Sunteți pe pagina 1din 5

136

Obiectul: Educaţie fizică


Clasa: a IV-a B
Efectiv: 18 elevi
Înv. Eremia Paraschiva

PROIECT DE LECŢIE

Tema 1 -Aruncarea la poartă de pe loc


Tema 2 – Startul de sus
Calitatea motrică – rezistenţa
Tipul lecţiei – Consolidare

Obiective

O.R. – Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului şi


dezvoltarea calităţilor motrice de bază;
O.P.M1 – Să se asigure dezvoltarea fizică, corectă şi armonioasă a organismului.
O.P.M2 – Să execute corect aruncarea la poartă cu accent pe realizarea corectă a
mişcării de aruncare
O.P.M3 –Să-şi dezvolte deprinderile motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportiv-
elementare în vederea aplicării în activităţi motrice
O.P.M4 – Să se asigure dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa cu accent pe
folosirea deprinderilor învăţate anterior în diferite jocuri

O.A. *Dezvoltarea interesului pentru practicarea independentă a exerciţiilor fizice, pentru


mişcare în aer liber
*Cultivarea spiritului de fair-play în relaţiile cu partenerii şi cu adversarii.

Strategii didactice

Metode şi procedee metodice Mijloace


M1 - explicaţia m 1- fluier
M2 - demonstraţia m 2- mingi
M3 - exersarea m 3-medalii

BIBLIOGRAFIE

Mariana Dumitru - Educaţia fizică şi metodica predării,Ed.Ex Ponto,


Constanţa, 2003
Doina Tudoriţa Teodorescu–Exerciţii de educaţie fizică şi ştafete pentru clasele
I-IV,Ed.Gheorghe Cârţu Alexandru,Craiova, 1994
Lucian Stan, Oancea Iustin, Oancea Maria, Cojocaru Ştefănuţ-Educaţie Fizică
- Ghid metodologic privind proiectarea activităţilor de predare-
învăţare-evaluare,cls.I- IV, Editura Aramis, 2005
137
ELEMENTE FORMAŢII Strategii m
MOMENTELE DE OB ŞI didactice
DOZARE
LECŢIEI CONŢINUT INDICAŢII METODICE M
I. - alinierea colectivului; 10”
Organizarea - salutul 10” ooooooooooooooooooooo
colectivului - verificarea 30”
de elevi echipamentului şi a stării O
2-3 minute de sănătate; 10”
- anunţarea temelor şi a - se execută pe vârfuri şi pe călcâi
obiectivelor; 2x - mers pe pingea, braţele se mişcă pe
- întoarceri : la dreapta 2x lângă corp, privirea înainte
la stânga 2x - ruperi de rânduri cu reveniri în diferite
la stânga 20” formaţii
împrejur;
- mers pe loc şi oprire;
- joc pentru ridicarea
stării emoţionale
II. - mers obişnuit 2 ture M1
Pregătirea - variante de mers M2
organismului * pe vârfuri cu braţele 20 paşi M3
pentru efort sus; 20 paşi
8 minute * pe călcâie , mâinile la 20 paşi
spate
* cu pas fandat, cu o latură
răsucirea trunchiului; 2 ture - variantele de mers se lucrează
* mers ghemuit. alternativ cu alergare obişnuită şi jocuri
- alergare obişnuită 2x15m de atenţie, cu exerciţii de respiraţie şi
- variante de alergare 2x15m relaxare
* cu joc de glezne;
* cu genunchii sus;
* cu pas schimbat (cu 2x15m
rotarea braţelor înainte, 1x15m
mâini pe şolduri);
* al. şerpuită. o latură
*al.cu pendularea gambei 2x15m
înapoi
- variante de sărituri 1 minut
* pas săltat;
* sărituri de pe un picior,
pe celălalt. - din alergare uşoară, la semnal auditiv,
- joc de atenţie: Adunări se vor grupa conform numărului auzit.
rapide
III. Complex de dezvoltare M1
Influenţarea fizică - din coloană câte unu în coloană câte M2
selectivă a patru M3
aparatului Exerciţiul 1 - se execută în ritm individual
locomotor Poziţia Iniţială :Stând OPM1
8 minute depărtat cu braţele sus: 5x4t
1-2-arcuirea braţelor
întinse
3-4-ducerea braţelor în
lateral întinse şi arcuire
Exerciţiul 2 - atenţie la ducerea corectă a braţelor pe
Poziţia Iniţială: Stând direcţia indicată
depărtat, cu braţele înainte
1-4 –forfecarea braţelor
întinse înainte; 4x8t
5-6-ducerea braţelor prin
lateral sus şi bătaia
palmelor beasupra capului
7-8-ducerea braţelor prin - pe parcursul exerciţiului se menţine
lateral jos şi bătaia poziţia corectă corporală
138
palmelor la spate.
Exerciţiul 3
Poziţia Iniţială – Stând
1.pas laterel cu piciorul
stâng cu ducerea braţelor
întinse în lateral;
2.revenire,
3. pas laterel cu piciorul
sdrept cu ducerea braţelor
întinse în lateral; - în timpul execuţiei genunchii vor fi
4. revenire; 4x8t bine întinşi
5. pas înapoi cu piciorul
stâng cu ducerea braţelor
întinse în lateral, sus
6. revenire,
7-8 idem cu piciorul
drept;
Exerciţiul 4
Poziţia Iniţială – Stând
depărtat, cu mâinile pe
şolduri; - atenţie la amplitudinea
1-2-răsucirea trunchiului mişcării,încadrarea în ritmul impus,
spre stânga şi arcuire; situarea segmentelor în planurile
3-4- răsucirea trunchiului 6x4t indicate
spredreapta şi arcuire;
Exerciţiul 5
Poziţia Iniţială Stând
depărtat, cu mâinile pe
şolduri;
1-3-îndoirea trunchiului
spre stânga şi arcuire; -localizarea corectă a mişcării,situarea
4-revenire; 4x8t segmentelor în planurile indicate,
5-7-îndoirea trunchiului amplitudunea mişcării, menţinerea
spre dreapta şi arcuire; ritmului.
8- revenire;
Exerciţiul 6
Poziţia Iniţială-Stând
depărtat:
1-2-ducerea braţelor sus şi
arcuire;
3-4-ducerea braţelor in 4x8t
lateral întinse şi arcuire; - păşirea se va executa cu piciorul bine
5-6-îndoirea trunchiului întins
spre piciorul stâng şi
arcuirea acestuia;
7-8-idem la piciorul drept.
Exerciţiul 7
Poziţia Iniţială-Stând
depărtat trunchiul
aplecat,braţele întinse
lateral:
1-2-îndoire răsucită de
trunchi spre stânga,
atingând cu mâna dreaptă 6x4t
vârful piciorului stâng;
3-4-idem spre dreapta;
Exerciţiul 8
Poziţia Iniţială –Stând cu
mâinile pe şolduri:
1-7-sărituri pe ambele
picioare,lateral,stânga-
dreapta; 2x8t
139
8-revenire.

Exerciţiul 9:Stând: -desprindere înaltă, aterizare elastică,


1-7-sărituri cu depărtarea situarea segmentelor în planurile
picioarelor şi bătaia indicate.
palmelor deasupra
capului; 2x8t
8-revenire
Exerciţiul 10: Stând
depărtat:
1-ridicare pa vârfuri şi
ridicarea braţelor-
inspiraţie.
2-revenire în stând
depărtat cu încrucişarea 6x
braţelor înainte-expiraţie.
IV. Tema 1 Aruncarea la M2 m1
Învăţarea, poartă de pe loc M3 m2
consolidarea 2x OPM2
şi verificarea 6-8 aruncări; pauză15″;
deprinderilor 3coloane în faţa
motrice semicercului de câte 6
20 minute elevi. OPM3
Joc: Suveica simplă - se
pasează primului elev din M2
coloană aflată în faţă şi va M3
alerga la spatele şirului 2x m1
unde s-a pasat; m2
6 coloane ; 20″; pauză30″

Tema 2 Startul de sus

Joc: Alergare spre o


ţintă necunoscută 2x M1
Pe teren se trasează M2
două linii paralele la o M3
distanţă de 25-30 m una M4 m1
de alta. Toţi jucătorii se m2
grupează în spatele unei
linii, şi la semnal, aleargă
spre cealaltă. De îndată ce
aud fluierul, participanţii
se întorc, spre linia de
start. Arbitrul poate
fluiera de mai multe ori,
de fiecare dată jucătorii
fiind obligaţi să alerge în
sens opus. Nici unul din
jucători nu-şi mai poate
da seama care linie
reprezintă ţinta finală. La
un moment dat, fluierul
amuţeşte, iar jucătorul
care ajunge mai repede la
linia dinaintea sa câştigă
întrecerea

Parcurs aplicativ
1) alergare printre
obstacole
2) 3 pase la punctul fix
3) 10 sărituri la coardă
140
4) alergare până la linia
de sosire
V. Rezistenţa M1 m1
Dezvoltarea Joc::Vânătoare în pătrat OPM4 M2
calităţii Pe teren se marchează un 1x M3
motrice pătrat. Jucătorii sunt
rezistenţa împărţiţi în două echipe.
6 minute Fiecare echipă ocupă în
exteriorul pătratului o
latură.Laturile ocupate
sunt laturi paralele. La un
semnal al conducătorului,
toţi jucătorii se întorc cu
umărul stâng către latura
pătratului şi încep să
alerge unul după celălalt,
primii jucători dintr-o
echipă urmărind să prindă
ultimii jucători din echipa
adversă.

VI. -mers cu mişcări de M1


Revenirea relaxare a membrelor - formaţia de lucru – în coloană câte M2
organismului inferioare şi superioare. 1-2 ture unul M3
după efort - alergare uşoară;
3 minute - mers liniştitor cu
exerciţii active de
respiraţie;
VII. -aprecieri pozitive/ 1 -în linie pe un rând m3
Aprecieri negative globale şi - se fac referiri la elevii care prezintă
finale individuale, asupra uşoare vicii de atitudine
2 minute activităţii lecţiei - se premiază echipele câştigătoare cu
-alinierea şi salutul; medalii

S-ar putea să vă placă și