Sunteți pe pagina 1din 5

Competențe Unități de Unitatea de Unități de conținuturi Nr.

Data Note
specifice competență învățare de
disciplinei ore
1.1. Selectarea din text EVUL MEDIU  Întroducere în studiul istoriei medievale r/u. 1
1Utilizarea a termenilor pentru TIMPURIU(sec.  Migraţiile şi formarea popoarelor medievale. 1
limbajului istoric descrierea al V-lea- XI-lea)  Regatul Franc şi Imperiul lui Carol cel Mare 1
în diverse situaţii evenimentelor/faptelor/  Societatea medievală în secolele IX-XI. 1
de învăţare şi de proceselor istorice. Fărâmițarea politică. 1
viaţă, respectând 1.2. Explicarea  Civilizația românească la începutul evului
cultura termenilor specifici mediu.Formarea poporului român şi a limbii 1
comunicării. Epocii Medievale române.
1.3. Redactarea  Imperiul Roman de Răsărit (Bizanţul) în
enunţurilor/textelor secolele V-XI. 1
utilizând termenii  Arabii în secolele V-XI.
istorici.  Slavii de vest și de sud în secolele V- 1
2.1. Identificarea XI.Regatul ungar. 1
informaţiilor cu privire  Scandinavia și Rusia Kieviană.
2.Amplasarea în la istoria evului mediu  Obştea sătească şi primele formaţiuni statale în 1
timp şi spaţiu a din diferite surse spaţiul românesc. 1
evenimentelor, cartografice.  Cultura în Europa occidentală şi Bizanţ.
proceselor, 2.2. Plasarea  Lecție de sinteză. 1
fenomenelor, evenimentelor,  Evaluare sumativă. 1
demonstrând proceselor şi Proiect 1
înţelegerea fenomenelor istoriei
continuităţii şi medievale în ordine  Orașele medievale.dezvoltarea meșteșugurilor 1
EVUL MEDIU
schimbării în cronologică. și a comerțului.
MIJLOCIU
istorie. 2.3. Utilizarea corectă a (secolele XI-XV)  Marea schisma a Bisericii Creştine. 1
terminologiei Cruciadele.
cronologice pentru  Formarea şi consolidarea statelor medievale 1
localizarea în spaţiul româneşti. Organizarea internă. Biserica.
istorico-geografic a  Formarea statului centralizat în Franța,sec. XI- 3
3.Analiza critică evenimentelor din XV.
a informaţiei din istoria medievală.  Formarea statului centralizat în Anglia,sec. XI-
diferite surse
pornind de la XV. 1
cultura istorică,  Imperiul German și republicile Italiene.
manifestând 3.1. Extragerea  Statele din Europa Centrală și de Sud- 1
poziţia informaţiei esenţiale Est,sec.XI-XV.
cetăţeanului din surse pentru  Cultura Europei de Vest și Centrale în sec.XI- 1
activ şi descrierea XV. 1
responsabil. evenimentelor şi
proceselor din istoria  Evaluare formativă 1
medievală.  Proiect. 1
3.2. Caracterizarea  Imperiul Mongol și popoarele supuse. 1
evenimentelor/
 Formarea şi expansiunea Imperiului Otoman 1
proceselor din istoria
 Statele orientale in evul mediu.India.China. 1
medievală, folosind
Japonia. 1
informaţii din diverse
 Economia și societatea,sec.XIV-XVI. 1
surse.
3.3. Aprecierea situaţiei  Organizarea internă a Țărilor Române. 1
 Biserica în Țările Române. 1
omului în Evul Mediu
 Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea 1
din perspeciva
respectăriii drepturilor cel Bătrân
 Viaţa politică a Ţării Moldovei până la 1
omului.
mijlocul secolului XV-lea. Alexandru cel Bun
 Ţările Române în lupta antiotomană. Iancu de 1
Hunedoara, Vlad Ţepeş

 Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel 1


Mare
2
 Sinteză
 Evaluare sumativă
EVUL MEDIU  Proiect. 1
TÂRZIU (secolul 1
al XVI-lea- prima 1
jumătate a
 Economia și societaree. Urmările instaurării
secolului al XVII- suzeranității otomane.
 Situaţia politică a Ţărilor Române în prima 1
lea).
jumătate a sec. al XVI-lea. Campania anului
1538
 Suzeranitatea otomană în Ţările Române
 Evoluţia politică a Ţării Moldovei. Războiul 1
antiotoman sub conducerea lui Ion Vodă 1
 Războiul antiotoman sub conducerea lui Mihai 1
Viteazul. Unirea Ţărilor Române
4.Determinarea 2
relaţiei de  Ţările Române în prima jumătate a secolului al
cauzalitate în XVII-lea.
istorie, dând  Cultura românească în Evul mediu 1
dovadă de  Viaţa cotidiană în Evul Mediu.
4.1. Comentarea NAŞTEREA
gândire logică şi cauzelor evenimentelor
 Lecție de sinteză. 1
LUMII 1
spirit critic. şi proceselor istorice.  Evaluare formativă.
MODERNE. 1
4.2. Compararea EUROPA ÎN  Proiect.
evenimentelor şi 1
EXPANSIUNE
proceselor din istoria 1
Evului Mediu.  Marile descoperiri geografice. Lumea Nouă:
4.3. Formularea cunoaştere, şi exploatare. 1
concluziilor cu privire la  Reforma şi Contrareforma
schimbările din istoria In Europa. 1
medie  Geneza societății modern în sec.XVI.Anglia.
 Franța între medieval și modern. 1
 Revoluția din Țările de Jos. 1
 Europa centrală, de Est și de Sud-Est în 1
5.Valorificarea sec.XVI-XVII. 1
trecutului istoric  Europa în timpul războiului de 30 de ani 1
şi a patrimoniul  De la atelierul meşteşugăresc la
cultural, manufactură. 1
manifestând 5.1. Stabilirea faptelor  Cultura Europei: Renaşterea şi Umanismul. 1
respect faţă de istorice din Evul Mediu  Manifestări ale Renaşterii şi Umanismului în
ţară şi de neam. care au contribuit la spaţiul românesc. 1
formarea identităţii de  Lecție de sinteză. 1
neam.  Evaluare sumativă.
5.2. Determinarea  Proiect. 1
contribuţiei marilor 1
voievozi la desăvârşirea 1
identităţii statale şi de
neam.
5.3. Promovarea
patrimoniului cultural
prin modelarea şi
prezentarea obiectelor
specifice epocii
medievale. vală.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ÎN BAZĂ DE PROIECT (la PRODUSE RECOMANDATE:


alegere): - Album istoric al personalităţilor notorii din evul mediu;
Mini-cercetare:„Istoria e lângă tine...- cunoaşte-o!” - Interviu virtual cu Marii Domnitori;
Studiu: „Să redescoperim localitatea natală”; - Harta conceptuală ” Localitatea mea”;
Expediţie: „Pe urmele strămoşilor noştri”; - Colaj istoric „Cetăţi şi mănăstiri medievale româneşti”, „Monumente medievale”;
- Expoziţie a obiectelor confecţionate de elevi, caracteristice epocii;

Noţiuni: asolament, barbar, breaslă, calfă, catedrală, centralizare, cneaz, Contrareformă, Coran, cronică, cruciade, ctitor, domn, etnogeneză, fărâmiţare
politică, feud, ghilde, haraci, inchiziţie.indulgenţă, invazie, islam, judeţ, Ligă Sfântă, migraţie,mitropolie, obşte sătească, parlament, paşalâc, peşcheş,
Reformă, Renaştere, schizmă, senior, sfat domnesc, sultan, suzeran, ţinut, Umanism, valahi, vasal, voievod, zaraf.
Personalităţi: Alexandru cel Bun, Basarab I, Bogdan I, Carol cel Mare, Cristofor Columb, Iancu de Hunedoara, Iustinian, Mahomed, Martin Luther,
Matei Basarab, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Vlad Ţepeş.
LA SFÎRȘITUL CLASEI A VI-A, ELEVUL POATE:
- selecta informaţii din diferite surse pentru expunerea evenimentelor, apreciind rolul personalităţilor marcante din istoria neamului;
- citi sursele cartografice în descriere evenimentelor/proceselor din Epoca Medievala, evidenţiind schimbările în timp şi spaţiu;
- stabili relaţia dintre evenimente şi consecinţe, determinând schimbările produse in Epoca Medievală;
- utiliza termenii istorici specifici epocii medievale în descrierea evenimentelor, demonstrând aptitudini de comunicare orală şi scrisă;
- prezenta produse şcolare cu privire la personalităţi şi obiecte/vestigii/monumente din epoca medievală, demonstrând atitudine de respect faţă de
valorile neamului şi ale trecutului istoric.

S-ar putea să vă placă și