Sunteți pe pagina 1din 9

Super Teacher Tools

Super Teacher Tools este un site web care facilitează educația online la clasă, cu o varietate de
jocuri și instrumente tehnologice gratuite, ușor de utilizat datorită faptului că nu necesită înregistrarea.
Procesul de predare este astfel facilizat prin accesarea rapidă a site-ului web, pe care se regăsesc
activități create deja. Profesorul are toate instrumentele necesare adaptării unui anumit conținut / joc
găsit la nevoile clasei sale, sau are posibilitatea de a crea o activitate de la zero.

Tehnologia rapidă și ușoară este de neprețuit pentru profesori, în contextul actual, drept pentru
care site-ul Super Teacher Tools poate reprezenta un instrument de real ajutor în cadrul desfășurării
activităților didactice de zi cu zi, și integrării elevilor cu cerințe educaționale speciale în activități ce le
stârnesc curiozitatea și interesul. Pe lângă jocuri, site-ul are opțiunea generării de diagrame și grupuri,
temporizator și numărătoare inversă, simulator de zaruri interactive și spinner online.

Cel mai popular instrument este considerat jocul Jeopardy Review Game. Cu ajutorul acestuia
pot fi create jocuri personalizate, ce pot fi utilizate în sala de clasă. Pot fi introduse propriile imagini,
simboluri și chiar desene. Acest instrument este o modalitate distractivă și interactivă de a revizui
conținuturile învățării. Procesul de editare și punctare este simplu și presupune alegerea unor domenii
cărora li se vor atribui întrebări și răspunsuri. Acestea sunt organizate sub forma unor casete, pe care
elevii le aleg. Profesorul setează un timer, iar dacă elevul depășește timpul solicitat, i se oferă răspunsul
corect.

Un alt instrument popular este jocul Who Wants To Be a Millionare? care permite crearea de
jocuri în stilul spectacolului. Pentru crearea unui astfel de joc se utilizează formularul web simplu
pentru a introduce întrebările, variantele de răspunsuri și răspunsul corect pentru fiecare. Pe lângă
acestea, site-ul oferă și alte instrumente: Multiplayer Rocket Review Game, Speed Match, Seating
Chart Maker, Group Maker, Random Name Generator, Classrom Timer, Classroom Countdown,
Interactive Dice Simulator, Online Spinner.

1
Site-ul https://www.superteachertools.us/ oferă o varietate largă de instrumente ce pot fi folosite
la sala de clasă pentru captarea atenției, pentru însușirea de noi cunoștințe, dar și pentru evaluarea
acestora, drept pentru care l-am ales pentru a realiza etapa de evaluare din cadrul unei lecții de
Comunicare în limba română, la clasa a II – a. Activitatea se desfășoară în sala de clasă și elevii sunt
implicați, rând pe rând.

2
Proiect didactic

Clasa: a II – a

Propunător: Prof. Înv. David Iuliana – Nicoleta

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea de învățare: Călător pe aripile imaginației

Subiectul lecției: „Hoinărind prin Țara Minunilor”

Tipul lecției: Recapitulare

Scopul: Recapitularea cunoștințelor cu privire la formularea unei idei, identificarea unui loc/obiect/
unei persoane, acordul în număr și gen, scrierea imaginativă a unei benzi desenate, scrierea corectă a
cuvintelor

Obiective operaționale:
O1: să citească corect, coerent și expresiv textul dat;
O2: să identifice corect obiectul/ persoana dintr-un text dat;
O3: să evidențieze înțelesuri diferite ale cuvintelor date;
O3: să scrie corect cuvintele date în cel puțin cinci situații;
O4: să formuleze cel puțin trei răspunsuri corecte la întrebările adresate;
Obiectivele incluziunii:
utilizarea tehnologiei pentru a asigura accesul elevului la conținuturi și mijloace pentru a-și
demonstra competențele;
organizarea de activități care să încurajeze comportamente pozitive;
crearea unui mediu de invatare pozitiv si primitor, potrivit varstei copiilor.

Strategia didactică
 Metode, procedee, tehnici: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea

3
 Mijloace de învățământ: Laptop, videoproiector, manual, pălărie, bilețele cu cerințe, fișe de
lucru
 Forme de organizare: Frontal, individual, colectiv
Resurse: - temporale: 45 minute
- umane: 26 elevi
Bibliografie:
1. Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, (2018), Comunicare în limba română , manual pentru clasa
a II-a, Ed.Didactică și Pedagogică

2. Emanuela Ilie, (2014) Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași
3. Vasile Molan, (2016) Didactica disciplinelor comunicare în limba română și limba și literatura
română din învățământul primar, Editura Miniped, București
Surse online: https://sites.google.com/site/edct5011rowe/wikis/week-14-superteachertools;
https://taloncloud.ca/SuperTeacherTools; https://www.superteachertools.us/; https://www.didactic.ro/.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI/ SCENARIUL DIDACTIC

Strategia didactică
Nr. Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Metode, Mijloace de Forme de Evaluare
Crt . procedee, învățământ organizare
. op. tehnici a
activității
1. Momentul Pregătirea materialul didactic necesar și
organizatoric asigurarea un climat optim pentru
desfășurarea în bune condiții a lecției.
2. Verificarea Cadrul didactic adresează elevilor Conversația, Frontal
(cantitativă și întrebări cu privire la tema pentru astăzi: explicația
calitativă) „Ce ați avut de scris pentru astăzi la ora
a temei de comunicare în limba română?”
pentru acasă Se fac verificări cantitative și calitative
3. Captarea Joc „Pălăria magică a Vrăjitorului din Explicația Pălăria Frontal
atenției Oz” – prezentarea pălăriei. În interior se Conversația Vrăjitorului Colectiv
găsesc „vrăji” scrise pe bilețele colorate. Joc din Oz,
Fiecare elev trebuie să extragă câte un bilețele
bilețel și să descifreze „vraja ascunsă pe colorate cu
el” – cerința de lucru. cerințe
Elevii vor extrage pe rând câte un bilețel
pe care îl vor deschide la semnalul
cadrului didactic.

5
4. Anunțarea Se informează elevii cu privire la Conversația, Frontal
subiectului subiectul lecției „Călătorie în timp în explicația
lecției și a unitatea tematică -Călător pe aripile
finalităților imaginației” - recapitularea textelor
de învățare literare studiate care prezintă călătorii,
aventuri („Aventurile lui Habarnam”,
după Nikolai Nosov și ”Vrăjitorul din
Oz”, după Lyman Frank Baum). Elevii
vor formula idei, vor identifica persoane,
locuri, vor răspunde la întrebări și vor
evidenția înțelesuri diferite ale cuvintelor.
5. Recapitularea O1 Se solicită elevilor să deschidă bilețelele. Conversația Laptop, Frontal Evaluarea
conținuturilor O2 Fiecare elev va citi sarcina și va oferi Explicația videoproiector Individual capacității elevilor
O3 răspunsul corespunzător. După ce își Jocul , Colectiv de a se exprima
O4 amintesc informațiile referitoare la Exercițiul bilețele corect; de a
conținuturile anterioare, distribui elevilor Problematizarea colorate, fișă formula corect
fișele de lucru. de lucru răspunsuri la
Solicit elevilor să noteze data și numele întrebări.
pe fișa de lucru, după care pornesc o
conversație despre conținutul acesteia.
Cadrul didactic dirijează elevii în
rezolvarea sarcinilor de lucru.
Proiectarea fișei pe tablă și elevii vin pe
rând și scriu rezolvările. Se adresează
6
întrebări și se oferă feed-back.
6. Obținerea O5 Se solicită elevilor să vină rând pe rând în Conversația Laptop, Frontal Evaluarea
performanței fața clasei și să învârtă roata online cu Exercițiul videoproiector Individual capacității elevilor
jocul „Ce știi despre?”. Fiecare elev de se exprima
răspunde la întrebare, timp în care ofer corect, de a
încurajări și explicații suplimentare, dacă formula corect și
este cazul. După fiecare răspuns dat elevii complet enunțuri.
sunt aplaudați de către colegi.
7. Încheierea Adresarea de întrebări cu privire la Conversația Frontal
activității conținutul orei de comunicare în limba
română de astăzi și notarea temei pentru
acasă.
Se fac aprecieri individuale și colective.

7
Anexe

FIŞĂ DE LUCRU

1. Citeşte cu atenţie textul POVESTEA UNUI GHIOCEL


Abia pleacă februarie din pădure, că pe cerul limpezit se ivește îndrăzneț soarele. Zăpada începe să
picure de pe ramuri: pic, pic. Stropii pătrund adânc în pământ și trezesc un ghiocel care spune:
– Ah! Ce mult am mai dormit. Ce-o mai fi pe afară?
El îşi spală cu grijă petalele albe şi lucioase şi se bucură.
– Ce frumoase sunt!
A răsărit puțin, doar dintre bulgării negri de pământ, că mai departe nu putea să-şi croiască drum,
din cauza frunzelor veştede, înghesuite unele în altele, ce formau un covor întins și gros.
– Vă rog să mă lăsaţi să trec, le spuse politicos ghiocelul.
– Ai face bine dacă ai sta în pământ cuminte şi nu ne-ai mai plictisi, foşniră frunzele uscate.
– Cum să stau în pământ? se întrebă mirat ghiocelul. Că doar locul meu e afară, la soare. Trebuie să-mi
deschid floricica albă şi să vestesc primăvara. Vă rog, faceţi-mi şi mie puţin loc!
– Ce zgomotos mai eşti, oftară frunzele, fără să se clintească. Nu vine nicio primăvară! Intră la loc în
adăpost şi culcă-te!
Frunzele foşniră din nou supărate. Dar ghiocelul nu mai stătu să asculte ce spuneau, ci le străpunse.
Capul său verde şi subţirel ieşi la lumină. Atunci, o rază de soare coborî şi-i zâmbi:
– Bun venit, curajosule!
Când o văzu, ghiocelul îşi deschise voios petalele albe şi lucioase, sunând din clopoţel. Parfumul lui
proaspăt se împrăştie în întreaga pădure şi, deodată, mugurii care dormeau pe crengile copacilor şi
firele de iarbă dintre bulgării de pământ îl simţiră şi se treziră, bucurându-se la rândul lor.
– Vine primăvara! Vine primăvara!
Răspunde la întrebări:
a) Cine se iveşte îndrăzneţ pe cerul limpede?
______________________________________________________________________________
b) Pe cine trezesc stropii zăpezii?
______________________________________________________________________________
c) Cine nu-l lăsă pe ghiocel să vestească primăvara?
______________________________________________________________________________
d) Cine i-a zâmbit urându-i ,,Bun venit!”?

8
______________________________________________________________________________
e) Unde se împrăştie parfumul proaspăt al ghiocelului?
______________________________________________________________________________
2. Completează enunţurile cu forma corectă a cuvintelor, scrise în paranteze:
a) Ghiocelul _______________ din amorţire. (a trezi)
b) Frunzele veştede _______________ înghesuite unele în altele. (a sta)
c) Firele de iarbă _______________ simţind parfumul ghiocelului. (a trezi)
3. Completează enunţurile cu: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un
___________ primăvară ghiocelul îşi dorea să iasă ____________ colţ de pământ. _________ dată a
constatat că frunzele nu-l lăsau. ____________ târziu soarele îi veni în ajutor. Parfumul ghiocelului se
răspândea _____________ pădure.
4. Formulează câte un enunţ cu sensurile diferite ale cuvintelor nouă şi port.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Scrie toate variantele de despărțire în silabe la capăt de rând pentru cuvintele:
ghiocel: _______________ ; _______________ frunzele: _________________ ; _____________
primăvara: ___________________ ; ____________________; ____________________

Link joc online: https://www.superteachertools.us/spinner/spinner.php?title=Ce+%C8%99tii+despre


%3F&directions=Click+the+wheel+below+to+spin%3A&colorscheme=color1&labels=Vestit%2CAstronom%2CA+nascoci%2CPozna%2CCiclon
%2CGeamat%2CAventura%2CHabarnam%2CBanda+desenata%2CLentila%2CStietot%2CVrajitorul+din+Oz%2CSperie+Ciori%2CToto%2CDorothy
%2COrasul+de+Smarald%2CAlice%2CTara+Minunilor%2CLizuca%2CPatrocle%2CDumbrava+Minunata%2CMihail+Sadoveanu%2CCeasornic
%2CIntr-o+Intr-un%2CElmer

S-ar putea să vă placă și