Sunteți pe pagina 1din 13

POLUAREA SOLULUI CU

PESTICIDE

CMAM
MASTERAND: DÓSA DANIEL
• În ţara noastră protecţia mediului
înconjurător constituie o problemă de
interes naţional în scopul păstrării
echilibrului ecologic, menţinerii şi
îmbunatăţirii calităţii factorilor naturali,
asigurării unor condiţii de viaţă şi de
muncă tot mai bune generaţiilor actuale
şi viitoare.
POLUAREA SOLULUI CU PESTICIDE
 Pesticidele, odată ajunse în sol, pe lângă acţiunea lor
asupra bolilor, dăunătorilor, buruienilor, îşi extind
acţiunea şi asupra microorganismelor, astfel că apar
modificări cantitative şi calitative atât în structura
populaţiei edafice, cât şi în activităţile fiziologice.
Importanţa cunoaşterii acestor modificări este susţinută
atât de cerinţele unei agriculturi ştiinţifice, cât şi de cele
ale protecţie ecosistemelor edafice.
POLUAREA SOLULUI CU PESTICIDE
 În procesul de combatere, pesticidele parcurg diferite căi
în ecosisteme. Un loc particular îl ocupă pesticidele cu
persistenţă mare, greu biodegradabile, îndeosebi cele
organo-clorurate. În cazul erbicidelor, fracţia utilă este de 5-
40%. De fapt, această cantitate extrem de mare, nefolosită,
din punct de vedere al combaterii, creează toate problemele
ecologice cunoscute, de unde necesitatea de a asigura o
agro-disponibilitate cât mai mare a pesticidelor.
CLASIFICAREA PESTICIDELOR ŞI FORMA DE
APLICARE
 În funcţie de destinaţia pesticidelor, acestea se
pot împărţi în următoarele grupe:

 ZOOCIDE
 FUNGICIDE ŞI FUNGISTATICE
 ERBICIDE
 REGULATORI DE CREŞTERE
 REPELENTE
 ATRACTANTE
INSECTICIDE mijloace de combatere a insectelor

RODENTICIDE mijloace de combatere a rozătoarelor

MOLUSCOCIDE mijloace de combatere a moluştelor


ZOOCIDE

NEMATOZIDE mijloace de combatere a nematozilor

LARVICIDE mijloace de combatere a larvelor

AFICIDE mijloace de combatere a afidelor

ACARIDIDE mijloace de combatere a acarienilor

OVICIDE mijloace de distrugere a ouălor de insecte


şi acarieni
1) În funcţie de ce urmează a fi 2) După structură chimică: 3) După gradul de toxicitate:
combătut:
• erbicide - folosite în • pesticide organoclorurate • grupa I - extrem de toxice
combaterea buruienilor
• fungicide - folosite în • pesticide organofosforice • grupa ÎI - puternic toxice
combaterea ciupercilor
• insecticide - folosite în • pesticide organocarbamice • grupa III - moderat toxice
combaterea insectelor
• acaricide - folosite în • pesticide nitrofenolice • grupa IV - toxicitate redusă.
combaterea acarienilor
• moluscocide - folosite în
combaterea melcilor
• rodenticide - folosite în
combaterea rozătoarelor
• nematocide - folosite în
combaterea viermilor
CARACTERISTICILE PESTICIDELOR
 Pesticidele, în general, sunt compuşi organici cu
greutate moleculară mică şi solubilitate diferită în
apă. Caracterul chimic, forma şi configuraţia
moleculară, aciditatea sau bazicitatea lor,
solubilitatea în apă, polaritatea moleculei,
mărimea şi polarizabilitatea moleculei, toate
aceste proprietăţi, singure sau împreună,
influenţează procesele de adsorbţie-desorbţie pe
coloizii solului.
COMPOSTAREA PESTICIDELOR ÎN SOL
 1.Adsorbţia prin forţe van der Waals
 2.Adsorbţia prin legătură hidrofobă
 3.Adsorbţia prin legătură de hidrogen
 4.Adsorbţia în transfer de sarcină
 5.Adsorbţia prin schimb ionic
 6.Adsorbţia prin formarea de legături de
coordonaţii prin schimb de liganzi
DEGRADAREA PESTICIDELOR ÎN SOL
 Degradarea abiotică
 În sol, pesticidele suferă transformări chimice
în urma reacţiilor cu compuşi organo-minerali
ai solului. Proprietăţile fizice şi chimice ale
solului sunt factorii cei mai importanţi care
influenţează transformarea pesticidelor în sol.
 Degradarea biotică
 Numeroase lucrări subliniază rolul
microorganismelor din sol în descompunerea
pesticidelor, precum şi faptul că sunt puţine
substanţe active care să nu fie degradate pe
cale biologică.
DEPOLUAREA SOLULUI DE REZIDUURI CU
PESTICIDE
 Produsele Difenamid, Dicamba şi Ambien sunt
degradate în sol dacă se administrează un
anumit mediu de cultură microbian.
 Procedeele de depoluare mai rapidă sunt
cele pe bază de administrare în sol de
adjuvanţi, produse care reţin sau degradează
pesticidele.
 Alte măsuri de depoluare a solului se sprijină
pe capacitatea porumbului, sorgului, trestiei
de zahăr, ca şi a unor buruieni, de a dfepolua
solul de reziduuri de Atrazină prin absorbţie şi
degradare metabolică.
CONCLUZII
 Ideal ar fi ca pesticidele folosite să se epuizeze
odată cu realizarea scopului realizat. Dar alături
incontestabilele avantaje ale pesticidelor, acestea
prezintă şi o serie de dezavantaje. Fiind toxice
pentru o formă de viaţă, pesticidele reprezintă un
risc de nocivitate pentru om, animale domestice,
vânat, păsări, microfloră.
 Cu toate acestea, dacă dorim într-adevăr să
reducem riscul pe care îl prezintă diversitatea
crescândă de produse chimice de sinteză
eliberate în mediu, trebuie să regândim unele din
noţiunile de bază referitoare la dezvoltare
industrială.
 VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE!