Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplina: Matematică Responsabil comisie

Număr de ore săptămânal: 3


Clasa a X Liceu Director
Diriginte PROF.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
2021-2022

Unitate de Nr. ore


Competenţe specifice vizate Conţinuturi Săpt. Obs.
învăţare alocate
1. Numere reale (14 ore)
1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de - Proprietăţi ale puterilor cu ex-ponent 2 S1
numere utilizate în algebră şi formei de scriere a raţional, iraţional şi real ale unui număr
unui număr real în contexte specifice; pozitiv;
2.Compararea şi ordonarea numerelor reale - Aproximări raţionale pentru nu-mere 1 S2
utilizând metode variate; iraţionale sau reale;
3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu - Radical dintr-un număr raţional (ordin 2 sau 2 S2-3
puteri, radicali sau logaritmi pe contexte variate; 3), proprietăţi ale radicalilor;
Calcule cu
4.Alegerea formei de reprezentare a unui număr -Ore la dispoziţia profesorului;
puteri şi
real în vederea optimizării calculelor ; - Evaluare. 2 S3-4
radicali
5.Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea 1 S4
(8 ore)
optimizării calculelor;
6.Analiza validității unor afirmații prin utilizarea
aproximărilor, a proprietăților sau a regulilor de
calcul;
7.Determinarea unor analogii între proprietăţile
operaţiilor cu numere reale scrise în forme variate
şi utilizarea acestora la rezolvarea unor ecuaţii.
Logaritmi 1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de - Noţiunea de logaritm, proprie-tăţi ale 1 S5
(6 ore) numere utilizate în algebră şi formei de scriere a logaritmilor;
unui număr real în contexte specifice; - Calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare; 2 S5-6
2.Compararea şi ordonarea numerelor reale -Ore la dispoziţia profesorului;
utilizând metode variate; - Evaluare. 2
3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu 1 S6-7
1
puteri, radicali sau logaritmi pe contexte variate;
4.Alegerea formei de reprezentare a unui număr S7
real în vederea optimizării calculelor ;
5.Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea
optimizării calculelor;
6.Analiza validității unor afirmații prin utilizarea
aproximărilor, a proprietăților sau a regulilor de
calcul;
7.Determinarea unor analogii între proprietăţile
operaţiilor cu numere reale scrise în forme variate
şi utilizarea acestora la rezolvarea unor ecuaţii.
2. Funcţii şi ecuaţii (23 ore)
1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse - Funcţii: recapitulare şi completări; 2 S8
moduri; - Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, 1 S9
2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi- funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi
cul unei funcţii în scopul deducerii unor grafice, condi-ţia necesară şi suficientă ca o
proprietăţi algebrice ale acesteia; funcţie să fie inversabilă.
Proprietăţi 3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea -Ore la dispoziţia profesorului;
ale funcţiilor graficelor şi rezolvarea de ecuaţii; -Evaluare 2 S9-10
(recapitu- 4.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii 1 S10
lare şi concrete şi reprezentarea prin grafice a unor
completări funcţii care descriu situaţii practice;
( 6 ore) 5.Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a pro-
prietăţilor algebrice ale funcţiilor ;
6.Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi
in-versabilitate în trasarea unor grafice şi în
rezolvarea unor ecuaţii algebrice.

Evaluare 1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi - Recapitulare pentru teză; 1 S11
semestrială corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost -Teză; 1 S11
(3 ore) definite; - Discutarea tezei . . 1 S11
2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ,
structural,contextual cuprinse în enunţuri
matematice;
3.Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor mate-

2
matice pentru caracterizarea locală sau globală a
unei situaţii concrete;
4.Exprimarea caracteristicilor matematice canti-
tative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora;
5.Analiza şi interpretarea caracteristicilor mate-
matice ale unei situaţii problemă;
6.Modelarea matematica a unor contexte proble-
matice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
dife-rite domenii.
1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse - Funcţia putere şi funcţia radical; 2 S12
moduri; - Rezolvări de ecuaţii iraţionale ce conţin 1 S13
2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi- radicali de ordinul 2 sau 3
cul unei funcţii în scopul deducerii unor -Ore la dispoziţia profesorului; 1 S13
proprietăţi algebrice ale acesteia; - Evaluare. 1 S14
Funcţia
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
putere şi
graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;
funţia
4.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii
radical.
concrete şi reprezentarea prin grafice a unor
Ecuaţii
funcţii care descriu situaţii practice;
iraţionale
5.Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a pro-
(5 ore)
prietăţilor algebrice ale funcţiilor ;
6.Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi
inversabilitate în trasarea unor grafice şi în
rezolvarea unor ecuaţii algebrice.

Funcţia 1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse - Funcţia exponenţială şi funcţia lo-garitmică; 1 S14
exponenţială moduri; - Creşteri liniare, exponenţiale, logaritmice;
şi funcţia 2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi- - Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii loga-ritmice; 1 S14
logaritmică. cul unei funcţii în scopul deducerii unor -Ore la dispoziţia profesorului;
Ecuaţii proprietăţi algebrice ale acesteia; - Evaluare. 2 S15
exponenţiale 3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
şi logaritmice graficelor şi rezolvarea de ecuaţii; 2 S15-16
(7 ore) 4.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii 1 S16
concrete şi reprezentarea prin grafice a unor

3
funcţii care descriu situaţii practice;
5.Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a pro-
prietăţilor algebrice ale funcţiilor ;
6.Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi
in-versabilitate în trasarea unor grafice şi în
rezolvarea unor ecuaţii algebrice.

1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse - Funcţii trigonometrice directe ; 2 S16-17


moduri; –Funcţii trigonometrice inverse; 1 S17
2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi- -Ore la dispoziţia profesorului; 1 S17
cul unei funcţii în scopul deducerii unor - Evaluare. 1 S18
proprietăţi algebrice ale acesteia;
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
Funcţii graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;
trigonome- 4.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii
trice directe concrete şi reprezentarea prin grafice a unor
şi inverse funcţii care descriu situaţii practice;
(5 ore) 5.Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a pro-
prietăţilor algebrice ale funcţiilor;
6.Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi
in-versabilitate în trasarea unor grafice şi în
rezolvarea unor ecuaţii algebrice.
7.Trasarea prin puncte a graficelor unor
funcții
3. Numere complexe (13 ore)
Înmulţirea 1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de nu- - Numere complexe sub formă algebrică, 2 S18
numerelor mere utilizate în algebră şi formei de scriere a conjugatul unui număr complex;
complexe unui număr complex în contexte specifice; - Operaţii cu numere complexe sub formă
(7 ore) 2.Determinarea echivalenţilor între forme dife- algebrică; 1 S19
rite de scriere a unui număr; - Rezolvarea în C a ecuaţiei de gradul al
3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu doilea cu coeficienţi reali; ecuaţii bipătrate.
numere complexe în contexte variate; -Ore la dispoziţia profesorului; 1 S19
4.Alegerea formei de reprezentare a unui număr -Evaluare
complex în vederea optimizării calculelor; 2 S19-20
5.Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea 1 S20

4
optimizării calculelor;
6.Determinarea unor analogii între
proprietăţile operaţiilor cu numere complexe
scrise în forme variate şi utilizarea acestora în
rezolvarea unor ecuaţii.
1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de nu- - Interpretarea geometrică a ope-raţiilor 3 S20-21
mere utilizate în algebră şi formei de scriere a de adunare şi scădere a numerelor complexe
unui număr complex în contexte specifice; şi a înmul-ţirii acestora cu un număr real;
2.Determinarea echivalenţilor între forme dife- -Ore la dispoziţia profesorului;
rite de scriere a unui număr; - Evaluare. 1 S21
Interpretarea 3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu 2 S22
geometrică a numere complexe în contexte variate;
numerelor 4.Alegerea formei de reprezentare a unui număr
complexe complex în vederea optimizării calculelor;
(6 ore) 5.Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea
optimizării calculelor;
6.Determinarea unor analogii între
proprietăţile operaţiilor cu numere complexe
scrise în forme variate şi utilizarea acestora în
rezolvarea unor ecuaţii.
4. Metode de numărare (12 ore)
1.Diferenţierea problemelor în funcţie de - Metoda inducţiei matematice; 2 S22-23
numă-rul de soluţii admise; - Mulţimi finite ordonate; 1 S23
2.Identificarea tipului de formulă de numărare -Ore la dispoziţia profesorului; 1 S23
adecvată unei situaţii problemă date; - Evaluare. 1 S24
Mulţimi 3.Utilizarea unor formule combinatoriale în raţio-
finite namente de tip inductiv;
ordonate 4.Exprimarea caracteristicilor unor probleme în
(5 ore) scopul simplificării modului de numărare;
5.Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut
practic cu ajutorul elementelor de combinatorică;
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor
situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor.
Elemente de 1.Diferenţierea problemelor în funcţie de - Permutări ; 1 S24
combinato- numă-rul de soluţii admise; - Aranjamente ; 1 S24

5
2.Identificarea tipului de formulă de numărare - Combinări; proprietăţi: formula 1 S25
adecvată unei situaţii problemă date; combinărilor complementare, nu-mărul
3.Utilizarea unor formule combinatoriale în raţio- tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n
namente de tip inductiv; elemente;
rică 4.Exprimarea caracteristicilor unor probleme în - Binomul lui Newton; 1 S25
(7 ore) scopul simplificării modului de numărare; -Ore la dispoziţia profesorului; 2 S25-26
5.Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut - Evaluare. 1 S26
practic cu ajutorul elementelor de combinatorică;
6.Alegerea strategiilor de rezolvare a unor
situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor.
5. Matematici financiare (14 ore)
1.Recunoşterea unor date de tip probabilistic sau - Elemente de calcul financiar: procente, 2 S26-27
statistic în situaţii concrete; dobânzi, TVA;
2.Interpretarea primară a datelor statistice sau - Culegerea, clasificarea şi prelu-crarea 1 S27
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a datelor statistice: date statistice,
graficelor şi diagramelor; reprezentarea grafică a datelor statistice;
3.Utilizarea unor algoritmi specifici calculului - Interpretarea datelor statistice prin
financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru 1 S27
Elemente de parametrii de poziţie: medii, dispersia, abateri
calcul analiza de caz; de la medii;
4.Transpunerea în limbaj matematic prin -Ore la dispoziţia profesorului;
financiar şi mijloace statistice, probabilistice a unor probleme 1 S28
date statistice practice ; - Evaluare.
1 S28
(6 ore) 5.Analiza și interpretarea unor situații practice cu
ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice;
6.Corelarea datelor statistice sau probabilistice în
scopul predicţiei comportării unui sistem prin
analogie cu modul de comportare în situaţii
studiate.

Elemente de 1.Recunoşterea unor date de tip probabilistic sau - Evenimente aleatoare egal pro-babile, 1 S28
probabilitate statistic în situaţii concrete; operaţii cu evenimente, probabilitatea unui
(8 ore) 2.Interpretarea primară a datelor statistice sau eveniment compus din evenimente egal
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a probabile;
graficelor şi diagramelor; - Probabilităţi;
1 S29
3.Utilizarea unor algoritmi specifici calculului - Variabile aleatoare;
financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru - Probabilităţi condiţionate; 1 S29
analiza de caz; - Dependenţa şi independenţa eve-nimentelor; 1 S29
4.Transpunerea în limbaj matematic prin - Scheme clasice de probabilitate; 1 S30
6
mijloace statistice, probabilistice a unor probleme -Ore la dispoziţia profesorului;
practice; - Evaluare. 1 S30
5.Analiza și interpretarea unor situații practice cu 1 S30
ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice; 1 S31
6.Corelarea datelor statistice sau probabilistice în
scopul predicţiei comportării unui sistem prin
analogie cu modul de comportare în situaţii
studiate.

1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi - Recapitulare pentru teză; 1 S31


corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost -Teză; 1 S31
definite; - Discutarea tezei . . 1 S32
2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ,
structural,contextual cuprinse în enunţuri
matematice;
3.Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor mate-
Evaluare matice pentru caracterizarea locală sau globală a
semestrială unei situaţii concrete;
(3 ore) 4.Exprimarea caracteristicilor matematice canti-
tative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora;
5.Analiza şi interpretarea caracteristicilor mate-
matice ale unei situaţii problemă;
6.Modelarea matematica a unor contexte proble-
matice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
dife-rite domenii.
Recapitulare 1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi - Temele vor fi alese de profesor în funcţie 4 S32-33
finală (8 ore) corelarealor în funcţie de contextul în care au fost de specificul clasei.
definite; -Ore la dispoziţia profesorului;
2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ,
structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice;
3.Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor ma-
tematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete;
4.Exprimarea caracteristicilor matematice can-
7
titative sau calitative ale unei situaţii concrete şi
a algoritmilor de prelucrare a acestora;
5.Analiza şi interpretarea caracteristicilor mate-
matice ale unei situaţii problemă;
6.Modelarea matematică a unor contexte pro-
blematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
diferite domenii.
6. Geometrie (12 ore)
1 S1

1.Descrierea unor configuraţii geometrice ana- - Reper cartezian în plan, coordo-nate


litic sau utilizând vectori; carteziene în plan, distanţa dintre două puncte 1 S2
2.Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a în plan;
relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate; - Coordonatele unui vector în plan,
3.Utilizarea informaţiilor oferite de o configu- coordonatele sumei vec-toriale,
raţie geometrică pentru deducerea unor pro- coordonatele produsului dintre un vector şi 2 S3-4
prietăţi ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii; un număr real;
4.Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială - Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de
a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei
determinată de două puncte distincte; 2 S5-6
geometrice;
5.Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu - Condiţii de paralelism, con-diţii de
paralelismul şi minimul distanţei; perpendicularitate a două drepte din plan ;
- Calcule de distanţe şi arii ; 2 S7-8
6.Modelarea unor configuraţii geometrice anali- -Ore la dispoziţia profesorului; 3 S9-10-
tic, sintetic sau vectorial. - Evaluare. 1 11
S12

Prof.