Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Coman Tanase


Data:
Unitatea de învăţământ: Şcoala Nr. 1, Marasesti
Clasa: a IV-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Decalogul- datoriile faţă de aproapele
Tipul lecţiei: predare- însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei: însuşirea normelor morale din Decalog; cultivarea sentimentelor morale potrivite faţă de semeni

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să explice semnificaţia creştină a ultimilor şase porunci;
02 - să identifice în povestioare cazuri de respectare\ nerespectare a poruncilor divine ;
03 – să argumenteze necesitatea respectării tuturor poruncilor pentru viaţa individuală şi de grup ( pentru societate);
04 – să reconstituie poruncile date de Dumnezeu;
05 – să recunoască în diverse situaţii de viaţă personală respectarea /nerespectarea unei porunci.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă, lectura explicativă, observarea dirijată, studiul de caz,
cadranele, explozia solară
2. Mijloace de învăţământ: planşa Decalogul, harta Drumul poporului în Vechiul Testament, marker, flip-chart, text- povestioare moralizatoare, fişa
de lucru, textul biblic. expoziţia şcolară
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe.
Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. a IV a
Planificarea calendaristică orientativă, cls. a IV a
Proiectarea unităţii de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale
2.Temporale: numărul de lecţii 1
durata 50 minute
3.Bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Catehism ........................................
4. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
6. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.

1
7.Muha Camelia, Caiet pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007.
8.Leonte Rodica, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004.
9.Semen, Prof. Univ.Pr.Dr. Petre,Tâlcuiri evanghelice, Editura Trinitas, Iaşi, 2008.

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Metode Mijloace Forme de organi-


Etapele lecţiei Ob. op. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. şi procedee de învăţă-mânt zare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Observaţea
 salutul ;  salutul ; sistematică
Momentul 1'  rugăciunea;  rugăciunea;
1. organizatoric  notarea absenţelor;
 pregătirea pentru începerea lecţiei.  pregătirea pentru începerea lecţiei.

* Captarea Găsiţi un cuvânt care face referire la marea Fiecare elev rosteşte un cuvânt. conversaţia
atenţiei sărbătoare a Crăciunului .
(spargerea
gheţii)
Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund la întrebări: conversaţia activitate Aprecieri
2. Verificarea 10' -Ce înseamnă cuvântul ,,Poruncă”? -Regulă ce trebuie respectată. frontală verbale
Cunoştinţelor -Despre ce am discutat ora precedentă? -Datoriile faţă de Dumnezeu.
însuşite -Cine ? Cui? Unde? Când? Câte? De ce? - Dumnezeu .Lui Moise. Pe muntele Sinai. Acum explozia flip-chart activitate
3500 de ani. 10. Ca să determine pe oameni să solară frontală
deosebească binele de rău şi cum să se comporte
faţă de El şi de semeni.
-Care sunt datoriile noastre faţă de -Să ne închinăm numai lui Dumnezeu. conversaţia planşa activitate
Dumnezeu? -Să nu ne facem idoli. frontală Aprecieri
-Să-L cinstim pe Dumnezeu. verbale
-Să cinstim ziua de Duminică.
-Se verifică tema pentru acasă. -Trei elevi citesc enunţurile în care au relatat expunerea caietul activitate
modul în care respectă Poruncile. special individuală

2
3. Pregătirea 2' Se cere elevilor să recitească regulile clasei şi Faţă de colegi, doamna învăţătoare. conversa- flip-chart Activitate Aprecieri
elevilor să remarce faţă de cine au avut atitudini. ţia euristică frontală verbale
pentru Precizare:
receptarea Aceste reguli sunt faţă de cei care ne Elevii ascultă cu atenţie.
noilor înconjoară.
cunoştinţe

4. Anunţarea 1' Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia tabla Activitate Aprecieri
titlului lecţiei lecţiei. frontală verbale
şi a Se precizează obiectivele lecţiei.
obiectivelor
lecţiei

5. Comunicarea/ 20' Se prezintă elevilor planşa ce cuprinde Elevii privesc planşa şi ascultă cu atenţie. lectura planşa Activitate de
însuşirea datoriile noastre faţă de aproapele şi se citesc grup
noilor cele şase porunci.
cunoştinţe Precizare:
O1 Aceste şase porunci duc la o bună convieţuire Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia
a oamenilor, însă Dumnezeu nu forţează pe
nimeni să le respecte. Omul este liber să
aleagă, dar cel care doreşte viaţa veşnică
trebuie să le respecte. Activitate Aprecieri
Elevii sunt întrebaţi dacă cunosc Cel care se află lângă noi. conversaţia frontală verbale
cuvântul ,,aproapele” şi li se cere să dea
exemple. Pilda samarineanului milostiv. conversaţia planşe
Întreb dacă cunosc o pildă care să facă
referire la acest cuvânt.
*Se împarte clasa în şase grupe.
O1 Elevii se grupează si lucrează după indicaţiile cadranelor fişa de Activitate de Aprecieri
O2 Fiecărei grupe îi revine sarcina de a completa date. lucru grup verbale
O3 cadranele pentru povestioară. (ideile La terminarea sarcinilor, liderul de grup va
O5 principale, învăţătura morală, porunca la care prezenta ideile pe care le-a notat în fişa de lucru.
se face referire şi consecinţele nerespectării
legii)

3
Fixarea şi Elevilor li se dă cuvântul ,,datorie” şi li se Elevii răspund: să fim aproape de Dumnezeu, să conversaţia flip- chart Activitate Aprecieri
sistematiza- cere ,,să-l salveze” prin alte cuvinte sau idei. fim mai buni, să iubim pe toţi, să ne rugăm mai frontală verbale
rea mult, să comunicăm cu ceilalţi, să fim corecţi...etc
cunoştinţelor O4 Se cere elevilor să completeze un tabel prin Elevii rezolvă exerciţiul din fişa de lucru. fişa de Activitate
care să reconstituie porunca. lucru individuală

Se fac aprecieri generale şi individuale Elevii ascultă aprecierile profesorului. Activitate Evaluarea
privind, atât pregătirea elevilor pentru lecţie, frontală orală
6. Aprecierea 2' cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe.
activităţii Se notează elevii care au participat la lecţie.
elevilor

Precizarea şi Se anunţă şi se explică tema pentru acasă Elevii ascultă explicaţiile profesorului şi notează Activitate
7. explicarea 2' -Memoraţi cele 10 Porunci. tema în caiete. frontală
temei pentru -Scrieţi într-un jurnal poruncile pe care le-ai
acasă îndeplinit şi care nu. Încercaţi să meditaţi.

8. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea


activităţii Salutul Salutul

S-ar putea să vă placă și