Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Disciplina: Limba și literatura română


Profesor: Luca Emilia
Data: 20.03. 2019
Subiectul lecției: Textul descriptiv literar în versuri
Tipul lecției: acumulare de noi cunoștințe (prima oră)
Clasa: a VI-a
Competențe generale:

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului
oral.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.

3. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise .

Competențe specifice:

1.2. prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de vedere în texte orale, participând la discuții pe
diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate;

2.1. corelarea informațiilor explicite și implicite, din texte literare și nonliterare, continue, discontinue;

2.3. prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse;

3.3 adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare;

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

O1- să cunoască trăsăturile textului descriptiv literar în versuri;

O2- să utilizeze descrierea în formularea ideilor;

O3- să transpună textul în desen;

O4-să cunoască figurile de stil;

O5- să identifice emoțiile și sentimentele exprimate într-un text literar;

Metode și strategii didactice:

- metode și procedee: audiția, conversația,descoperirea,brainstormingul, harta subiectivă a lecturii,


portetul ideilor.
- forme de organizare a colectivului de elevi: individual, frontal, în echipe.
- resurse: fișele de lucru, manualul, telefon.
Material bibliografic:

Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică

Limba și literatura română, ghidul profesorului, clasa a VI-a, Ed. Art Educațional

Didactica limbii și lteraturii române, Emanuela Ilie, Ed. Polirom, Iași, 2014
Ob. Strategii didactice
Secvențele lecţiei Op. Forme de Metode și
Activități de învățare Evaluare
organizare procedee

Moment Salutul cu elevii.


organizatoric Pregătirea materialului didactic și asigurarea climatul necesar Frontal Conversația
unei bune desfăşurări a lecţiei;
2’
Profesorul scrie pe JAMBOARB cuvântul ” ”primăvară”, iar
Captarea elevii scriu câte un cuvânt ce are legătură cu anotimpul. Frontal JAMBOARD
O5 Observare
atenției Harta
După completarea hărții conceptuale, elevii sunt solicitați să sistematică
10’ conceptuală
indice trei elemente care anunță venirea primăverii.

Activitate Fiecare grupă de elevi va primi câte două cartonașe, unul cu


imaginea unei păsări iar celălalt cu definiția păsării. Aceștia vor Apreciere
interdisciplinară O3 Pe echipe Descoperirea
trebui să le asocieze corespunzător.(Anexa 1) verbală
3’
Elevii ascultă și urmăresc( AUDIO-VIDEO) în același timp
versurile poeziei ”Oaspeții primăverii” de V. Alecsandri, de la JURNAL DE Apreciere
pagina 168, din manual. După terminarea audiției răspund la AUDIȚIE
verbală
trei întrebări:
Frontal
Ce-ai auzit? ; Ce gândești? ; Ce simți ? Discuții

O5 Pornind de la aceste întrebări, elevii, ajutați de profesor, vor


Anunţarea temei descoperi tipul de text și astfel se anunță subiectul lecției, Individual
şi a obiectivelor ”Textul descriptiv literar în versuri”. Observare
10’
Se notează pe tablă titlul lecției și se prezintă obiectivele.
Profesorul realizează lectura expresivă pentru a insista pe Conversație
tonalitatea poeziei, iar pentru o mai bună înțelegere a textului, euristică
elevii răspund la exercițiile din manual, cele de la interpretarea
textului.

Pe baza informațiilor descoperite, se identifică trăsăturile


O4 textului descriptiv literar și se notează pe caiet caracteristicile
acestui tip de text:
Textul descriptiv este textul în care sunt prezentate
caracteristicile unui spațiu, unui anotimp,unui obiect sau ale unui Frontal Exerciţiu Observare
personaj. sistematică
Dirijarea O1 Descrierea poate fi: Pe echipe
învăţării - de tip tablou-se prezintă un colț din natură,spațiu, etc;
- de tip portret- se prezintă o persoană sau un personaj;
15’ Trăsături: Descoperirea Apreciere
- sunt prezentate caracteristicile unui anotimp sau ale unei verbală
O2 Conversaţia
scene din natură;
- sunt exprimate, prin tabloul creat,sentimentele poetului;
- se folosesc imagini artistice și figuri de stil;
Elevii vor primi bilețele în care se găsesc enunțuri ce vor trebui Individual Apreciere
Realizarea feed- O2 completate. După completare aceste se vor lipi în caiete. Portretul ideilor verbală
(Anexa 2)
back-ului LIVEWORK
In funcție de timpul disponibil se pot folosi
5’ LIVEWORKSHEETS SHEETS

Asigurarea Realizează un desen al peisajului pe care ți-l imaginezi atunci


O3 când citești poezia Notare în
transferului Harta subiectivă catalog a
Frontal
a lecturii elevilor care
5’
s-au remarcat

S-ar putea să vă placă și