Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 02.02.

2018
Prof. învăţământ primar: Cazan Artemiza Zoia
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Europa” Târgu Mureş
Clasa: I B
Aria curriculară: Arte
Disciplina: AVAP (Arte vizuale și abilităţi practice)
Subiectul lecției: Ursuleţul Martinel
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire, lipire
Scopul lecției: -Exersarea şi consolidarea tehnicilor de prelucrare a materialelor;

-Dezvoltarea simţului şi abilităţilor practice, a gustului estetic şi a dragostei pentru muncă prin realizarea lucrării
propuse.

►Competenţe specifice:
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
►Competențe integrate:
CLR: 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
DP: 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă.

►Obiective operaţionale:
O1- să recunoască materialele şi tehnicile necesare pentru realizarea compoziţiei;
O2- să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii combinǎ
materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii;
O3 -să respecte ordinea etapelor de lucru; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii respectǎ ordinea etapelor de lucru
O4 -să asambleze corect, prin lipire, elementele componente în vederea realizării produsului; obiectivul se consideră realizat dacă
toţi elevii asamblezǎ corect, prin lipire, elementele componente în vederea realizării produsului.

►Strategia didactică:
▪ Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, activitatea independentă, analiza;
▪ Resurse materiale: lucrare demonstrativă, hârtie colorată, şabloane, foarfecă, lipici;
▪ Forme de organizare: activitate frontală, individuală;
▪ Temporale: 50 minute, din care 45 de minute este activitatea propriu-zisă, iar 5 minute sunt activități recreative;
▪ Spaţiale: sala de clasă;
▪ Umane: 30 de elevi (17 fete, 13 băieți);
▪ Forme de evaluare: aprecierea verbală colectivă și individuală, aprecieri realizate de colegi, aplauze.

Bibliografie:
-Ghid metodic – Abilităţi practice şi educaţie tehnologică, clasele I- IV, Lucian Stan, Steluta Sersea, Ileana Stan;

-Programa școlarǎ pentru Arte Vizuale Și Abiltǎți Practice , Clasa a IV a , OM nr.5003/02.12.2014;

-http//: www.didactic.ro.
Etapele lecției Comp. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Strategii Observaţii
vizate didactice psiho-
pedagogice

1. -Asigur cadrul necesar desfăşurării -Se întorc din pauză conversația Le spun ce
Organizarea orei de AVAP; -Se pregătesc pentru începerea orei trebuie să ȋși
pregătească
lecției - Deschid un geam; de AVAP.
pentru oră.
- Mă asigur că tabla este ştearsă;
- Ȋmi pregătesc materialul didactic.
2. Captarea -Le reamintesc parcursul ursului - Ascultă titlul lecţiei conversaţia
atenţiei Martinei, animăluţul cu care ne-am
petrecut astăzi ziua: i-a dat mamei
cel mai minunat cadou, și-a dus la
bun sfârșit programul stabilit
anterior, a fost ȋn vizită la alte
animale, iar acum vrea să se joace,
pentru a putea ȋn cele din urmă să
adoarmă.

Ghicitoare:

,,În cojoc ȋntors pe dos


Mormăind morocănos,
Umbla pustnic prin pădure
După miere, după mure”.

(urs)
3. Anunţarea - Le explic că ȋn ora de AVAP vom - Ascultă ce le spun, manifestă conversaţia
temei decupa după contur şi vom asambla curiozitate ṣi sunt dornici de a explicaţia
colabora.
folosind tehnicile învăţate, după
modelul prezentat.
5. -Analizăm materialele necesare -Sunt dornici și nerăbdători să conversaţia -Le fac
euristică observaţii
Desfăşurarea realizării lucrării: elementele pe care ȋnceapă lucrarea.
asupra
propriu-zisă a le au de decupat, foarfeca, lipiciul, explicaţia modului de
folosire a
lecţiei hârtie din ziar, hârtia suport pe care
instrumentelor
vor lipi bucăţile; de lucru (cum
să le ţină ȋn
-Le spun și ȋn același timp execut
mână, să nu
fiecare pas; trebuie să ȋși ia fiecare pună mult
lipici) şi a
șablonul pe care i l-am dat și să ȋși
poziţiei
realizeze conturul pe foaia de bloc, corpului.
ȋn poziţie verticală, apoi să ia bucata
de ziar, să o rupă cu mâna ȋn bucăţi
mai mici, să le lipească pe conturul
realizat anterior, iar la sfârșit să
decupeze animalul, să ȋl poziţioneze
pe cartonul negru/albastru primit. Le
spun să adauge elementele la final:
ochii mobili și gura la alegere (să
coloreze, să pună hârtie mototolită,
creponată.
Precizez criteriile de evaluare:
-corectitudinea execuţiei;
-aspectul îngrijit;
-gradul de finalizare;
-originalitatea lucrării.
-Trecem apoi la executarea lucrării,
nu ȋnainte de a ne ȋncălzi mâinile: -Împreună cu mine fac exerciţii de
-ȋnchidem și deschidem pumnii; ȋncălzire a mânii
-ne spălăm pe mâini;
-stropim;
-ne ștergem fiecare degeţel;
-Se reiau etapele de realizare.
-Le urez spor la lucru și voi
supraveghea elevii, acordând ajutor
şi dând explicaţii suplimenatare
individuale, acolo unde este cazul.
-Le spun că lucrarea trebuie
finalizată la sfârșitul orei

6. Obţinerea -Îi anunţ pe elevi din timp să se conversaţia -Le spun să nu


performanţei apropie de finalizarea lucrării; stea cu spatele
explicaţia la colegi ȋn
-Se evaluează și se autoevaluează observaţia momentul ȋn
lucrarea după criteriile stabilite: care aranjează
exerciţiul planșele la
- respectarea temei propuse;
tablă
- aspectul îngrijit al lucrării;
- finalizarea acesteia.
7. Analiza şi - Toate lucrările vor fi expuse pe un -Ascultă aprecierile şi se pregătesc conversaţia
aprecierea
panou ȋn faţa clasei. Lucrările cele pentru casă. explicaţia
lucrărilor
mai reușite vor fi expuse la panoul
observaţia
clasei.
-Voi face aprecieri asupra modului
cum s-a desfășurat lecţia .
-Se va face o apreciere generală a
activităţii