Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

CATEDRA KINETOTERAPIE

BEJENARI ION

DEVIERILE DE ATITUDINE ŞI A BOLII SCOLIOTICE LA ELEVI

TEZĂ DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific: SERGHEI RACU


doctor, conferenţiar universitar

Chișinău 2019
Actualitatea temei
 La etapa actuală problema activităţii motrice devine din ce în ce mai importantă.
 Studiul privind rezultatele progresului tehnico-ştiinţific a relevat un şir de
consecinţe, printre care, deosebit de importantă, este hipokinezia. Reacţia
organismului în creştere la un anumit tip de regim motric este diferită: de la o stare
esenţial dereglată a funcţionalităţii şi sănătăţii organismului copilului în cazul unui
regim redus de activitate motrică, până la o dezvoltare superioară a funcţiilor şi
sistemelor organismului în cazul unei organizări corecte şi sistematice în regim de
antrenament cu efort fizic constant.
 Pentru corectarea consecinţelor hipokineziei este necesar a stabili corect regimul de
activitate fizică. La şcoală sunt înscrişi elevi cu grad de dezvoltare fizică diferită şi
capacităţi funcţionale diverse. în această categorie se înscriu copiii ce au
predispoziţie spre scolioză (stări prescoliotice) sau care suferă de scolioză, talpă
plată, obezitate şi alte îmbolnăviri somatice. În prezent, din diferite motive, şcolile
nu dispun de grupe medicale speciale, de aceea depistarea elevilor cu o dezvoltare
fizică minimă în clase constituie o problemă importantă.
 Ținând cont de cele expuse, trebuie reţinut faptul că toţi elevii cu abateri de atitudine
trebuie să practice gimnastica medicală, să ia consultaţii pentru lecţiile individuale şi
să se afle, în mod obligatoriu, sub supravegherea medicului.
Pornind de la cele estimate, scopul prezentei lucrări
constă în:
1. Însuşirea stării de creştere şi de dezvoltare a elevilor a patru clase de-a V-
ea din mun. Chişinău a şcolii medii nr. 59 deoarece, elevii sunt
prepubertari - perioadă de creştere activă a organismului şi de dezvoltare
a capacităţilor lui funcţionale. În perioada dată creşterea parametrilor
taliei predomină asupra formării muşchilor transversali, ceea ce, la rândul
său, predispune spre deformarea atitudinii şi, respectiv spre scolioză.
2. Relevarea frecvenţei abaterilor de la normă a atitudinii şi a scoliozei
printre aceşti elevi, folosind metodule accesibile, stăpânite de profesorii
de educaţie fizică.
3. Îndeplinirea activităţilor profilactice şi asanative cu elevii claselor a V-a,
folosind în acest scop metodele accesibile:
a) Cultura fizică medicală;
b) Degrevarea parţială a coloanei vertebrale;
c) Relaxarea postizometrică;
d) Înotul asanativ în stil bras;
e) Masajul diferențiat după Bogrov-Reizman.
Ipoteza
 Activitatea de profilaxie în şcoală cu elevii claselor a V-a
trebuie să asigure instruirea elevilor privind problema
despre starea sănătăţii şi să-i atragă în munca individuală
de proprie asanare.
Obiectul
 cercetărilor noastre a servit grupa de elevi din clasa V, în
număr de 96 persoane, dintre care 56 au fost atestaţi cu
abateri în dezvoltarea fizică.
Subiectul
 Activitatea profilactică de asanare a elevilor prin utilizarea
mijloacelor şi metodelor Gimnasticii medicale şi
masajului.
Valoarea științifico-practică
 Constă în noua tratare a problemelor de profilaxie a
dereglărilor de atitudine şi scolioză. Cercetarea problemei date
a permis concentrarea la nivel de programă a celor mai eficace
metode de tratare a scoliozei, diversitatea popularizării şi
utilizarea pe scară largă a acesteia în scopul tratării şi
profilaxiei scoliozei.
 Printre metodele cele mai răspândite de tratare a scoliozei un
loc important revine tratamentului tradiţional. Unele şi aceleaşi
mijloace de tratament pot fi utilizate în diverse situaţii, însă
direcţionalitatea lor în complex este diferită (Чаклин В.Д.
Абальмасова E.A., 1973; Путилова A.A., 1977 etc.). Cultura
fizică asanativă ocupă un ioc important în sistemul de
reabilitare a elevilor bolnavi de scolioză (Путилова A.A.,
1977).
Obiectivele de referinţă ale prezentei lucrări sunt
 Fortificarea musculaturii taliei în întregime şi, în
particular, a muşchilor ce menţin coloana vertebrală,
muşchii abdominali ai extremităţilor inferioare, muşchii ce
participă la actul respirator;
 Formarea deprinderilor de menţinere corectă a taliei,
educarea abilităţilor statico-dinamice de bază, asimilarea
mişcărilor expresive şi armonioase;
 Corectarea deformării coloanei vertebrale, înlăturarea
defectelor de atitudine.
În procesul îndeplinirii lucrării de faţă am soluţionat
următoarele sarcini:
1. Determinarea posibilităţilor de utilizare a metodelor
complexe de tratare în condiţiile instruirii copiilor în
şcolile medii de cultură generală.
2. Studierea dinamicii indicilor fiziologici a elevilor cu
dereglări de atitudine şi forme incipiente de scolioză.
3. Elaborarea programei kinezioterapeutice pentru tratarea
copiilor cu astfel de maladii.
Organizarea cercetărilor
 Cercetările au fost realizate în lunile septembrie-octombrie, în
timpul desfăşurării controlului medical efectuat în şcoală şi
completării grupelor medicale. La 56 dintre elevi au fost
depistate diferite forme de deviere a atitudinii şi scolioză. La 31
copii a fost observată atitudine asimetrică, unde omoplatul
drept este mai ridicat decât cel stâng; la 12 copii - atitudine
asimetrică, unde omoplatul stâng este mai ridicat decât cel
drept; la 9 elevi - dereglări ale atitudinii în planul sagital, la 4
copii - scolioză.
 În grupă au fost incluşi copii cu indici corespunzători;
dereglarea atitudinii, formele iniţiale de scolioză. Lecţiile au
durat din noiembrie 2018 până în martie 2019 şi au fost
împărţite în două etape: de pregătire şi de bază.
 Scopul primei etape constă în formarea unui climat psihologic
adecvat pentru a participa la tratament.
 În această perioadă s-au desfăşurat activităţi explicative cu
copii, li s-a adus la cunoştinţă informaţii referitoare la
elementele atitudinii corecte.
 Durata perioadei a fost de patru săptămâni.
 În perioada de bază, se desfăşoară activităţi asanative de
fortificare generală.

 Perioada de bază include:


1. Practicarea sistematică a gimnasticii igienice la domiciliu;
2. Lecţiile de educaţie fizică în şcoală;
3. Lecţiile de gimnastică medicală şi masaj;
4. Formarea atitudinii corecte şi poziţia de lucru;
5. Extensia parţială a coloanei vertebrale;
6. Masajul diferenţiat al muşchilor;
7. Relaxarea postizometrică.
Constatări finale
 Datele autorilor de specialitate privind devierile coloanei vertebrale
la copii sunt foarte contradictorii: unele sunt foarte diminuate (0,5%),
iar altele - exagerate (70%). Conform datelor Biroului de Statistică
Medicală de pe lângă Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al
Republicii Moldova, numărul copiilor, cu devieri ale coloanei
vertebrale şi cu scolioză diferă de la o regiune la alta: de la 0,4 până
la 29,7 %.
 La cei 56 de copii de 10-15 ani supuşi experimentului nostru au fost
observate îmbunătăţiri ale stării sănătăţii. Rezultatele experienţelor
au creat posibilitatea efectuării unui tratament conservativ a scoliozei
de gradul I şi II. Considerăm că reabilitarea este posibilă în condiţiile
frecventării şcolii de cultură generală.
 Rezultatele cercetărilor noastre au demonstrat că putem obţine un
rezultat pozitiv doar în cadrul unei utilizări complexe (concepţie
exprimată şi de Putilova A.A., 1977). Datele noastre despre funcţiile
respiraţiei externe la copii cu formă incipientă de scolioză corespund
cu datele cercetătoarei Şuvcinschi V.V. (1977).
Constatări finale
 Sub influenţa tratamentului conservativ complex cu utilizarea
gimnasticii medicale, funcţia respiraţiei externe scade, excursia
toracică se măreşte, mai mult decât atât, se îmbunătăţesc indicii
dezvoltării fizice şi a atitudinii corecte, inclusiv corsetul muscular al
coloanei vertebrale. Concluziile noastre sunt confirmate de autorii
Cuslic M.I. (1958), Nichiforov N. (1959), Leandres Z.A. şi coautorii
(1953), care, de asemenea, au obţinut rezultate pozitive în timpul
tratamentului conservativ al scoliozei de gradele I şi II cu
manifestarea componenţilor funcţionali.
 La sfârşitul tratamentului la copii s-a observat micşorarea unghiului
de deviere a coloanei vertebrale şi mărirea lungimii arcului coloanei
vertebrale, precum şi micşorarea înălţimii devierii. Cercetările
antropometrice au dovedit că, la toţi copiii, s-a stabilizat creşterea
corpului (comparativ cu creşterea diametrului transversal muscular).
Copiii au continuat tratamentul conservativ, toţi păstrând tendinţe de
scădere a gradului de deviere a coloanei vertebrale.
Mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și