Sunteți pe pagina 1din 16

Semestrul I

Unități de Unități de conținut Texte Nr. Data Activităţi de predare/ învăţare Mențiuni
competență de Activităţi de evaluare
ore
Unitatea I: Identitate lingvistică și culturală (19 ore)
Prezentarea cursului, 1 01.09 Discuția ghidată
manualului, exigențelor Panel
3.1 Aplicarea disciplinei.
diverselor strategii Elemente de limbă – fonetică, 1 03.09 Activități de recuperare/consolidare Conținu –turile
de lectură; lexic, morfologie, sintaxă curriculare din
5.1. Perceperea Clustering al termenilor perioada
normei drept Elemente de teorie literară – 1 03.09 pandemică la
standard al limbii și figuri de stil, teme și motive Interogare frontală distanță (martie –
model de literare mai 2020)
reglementare a
activității verbal; Comunicare – texte funcționale 1 04.09
5.2. Rezolvarea și utilitare
cazurilor dificile de Evaluare inițială 1 07.09 Evaluarea competenței de lectură și
ortografiere; scriere
Analiza probei de evaluare. 1 08.09 Autoanaliza carențelor
Corectarea greșelilor
ortografice, gramaticale,
punctuaționale și de stil.
1.1. Argumentarea ,,Acolo se naște 1 10.09
propriului statut de Statutul de vorbitor cult al limbii lumina” de Argumentarea situaţiei actuale a limbii
vorbitor și ascultător române Vasile Romanciuc române ca idiom
al limbii române Prezentarea argumentată a valorilor
Literatura și cultura ca semne ,,Cultura majoră 1 10.09 lingvistice și literare recunoscute social şi
1.2. Promovarea cultural
distinctive ale umanului și cultura
adevărului științific Realizarea ghidului turistic pentru spațiul
despre limbă, cultură minoră”
de Lucian Blaga cultural local
și identitate națională
Vorbirea corectă: din spațiul școlii, 1 11.09 Proiect individual - (timp de realizare –
în spațiul vieții – atelier de discuție 2 săptămâni)
Literatura – experiență trăită prin ,,Ars poetica” 1 14.09 Analiza lingvistică și literară a textelor
ficțiune. Arta poetică. de Grigore Vieru Comentarii scrise
Literatura – cunoaștere ,,Așadar” 1 15.09 Analiza mostrelor de texte relevante
deplină a vieții. de Anatol Codru
Comentarea motivului literar
Semnificația elementelor de 1 17.09 Evaluarea reciprocă a textelor elaborate
structură ale operei literare.
Motivul pietrei.
Metafora linguală și metafora ,,Eu nu strivesc 1 17.09 Interpretarea textului aplicînd noțiunile
literară. corola de minuni învățate
Lumina – metaforă a cunoașterii a lumii” 1 18.09 Comentariile expresivității unui text
și a creației. de Lucian Blaga literar

Comunicarea orală. Elemente Producerea unor idei, mesaje adecvate


verbale, nonverbale şi paraverbale 1 21.09 situaţiei de comunicare
utilizate într-o situaţie de Formularea întrebărilor pentru înţelegerea
comunicare unui discurs audiat

Exersarea capacităţii de a dezbate o


Dezbaterea argumentată a unei 1 22.09 problemă
probleme. Negocieri de sens și Construirea de argumente pentru
semnificații susţinerea unui punct de vedere

2.1. Elaborarea unei Comportamentul verbal corect Elaborarea și prezentarea unui ghid
comunicări orale pe o în interacțiunea comunicativă 1 24.09 turistic pentru localitatea de baștină
temă dată;
2.2. Realizarea unei Evaluare sumativă orală - 1 24.09 Prezentare publică
dezbateri pe o temă Prezentarea proiectului Formularea argumentelor și ierarhizarea
de interes general; individual lor
2.3. Susţinerea unei
prezentări 1 25.09 Evaluarea proiectului conform grilei
multimodale în faţa Analiza evaluărilor.
unui public
Unitatea II: Literatură și receptare (18 ore)
1 28.09 Identificarea informației în sursele
Textul literar și lectura ca adecvate
ipoteză esențială a receptării Observarea în procesul documentării

1 29.09 Impresiile de lectură


Formarea cititorului-receptor al Comentariul mesajului global
literaturii

Dialogul cu opera. Modalități ,,Plouă” 01.10 Lectura cu voce a textelor și a


de lectură eficientă. de 1 fragmentelor de texte
Vasile Romanciuc Comentariul poetic
Lexicul operei literare. Axa ,,Floarea 1 01.10 Identificarea figurilor de stil și
lexicală – atelier de scriere soarelui” comentarea rolului lor în text
de Radu Stanca Impresiile de lectură
Analiza grefei metaforice. 1 02.10 Comentariile elaborate
2.3. Susţinerea unei
prezentări Lectura – mod de ,,Legământ” 1 05.10 Analiza lingvistică și literară a textelor.
multimodale în faţa interiorizare și re-creare a de Grigore Vieru Comentariul mesajului global
unui public operei. Mesajul poetic.
3.1 Aplicarea Specificul lecturii/rostirii ,,Ce rămâne din 1 06.10 Lectura cu voce a textelor
diverselor strategii textului poetic. viață” Comentariul poetic
de lectură; de Robert Șerban
3.2. Rezumarea unui Dimensiunea culturală și ,,A scrie” 1 08.10 Elaborarea
text literar și de socială a literaturii de Gabriela structurii unui text
graniță; Melinescu
3.6. Explicarea
funcției cognitive,
educative și estetice a
textului literar și de Cititorul avizat – receptor 1 08.10 Analiza lingvistică și literară a textelor
graniță. rafinat al operei.
Profilul unui cititor-receptor 1 09.10 Prezentarea în diferite forme grafice a
termenilor / noțiunilor

Genurile literare – tipuri și 1 12.10 Acumulare de idei


forme Interogare frontală
Speciile literare. Actualizare 1 13.10 Clustering
Observarea curentă

Resursele stilistice ale 1 15.10 Explicarea termenilor


vocabularului Comentarii scrise în parametri indicați

4.2. Respectarea Redactarea unei compoziții – 1 15.10 Elaborarea planului de idei


rigorilor grafice la narațiune – Atelier de scriere Exigențe la redactare
elaborarea textelor
scrise.
Recapitulare 1 16.10

Evaluare sumativă: test cu 1 19.10 Realizarea sarcinilor


cu sarcini Autoevaluarea

4.1. Scrierea textelor Analiza probei de evaluare. 1 20.10 Corectarea erorilor ortografice, grama-
metaliterare, reflexive, Corectarea greșelilor ticale, punctuaționale și de stil
funcţionale, ortografice, gramaticale, Erata personală
imaginative în bază de punctuaționale și de stil.
algoritmi și scheme;
Unitatea III: Genurile literare și receptarea operei din perspectiva teoriei și criticii literare
Genul epic. Structura operei epice. Personajul literar – element al structurii. Proza scurtă. (18 ore)
3.6. Explicarea Tradiția epicii populare. 1 22.10 Identificarea elemnetelor subiectului.
funcției cognitive, Specii, teme dominante, ,,Tinerețe fără
educative și estetice a idealuri etico-spirituale. bătrânețe și viață Observare curentă.
textului literar și de Basmul popular. Specificul fără de moarte” 1 23.10 Graficul T.
graniță. narațiunii. cules de
Cronotopul, elementele Petre Ispirescu 1 02.11
fantasticului și fabulosul.
Basmul cult. Tipar narativ. ,,Povestea lui 1 03.11 Acumulare de idei.
Formule specifice. Harap-Alb” Harta conceptuală.
Personajele basmelor. de Ion Creangă 1 05.11 Lucrări de portofoliu.

Arta narațiunii în basmul cult. 1 05.11


Oralitatea stilului. Umorul.
Atelier de discuție: Schița ,,La 1 06.11 Discuții de grup.
Indicatorii unei comunicări poștă” Panelul.
corecte. de
Ion Luca
Caragiale
Nuvela istorică: de la cronica 1 09.11 Discuții asupra lecturilor.
lui Ureche la textul lui
Negruzzi. Cronotopul. ,,Alexandru Interpretarea textului, aplicînd noțiunile
Moduri de expunere. Lăpușneanu” 1 10.11 învățate.
Momentele subiectului de Constantin
nuvelei. Negruzzi
Tipologia personajelor. 1 12.11 Impresiile de lectură.
Caracterizări. Diagrama Venn.
Redactarea rezumatului 1 12.11 Compunere de caracterizare a
nuvelei – Atelier de scriere personajului literar, respectînd taxonomia
cubului.
Povestirea fantastică. 1 13.11 Identificarea elemnetelor subiectului.
Caracteristici. Comentarii scrise în parametri indicați.
Motivele care structurează ,,Lostrița” 1 16.11
povestirea. Cronotopul. de Vasile
Modalități de caracterizare a Voiculescu 1 17.11
personajelor.
3.5. Comentarea Recapitulare
elementelor lexicale, Evaluare sumativă: 2 19.11 Redactarea eseului.
stilistice și semiotice argumentarea apartenenței 19.11 Eseul argumentativ
din texte literare și unui text la genul epic.
de graniță; Analiza probei de evaluare. 1 20.11 Corectarea erorilor
Unitatea IV: Genul epic. Proza de proporții. Romanul social. Compuneara de utilitate socială. (20 ore)
3.4. Utilizarea Romanul. Particularități. 1 23.11 Clustering
noțiunilor de teorie Tipologia romanului Brainstorming
literară la analiza românesc. Activitae frontală
textului literar și de Caracteristicile romanului 1 24.11 Lectura independentă, extra muros a
graniță; social „Mara” de I. Slavici. textelor de proporții
Prezentare generală. Geneza „Mara” de Ioan Identificarea momentelor subiectului
6.1.Aplicarea operei Slavici Discuții asupra lecturilor
experiențelor literare Arhitectonica romanului. 2 26.11 Comentarea motivului literar
în diferite Structura circulară. Caracterul 26.11
circumstanțe ale simetric. Tehnici moderne în Analiza literară a textului
comunicării orale și structura romanului Lasă-mi ultimul cuvînt!
scrise; Personajele romanului. 1 27.11 Știu/ vreau să știu/ am învățat
Tipologia personajelor
Conflictele dintre personaje 1 30.11 Impresiile de lectură
„Enigma Otiliei”
Romanul „Enigma Otiliei” de de George 1 01.12 Notele de lectură
G. Călinescu – ostentația Călinescu
perspectivei realiste Teste de conținut pe textele pentru lectură
Caracterizări de personaje – 2 03.12 obligatorie
Atelier de scriere 03.12 Discuția dirijată
Motivele, formularea temei, 1 04.12 Jurnalul de lectură
3.5. Comentarea problematica, mesajul CV-ul personajului literar
elementelor lexicale, romanului Lucrări de portofoliu
stilistice și semiotice Focalizarea. Tipuri de 1 07.12
din texte literare și focalizare
de graniță; Moduri de expunere. 1 08.12
Originalitatea operei
Textul epic și arta 1 10.12 Producerea textelor metaliterare (recenzia
cinematografică – Atelier de de film)
discuție
Compunerea de utilitate 1 10.12 Exigențe la redactare
socială – Curriculum vitae și
avizul
Recapitulare 1 11.12
Evaluare sumativă 2 14.12 Test cu două subiecte – itemi în baza
semestrială 15.12 unui text liric;
Compunere-caracterizare de personaj
Analiza probei de evaluare 1 17.12 Corectarea erorilor ortografice, grama-
ticale, punctuaționale și de stil
Prezentarea portofoliului 1 17.12 Evaluarea portofoliului conform grilei
elevului
SEMESTRUL II

Unitatea V: Genul epic. Proza de proporții. Romanul psihologic. Stilurile funcționale ale limbii române. (15 ore)

3.2. Rezumarea unui Caracteristicile romanului 1 11.01 Lectura independentă, extra muros a
text literar și de psihologic. ,,Pădurea textelor de proporții
graniță; spânzuraților” de L.
Rebreanu. Prezentare ,,Pădurea Identificarea momentelor subiectului
generală. Geneza. spânzuraților”
6.1.Aplicarea Arhitectonica romanului. de Liviu 1 12.01 Analiza cronotopului
experiențelor literare Cronotopul. Rebreanu 1 14.01
în diferite Personajele: protagonistul, 1 14.01 Discuții asupra lecturilor
circumstanțe ale personajul alter ego.
comunicării orale și Dramatismul destinului 1 15.01 Lasă-mi ultimul cuvînt!
scrise; protagonistului. Conflictul Jurnalul dublu/triplu
interior/exterior. Știu/ vreau să știu/ am învățat
3.5. Comentarea Modalități de investigație 2 18.01 Impresiile de lectură
elementelor lexicale, psihologică în roman. 19.01 Teste de conținut pe textele pentru lectură
stilistice și semiotice Introspecția, monologul obligatorie
din texte literare și interior, obsesiile
de graniță; personajului, armonizarea Compunere-caracterizare a personajului
naturii cu zbuciumul din literar
3.6. Explicarea conștiința personajului CV-ul personajului literar
funcției cognitive, Motivele, formularea temei, 1 21,01
educative și estetice problematica, mesajul Lucrări de portofoliu
a textului literar și de romanului. Jurnalul de lectură
graniță. Norme ortoepice și 1 21.01
ortografice.
Modificări normative
stipulate în DOOM 2
Sintaxa propoziției. Acordul 1 22.01
în limba română. Cazuri
dificile de acord
Recapitulare: genul epic. 2 25.01 Clustering
26.01
Probă de evaluare 2 28.01 Redactarea sintezei.
sumativă: sinteza. 28.01 Sinteza.
Analiza probei de evaluare. 1 29.01 Corectarea erorilor ortografice, grama-
Corectarea greșelilor ticale, punctuați-onale și de stil.
ortografice, gramaticale, Erata personală
punctuaționale
Unitatea VI: Genul dramatic. Drama în versuri și în proză. (20 ore)
Particularitățile genului 1 01.02 Clustering.
dramatic. Speciile Activitate frontală.
Prima noastră dramă istorică de 1 02.02 Lectura pe roluri a textului dramatic.
seamă – ,,Răzvan și Vidra” de
B. P.-Hasdeu Discuții asupra lecturilor.
Elemente de structură și 1 04.02
compoziție a textului dramatic ,,Răzvan și Joc de rol.
Spațiul și timpul dramatic Vidra” de 1 04.02 Compunere-caracterizare a personajului
5.2. Rezolvarea Personajele dramei Bogdan 1 05.02 literar.
cazurilor dificile de Caracterizări de personaj Petriceicu-
ortografiere; Recenzia teatrală Hasdeu 1 08.02 Turul galeriei.
Atelier de discuție: B. P.- 1 09.02 Analiza posibilităților de prezentare.
5.3.Implementarea Hasdeu – personalitate notorie Prezentări publice.
normelor în registre a literaturii române, model de
funcțional-stilistice om de cultură.
diferite. Cultura comunicării. Cum 1 11.02 Dezbateri.
evităm greșelile. Lucrări de prtofoliu.
Modalități de evitare a 1 11.02
greșelilor de stil.
Ortografia numelor proprii. 1 12.02
Drama ,,Apus de soare” de ,,Apus de soare” 1 15.02 Lectura pe roluri a textului dramatic.
Barbu Ștefănescu Delavrancea. de
Prezentare generală. Barbu Ștefănescu Discuții asupra lecturilor.
Structura dramei. Semnificația Delavrancea 1 16.02
titlului.Funcțiile didascaliilor. ,,Lasă-mi mie ultimul cuvînt!”
Tema, ideile, motivele, 1 18.02 Joc de rol.
laitmotivele. Impresiile de lectură.
Personajele dramei. 2 18.02 Teste de conținut pe textele pentru
Protagonistul. Caracterizare. 19.02 lectură obligatorie.
Montarea unui minispectacol în baza
Textul dramatic şi arta 2 22.02 scenariului
spectacolului 23.02
Probă de evaluare orală: 2 25.02 Exercițiul de ascultare continuă.
memorarea și interpretarea pe 25.02 Recitalul.
de rost a unei secvențe din Evaluare reciprocă.
operă.
Analiza probei de evaluare. 1 26.02 Corectarea greșelilor ortoepice.
Corectarea greșelilor ortoepice, Autoevaluarea
de intonație

Unitatea VII: Genul dramatic. Comedia. Drama modernă. (20 ore)


6.2.Producerea Comedia ,,O scrisoare 2 01.03 Discuții asupra lecturilor.
textelor cu caracter pierdută” de Ion Luca 02.03
funcțional și Caragiale. Prezentare ,,O scrisoare Lectura pe roluri a textului dramatic.
aplicativ prin generală. pierdută” de
utilizarea resurselor Itinerarul lexematic al Ion Luca 1 04.03 Redactarea cronicii teatrale.
digitale/ media. comediei. Caragiale
Varietatea tipurilor umane din 1 04.03 Analiza faptelor de limbă.
3.2. Rezumarea unui comedie.
text literar și de Caracterizări de personaje. 2 09.03 Consultarea dicționarului al greșelilor de
graniță; Sursele comicului. 1 11.03 limbă.
Semnificația numelor proprii. Impresiile de lectură.
3.3. Analiza Timp și spațiu în comedie. 1 11.03
Redactarea unei cronici 2 12.03 Teste de conținut pe textele pentru
teatrale – Atelier de scriere 15.03 lectură obligatorie.
Drama modernă - Cântec de 2 16.03
leagăn pentru bunici, D. 18.03 Compunere-caracterizare a personajului
Matcovschi. Prezentare literar.
generală. Lucrări de portofoliu.
Elemente ale tragicului în 1 18.03
drama modernă
Carențe de stil. Echivocul, 1 19.03
pleonasmul, tautologia
Carențe de stil. Nonsensul. 1 22.03
Paradoxul. Simplismul
Tipuri de dicționare. 1 23.03 Identificarea informației în sursele
Dicționare electronice adecvate.
Sursele lexicografice de 1 25.03 Procesarea informației.
documentare pentru o SINELG pe un articol lexicografic.
comunicare adecvată și Comentarea lexicului unui text cu acces
pentru evitarea greșelilor de la sursele necesare.
exprimare Observarea în procesul documentării.
Comunicarea în mass-media: 1 25.03
presa scrisă/online /
audiovizuală
Recapitulare: genul dramatic 1 26.03 Interviul.
Evaluarea reciprocă.
Evaluare sumativă: test 1 29.03 Activitate independentă.
complex Test sumativ.
Analiza evaluării. Corectarea 1 30.03 Corectarea erorilor ortografice, grama-
greșelilor ortografice, ticale, punctuați-onale și de stil.
gramaticale, punctuaționale Erata personală.
și de stil
Unitatea VIII Genul liric. Scrierea metaliterară (22 ore)
3.1 Aplicarea 1. Doina – specie a liricii Cine-a zis doina- 1 01.04 Lectura independentă și dirijată a
diverselor strategii de populare- sursă de inspirație doina -doina textelor.
lectură; pentru literature cultă populară Acumularea și analiza ideilor.
Identificarea figurilor de stil și
comentarea rolului lor în text.
3.3. Analiza 2. Eul liric – trăiri, stări, Doina de V. 1 01.04 Discuții asupra lecturilor.
specificului de gen și ipostaze Alecsandri Analiza lingvistică și literară a textelor.
specie a textului literar 3. Dinamica eului liric în Chipul tău, mama 1 02.04 Brainstorming.
și de graniță; poezia contemporană de Gr. Vieru Analiza lexicală.
Comentariul titlului, cuvintelor-cheie,
3.4. Utilizarea motivelor literare.
noțiunilor de teorie 4. Comentariul poetic – etape Brâncuși de Gr. 2 05.04 Comentariul semnificației
literară la analiza de elaborare. Atelier de scriere Vieru titlului.
textului literar și de Comentarea motivului literar.
graniță; Analiza simbolului literar.
5. Colindul – specie lirică Colind de A. 1 06.04 Analiza compoziției textului
3.5. Comentarea populară/cultă Suceveanu literar și de graniță.
elementelor lexicale, Comentarea rolului imaginii
stilistice și semiotice artistice în text.
din texte literare și de Comentariul expresivității
graniță; limbajului unui text.
6. Textul liric: pretext pentru Texte lirice la 1 08.04 Analiza compoziției textului literar și de
3.6. Explicarea deschidere spre artele frumoase alegere graniță.
funcției cognitive, -proiect inter- Produs – Proiect individual
educative și estetice a transdisciplinar săptămânal -Comentariul expresivității limbajului
textului literar și de unui text
graniță. Lectura cu voce a textelor și a
fragmentelor de texte
4.1. Scrierea textelor
metaliterare, reflexive, 7. Elegia clasică și elegia 1 08.04 Identificarea trăirilor, stărilor, p. 120, manual cl.X, C.
funcţionale, Șchiopu, Ed. Litera
modern. Particularități De dragul tău de ipostazelor eului liric. educațional, 2004.
imaginative în bază de A. Suceveanu
algoritmi și scheme; Comentariul poetic.
4.2. Respectarea
rigorilor grafice la
elaborarea textelor
scrise.
11. Prezentarea proiectului 1 09.04 Comentarea rolului imaginii artistice în
săptămânal text.
Comentariul expresivității limbajului
unui text.
12. Etapele de elaborare a 1 12.04 Prezentarea în diferite forme grafice a
textului scris termenilor / noțiunilor.
13. De la grafie la stil. Stlistica 1 13.04 Exerciții de completare a textelor cu
grafiei. Aspectul grfic al elemente omise.
textului
14. Aranjarea textului în 1 15.04 Prezentarea în diferite forme grafice a
pagină. Modalități de corelare termenilor / noțiunilor.
a elementelor unui text
15. Eseul poetic. Exigențe la 1 15.04 Analiza lingvistică și literară a textelor.
redactare Prezentarea în diferite forme grafice a
termenilor / noțiunilor.
16. Textul de graniță: eseul Mircea Eliade 2 16.04 Lectura independentă și dirijată a
literar - Atelier de lectură Oceanografie 19.04 textelor.
Discuții asupra lecturilor.
Analiza lingvistică și literară a textelor.
17. Sistematizare – genul liric, 1 20.04 Brainstorming.
comentariul poetic Analiza lexicală.
Comentariul titlului, cuvintelor-cheie,
motivelor literare.
18. Evaluare sumativă la 1 22.04 Identificarea trăirilor, stărilor,
unitate: comentariul oetic al ipostazelor eului liric.
unui text la prima lectură Comentariul poetic.

19. Analiza probei de evaluare 1 22.04 Elaborarea sintezelor.


Structurarea informației (portofoliul)
etc.

Unitatea IV - Genul liric. Comunicarea scrisă (20 ore)


6.1.Aplicarea 1. Rondelul – poezie cu formă fixă. Rondelul rozelor ce 1 23.04 Lectura independentă și dirijată
experiențelor literare în Particularități mor de A. a textelor.
diferite circumstanțe ale Macedonski Discuții asupra lecturilor.
comunicării orale și Analiza lingvistică și literară a
scrise; textelor.
6.2.Producerea textelor 2. Meditația – poezie a liricii La steaua de M. 1 26.04 Discuții asupra lecturilor.
cu caracter funcțional și filozofice Eminescu Analiza lingvistică și literară a
aplicativ prin utilizarea textelor.
resurselor digitale/ Prezentarea în diferite forme
media. grafice a termenilor /
noțiunilor.
3. Oda și imnul – forme poetice Limba noastră de 1 27.04 Discuții asupra lecturilor. p. 136, manual cl.X, T.
3.2. Rezumarea unui text Cristei, Ed. Cartdidact,
literar și de graniță; originare A. Mateevici Analiza lingvistică și 2008.
Odă soarelui de N. literară a textelor.
3.3. Analiza specificului Labiș Prezentarea în diferite
de gen și specie a forme grafice a termenilor /
textului literar și de noțiunilor.
graniță; 4. Pastelul și idila – proiecții umane Rodica/ Malul 1 29.04 Analiza compoziției p. 138, manual cl.X, T.
Cristei, Ed. Cartdidact,
ale naturii Siretului de V. textului literar și de graniță. 2008.
3.4. Utilizarea noțiunilor Alecsandri
de teorie literară la 5. Gazelul – poezie cu formă fixă. Lupta vieții de G. 1 29.04 Elaborarea sintezelor.
analiza textului literar și Particularități Coșbuc Structurarea informației
de graniță; (portofoliul) etc.
6. Sonetul classic și sonetul modern. Înțelegere de A. 2 30.04 Lectura independentă și p. 114, manual cl.X, C.
Șchiopu, Ed. Litera
3.5. Comentarea Particularități Busuioc dirijată a textelor. educațional, 2004.
elementelor lexicale, Discuții asupra lecturilor.
stilistice și semiotice din Analiza lingvistică și literară
texte literare și de a textelor.
graniță; 7. Poezia gnomică. Particularități de Glossă de M. 1 11.05 Comentarea rolului
structură și semnificații Eminescu imaginii artistice în text.
6.1.Aplicarea Comentariul expresivității
experiențelor literare în limbajului unui text.
diferite circumstanțe ale 8. Poezia gnomică – decodificarea 1 13.05 Comentarea motivului
comunicării orale și mesajului literar.
Analiza simbolului literar.
scrise; 9. Sistematizare – genul liric Ivcelnaiv – poezii 1 13.05 Lectura independentă și
selectiv dirijată a textelor.
6.2.Producerea textelor Discuții asupra lecturilor.
cu caracter funcțional și Analiza lingvistică și
aplicativ prin utilizarea literară a textelor.
resurselor digitale/ 10. Sistematizare – textul metaliterar 1 14.05 Exerciții de redactare a
media. textelor după modele, pe
varii suporturi.
3.3. Analiza specificului 11. Evaluare sumativă semestrială 2 17.05 Exerciții de redactare a
de gen și specie a 18.05 textului în funcție de tipul
textului literar și de acestuia.
graniță; 12. Analiza evaluarii semestriale 1 20.05 Exerciții de argumentare
scrisă a genului și a speciei
3.4. Utilizarea noțiunilor literare.
de teorie literară la 13. Poeți fictivi pe internet – atelier 1 20.05 Exerciții de completare a
analiza textului literar și de lictură textelor cu elemente omise.
de graniță; 14. Compunerea de utilitate socială. 1 21.05 Activități de producere a
Curriculum vitae. Avizul. Anunțul. textelor funcționale.
3.5. Comentarea Exigențe la redactare
elementelor lexicale, 15. Corespondența. Tipuri de scrisori 1 24.05 Exerciții de redactare a
stilistice și semiotice din textului în funcție de tipul
texte literare și de acestuia.
graniță; 16. Procesul-verbal. Exigențe la 1 25.05 Comentariul expresivității
redactare limbajului unui text.
Elaborarea sintezelor.
17. Evaluarea portofoliului elevului 1 27.05 Exerciții de redactare a
textului în funcție de tipul
acestuia.
18. Prezentarea fișelor de lectură 1 27.05 Comentariul expresivității
limbajului unui text.
Elaborarea sintezelor.
19. Generalizare 1 28.05 Exerciţii de documentare
pentru producerea textului
scris.
20. Lecturi recomandate pentru vară 1 31.05 Elaborarea fișei de lectură