Sunteți pe pagina 1din 4

DASCAL ANGELA

PUBLICAŢII

Elaborarea în cadrul catedrei Învăţământ primar şi educaţie timpurie a programei


analitice la disciplina Teoria şi metodologia educaţiei pentru mediul natural şi cultura
ecologică (30 ore : 16 prelegeri, 14 seminare) pentru grupa de educatori la calificarea
profesională.
Bibliografie
1. Andon C. Teoria şi metodologia familiarizării copiilor cu natura. Chişinău: UPS „I.
Creangă”, 2000
2. Andon C. Haheu E. Familiarizarea preşcolarilor cu natura prin intermediul jocurilor
didactice. Chişinău: Liceum, 1997, 112 p.
3. Duminică S., Dascal A. Metodologia proiectării curriculare a activităţilor în instituţiile
de educaţie timpurie. Ghid teoretico-metodologic pentru cadrele didactice. Chişinău: Tipografia
Reclama, 2017. 244p.
4. Gînju S. Carabet N. Activităţi investgaţonal- practice de cunoaştere a naturii. Chişinău:
oromont –studio, 2013
5. Gînju S. ş.a. Didactica educaţiei preşcolare. Sinteze. Chişinău: UPS „Ion Creangă”,
2012.
6. Glava A., Tătaru L., Chiş O. Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea
curriculumului preşcolar. Piteşti: Editura Diamant, 2014.
7. Haheu-Munteanu E. Metode ludice de studiere a mediului ambiant. Chișinău: UPS „Ion
Creangă”, 2014.
8. Jurat, S. Educaţia ecologică a preşcolarilor. Chişinău: Lumina, 1996, 127 p.
9. Taiban, M. Cunoştinţe despre natură şi om în grădiniţa de copii. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 2000, 253p.
10. Vrânceanu M. 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid pentru educatori.
Chişinău: Centrul educaţional Pro Didactica, 2010

– documente de politici educaționale


1. DASCAL, A., ş.a. Cadrul de referință al educației timpurii. /coord. GUȚU, V.;
VRÂNCEANU, M. Aprobat la data de 25 octombrie 2018, MECC. Chișinău: Lyceum,
2018.
2. DASCAL A., ş.a Curriculum pentru educația timpurie. /coord. GUȚU, V.;
VRÂNCEANU, M. Aprobat la data de 01 noiembrie 2018, MECC. Chișinău: Lyceum,
2018. (domeniul de activitate Ştiinţe şi tehnologii: dimensiunea Educaţie pentru mediu;
Domeniul de activitate Arte: dimensiunea Educaţie muzicală )
3. DASCAL, A. ş.a. Ghid de implementare a Curriculumului pentru educația timpurie, a
Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din
perspectiva Cadrului de referință pentru educația timpurie. GUȚU, V.; VRÂNCEANU
M. (coord.); MECC. Chișinău, 2018 (în curs de apariție).
Bibliografie:

1. Anghelache V., Barna I., Benţea C. Metodica activităţilor instructiv-educative din grădiniţă.
Ghid pentru examanele de definitivat şi grade didactice. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 2017.
2. Cinclei C. ș.a. Ghid de aplicare a Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru
școală și a Fișei de monitorizare a progresului copilului/ Aprobat de Consiliul Național
pentru Curriculum, Ministerul Educației, 2014
3. Glava A., Tătaru L., Chiş O. Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea
curriculumului preşcolar. Piteşti: Editura Diamant, 2014.
4. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogie preşcolară. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2002.
5. Pascari V. Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară. Actualizare
metodologică. Chişinău: CEP USM, 2015.
6. Vasian T. (coord.). Aspecte ale politicilor educaționale în educația timpurie” Studiu analitic.
Chișinău: IȘE,2017.

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)


DUMINICĂ, S.; DASCAL A. Metodologia proiectării curriculare a aactivităţilor în
instituţiile de educaţie timpurie. Ghid teoretico-metodologic pentru cadrele didactice. Chişinău:
Tipografia Reclama, 2017. 244 p. ISBN 978-9975-58-114-1

– capitole în monografii (naţionale)


DASCAL, A. ş.a În: Educație timpurie. Dezvoltări curriculare. 2018
CAPITOLUL 1. Domeniul Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale (A. Dascal)
1.1. Considerente teoretice cu privire la domeniul DFSIP
1.2. Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-7 ani prin prisma domeniului
DFSIP
1.3. Referințe curriculare și metodologice specifice domeniului DFSIP în educația
timpurie

– articole din reviste naţionale:


categoria C,

DUMINICĂ, S.; DASCAL, A. Valențele formative ale abordării integrate a curriculumului în


educație timpurie. Univers Pedagogic. 2017, nr.2(54), 20-28. ISSN 1811-5470.

DASCAL, A. Evaluarea performanţelor preşcolarilor prin intermediul metodelor şi


tehnicilor alternative. Evaluarea în sistemul eduațional: deziderate actuale. Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 9-10 noiembrie 2017 / coord.șt. L.Pogolșa [et.al.].
Chișinău: IȘE, (Tipogr. „Print Caro”), 2017. p.156-159. ISBN 978-9975-48-118-2.
DASCAL, A. Particularităţile specifice copiilor de 3-7 ani în cadrul domeniului
dezvoltarea fizică, sănătatea și igiena personală. Managementul educaţional: realizări şi
perspective de dezvoltare, (ediţia a I-a). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 27
aprilie 2017, Chișinău / com. șt. I. Gagim [et. al.]. Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. p. 272-276.
ISBN 978-9975-48-118-2.
DASCAL, A. Impactul familiei asupra dezvoltării fizice, sănătăţii şi igienei personale la
copiii de vârstă preşcolară. Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane
(ediţia a II-a). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 15-16 mai 2017. /coord. șt. L.
Cuznețov [et.al.]. Chișinău: UPS „Ion Creangă” (Tipogr. Primex-Com), 2017. p.159-166. ISBN
978-9975-46-325-6.
DASCAL, A. Impactul formativ-educativ al activităţilor la domeniul dezvoltarea fizică, a
sănătății și igienei personale în educația timpurie. Perspectivele şi problemele integrării în
Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei . Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 7
iunie 2017 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul: US „B.P.Hasdeu”, 2017. p. 120-124. ISBN 978-
9975-88-021-3.
DASCAL, A.; DUMINICĂ, S. Competenţele profesionale ale educatorului în realizarea
proiectării activităţilor din instituţiile de educaţie timpurie. Reconceptualizarea formării iniţiale
şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general
şi universitar. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Practică națională cu participare intern.: 27-28
octombrie 2017. /com. șt.: E.Coropceanu [et.al], vol. I. Chișinău: UST, 2017. p. 67-71. ISBN
978-9975-76-214-4.
DASCAL, A.; STRATAN A. Impactul particularităţilor activităţii de desen în dezvoltarea
motricităţii fine la preşcolari de 6-7 ani. Managementul educațional: realizări și perspective de
dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale: Bălți, Ed. a II-a, 27 aprilie
2018. Chișinău / com. șt. I. Gagim [et. al.]. Bălţi: Univ. de Stat „A.Russo”. p. 290-295. ISBN
978-9975-3260-0-1.
DASCAL, A. Impactul activităţilor de modelare în dezvoltarea motricităţii fine la
preşcolari. Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei .
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 7 iunie 2018 /com.șt. I. Bostan [et.al.]. Cahul:
US „B.P.Hasdeu”, 2018. p. 60-65. ISBN 978-9975-88-040-4. 978-9975-88-042-8.
DASCAL, A. Repere teoretico-metodologice în pregătirea copilului pentru școală la
domeniul „dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei persoanle”. Curriculumul școlar: provocări și
oportunități de dezvoltare. Materialele conferinţei șt. intern.:, 7-8 decembrie 2018, IȘE.
Chișinău: Lyceum, (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”) 2018. p.223-227. ISBN 978-9975-3275-0-3.

Bibliografie
1. Boian I. Educaţia fizică a preşcolarului. Chişinău: Grafema Libris SRL, 2009, 56 p.
2. Educaţia Timpurie şi specificul dezvoltării copilului preşcolar. Modul general pentru
personalul grădiniţei. Proiectul pentru reforma Educaţiei Timpurii. Bucureşti, 2008.
3. Manolescu M., Csorba D., Molan V., ş.a. Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa
pregatitoare. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
4. Studiu de evaluare a cunoştințelor, atitudinilor şi practicilor la nivel instituțional în educația
timpurie a copiilor elaborat de: centrul de analiză şi investigații sociologice, politologice şi
psihologice Civis pentru: Ministerul Educației al Republicii Moldova și Banca Mondială,
Chişinău, 2009.
5. Cebanu, L.; Cazacu-Stratu, A. Educația pentru sănătate în instituția preșcolară. Ghid
metodologic. Chișinău, 2015.
6. Codreanu, A. Igiena copiilor şi adolescenţilor. Bucureşti, 2000.
7. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica
Moldova. / A. Bolboceanu, S. Cemortan, E. Coroi [et. al.]. Chişinău, 2010.
8. Hăbăşescu I., Igiena copiilor şi adolescenţilor, Chişinău: Centrul Editorial- Poligrafic medicina,
2009.
9. Socoliuc N., Cojocaru V., Fundamente pentru o știinţă a educaţiei copiilor de vârstă preșcolară.
Chișinău: Editura Cartea Moldovei, 2005.
10. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani: Standarde
profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Vârtosu L.,
Pânzari A., Velişco N. [et al.]. Chişinău,S.n. (Tipogr. „Sirius”), 2013.