației în domeniul • Integrarea digitală • Administrarea impactului asupra


tehnologiei informației și comunicării • Siguranța copiilor online societății și comunității locale
IMPACT SOCIAL (voluntariat, angajament social,
sponsorizări)

IMPACT ASUPRA MEDIULUI • Unde electromagnetice, zgomot etc. • Produse și servicii pentru
sustenabilitate (soluții ICT pentru o
economie cu emisii reduse de carbon)
• Eficiența energetică și schimbările
climatice
• Gestionarea materialelor și a
deșeurilor
• Economie circulară

CAPITAL UMAN • Angajarea forței de muncă (inclusiv


satisfacția, implicarea și motivarea
• Angajare echitabilă (incluzând
mecanisme de conformitate și raportare
• Oportunități egale

angajaților) a neregulilor de către angajați)


• Formarea profesională a angajaților și • Bunăstarea, sănătatea și siguranța
dezvoltarea abilitaților acestora angajaților

CONFORMITATE, ETICĂ & • Concurență responsabilă • Politici de conformitate corporativă


(inclusiv etică și anticorupție)
• Guvernanță și management
GUVERNANȚĂ • Drepturile omului

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 59


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

Pe parcursul procesului nostru de evaluare a materialității, determinat accentuarea sferei care acoperă „securitatea și
102-49; 103-1

am identificat granițele aspectelor materiale pe baza confidențialitatea datelor”). În plus față de aceste schimbări,
criteriilor de mai jos. am decis să renunțăm la informația 419-1.
- Relevanța aspectului material în Telekom Romania; Aspecte materiale relevante din afara Telekom Romania
- Aspectele materiale pentru care impacturile asociate pot – aspecte materiale al căror impact se poate manifesta în
apărea în interiorul organizației, respectiv pe parcursul afara Telekom Romania (operațiuni ce nu sunt controlate
operațiunilor administrate direct de Telekom Romania direct de Telekom Romania) la nivel de contractori, furnizori,
(operațiuni fixe și mobile). distribuitori și clienți:
Pe parcursul procesului de redactare al Raportului CSR din • Contractori pentru întreținerea și dezvoltarea rețelei (A)
2016 a avut loc analiza extensivă, prioritizarea și selecția • Contractori pentru servicii administrative (B)
celor mai relevante subiecte materiale care vor fi raportate. • Contractori pentru întreținerea sediilor (C)
Pentru prezentul Raport de Sustenabilitate din 2017, am • Furnizori de echipamente hardware (D)
decis să menținem toate subiectele menționate anterior, • Furnizori de software (E)
singurele schimbări având loc în ceea ce privește clasificarea • Distribuitori/parteneri comerciali (F)
lor și nivelul de examinare/analiză care li se aplică (ex. atât • Clienți (companii) (G)
schimbările din industrie, cât și digitalizarea societății au • Clienți (persoane fizice) (H)

INDEXUL DE CONȚINUT GRI


Pentru a ne asigura că raportul nostru este în concordanță
cu cerințele GRI și că toate aspectele și indicatorii de
materialitate au fost corect prezentați pe parcursul acestuia,
am finalizat cu succes Serviciul GRI de Materialitate.

INFORMAȚII GENERALE
Obiectiv dezvoltare durabilă/
Standard GRI Pagina Definiția Standardului Status/Comentariu Pactul Global al Națiunilor
102-55

Unite

GRI 101: Informații de bază 2016

GRI 102: Informații generale 2016

PROFILUL ORGANIZAȚIEI
102-1 p.7 Denumirea organizației Implementat integral
Principalele branduri, produse și servicii,
cu includerea unei explicații referitoare la
102-2 p.8 Implementat integral
produse sau servicii care sunt interzise
în anumite piețe
102-3 p.7 Locația sediului organizației Implementat integral
Numărul de țări unde organizația
operează și denumirile țărilor unde
organizația are operațiuni semnificative
102-4 p.8 Implementat integral
sau care sunt în mod specific relevante
subiectelor de sustenabilitate incluse în
raport
102-5 p.8 Acționariatul și forma juridică Implementat integral
Piețele deservite (inclusiv împărțirea pe
102-6 p.9 zone geografice, sectoarele deservite și Implementat integral
tipul de clienți și beneficiari)

102-7 p.3, p.8 Dimensiunea organizației Implementat integral

Numărul total de angajați în funcție


de tipul de contract de muncă și sexul
acestora, numărul total de angajați UNGC Principle 6
102-8 p.13 permanenți în funcție de sexul și funcțiile Implementat integral
ocupate de aceștia, forța de munca totală SDG 8
în funcție de angajați și sexul acestora,
forța de muncă totală pe regiune și sex

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 60


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII GENERALE

Obiectiv dezvoltare durabilă/


Standard GRI Pagina Definiția Standardului Status/Comentariu Pactul Global al Națiunilor
Unite

PROFILUL ORGANIZAȚIEI
102-9 p.51 Lanțul de aprovizionare al organizației Implementat integral
Orice modificări semnificative care
au avut loc în perioada de raportare
102-10 p.8 cu privire la dimensiunea, structura, Implementat integral
acționariatul sau lanțul de aprovizionare
al organizației
Daca și cum tratează/abordează organi-
102-11 p.47 Implementat integral
zația principiul precauției
Lista cartelor, a principiilor, sau a altor
inițiative economice, de mediu și sociale
102-12 p.15, p.56 Implementat integral
la care organizația a aderat sau pe care
le recunoaște
Lista asociaților (precum asociațiile din
industrie) și a organizațiilor naționale și
102-13 p.56 Implementat integral
internaționale în care organizația este
membră

STRATEGIE
O declarație din partea conducerii cu
privire la importanța sustenabilității pen-
102-14 p.4 Implementat integral
tru organizație și strategia organizației în
abordarea sustenabilității

ETICĂ ȘI INTEGRITATE
Descrierea valorilor, principiilor, standar-
delor și normelor de conduită din cadrul UNGC Principle 10
102-16 p.13 Implementat integral
organizației, precum codul de conduită SDG 16
și codul de etică

GUVERNARE
Structura de conducere a organizației,
inclusiv comitetele superioare de
102-18 p.57 conducere. Identificarea comitetelor care Implementat integral
iau decizii cu impact economic, social și
asupra mediului

COLABORAREA CU STAKEHOLDERII
Lista grupurilor de stakeholderi cu care
102-40 p.53 Implementat integral
organizația colaborează
Angajații noștri sunt organizați în
Procentajul total al angajaților acoperiți sindicate reprezentative, acoperite UNGC Principle 3
102-41 p.49 de contractele colective de muncă în proporție de 100% de contracte SDG 8
colective de muncă
Raportați temeiul de identificare și selec-
102-42 p.53 tare a stakeholderilor cu care organizația Implementat integral
decide să colaboreze

Raportați abordarea organizației față


de implicarea stakeholderilor, inclusiv
frecvența implicării pe tip și grup de
102-43 p.54 stakeholderi, precum și indicarea dacă Implementat integral
implicarea respectivului stakeholder a
avut loc special în vederea procesului de
întocmire al raportului

Raportați subiectele și preocupările cheie


care au apărut prin implicarea stakehold-
erilor, și modul în care a răspuns orga-
nizația la aceste subiecte și preocupări
102-44 p.54 Implementat integral
cheie, inclusiv prin raportare. Raportați
grupurile de stakeholderi care au pus
în discuție fiecare dintre subiectele și
preocupările cheie

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 61


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII GENERALE

Obiectiv dezvoltare durabilă/


Standard GRI Pagina Definiția Standardului Status/Comentariu Pactul Global al Națiunilor
Unite

PRACTICA DE RAPORTARE
Lista tuturor entităților incluse în situațiile
102-45 p.58 financiare consolidate sau în documen- Implementat integral
tele echivalente ale organizației

Explicați procesul pentru definirea


102-46 p.58 conținutului raportului și a Limitelor Implementat integral
Aspectelor

Listați toate Aspectele materiale identifi-


102-47 p.59 cate în procesul de definire a conținutu- Implementat integral
lui raportului

Efectul oricărei modificări a informațiilor


102-48 p.58 prezentate în rapoarte anterioare, precum Implementat integral
și motivele acestor modificări

Modificările semnificative față de perio-


adele de raportare anterioare, în ceea
102-49 p.60 Implementat integral
ce privește Aria de Aplicare și Limitele
Aspectelor

Perioada (anul fiscal sau calendaristic)


102-50 p.58 Implementat integral
pentru informațiile oferite

Data celui mai recent raport anterior


102-51 p.58 Implementat integral
(dacă există)

102-52 p.58 Ciclul de raportare (anual sau bianual) Implementat integral

Menționați contactul pentru întrebări


102-53 p.58 referitoare la raport sau conținutul Implementat integral
acestuia

Drepturi de raportare conform Standar-


102-54 p.58 delor GRI

102-55 p.60 Indexul conținutului GRI

Raportați politica și practicile actuale ale


102-56 p.58 organizației cu privire la auditul extern al Implementat integral
acestui raport

GRI 103: ABORDAREA MANAGEMENTULUI 2016

Aspectele materiale descrise de


această definiție ale standardului
sunt:
Performanta economica;
Impact economic indirect; Practica
privind achizițiile; Anti-corupție;
Comportament Anti-Concurențial;
Materiale;
Energie; Emisii; Scurgeri și
deșeuri; Conformitate cu cerintele
p.7; p.13; p.14; de mediu; Evaluarea furnizorilor
p.19; p.21; p.22; Pentru fiecare Aspect material, raportați din punctul de vedere al protecției
p.25; p.29; p.31;
103-1 Limitările Aspectului în cadrul organi- mediului; Ocuparea forței de
p.35; p.40; p.44; zației muncă; Raporturile de muncă/
p.49; p.50; p.51; relația cu membrii conducerii;
p.57; p.60 Sănătatea și siguranța în muncă;
Formare și educație; Diversitate
și egalitate de șanse; Evaluarea
furnizorilor în funcție de practicile
de muncă; Nediscriminare; Politici
publice; Sănătatea și siguranța
clienților; Etichetarea produselor
și a serviciilor; Confidențialitatea
datelor clienților.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 62


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII GENERALE

Obiectiv dezvoltare
Standard GRI Pagina Definiția Standardului Status/Comentariu durabilă/Pactul Global al
Națiunilor Unite
Aspectele materiale descrise
de această definiție ale
standardului sunt:
Performanta economica;
Impact economic indirect;
Practica privind achizițiile;
Anti-corupție; Comporta-
ment Anti-Concurențial;
Materiale;
Energie; Emisii; Scurgeri
și deșeuri; Conformitate cu
cerintele de mediu; Evalu-
p.7; p.13; p.14; area furnizorilor din punctul
p.19; p.21; p.22; Pentru fiecare Aspect de vedere al protecției
p.25; p.29; p.31; material, raportați abordarea
103-2 mediului; Ocuparea forței
p.35; p.40; p.44; managementului și compo- de muncă; Raporturile de
p.49; p.50; p.51; nentele acestuia muncă/relația cu membrii
p.57 conducerii; Sănătatea și sig-
uranța în muncă; Formare
și educație; Diversitate și
egalitate de șanse; Evalu-
area furnizorilor în funcție
de practicile de muncă;
Nediscriminare; Politici
publice; Sănătatea și sigu-
ranța clienților; Etichetarea
produselor și a serviciilor;
Confidențialitatea datelor
clienților.
Aspectele materiale descrise
de această definiție ale
standardului sunt:
Performanta economica;
Impact economic indirect;
Practica privind achizițiile;
Anti-corupție; Comporta-
ment Anti-Concurențial;
Materiale;
Energie; Emisii; Scurgeri
și deșeuri; Conformitate cu
cerintele de mediu; Evalu-
p.7; p.13; p.14; area furnizorilor din punctul
p.19; p.21; p.22; de vedere al protecției
Pentru fiecare Aspect
p.25; p.29; p.31; mediului; Ocuparea forței
103-3 material, raportați evaluarea
p.35; p.40; p.44; de muncă; Raporturile de
abordării managementului
p.49; p.50; p.51; muncă/relația cu membrii
p.57 conducerii; Sănătatea și sig-
uranța în muncă; Formare
și educație; Diversitate și
egalitate de șanse; Evalu-
area furnizorilor în funcție
de practicile de muncă;
Nediscriminare; Politici
publice; Sănătatea și sigu-
ranța clienților; Etichetarea
produselor și a serviciilor;
Confidențialitatea datelor
clienților.

INFORMAȚII SPECIFICE

Dezvaluire (GRI Disclosure) Pagina Omisiuni Definiția Standardului Status/Comentariu SDG/UN Global Compact

GRI 201: PERFORMANTA ECONOMICĂ 2016

Dezvoltarea și impactul
201-1 p.8 investițiilor în infrastructură Implementat integral SDG 2,7,8,9
și ale serviciilor sprijinite

Valoarea monetară totală a


asistenței financiare primite Nu s-a primit niciun fel de
201-4 de organizație din partea asistență financiară din
statului în perioada de partea statului în 2017
raportare

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 63


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII SPECIFICE

Dezvaluire (GRI Disclosure) Pagina Omisiuni Definiția Standardului Status/Comentariu SDG/UN Global Compact

GRI 203: IMPACT ECONOMIC INDIRECT 2016

p.19, p.21, p.22, Dezvoltarea și impactul


203-1 investițiilor în infrastructură Implementat integral SDG 9
p.25, p.31, p.35 și ale serviciilor sprijinite

Impacturi economice
p.19, p.21, p.22, indirecte semnificative,
203-2 Implementat integral SDG 8,10,17
p.25, p.31, p.35 inclusiv gradul de amploare
al acestora

GRI 204: PRACTICI DE ACHIZIȚIE 2016

Proporția cheltuielilor cu
furnizorii locali în punctele
204-1 p.52 Implementat integral SDG 12
semnificative în care se
desfășoară operațiuni

GRI 205: ANTI-CORUPȚIE 2016


Numărul și procentajul total
al operațiunilor evaluate
pentru identificarea UNGC Principle 10
205-1 p.50 Implementat integral
riscurilor de corupție și SDG 16
a riscurilor semnificative
identificate

Comunicarea și formarea UNGC Principle 10


205-2 p.50 în domeniul politicilor și Implementat integral SDG 16
procedurilor anti-corupție

Incidentele confirmate de UNGC Principle 10


205-3 p.48 Implementat integral
corupție și măsurile luate SDG 16

GRI 206: COMPORTAMENT ANTI-CONCURENȚIAL 2016


Numărul total de acțiuni
în instanțe pentru
comportament anti-
206-1 p.51 Implementat integral
concurențial, anti-trust,
practici de monopol și
rezultatele acestora.

GRI 301: MATERIALE 2016

Materiale utilizate, indicate UNGC Principle 7,8,9


301-1 p.44 în funcție de greutate sau Implementat integral SDG 7,12,13
volum.

GRI 302: ENERGIE 2016

Consumul de energie în UNGC Principle 7,8,9


302-1 p.41 Implementat integral
cadrul organizației SDG 7, 8, 12,13

Reducerea consumului de UNGC Principle 8,9 SDG


302-4 p.41 Implementat integral
energie 7, 8,12,13

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 64


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII SPECIFICE

Dezvaluire (GRI Disclosure) Pagina Omisiuni Definiția Standardului Status/Comentariu SDG/UN Global Compact

GRI 305: EMISII 2016

Emisii de gaze cu efect de UNGC Principle 7,8,9


305-2 p.41 seră Implementat integral SDG 3,12,13
(Scopul 2)

UNGC Principle 8,9


Reducerea emisiilor de gaze
305-5 p.41 Implementat integral SDG 13
cu efect de seră

GRI 306: SCURGERI ȘI DEȘEURI 2016

UNGC Principle 7,8,9


306-2 p.44 Greutatea totală a deșeurilor Implementat integral SDG 3,6,12
pe tip și mod de eliminare

GRI 307: CONFORMITATE CU STANDARDELE DE MEDIU 2016

Valoarea monetară a
amenzilor semnificative și
numărul total de sancțiuni UNGC Principle 8 SDG
307-1 p.44, p.51 nemonetare primite pentru Implementat integral 8,16
nerespectarea legislației și
a regulamentelor privind
protecția mediului

GRI 308: EVALUAREA FURNIZORILOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL PROTECȚIEI MEDIULUI 2016

Procentajul noilor furnizori


care au fost verificați
308-1 p.52 Implementat integral UNGC Principle 7, 8
folosind criterii referitoare la
protecția mediului

GRI 401: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 2016

Numărul total și rata


fluctuației angajaților pe UNGC Principle 6
401-1 p.14 Implementat integral
grupe de vârstă, sex și SDG 5,8
regiune

Beneficii acordate
angajaților cu normă
întreagă care nu sunt
acordate angajaților UNGC Principle 68
401-2 p.30 temporari sau cu jumătate Implementat integral SDG 8
de normă, în funcție de
locațiile semnificative
în care se desfășoară
operațiuni

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 65


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII SPECIFICE

Dezvaluire (GRI Disclosure) Pagina Omisiuni Definiția Standardului Status/Comentariu SDG/UN Global Compact

GRI 402: RELAȚII FORȚA DE MUNCA / CONDUCERE 2016


Contractul colectiv de
munca pentru operațiuni
Perioada sau perioadele fixe prevede consultări cu
minime de anunțare sindicatele cu privire la
prealabilă a schimbărilor procesele de reorganizare, UNGC Principle 3
402-1 operaționale semnificative, atunci când aceste procese SDG 8
specificând si perioada au drept urmare reducerea
specificată în contractul numărului de angajați, cu
colectiv de munca. 20 zile calendaristice înainte
de a intra în vigoare.

GRI 403: SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN MUNCĂ 2016


Procentajul total al
angajaților care sunt
reprezentați în comisiile
oficiale conducere- UNGC Principle 3
403-1 p.49 angajați, care contribuie Implementat integral SDG 3, 8
la monitorizarea și oferirea
de asistență în programele
privind sănătatea și
siguranța la locul de muncă
Procentajul total al
angajaților care sunt
reprezentați în comisiile
oficiale conducere-
403-2 p.13 angajați, care contribuie Implementat integral SDG 3,8
la monitorizarea și oferirea
de asistență în programele
privind sănătatea și
siguranța la locul de muncă
Acoperire de 100% a tuturor
aspectelor de sănătate și
siguranță în muncă prin
contractele încheiate cu
sindicatele, respectiv:
echipamente de protecție,
comisii conducere-
Aspectele de sănătate angajați privind sănătatea
și siguranță în muncă și siguranța în muncă, UNGC Principle 3
403-4 acoperite prin contractele participarea reprezentanților SDG 3, 8
oficiale încheiate cu angajaților la inspecțiile
sindicatele de sănătate și siguranță,
audituri și investigarea
accidentelor, formare și
educație, mecanismul de
plângeri, dreptul de a refuza
munca nesigură, inspecții
periodice

GRI 404: FORMARE ȘI EDUCAȚIE 2016

Media orelor de cursuri de UNGC Principle 6


404-1 p.30 formare anuale, pe categorie Implementat integral SDG 5, 8
de angajat și sex

Programe pentru
gestionarea competențelor
și învățare continuă, care
404-2 p.30 favorizează formarea Implementat integral SDG 8
continuă a angajaților și
îi sprijină să-și gestioneze
încheierea carierei

Procentajul angajaților
cărora le este evaluată UNGC Principle 6
404-3 p.30 performanța și care primesc Implementat integral SDG 5,8
asistență în dezvoltarea
carierei

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 66


CUVÂNT CONTEXTUL SOCIETATE BUN GESTIONARE METODOLOGIE INDEX DE
INTRODUCTIV RAPORTULUI DIGITALĂ CETĂȚEAN RISCURI CONȚINUT GRI

INFORMAȚII SPECIFICE

Dezvaluire (GRI Disclosure) Pagina Omisiuni Definiția Standardului Status/Comentariu SDG/UN Global Compact

GRI 405: DIVERSITATE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE 2016


Structura organismelor de
conducere și împărțirea
angajaților pe categorii UNGC Principle 6
405-1 p.57 de sex, grup de vârstă, Implementat integral SDG 5,8
apartenența la un grup
minoritar și alte informații
de diversitate
Raportul salariului și
remunerației de bază
între bărbați și femei, UNGC Principle 6
405-2 p.14 pe categorie de angajat, Implementat integral SDG 5, 8
în funcție de ariile
semnificative în care se
desfășoară operațiuni

GRI 414: EVALUAREA FURNIZORILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI SOCIAL 2016

Procentajul noilor furnizori


care au fost verificați UNGC Principle 1,2,10
414-1 p.52 Implementat integral
folosind criterii referitoare la SDG 8, 16
practicile de muncă

GRI 406: NON-DISCRIMINARE 2016

Numărul total al incidentelor Nu au fost înregistrate UNGC Principle 6


406-1 p.48 de discriminare și măsurile incidente de discriminare în SDG 5,8
luate perioada de raportare

GRI 415: POLITICI PUBLICE 2016


Telekom Romania nu a
Valoarea totală a fost implicată în niciun UNGC Principle 10
contribuțiilor politice în
415-1 aspect politic și nu a SDG 16
funcție de țară și destinatar/ avut contribuții politice în
beneficiar perioada de raportare

GRI 416: SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA CLIENȚILOR 2016


Numărul total de cazuri
de nerespectare a
reglementărilor și codurilor
de practică privind impactul
416-2 p.44 de-a lungul ciclului de Implementat integral SDG 3
viață al produselor și
serviciilor asupra sănătății și
siguranței clienților, grupate
pe tip de rezultat

GRI 417: ETICHETAREA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR 2016


Numărul total de
incidente de nerespectare
a reglementărilor și
codurilor de practică
417-3 p.51 privind comunicările Implementat integral
de marketing, inclusiv
publicitatea, promovările și
sponsorizările, grupate pe
tip de rezultat

GRI 418: CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CLIENȚILOR 2016

Numărul total de
reclamații întemeiate
privind încălcarea
418-1 p.26 Implementat integral
obligațiilor referitoare la
confidențialitatea clienților
și pierderea datelor acestora

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 67


PREMII ȘI RECUNOAȘTERE

Premiile „Cel mai bun CEO” și „Cea mai bună Tehnologie Mobilă” pentru Telekom la Comunic@ții Mobile

Miroslav Majoros, CEO al Telekom Romania, a fost premiat ca „Cel mai bun CEO” la cea de a 14 –a ediție a
Comunic@ții Mobile Gala munic@ții Mobile Gala. De asemenea, premiul „Cea mai bună Tehnologie Mobilă” a fost acordat către Telekom și
Ericsson pentru prima testare de 5G în Romania.

Carmen Dumitrache, Director executiv de Resurse Umane, a fost premiată pentru cea mai bună structură de discurs
HR Innovation Forum 2017 TedEx.

Fundația Telekom Romania a câștigat locul doi la categoria „Sprijin acordat angajaților” pentru proiectul „Tu alegi
CSR Awards 2017 și ajutăm împreună!” lansat pentru a oferi suport financiar angajaților și colaboratorilor Telekom Group, la Gala
Romanian CSR Awards 2017.

Ruxandra Vodă, Președinte al Fundației Telekom Romania, a câștigat locul doi ăn categoria cel mai bun manager
Gala Capital Awards CSR care a avut o implicare semnificativă în proiecte de responsabilitate socială, concurând cu zeci de companii de
top din Romania.

Potrivit studiului făcut pentru prima dată de Adrenallina Sport PR și The Azores, Telekom Romania s-a clasat pe locul
Top companii implicate în sport doi în Topul Companiilor implicate în sport; 1. Allianz Asigurări Țiriac; 2. Telekom Romania; 3. BCR

Telekom Romania a fost premiată pentru „Excelență în comunicarea de brand” – Premiul Excellence in Brand
Gala Femeilor de afaceri Communication 2017.

Telekom Banking premiat la Gala premiilor Împreuna cu Alior Bank, am primit premiul pentru cel mai bun proiect de banking digital în 2017.
Piața Financiară

Telekom s-a clasat pe locul 8, din 8 companii care au avut un scor de peste 50% în transparență și implicare în
Telekom în top 10 CSR Index 2017 domeniul responsabilității corporative, din cele 100 de companii analizate într-un studiu realizat de compania The
Azores.

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 68


GLOSAR

4G A patra generație în tehnologia mobilă, denumită și LTE (evoluție pe termenlung)


B2C De la companie la client (engl. business to customer)
B2B De la companie la companie (engl. business to business)
BPO Externalizarea proceselor de afaceri (engl. business process outsourcing)
CSR/CR Responsabilitate socială corporativă
DNS Sistem de nume de domeniu (engl. domain name system)
DVBC Sistemul de televiziune digitală prin cablu
ERM Administrarea riscului corporativ (engl. enterprise risk management)
EBITDA Câștiguri înaintea dobânzii, a impozitării și amortizării (engl. earnings before
interest, taxes, depreciation, and amortization)
FTTH Fibră până în casă (engl. fiber to the home)
GHG Greenhouse gas/gaze de seră
GBPS Gigabiți pe secundă
GB Gigabiți
ITC Tehnologia informației și comunicațiilor
IaaS Serviciu cloud bazat pe o infrastructură de înaltă performanță
IMM-URI Întreprinderi mici și mijlocii
IPVPN Rețea virtuală privată prin internet (engl. Internet Protocol Virtual private
network) (tehnologie care permite utilizatorilor să se conecteze la rețeaua lor
principală, de la distanță, prin intermediul unei conexiuni publice la internet)
IPTV Televiziunea prin internet
IOT Internetul obiectelor (engl. Internet of Things) (un sistem de dispozitive
computerizate, echipamente mecanice și digitale, obiecte, animale sau
oameni, interconectate, care sunt identificate în mod unic și care au
capacitatea de a transfera date printr-o rețea, fără a fi nevoie de interacțiune
umană sau om-calculator)
KPI Indicatori cheie de performanță
MBPS Megabiți pe secundă
ONG Organizație non-guvernamentală
SDG Obiective de dezvoltare durabilă (engl. sustainable development goals)
SISTEME SAP-ERP Programe de planificare a resurselor companiei
SMR Sistem de managementul riscurilor
TB Terabit
TIC Tehnologia informației și comunicațiilor
TKR Telekom Romania Communications
TKRM Telekom Romania Mobile Communications

Raportul de sustenabilitate 2017 Telekom Romania 69