Sunteți pe pagina 1din 40

HERNIILE HIATALE

S. CONSTANTINOIU

Clasificare Tratamentul H-H de alunecare


Herniile hiatale prin alunecare Chirurgia complicaţiilor H-H cu BRGE
Simptomatologia H-H prin alunecare Hernia hiatală paraesofagiană (prin rostogolire, laterală sau
prin derulare)
Diagnosticul pozitiv
Complicaţii
Examenul radiologie Tratament
Complicaţiile H-H prin alunecare Bibliografie

Herniile hiatale (H-H) reprezintă o varietate spe- II. H-H prin rostogolire (paraesofagiană, rolling
cială de hernii diafragmatice, în care se produce hernia); sunt H-H cu sac peritoneal.
migrarea transdiafragmatică, în torace, a stoma- III. H-H mixte.
cului prin hiatusul esofagian. O varietate specială este hernia parahiatală, în
H-H sunt deci hernii ale peretelui superior al abdo- care migrarea se face printr-o breşă diafragmatică
menului, impropriu denumite aşa, deoarece hernie- situată în imediata vecinătate a inelului hiatal care
rea stomacului nu se face spre exterior, ci dintr-o este indemn (fig.1).
cavitate închisă (cavitatea abdomenului) spre altă H-H mai pot fi clasificate în permanente şi in-
cavitate închisă (cavitatea toracică, în mediastinul
termitente.
posterior).
Clasificarea completă a H-H ar fi următoarea:
- I. H-H prin brahiesofag (congenital, care este
mai mult o anomalie congenitală a esofagului şi
CLASIFICARE dobândit, varietate mai frecventă);
- II. H-H paraesofagiană (prin rostogolire, late-
Cea mai veche clasificare aparţine unui radiolog rale, prin derulare). O varietate specială este H-H
norvegian, Ake Akerlund (1926), fiind strict anato-
foarte voluminoasă, „upside down" a autorilor anglo-
mică (fig. 1):
saxoni (stomac „întors pe dos");
Tipul I: H-H prin brahiesofag, în care cardia şi o
- III. H-H prin alunecare (cardio-esofagiene,
parte din fornix se află supradiafragmatic, esofagul
cardio-toracice, axiale) la care s-a mai descris H-H
fiind scurt şi rectiliniu.
intermitentă (cardia mobilă) cu RGE intermitent.
Tipul II: H-H axială, în care cardia şi o parte
din fornix migrează transdiafragmatic, dar esofagul - IV. H-H mixte.
(de lungime normală) apare flexuos. H-H se întâlneşte într-o incidenţă de 5 la 1000
Tipul III: H-H paraesofagiană, în care cardia ră- locuitori, dar din acestea, mai puţin de 5% dez-
mâne pe loc, intraabdominal, migrând numai o parte voltă vreun simptom sau complicaţie care să nece-
din fornix. site o intervenţie chirurgicală.
O clasificare după mecanismul de producere De Meester şi colaboratorii susţin că prezenţa
aparţine lui Allison şi Sweet din 1951: sau absenţa RGE în H-H este legat de absenţa
I. H-H prin alunecare (numite şi cardio-esofa- sau prezenţa segmentului distal al esofagului expus
giene, axiale, sliding hernia); presiunii normale pozitive intraabdominale.

1381
TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALA

- deformări rahidiene (cifoza, scolioza) care im-


plică disfuncţionalităţi ale pilierilor;
- traumatisme abdomino-toracice;
Tip I H-H prin brahiesofag
- cauze iatrogene, postoperatorii (operaţii Heller
pentru acalazie, vagotomii, gastrectomii etc);
- factori endocrini. '
în asemenea situaţii se modifică unghiul His şi
se slăbeşte mecanismul de valvă antireflux. în H-H
de alunecare prezenţa SEI în torace îl face in-
competent şi apare RGE.

Simptomatologia H-H prin alunecare


Tip II HH axială
1. Semnele provocate de RGE (au fost descrise
la RGE şi BRGE).
2. Semne provocate de volumul herniei.
H-H de alunecare mici sunt asimptomatice, din
acest punct de vedere, cele voluminoase pot fi
însoţite de tulburări respiratorii (manifestate uneori
ca crize de dispnee în timpul meselor), tulburări
cardiace (palpitaţii, tulburări de ritm sau crize de
Tip III H-H paraesofagiană angor care nu sunt legate de efort, ci sunt postu-
rale şi după mese copioase).
Sughiţul incoercibil izolat poate să apară într-o
H-H latentă altfel clinic.
3. Semne datorate complicaţiilor sau asocierilor
patologice:
- semnele anemiei hipocrome caracteristice he-
moragiei oculte;
- HDS (manifestată ca hematemeză, melenă).
Este de amintit că H-H complicată cu EPR ulcera-
Tip IV H-H parahiatală tivă sau ulcer esofagian este a patra cauză impor-
tantă de HDS);
- triada Saint (asocierea patologică dintre H-H,
litiază biliară şi diverticuloza colonică);
- semnele bolii ulceroase, mai ales duodenale
Fig. 1 - Clasificarea anatomică a herniilor hiatale (Akerlund). cu care este frecvent asociată;
- semnele cancerului esofagian apărut pe un
esofag Barrett;
- sindromul freno-piloric Roviralta (la nou-năs-
HERNIILE HIATALE PRIN ALUNECARE
cut, asocierea H-H cu hipertrofia pilorică).
Reprezintă peste 90% din totalul H-H, sunt forme
câştigate, datorate alterării mecanismului de susţi- Diagnosticul pozitiv
nere a joncţiunii eso-gastrice. Diagnosticul clinic este sugerat fie de semnele
Enumerăm câţiva dintre principalii factori etio- RGE asociat, fie de semnele induse de volumul
patogenici (13): herniei sau ale complicaţiilor sale.
- obezitatea (datorită infiltrării ţesuturilor cu gră-
sime şi hipertensiunii intraabdominale);
Examenul radiologie
- hipertensiunea intraabdominală din sarcină,
constipaţia cronică, tuse cronică, disurie, eforturile Tranzitul baritat eso-gastric reprezintă examenul
fizice mari; paraclinic de debut şi se face atât în poziţie stan-

1382
Patologia chirurgicală a esofagi

dard, dar mai ales în poziţii speciale, de provocare Dacă examenul radiologie standard şi în poziţii
a refluxului: Trendelenburg, Brombart, procubit cu sac speciale rămâne negativ la un bolnav cu simpto-
cu nisip sub epigastru, manevrele Valsalva şi Muller. matologie tipică de RGE se recurge la algoritmul
H-H mari, fixate, se evidenţiază uşor ca o masă de diagnostic.
opacă rotundă sau ovală, situată imediat supradia-
fragmatic stâng, „coafând" polul superior al fornixu-
lui şi legată de acesta printr-un colet care traver- Complicaţiile H-H prin alunecare
sează hiatusul, având pliuri gastrice, paralele (fig. 2).
Cea mai mare parte dintre ele sunt, de fapt,
Alteori apar şi semne radiologice ale aşa-zisului
complicaţiile RGE care o însoţeşte şi de care deja
„ulcer de colet". Din profil imaginea apare dispusă
s-a discutat: BRGE, (care la rândul ei prezintă com-
retrocardiac, iar esofagul toracic este flexuos.
plicaţii de ordinul II: brahiesofagul secundar, ulcerul
esofagian - cu posibilitatea apariţiei de complicaţii
de ordinul III: perforaţia, cicatrizarea cu stenoză,
stenoza esofagiană peptică, anemia (secundară fie
HDS, fie hemoragiilor oculte cronice), cancerizarea
esofagiană care apare pe leziuni de esofagită, dar
mai ales pe esofagul Barrett.
Complicaţiile legate de volumul herniei care sunt
rarissime: strangularea şi volvulusul gastric (posi-
bile numai în H-H de alunecare foarte voluminoase).

Tratamentul H-H de alunecare

H-H de alunecare asimptomatică nu necesită


nici un fel de tratament.
Cele simptomatice datorită RGE şi complicaţiilor
sale beneficiază de măsuri generale şi tratament
medicamentos (pe larg expuse în capitolul con-
sacrat BRGE).
Indicaţiile chirurgicale în H-H sunt absolute la
pacienţii la care simptomele interferează cu stilul
normal de viaţă sau relative, la pacienţi la care se
înregistrează rareori complicaţii (pacientul poate opta
Fig. 2 - Tranzit baritat eso-gastric în procubit cu sac cu nisip
sub epigastru: H-H de alunecare mare, fixată cu RGE.
între existenţa unui simptom neplăcut dar suporta-
bil sau pentru un procedeu chirurgical care nu este
garantat a fi 100% efectiv).
H-H mici sunt relativ greu de diagnosticat: tre- lată care ar fi după Ginsberg şi Griffith Pearson
buie ţinut cont de faptul că esofagul are muscu- - (14) aceste indicaţii:
latură longitudinală şi circulară şi prezintă contracţii
A. Indicaţii absolute ale tratamentului chirurgical:
concentrice, iar fornixul are musculatură oblică şi 1. Perforaţia
nu se poate contracta concentric. în această si- - pe ulcer Barrett;
tuaţie la baza simptomatologiei stă prezenţa RGE
- pe ulcer peptic cu stomac intratoracic;
datorită incompetenţei SEI.
- iatcogenă (instrumentală).
H-H cu brahiesofag congenital este greu de pus 2. Hemoragii digestive necontrolate
în evidenţă radiologie dacă porţiunea hemiată de - ulcer Barrett;
stomac are un calibru asemănător cu cel al esofa-
- ulcer peptic pe stomac intratoracic.
gului (numai examenul în strat subţire poate evi-
3. Obstrucţie
denţia pliurile gastrice, care sunt groase, de cele
- volvulus organoaxial;
esofagiene, foarte fine). Complicarea cu ulcer eso-
- stenoză peptică foarte strânsă.
fagian se recunoaşte prin prezenţa radiologică a
4. Necroză gastrică
nişei şi stenozei.
- volvulus organoaxial şi strangulare.

1383
TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALĂ

5. Malignizare - sindrom de aspiraţie cronică.


- dovedită sau suspectă pe esofag Barrett. 3. Simptome suportabile
B. Indicaţii relative ale tratamentului chirurgical. - reflux necomplicat;
1. H-H paraesofagiană - control medical inadecvat.
- încarcerare, simptomatică; Indicaţiile operaţiilor antireflux (după Rossetti şi
- anemie prin deficienţă cronică de fier; Liebermann-Meffert) sunt- următoarele:
- volvulus, obstrucţie intermitentă; 1. Esofagita severă persistentă sau progresivă cu
- sindrom de ocupare de spaţiu; intoleranţă la tratamentul medical sau insuficienţa
- ulcer gastric cronic. acestuia timp de 2-3 luni de tratament intensiv.
2. Complicaţiile refluxului 2. Esofagita juvenilă de lungă durată fără remi-
- esofagita peptică ulcerativă; siuni spontane sau accentuarea simptomelor sub
- strictură peptică; tratament medical.
- ulcer cronic (Barrett) pe esofag cu epiteliu 3. RGE funcţional masiv, fără esofagita, dar cu
columnar; risc ridicat de complicaţii pulmonare, aspiraţie traheo-

SIMPTOME
Simptome tipice TRATAMENT eficient RGE
de reflux - prima MEDICAL confirmat
prezentare înainte
de 50 de ani
Tratează
Endoscopie I diagnostic afecţiunea
Tranzit baritat gastrică

ineficient |

pH-metrie

Simptome atipice
- disfagie | Alt diagnostic |
- scădere ponderală
-HDS | INVESTIGAŢII
sau
Simptome tipice de reflux

Prima prezentare după 50 ani

Simptome posibil cardiace:


- dureri atipice de angor pectohs INVESTIGAŢI
- dureri la efort

Probleme respiratorii posibile: Rx pulmonar


- tuse nocturnă -| INVESTIGAŢI Probe
- sufocări respiratorii

I Tratează afecţiunea respiratorie

Etapele de diagnostic şi tratament în funcţie de simptome şi rezultatul investigaţiilor (după Bate şi colab.).

1384
Patologia chirurgicală a esofagului

bronşică, astm sau laringită „peptică,, cronică se-


veră.
4. Esofag Barrett cu sau fără complicaţii actuale.
Operaţia antireflux previne cel mai bine stenoza,
ulcerarea sau malignizarea.
5. Stenoză peptică datorată endobrahioesofagului
sau brahiesofagului secundar, cu sau fără ulcer
Barrett activ.
6. Asocierea H-H de alunecare cu cea para-
esofagiană.
7. Refluxul recurent (esofagita recurentă) sau
complicaţiile după tratamentul chirurgical.
Indicaţiile pentru calea de abord toracică (după
Tom DeMeester):
1. Reintervenţie după cura chirurgicală nereuşită
a H-H pe cale abdominală (cu esofagita recurentă).
2. Pacientului îi este necesară o miotomie esofa-
giană concomitentă pentru acalazie sau spasm difuz.
3. Pacientul prezintă o stenoză esofagiană dila-
tabilă asociată cu brahiesofag; calea toracică este
de preferat pentru mobilizarea maximă a esofagu-
lui, fără tensiune, în abdomen.
4. Pacientul prezintă H-H de alunecare care nu
se reduce sub diafragm la examenul radiologie ba-
ritat. Acest semn indică existenţa brahiesofagului.
5. Asocierea unei boli pulmonare care necesită
biopsie tisulară locală.
6. Obezitatea extremă a pacientului.
Până la cunoaşterea rolului fiziologic al SEI in-
tervenţiile chirurgicale pentru H-H de alunecare se
adresau strict mecanismului extrinsec de continen-
Fig. 3 - Procedeul Lucius Hill: gastropexie la ligamentul arcuat
ţă, având o rată de recidivă a RGE foarte crescută median combinată cu o cardioplastie.
(etapa de orientare anatomistă). Din acea perioadă
amintim pe cele mai cunoscute: procedeul Lortat- adaugă un procedeu de valvuloplastie completă
Jacob pe cale abdominală, procedeul Allison pe sau incompletă cu fornix gastric în jurul esofagului
cale toracică, gastropexiile la peretele anterior al abdominal (pentru a suplini funcţia SEI incompe-
abdomenului (Boerema, Nissen), gastropexii cu tent).
ligament rotund al ficatului (Narbona, Rampal) la Fundoplicaturile, realizând din fornixul gastric în
care practic s-a renunţat. jurul esofagului distal un manşon elastic, complet
Singura operaţie de asemenea concepţie care sau incomplet, înlătură sau diminua tendinţa SEI
dă rezultate bune dacă se asociază cu un pro- să se deschidă datorită distensiei gastrice, reuşind
cedeu de valvuloplastie este gastropexia la liga- totodată (când sunt corect executate sau situaţia
mentul arcuat median (procedeul Lucius Hill) combi- anatomică 6 permite) să menţină subdiafragmatic,
nată cu o cardioplastie (fig. 3). în abdomen, esofagul abdominal cu SEI expus
Prin acest procedeu Hill a obţinut creşterea presiunii pozitive abdominale.
presiunii SEI de la 10 la 30 mm col.Hg. Procedeul cel mai folosit este fundoplicatura
Dintre metodele chirurgicale moderne, de orien- Nissen (fig. 4) care realizează o înmanşonare a
tare anatomo-fiziologică, care după reducerea H-H, esofagului abdominal pe 360°, foarte indicat când
recalibrarea hiatusului esofagian cu 2-3 fire neresor- există o alterare a ambelor sisteme de competenţă,
babile înnodate retroesofagian (în general cu esofa- extrinsec şi intrinsec. Bombek, Nyhus şi Rossetti
gul abdominal intubat cu o sondă Faucher groasă), susţin că previne refluxul în aproape 100% din ca-

1385
174 - Tratat de chirurgie, voi. I
TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALĂ

drenaj nu sunt indicate decât dacă coexistă un


ulcer duodenal activ, având şi ele efectele nedorite
cunoscute.
în procedeul iniţial realizat de Nissen la Basel
în 1956, fundoplicatura completă se realiza după
ligatura vaselor craniale din epiploonul gastro-sple-
nic, artificiu la care Rossetti a renunţat (procedeul
Nissen-Rossetti).
După fundoplicatura Nissen s-au citat şi compli-
caţiile posibile, cum ar fi disfagia tranzitorie (mon-
taj prea strâns, valvă hipercompetentă), care se re-
mite spontan în 3-6 luni, în general. Alte compli-
caţii posibile sunt sindromul de distensie gazoasă
gastrică (gas-bloat syndrome, întâlnit mai ales
când este asociată o vagotomie tronculară), tele-
scoparea (când firele de fundoplicatura nu trec şi
prin grosimea peretelui anterior al esofagului abdo-
minal) sau desfacerea suturii cu recidiva RGE. Alte
dezagremente ale fundoplicaturii complete sunt ina-
bilitatea de a eructa şi imposibilitatea de a voma
(motiv pentru care unii autori realizează o fundo-
plicatura pe 270°).
Cu toate că fundoplicatura Nissen şi-a demon-
strat eficacitatea imediată şi în timp (indice de
rezultate bune în peste 90% din cazuri la 10 ani),
existenţa acestor complicaţii specifice l-a făcut pe
Bombeck să modifice operaţia prin scurtarea man-
şonului gastric circular la 2 cm, nefixat şi nu prea
strâns (esofagul fiind intubat cu o sondă 50 Fr),
procedeu numit „floppy Nissen", care a redus semni-
ficativ aceste complicaţii.
Operaţia Nissen se poate executa şi pe cale to-
racică (păstrând indicaţiile amintite), dar rămânerea
SEI intratoracică nu asigură aceeaşi funcţionalitate.
Pentru a evita complicaţiile operaţiei Nissen s-
au mai propus şi valvuloplastii incomplete, dintre
care cele mai cunoscute sunt cele pe 180° (hemi-
fundoplicatura anterioară Dor (fig. 5) şi hemifun-
doplicatura posterioară Toupet care desigur că sunt
scutite de o parte din complicaţiile operaţiei Nissen
(disfagia, gas bloat-syndrome), dar şi indicele de
esofagită recurentă este mai mare.
Din grupul de intervenţii antireflux pe cale to-
racică şste procedeul Belsey-Mark IV (fig. 6) care
Fig. 4 - Fundoplicatura Nissen pe cale abdominală. constă în recalibrarea hiatusului cu fixarea subdia-
fragmatică a cardiei şi fundoplicatura pe 240-270°
zuri cu un indice de esofagită recurentă sub 1%. cu porţiunea anterioară a fornixului cu câte două
Gavriliu adaugă acestui procedeu vagotomia troncu- rânduri de fire în „U"; totodată se crează un seg-
lară bilaterală (dacă există hiperaciditate) şi mio- ment intraabdominal esofagului, element esenţial
mectomia pilorică anterioară extramucoasă (ca ope- pentru asigurarea competenţei antireflux.
raţie de drenaj gastric după vagotomie). Majoritatea . Avantajele operaţiei Belsey-Mark IV sunt nume-
autorilor susţin astăzi că vagotomia şi operaţia de roase (14):

1386
Patologia chirurgicală a esofagului

- la pacienţii cu sclerodermie sau după mioto-


mie esofagiană pentru achalazie sau alte tulburări
de motilitate, bariera antireflux poate fi restaurată;
- hepatosplenomegalia poate fi un argument îrr
potriva unui procedeu pe cale abdominală;
- calea toracică poate fi un argument în plus îi,
caz de coexistenţă a unei patologii de perete to-
racic stâng, plămân, esofag sau abdomen superior.
Dezavantajele sunt reprezentate de durerea post-
operatorie mai intensă şi bine ilustrate de aforismul
lui Orringer: „este o operaţie uşor de făcut dar di-
ficil de făcut bine".
S-a mai propus şi operaţia Collis-Belsey (care
este o combinaţie a gastroplastiei Collis cu fundo-
Fig. 5 - Hemifundoplicatura anterioară Dor. plicatura Belsey). Rezultatele pe termen lung după
operaţia Belsey indică rezultate excelente în 85%
din cazuri şi recurenţa RGE la 10-15% din bolnavii
operaţi astfel.
La un moment dat a fost la mare vogă utili-
zarea protezei Angelschick (care este o proteză
siliconată, aşezată peste joncţiunea eso-gastrică),
dar complicaţiile redutabile (dislocarea protezei, ero-
ziunea şi migrarea în tubul digestiv) i-au redus din
indicaţii.
Chirurgia miniinvazivă (laparoscopică, dar şi to-
racoscopică) a devenit una din indicaţiile de elecţie
pentru rezolvarea H-H cu BRGE, de această teh-
nică putând beneficia mai ales marii obezi, oferind
o lumină şi un abord excelent asupra joncţiunii
eso-gastrice. Cu toate că nu este lipsită de riscuri
(perforaţii esofagiene sau gastrice în timpul disec-
ţiei, leziuni de trocar, pneumotorax, pneumomedia-
stin), ca şi de insuccese, recuperarea postopera-
torie este mult mai rapidă. Rămâne ca proba tim-
pului să valideze aceste tehnici.
Fig. 6 - Fundoplicatura Belsey-Mark IV pe cale toracică.

Chirurgia complicaţiilor H.H cu BRGE


- când este corect executată operaţia asigură o
barieră eficientă împotriva RGE în condiţiile în care A fost deja prezentată în capitolul consacrat
3/4 din pacienţi îşi păstrează o deglutiţie normală, BRGE. Amintim totuşi că în caz -de H-H asociată
precum şi posibilitatea de a eructa sau de a voma; cu BRGE complicată cu stenoză esofagiană se aso-
- calea toracică asigură un abord direct asupra ciază tratamentului dilatator cu bujii o intervenţie
esofagului distal, chiar în condiţiile unei chirurgii antireflux standard.
esofagiene antecedente; în esofagul scurt se utilizează intervenţii de „alun-
- abordul toracic la obezi este mai facil; gire" a sa cu tub gastric confecţionat printr-o sutură
- dacă reducerea în abdomen a esofagului dis- mecanică din stomac (gastroplastia tip Collis - fig.
tal este în tensiune, incizia poate fi prelungită de-a 7). La aceasta se poate asocia fundoplicatura Nissen
lungul arcului costal cu interpoziţie de colon stâng; (operaţia Collis - Nissen) sau Belsey-Mark IV (nu-
- operaţia Belsey-Mark IV este o componentă mită mai corect Pearson - 14).
esenţială a operaţiei Pearson pentru brahiesofag Boala de reflux gastroesofagian care însoţeşte
(numită incorect operaţia Collis-Belsey); în unele situaţii H-H de alunecare, reprezintă, de*

1387
TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALA

Fig. 8 - Antrectomie cu diversie duodenală totală pe ansă


în „Y".

reflux difuz (10) ca şi principalele sale efecte se-


cundare (11).
DDT al cărui principiu a fost enunţat încă din
1949 de către Wangensteen şi-a găsit aplicare mai
Fig. 7 - Gastroplastia Collis. întâi pentru refluxul postoperator şi în tratamentul
eşecurilor terapeutice ale tehnicilor hiatale. în Europa
fapt, o tulburare difuză de motricitate a tractului di- se recurge frecvent la DDT pentru tratamentul eso-
gestiv superior, cu etiopatogenie multifactorială (6), fagitelor grave, complicate cu stenoză şi esofag
constelaţia fiziopatologică putând fi diferită de la un Barrett (primare sau recurente după eşecurile pro-
bolnav la altul. Severitatea BRGE (natura şi gra- cedeelor antireflux). Vindecarea esofagitei cu cica-
vitatea complicaţiilor) nu depinde numai de exis- trizarea ulceraţiilor se obţine după 3 luni, pH-metric
tenţa în sine a fenomenului de reflux gastroeso- refluxul acid este controlabil la 92% dintre bolnavi
fagian, fiind vorba despre o tulburare a motricitatii (6).
întregului tract digestiv superior, cu fenomene care Ca avantaje DDT prezintă:
se produc distal de SEI şi care, în final, sacrifică - facilitate tehnică;
structura şi funcţia esofagiană. - morbiditate şi mortalitate reduse;
La o parte dintre bolnavi BRGE este datorată - suprimarea refluxului biliopancreatic;
expunerii prelungite a mucoasei esofagiene atât la - stabilitatea efectului terapeutic;
acţiunea secreţiei peptice, cât şi a celei bilio-pan- Dezavantajele DDT sunt:
creatice, pentru că deficitul funcţional aparţine în - persistenţa regurgitaţiei alimentare, cu riscul
egală măsură etajului gastric cât şi celui esofa- aspiraţiei nocturne;
gian. La aceste cazuri se poate vorbi despre un - necesitatea practicării vagotomiei şi a antrec-
fenomen de reflux difuz, duodenogastroesofagian, tomiei;
pe scurt duodenoesofagian (RDE). - sechelele motorii reprezentate de gastropareza
Prezenţa componentei biliopancreatice în reflu- postoperatorie sau dumping şi diaree. [Roux y stasis
xatul esofagian modifică fundamental concepţia asupra syndrome - (11)];
manierei de abordare chirurgicală, în special la bol- - potenţialul ulcerogenic.
navii cu leziuni esofagiene avansate. Există nume-
roase opinii care susţin că, în aceste condiţii, re-
Hernia •hiatală paraesofagiană (prin rostogolire,
stabilirea componentei cardiale prin tehnici hiatale
laterală sau prin derulare)
nu poate rezolva boala; unii preferă rezolvarea chi-
rurgicală indirectă a refluxului esofagian, prin vago- Reprezintă sub 5% din totalul H-H, în forma sa
tomie cu antrectomie şi diversie duodenală totală pură fiind o entitate rară. Chiar când se produce o
(DDT), mutând atacul chirurgical asupra refluxului migrare totală în torace a stomacului (upside-down
patologic cu un etaj mai jos, sub nivelul leziunii stomach) există un mecanism şi de alunecare în
funcţionale (fig. 8). Am avut ocazia să prezentăm majoritatea cazurilor (sunt deci mai mult H-H mixte).
efectele favorabile ale DDT în rezolvarea bolii se- Când H-H paraesofagiană este în formă pură
cundare de reflux (2), mai ales pentru cazurile cu simptomele şi complicaţiile rezultă din defectul

1388
Patologia chirurgicală a esofagului

anatomic şi nu din cel fiziologic datorat scăderii 2) efort de vărsătură fără eficienţă;
competenţei gastro-esofagiene. Ceea ce este ca- 3) imposibilitatea de a trece o sondă în stomac.
racteristic este prezenţa unui sac herniar volumi- Din punct de vedere radiologie se evidenţiază
nos, cu colet (care poate fi sediul strangulării her- un stomac format din două pungi suprapuse cu
niei). nivel de lichid.
Ca simptomatologie unele pot fi total asimpto- Principala complicaţie a volvulusului gastric din
matice (descoperire întâmplătoare radiologică) altele H-H paraesofagiană este strangularea gastrică,
pot fi revelate de dureri epigastrice posturale, tuse complicaţie foarte gravă, favorizată de plenitudinea
chintoasă, eructaţii. stomacului în prezenţa unui orificiu herniar mic.
Diagnosticul este subliniat de tranzitul baritat Această complicaţie gravă este revelată de semne
eso-gastric care evidenţiază stomacul herniat în toracice [dispnee, diminuarea murmurului vezicular,
torace, cu cardia în abdomen (fig. 9). zgomote anormale la baza toracelui şi semne
abdominale (dureri epigastrice intense, bolnavul nu
poate voma şi nu poate înghiţi)].
Examenul radiologie toraco-abdominal simplu evi-
denţiază două niveluri hidro-aerice, dintre care unul
supradiafragmatic, retrocardiac, celălalt subfrenic.
Cea mai gravă complicaţie este necroza cu per-
foraţie a stomacului strangulat (de aceea mortali-
tatea operatorie atinge 50%).
Dacă se reuşeşte trecerea unei sonde naso-gas-
trice şi să se golească conţinutul gastric interven-
ţia poate fi temporizată (de preferat).

Tratament
Metodele clasice pentru cura chirurgicală a H-H
pure diferă de cea prin alunecare. H-H paraesofa-
giene (mai ales cele voluminoase) au indicaţie ope-
ratorie, putând ca în evoluţia lor să apară compli-
caţii grave, în cele necomplicate obiectivul major
este restabilirea anatomiei normale a regiunii. Prin-
Fig. 9 - Tranzit baritat eso-gastric: H-H paraesofagiană volu-
tr-o celiotomie mediană stomacul se reduce în
minoasă, fixă. abdomen, se excizează sacul peritoneal iar inelul
hiatal lărgit este îngustat suturând pilierii anterior
de esofag după tehnica lui Hill şi Tobias.
Complicaţii De fapt, analiza rezultatelor arată că problema
este mai complexă, simpla refacere anatomică pu-
- Hemoragiile oculte cu anemie secundară sunt tând fi urmată de refacerea herniei, cu volvulus
cele mai frecvente (până la 55% după Edwards). gastric organoaxial şi cu apariţia tardivă a RGE.
- Ulcerul stomacului herniat (mai frecvent este De aceea s-a propus adiţionarea unui procedeu anti-
ulcerul de „colet"; poate la rândul său să se com- reflux (de fapt şi H-H paraesofagiene pure sunt
plice cu hemoragie sau perforaţie în diafragmă, foarte rare).
pleură, plămân, cu apariţia unei fistule gastro-pulmo- în cazurile când sunt prezente complicaţii cu
nare sau gastro-pleurale). risc vital (strangulare, perforaţie) este de preferat
- Volvulusul gastric este apanajul exclusiv al H- toracotomia postero-laterală stângă în spaţiul VII-
H paraesofagiene mari, în care cea mai mare parte VIII care permite o bună evaluare a leziunilor lo-
sau tot stomacul locuieşte într-un sac peritoneal cale. Dacă stomacul nu este necrozat sau perforat
înapoia cordului. se reduce în cavitatea abdominală, se excizează
Volvulusul gastric complet este evidenţiat clinic sacul peritoneal şi se repară defectul hiatal.
de triada Borchard-Lenormant: Prezenţa necrozei sau perforaţiei implică rezecţii
1) durere epigastrică intensă; polare superioare până în ţesut normal, cu instala-

1389
TRATAT DE PATOLOGIE CHIRURGICALA

rea unui drenaj pleural aspirativ şi a altuia sub- 9. Kettlewell M.J.W. - Benign disease and hiatus hernia in
Oxford Textbook of Surgery, voi. 1, Sections 1-29, New
frenic, cu păstrarea unei sonde nazogastrice intro-
York, Oxford, Tokyo, Oxford University Press, 1994 (sub red.
duse peroperator. Peter J.Morris, Ronald A. Malt), p. 873-879.
10. Mateş i.N. - Patologia refluxului digestiv înalt postoperator,
Teză de doctorat, UMF „Carol Davila", Bucureşti, 1997.
11. Mateş I.N., Constantinoiu S., Daniela Dinu - Deficite ale
BIBLIOGRAFIE motricitatii montajului gastrojejunal pe ansa Roux după tra-
tamentul chirurgical al bolii de reflux (Sindromul de stază
1. Allison P.R. - Hiatus hernia: a 20-year retrospective survey. Roux), Chirurgia, Bucureşti, voi. 92, nr. 3, 1997, p. 187-198.
Ann. Surg., 1973, 178, p. 273-285. 12. Nyhus L.M., Baker R.J. - Mastery of Surgery, Ed. Little,
2. Constantinoiu S. - Gastrita şi esofagita de reflux postope- Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992, voi. I,
rator, Ed. Daniel T., Bucureşti, 1995. p. 420-440.
3. Constantinoiu S., Mateş I.N., Peţa D., Mocanu A.R., Chim 13. Oancea T. - Aspecte ale chirurgiei de graniţă toracoabdo-
FL., Bârlă Rodica, Predescu D., Dinu Daniela - Diversie minală, Ed. Militară, Bucureşti, 1983, p. 62-90.
duodenală totală în hernia hiatală cu reflux duodeno-esofa- 14. Pearson F.G., Hiebert CA., Deslaurier J., Mc Kneally M.F.,
gian patologic (rezultate preliminare), Chirurgia, Bucureşti, Ginsberg R.J., Urschel JR.H.C. - Esophageal Surgery -
voi. 93, nr. 5, 1998, p. 299-315. Ed. Churchill Livingstone Inc., New-York, Edinburgh, London,
4. Cordlano C, Nardi G. (sub red.) - Surgery of the Oeso- Melbourne, Tokio, 1995, p. 209-388.
phagus, Ed. Churchill Livingstone, 1989. 15. Pernicelli T., Gayet B., Fekete F. - Total duodenal diversion
5. Cordiano C, Domini R., Lanzara A., Latteri S., Mattioli in the treatment of complicated peptic oesophagitis, Br. J.
F.P., Ribota G., Than A., Vechioni R. - Tratato di tecnica Surg., 1988, 75, p. 1 108-1 111.
chirurgica, Chirurgia de//' esofago e de//' ipo-faringe, Terapia 16. Petes J.H., DeMeester T.R. - Esophagus and Diaphragmatic
delle affezioni benigne tecniche generale, voi. V/1, Pricin Hernia, în Schwartz S.E., Shires G.T., Spencer F.C., Princi-
Editore Padova, 1982. ples of Surgery, Ed. Mc Graw-Hill, Inc., 1994, p. 1 043-1122.
6. Dodds W.J., Hogan W.J., Helm J.F., Deuf J. - Pathoge- 17. Sleisenger M.H., Fordtran J.S. - Gastrointestinal Disease,
nesis of reflux esophagitis, Gastroenterology, 1981, 81, p. 376-382. voi. I, Fourth Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia,
7. Ellis F.H., Glbb S.P. - Vagotomy, antrectomy and Roux - London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, 1989, p. 541-656.
en- y diversion for complex reoperative gastroesophageal 18. Skinner D.B., Blsey R.H.R. - Management of Esophageal
disease, Ann. Surg., 1994, 220, p. 536-543. Disease, W.B. Sannders, Philadelphia, 1988.
8. Gavriliu D. - Bolile esofagului, Universitatea Ecologică, Bu- 19. Viard H. - Le traitement chirurgical du reflux gastroesopha-
cureşti, 1994. gien, passă, present et avenir, Lyon Chir, 1995, 91, 2, p. 90-92.

1390

S-ar putea să vă placă și