Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Profesor: Bancila C. Elena Gabriela


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Oteleni
Data: 17.12.2021
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Decalogul –Datoriile faţă de aproapele
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecţiei: însusirea normelor morale din Decalog; cultivarea sentimentului de iubire faţă de semeni

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 – să explice semnificaţia creştină a ultimelor şase porunci
O2 – să argumenteze necesitatea respectării tuturor poruncilor divine pentru viaţa individuală, de grup şi socială;
O3 – să ordoneze poruncile respectând ordinea dată de Dumnezeu
O4 – să recunoască în diverse situaţii respectarea / nerespectarea unei porunci

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, observarea dirijată, lectura expresivă, studiu de caz, exerciţiul , jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: videoproiectorul, laptop-ul si Biblia
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea individuală si frontala

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică pentru clasa a V-a
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min
3. Biliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Societatea Biblică interconfesională din România, Bucureşti, 1992
2. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
3. Zăgrean, Arhimandrit Prof. Dr. Ioan, Morala creştină, manual pentru seminariile teologice, editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2002
4. Orzetic, Maria, Mocanu, Elena, Religie, Cultul Ortodox.Manual pentru clasa a V-a, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2005
Scenariu Didactic

Nr. Etapele lecţiei Timp Ob. Activitatea profesorului Activiteatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Op. procedee învăţământ organizar
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 3’ -Salutul - Salutul
organizatoric -Rugăciunea - Rugăciunea
- Notarea absenţelor - Pregătirea pentru lecţia nouă
- Pregătirea pentru lecţia nouă
2. Verificarea 4’ Se adresează elevilor Elevii răspund la întrebări: Conversaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor următoarele întrebări: a) .....lui Moise frontală verbale
a) Cui a dat Dumnezeu cele 10 b)....ca să-i ajute pe oameni să
porunci? deosebească binele de rău, să ştie cum
b) De ce a dat Dumnezeu cele să se poarte în viaţă pentru a fi plăcuţi
10 porunci? lui Dumnezeu
c) Ce înseamnă cuvântul c) ... regulă ce trebuie respectată
poruncă? d) reguli care ne arată cum să ne
d) Ce reguli sunt prezente în purtăm faţă de Dumnezeu şi faţă de
cele 10 porunci? aproapele
e) Care sunt Datoriile noastre e) - Să ne închinăm doar lui Dumnezeu
faţă de Dumnezeu? Explicaţi. - Să nu ne facem idoli
-Să-L cinstim pe Dumnezeu
-Să cintim ziua de Duminică
3. Pregătirea 6’ - Se citeşte povestirea „ Satul - Elevii ascultă cu atenţie Lectura Activitate Aprecieri
elevilor fără reguli” pentru a se - Elevii răspund la întrebări: expresivă frontală verbale
pentru evidenţia importanţa existenţei a) ...că nu se poate trăi în mod
receptarea unor reguli de comportament în civilizat fără a respecta nişte reguli
noilor societate. b) ...copii să asculte de părinţi,
cunoştinţe - Se pun elevilor următoarele părinţii să-şi iubească copiii, să nu-şi Conversaţia
întrebări: facă rău unul altuia, să nu fure, să Activitate
a) Ce aţi învăţat din această spună adevărul frontală
povestire
b) Ce reguli au cerut să fie
introduse din nou oamenii din
acel sat?
Precizare: - Elevii ascultă cu atenţie.
-reguliile pe care acei oameni au
cerut sa fie introduse din nou au Explicaţia Activitate
fost cele 10 porunci. frontală
4. Anunţarea 2’ - Se spune titlul lecţiei şi se Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete Explicaţia Activitate
titlului lecţiei scrie pe tablă: Decalogul – frontală
şi a Datoriile faţă de aproapele
obiectivelor - se anunţă obiectivele lecţiei
5. Comunicarea 15’ O1 Se vizioneaza prezentarea - Elevii vizioneaza cu atenţie Videoproiect Activitate
noilor Power point şi se citesc cele orul frontală
cunoştinţe şase porunci
Se cere elevilor să citească - Elevii citesc poruncile Laptop-ul
poruncile
Precizare: Activitate
Ultimele şase porunci ajută la o frontală
mai bună înţelegere a oamenilor
între ei, dar Dumnezeu nu - Elevii ascultă Explicaţia
obliga pe nimeni să le respecte.
Omul este liber să aleagă, dar Fişele cu
cel care doreşte să obţină Datoriile
fericirea veşnică trebuie să le faţă de
respecte. - Un elev citeşte porunca a cincea aproapele Aprecieri
Se numeşte un elev să citească a „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, Lectura verbale
cincea poruncă. ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi” Activitate
- Ce ne spune Dumnezeu în - ...să ne cinstim părinţii frontală
această poruncă? - ...îi ascultăm, îi iubim, îi ajutăm Conversaţia
- Cum îi putem cinsti pe părinţi?
Precizare:
Suntem datori să îi cinstim pe
părinţii care ne-au adus pe lume, - Elevii ascultă cu atenţie
ne-au crescut, ne-au îngrijit. Explicaţia
- Ce răsplată vor primi cei care Activitate
respectă această poruncă? frontală
- De ce această poruncă este - .....le va fi bine, vor trăi ani mulţi
prima dintre datoriile către - .... părinţii sunt primii apropiaţi Conversaţia
aproapele? cunoscuţi de noi Aprecieri
Un elev este pus să citească verbale
porunca a şasea Un elev citeşte porunca.
„Să nu ucizi” Activitate
- Ce ne spune Dumnezeu în - Elevii ascultă cu atenţie. Lectura frontală
această poruncă? - ...nu trebuie să luăm viaţa nimănui
Precizare:
Viaţa este un dar de la Conversaţia Aprecieri
Dumnezeu şi doar El hotărşte - Elevii ascultă cu atenţie Activitate verbale
ceasul morţii cuiva. frontală
- Ce persoane biblice au fost
pedepsite pentru ca nu au - .....regele Irod Explicaţia
respectat porunca aceasta?
Se citeşte porunca a şaptea. Activitate
Se va explica cuvântul Un elev citeşte porunca: frontală
„desfrânat”= destrăbălat, „Să nu te desfrânezi” Conversaţia
imoral, necumpătat - Elevii ascultă
Precizare: Aprecieri
Această poruncă opreşte ca un Lectura verbale
bărbat şi o femeie să trăiască
O1 împreună fără să fie cununaţi
(căsătoriţi religios).
Profesorul pune un elev să Explicaţia Activitate
citească porunca a opta. Un elev citeşte porunca a opta. frontală
Precizare: „Să nu furi”
Suntem îndemnaţi să ne folosim
doar de lucrurile noastre şi să nu
luăm ce nu neaparţine.De - Elevii ascultă. Lectura
lucrurile altuia ne putem folosi
doar daca suntem lăsaţi de acea
persoană.
- Ce învăţăm din porunca - ...să nu furăm, să cerem un lucru când Explicaţia
aceasta? avem nevoie de el.
- Cine ne vede când furăm , - ....Dumnezeu
chiar dacă noi nu vedem pe
nimeni în preajmă?
Profesorul pune un elev să Un elev citeşte porunca a noua. Conversaţia
citească porunca a noua. „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva
Precizare: aproapelui tău”
Suntem îndemnaţi să nu minţim Aprecieri
şi să nu depunem mărturie - Elevii ascultă. Lectura Activitate verbale
mincinoasă împotriva frontală
aproapelui. Trebuie să spunem
doar adevărul. Un elev citeşte porunca a zecea. Explicaţia
Profesorul pune un elev să „Să nu doreşti nimic din câte are
citească porunca a zecea. aproapele tău”.
Precizare:
Dumnezeu îi învaţă pe oameni - Elevii ascultă.
să se mulţumească cu ce au şi să
nu fie invidioşi pe cei care au Lectura
mai mult, pentru că dumnezeu
are grijă de noi şi ne dă atât cât Explicaţia
avem nevoie.
- Ce învăţăm din această - ...să nu fim invidioşi
poruncă?
Concluzie:
Împlinind toate aceste porunci
ne facem datoria în faţa lui Conversaţia
Dumnezeu de a-l iubi pe
aproapele nostru.
Plecând de la citatul „Pentru ca Aprecieri
cine va pazi toata legea, dar va - Elevii ascultă. verbale
gresi intr-o singura porunca, Activitate
s-a facut vinovat fata de toate frontală
poruncile.” (Iacov 2,10) se
explică elevilor că trebuie să Elevii vor transcrie in caiete:
respectăm toate poruncile. 5. Să-i cinstim pe părinţi Explicaţia
O2 Profesorul va scrie pe tabla cele 6. Să nu ucidem
6 porunci. 7. Să nu fim desfrânaţi
8. Să nu furăm.
9. Să nu minţim.
10.Să nu fim invidioşi .

6. Fixare şi 3’ O3 - Se cere elevilor să rezolve - Elevii rezolvă exerciţiul de pe fişa de Exerciţiul Fişa de lucru Activitate Aprecieri
sistematizare exerciţiul de pe fişa de lucru lucru individuală verbale
cunoştinţelor
7. Asocierea şi 10’ O1 Profesorul prezinta copacul Conversaţia hartiutele Activitate Aprecieri
generalizarea decalogului care o sa fie - Elevii vor scrie, apoi vor lipi hartiuta individuala verbale
impodobit cu ,,roadele’, in ,,copacel’’.
cuprizand actiunele concrete
prin care isi manifesta iubirea
fata de aproapele si fata de
Dumnezeu.
Elevii vor fi impartiti in doua Jocul didactic
grupe.
Grupele prezinta actiunile
concrete de iubire fata de
Dumnezeu si aproapele pentru
O4 fiecare porunca din decalog si
modalitati de aplicare in
practica. Impreuna cu profesorul
se selecteaza cate o actiune
pentru fiecare porunca, care se
va nota pe hartiuta. Apoi
hartiuta va fi lipita de copacel.
8. Aprecierea 2’ Se fac aprecieri verbale despre Elevii ascultă. Activitate
activităţii participarea elevilor la lecţie. frontală
elevilor Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Activitate 2’ Memorarea celor 10 porunci Elevii ascultă. Activitate
suplimentara frontală
10. Încheierea 3’ Rugăciunea.
activităţii Salutul.
Numele şi prenumele:
Clasa:
Fişă de lucru

Exerciţiu
1. În faţa poruncilor următoare pune numărul lor:

Cinsteşte pe Tatăl tău şi pe mama ta.


Să nu fi desfrânat.
Să nu ucizi
Să nu furi
Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău.
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Numele şi prenumele:
Clasa:
Fişă de lucru

Exerciţiu
1. În faţa poruncilor următoare pune numărul lor:

Cinsteşte pe Tatăl tău şi pe mama ta.


Să nu fi desfrânat.
Să nu ucizi
Să nu furi
Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău.
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Anexa 1

Satul fără reguli

Lumea din sat era sătulă de reguli. Totul era prescris: Când era trezirea, când trebuia să se meargă la serviciu, când era zi de duminică şi zi de lucru. Pentru
elevi era prescris când începe şcoala, că trebuie să aibă asupra lor o batistă şi să-şi spele acasă dinţii. Existau reguli de circulaţie, reguli de cântat la pian.

Erau într-adevăr multe prescrieri şi oamenii au hotărât ca de azi înainte să nu mai fie valide aceste reguli. Părea frumos.

Şcoala, fireşte, era goală pentru că toţi copiii au mers la baie; lumea a scos mesele în stradă căci acolo bătea soarele; tinerii au deschis la maximum
casetofoanele şi au lăsat să funcţioneze zi şi noapte; când Peter a ieşit din apă, n-a mai găsit pantalonii. I-a luat Klaus. "Nu mai sunt reguli", strigă el şi
fugi de acolo; Maja o găsi în camera sa pe micuţa Esther de la etajul de deasupra. Tocmai voia să-i strice păpuşa. "Ce faci aici, Esther?" "Nu mai sunt
reguli", spuse micuţa, luă păpuşa şi fugi din cameră. "Am fost la şcoală", spuse Bruno. "Să nu mă minţi!", strigă tatăl. "Nu mai sunt reguli. Deci nu am
minţit". Când oamenii voiau să doarmă nu puteau din cauza muzicii gălăgioase. Mulţi nu mai găseau banii la locul lor; copiii dormeau unde apucau;
maşinile claxonau pe stradă fără rost, stricau măsuţele care stăteau pe stradă. "Unde sunt copiii? Cine a stricat măsuţa mea? Unde-mi sunt banii? Unde e
poliţia?" Dar la numărul de telefon de la poliţie nimeni nu ridica receptorul. Căci dacă nu există reguli, nu mai e nevoie nici de cineva care să-i apere.

Încă în acea noapte începură să sune clopotele bisericii. Lumea s-a adunat, iar unul a spus: "Aşa nu se mai poate trăi". "Nu, aşa nu mai putem trăi", spuseră
şi ceilalţi. "Ne trebuie reguli", strigă unul. "Da, vrem din nou reguli", strigară cu toţii.

S-ar putea să vă placă și