Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială Cornu Luncii


Data: 14 martie 2018
Clasa I
Propunător: prof. Verdeș Maria
Aria curriculară: Arte și Educație fizică, sport și sănătate
Disciplina: Muzică și mișcare
Unitatea tematică: O lume minunată
Subiectul: Sunete lungi şi scurte – Copăcelul din grădină, de C. Mereș
Tipul lecţiei: formare de priceperi si deprinderi
Scopul lecţiei: dezvoltarea simțului ritmic muzical prin interpretarea compozițiilor muzicale accesibile
vârstei
Obiective operaţionale:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
O1 – să respecte poziția corporală impusă, o emisie naturală și o dicție corespinzătoare pe toată perioada
interpretării
O2 – să intoneze corect exercițiile de încălzire vocală
O3 – să sesizeze duratele lungi, respectiv scurte
O4 – să interpreteze în grup și indivudual cântecul nou învățat
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, exercițiul, observația, demonstrația, jocul-exercițiu
Resurse materiale: plic surpriză, CD, calculator, bilețele, creioane colorate, foarfece, mesaj video
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: 20 de elevi
Resurse spațiale: sala de clasă
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
BIBLIOGRAFIE:
***Programa școlară pentru Muzică și mișcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Motora-Ionescu Ana – Îndrumător pentru predarea muzicii la cl. I-IV; Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
Palade, Marian – Hai să ne jucăm, copii!, Ed. ,,Gheorghe Tofan”, Suceava, 2009
S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga – Metode interactive de grup, Ed. Erves, 2007
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice Evaluare


Secvențele Ob. Conţinut instructiv-educativ
Metode și Mijloace Forme de
lecţiei op.
procedee didactice organizare
Moment  se pregătesc materialele și instrumentele de lucru; conversaţia activitate
organizatoric  se asigură un climat afectiv propice desfășurării activității frontală
1 min. didactice;
Captarea  deschid plicul primit de la Zâna Primăvară, care conține un conversaţia plic activitate
atenţiei CD și câteva bilețele; explicaţia surpriză frontală
2 min.
Anunţarea  anunț tema lecției ce urmează a fi parcursă: Sunete lungi/ conversaţia activitate
temei şi scurte; explicaţia frontală
enunţarea  expun obiectivele operaționale pe înțelesul elevilor;
obiectivelor
2 min.
Activităţi O1  cer elevilor să adopte o poziţie corectă: spatele drept, conversația activitate observare
introductive de O2 rezemat de scaun, cu mâinile pe genunchi. explicația frontală sistematică
pregătire a • Exerciţii prevocale exercițiul
vocii • Exerciţii de respiraţie: Mirositul florilor, Zboară fulgul,
evaluare orală
10 min. Stinge lumânarea, folosind versurile:
Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim
Şi rostim:
- Ce frumos miroase floarea!
(inspirăm – tragem aer în piept
Expirăm – dăm aerul afară)
Balonul mare acum îl umplem
Deci cu toţii aer în el să suflăm!
(exerciţii – joc pentru dezvoltarea unei respiraţii corecte şi
profunde)
• Exerciţiile de dicţie se vor face la început pe formule
vorbite, rar şi apoi din ce în ce mai repede.
Ex.1:
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”.
(se încearcă o rostire clară, corectă şi cât mai repede)
Ex.2:
Toba bate: bum, bum ,bum
Hai copii cu toţi la drum!
Ex. 3:
Într-un lift pe covoraş
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.
• Exerciţii de încălzire vocală:
Propun elevilor un exercițiu de imaginație: Suntem spiridușii
primăverii, porniți într-o lungă călătorie spre ținuturi
minunate. Un astfel de loc este tărâmul Muzicii. Aici suntem
bineprimiți doar dacă demonstrăm că iubim muzica și ne
place să cântăm. Să demonstrăm acest lucru prin exerciţii de
încălzire a vocii.
Solicit executarea următoarelor exerciții de încălzire a vocii::
- Cum face trenul?
- Este un sunet lung sau unul scurt?
- Cum facem când ne doare măseaua?
- Este un sunet lung sau unul scurt?
• Exerciţii de cultură vocală:
Intonez model sunete de înălţimi diferite, după care la
comanda mea vor intona şi elevii.
a a a a a a a a a a a a a a ……..

ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaaaa

ra ra
ra ra ra ra raaaaaa

o
o o
o o oooooooo

e
e e
e eeeeeeeee

Mo...mo...mo...mo...mo
Mi....mi...mi....mi....mi
Di.....da....di....da....di
La ....li....la....li.....la
Mi …ma…mi…ma…mi
Na….ni…..na….ni...na
Li …la….li…..la…..li
Ma ...mo…me…mi….mu
Na…no….ne….ni….nu
Ra…ro…re…..ri…..ru
Da…do….de…..di….du
Prezentarea O3  audierea CD-lui în care sunt expuse sunete lungi și scurte conversația CD activitate evaluare orală
situațiilor de din natură: cântec de păsărele, susur de izvoare etc. explicația calculator frontală
învățare  elevii sesizează durata sunetelor; observația activitate
2 min. exercițiul individuală
Dirijarea O4  se propune învățarea cântecului Copăcelul din grădină, de demonstrația activitate observare
învățării C. Mereș; exercițiul frontală sistematică
 intonez model cântecul supus învățării, explic cuvintele/ activitate pe
expresiile noi;
15 min. grupe evaluare
 asigur un climat favorabil învățării și interpretării muzicale;
reciprocă

evaluare orală
Obținerea O3  propun elevilor desfășurarea jocului Cum face?, utilizând joc-exercițiu bilețele activitate observarea
performanței bilețelele primite în plicul surpriză; creioane frontală sistematică
8 min.  fiecare elev extrage un bilețel și imită elementul colorate activitate autoevaluare
reprezentat, respectând durata sunetului indicat;
foarfece individuală evaluare orală
 elevul primește bilețelul extras, colorează imaginea și o
decupează, transformând-o într-un ecuson; evaluare
practică
Aprecierea  se fac aprecieri individuale și colective cu privire la gradul conversatia activitate autoevaluare
performanței de implicare în activitatea propusă; explicaţia frontală
2 min.
Retenția și O4  solicit elevilor să interpreteze în grup cântecul nou învățat conversația CD activitate autoevaluare
transferul pentru a deschide ultima surpriză din plic; explicaţia calculator frontală evaluare orală
3 min.  prezentarea mesajului video; exercițiul