Sunteți pe pagina 1din 6

1

LIZOSOMUL

Defini]ia
Lizosomul reprezint@ organitul delimitat de endomembran@, structurat sub forma
unor vizicule/vacuole de diametre variabile, cu rol in digestia celular@. Domeniul
dimensional este ^ntre 0,2 }i 0,8 m. Etimologic, numele provine din termenii grece}ti:
lisis - a liza }i soma corp; a}adar lizosom ^nseamn@ corp litic. Filogenetic, originea sa se
afl@ ^n vacuolele protozoarelor (Amoeba).
Lizosomii sunt organitele digestiei intracelulare descoperite }i denumite de Christian
de Duve ^n 1955; mai t$rziu, ^n acela}i an, Alex Novikoff a identificat organitul prin
microscopie electronic@. Se g@sesc n num@r foarte mare n hepatocite }i macrofage.

Structura }i ultrastructura
La microscopul optic lizosomii pot fi identifica]i prin reactia citochimic@ specific@
fosfatazelor acide (metoda Gmri), bazat@ pe reac]ia de eliberare a grup@rii fosfat de pe
-glicerofosfat, care este precipitat@ de ionii de plumb prezen]i ^n mediul de reac]ie.
Dup@ spalarea preparatului, ^ntruc$t fosfatul de plumb este incolor, ^ntr-o a doua etap@
este transformat ^n sulfur@ de plumb, neagr@, prin ad@ugarea de sulfur@ de amoniu ^n
mediu. Prin dezvoltarea tehnicilor microscopice, lizosomii pot fi identifica]i ^n
fluorescen]@, pe celule vii, prin trasori a c@ror fluorescen]@ este dependent@ de pH. %n
felul acesta s-a observat c@ intracelular exist@ vezicule al c@ror pH variaz@ ^ntre 6
(considerate a apar]ine sistemului endosomal) }i 5 (pH-ul optim din lizosomi).
Eviden]ierea lizosomilor la microscopul electronic are la baz@ aceia}i reac]ie pentru
fosfatazele acide, dar nu mai necesit@ ajungerea la sulfura de plumb, ^ntruc$t
electronoopacitatea structurii este asigurat@ de plumbul precipitat, indiferent sub ce form@
chimic@ se g@se}te. Se eviden]iaz@ astfel c@ organitul este delimitat de o endomembran@
cu aspect trilaminat }i prezint@ at$t eterogenitate dimensional@, c@t }i de aspect al
electronoopacit@]ii lumenului. Aceast@ eterogenitate dimensional@ }i de con]inut se
datoreaz@ heterogenit@]ii materialului endocitat de celul@ ^n vederea degrad@rii.
Eterogenitatea dimensional@ }i de con]inut a lizosomilor a stat la baza unei prime
clasific@ri a acestor organite ^n (i) lizosomi primari, (ii) lizosomi secundari. Lizosomii
primari sunt vezicule mici, omogene ca dimensiuni (~ 50 nm), reprezent$nd pachete
compacte de enzime lizosomale, imediat dup@ desprinderea din re]eaua trans-Golgi, ^nainte
de a apuca s@ fuzioneze cu structuri veziculare ce con]in matereialul de digerat.
Lizosomii secundari sunt cei ^n care procesele de digestie sunt ^n desf@}urare, se
caracterizeaz@ prin eteriogenitate }i apar ca urmare a fuzion@rii lizosomilor primari cu
endosomi, sau al]i lizosomi secundari, c@rora le sporesc necesarul de enzime.
Dezvoltarea cunoa}terii asupra acestor organite a condus }i la o alt@ clasificare: (i)
lizosomi conven]ionali (cei aminti]i p$n@ acum ^n discu]ia noastr@) }i (ii) lizosomi
secretori (despre care vom vorbi ceva mai jos ^n cursul acestei teme).

Func]iile lizosomului
Pentru o mai u}oar@ ^n]elegere a func]ion@rii lizosomilor, consider util s@ plec@m de
la biogeneza organitului. Procesul de biogenez@ lizosomal@ const@ ^n biosinteza proteinelor
lizosomale (enzime, proteine membranare lizosomale) care implic@ mai ^nt$i activitatea
RE, apoi pe cea a aparatului Golgi pentru maturarea, sortarea }i direc]ionarea spre
lizosomi a bagajului molecular specific.
2
Dou@ sunt aspectele mai bine cunoscute asupra biogenezei lizosomilor }i,
prezent@ndu-le pe acestea, ne vom face o imagine clar@ asupra realit@]ii biologice legate
de acest proces: (i) marcarea enzimelor lizosomale }i (ii) sortarea, segregarea moleculelor
}i vezicularea lizosomilor primari. Ambele fenomene se petrec la nivelul aparatului Golgi.
Marcarea enzimelor lizosomale presupune formarea unei etichete (manozo-6-fosfat,
prescurtat M6P) }i este un proces ce con]ine cel pu]in dou@ etape. %n prima etap@, care
are loc la nivelul re]elei cis-Golgi, proteinele care sunt destinate a sf$r}i ca enzime
lizosomale }i care poart@ obligatoriu structuri oligozaharidice N-glicozidice sunt
complexate de enzima N-acetil-glucozaminil-fosfotransferaz@. Aceasta modific@ cel pu]in
una dintre manoze la hidroxilul carbonului 6 prin transferarea unei N-acetil-glucozamine
^mpreun@ cu un fosfat, de pe substratul N-acetil-glucozaminil-difosfo-uridin@. Se formeaz@,
^n acest fel, un precursor al etichetei finale M6P, care este c@p@cit@ cu molecula de N-
acetil-glucozamin@. Specificitatea interac]iunii dintre viitoarea enzim@ lizosomal@ }i N-
acetil-glucozaminil-fosfotransferaz@ este asigurat@ de un semnal conforma]ional pe care ^l
structureaz@ to]i precursorii de enzime lizosomale. Semnalul conforma]ional reprezint@ o
sum@ de segmente din secven]a primar@ a unei proteine, care ^n structurarea cuaternar@ a
acesteia se dispun al@turi, form$nd domeniul de interac]iune cu partenerul. Aceste tipuri
de semnale sunt afectate, pierz$ndu-}i func]ia, atunci c$nd structura cuaternar@ a proteinei
este denaturant@. Dup@ transferul structurii fosfo-glucidice, complexul precursor de enzim@
lizosomal@/N-acetil-glucozaminil-fosfotransferaz@ se disociaz@. Unde are loc etapa a doua
a form@rii etichetei (eliminarea N-acetil-glucozaminei), adic@ prelucrarea ulterioar@ a
etichetei la forma ei final@, ca }i prelucr@rile pe care enzimele lizosomale le sufer@
pentru a deveni func]ionale sunt aspecte aflate deocamdat@ ^n studiu. Cert este ^ns@ faptul
c@ ^n re]eaua trans-Golgi capacul de N-acetil-glucozamin@ nu mai mascheaz@ eticheta
M6P, care devine func]ional@ }i este folosit@ ^n procesele de sortare, segregare }i
producere a lizosomilor primari. Dovedirea importan]ei M6P ^n biogeneza lizosomilor s-a
f@cut prin folosirea culturilor de celule ce prezentau boala incluziilor celulare (I-cell
disease; I de la Inclusions). Aceste celule prezentau un defect structural necunoscut,
prin care enzimele ^n loc s@ fie direc]ionate la lizosomi, ajungeau s@ fie exocitate. S-a
constatat c@ aceste cellule, crescute ^n mediu suplimentat cu enzime lizosomale din celule
normale, ^}i rec@p@tau func]ia lizosomal@. Analiz$ndu-se diferen]ele din structura chimic@
a celor dou@ tipuri de enzime s-a constatat c@ singura diferen]@ consta ^n prezen]a de
manoze fosforilate la hidroxilul 6 ^n enzimele celulelor normale.
Sortarea are la baz@ interac]iunea M6P cu un receptor specific transmembranar
(receptorul la M6P). Acesta din urm@ este, la r$ndul s@u, folosit pentru segregarea }i
aglomerarea componentelor lizosomale la nivelul unor structuri cu ^nveli} de clatrin@
din re]eaua trans-Golgi. Acestea evagineaz@ din structurile trans-golgiene }i se desprind,
pierz$ndu-}i instantaneu ^nveli}ul }i devenind ceea ce numim lizosomi primari.
Specificitatea activit@]ii clatrinei la acest nivel, prin compara]ie cu }i pentru diferen]iere
de activitatea sa din procesele de endocitoz@ mediat@ de receptori, este dat@ de tipul de
proteine accesorii (adaptine) implicate: ^n endocitoza mediat@ de receptori opereaz@
adaptinele AP1 (AP de la Adaptor Protein) }i AP2, pe c$nd ^n biogeneza lizosomilor
opereaz@ AP3.
%n etapa urm@toare lizosomii primari fuzioneaz@ fie cu endosomi t$rzii, produc$nd
lizosomi secundari, fie cu lizosomi secundari preexisten]i, pentru a le spori bagajul de
enzime cu componente proaspete. Biogeneza lizosomilor se sf$r}e}te cu procesele de
reciclare a componentelor membranare implicate ^n sortare, segregare, veziculare }i
transport direc]ionat al lizosomilor primari.
3
Pentru a ^ncheia dizerta]ia referitoare la biogeneza lizosomilor, punct@m, odat@ ^n
plus, faptul c@, la nivelul re]elei trans-Golgi, enzimele lizosomale se prezint@ ^n stare
func]ional@, gata maturate. Acesta este motivul pentru care aici se poate eviden]ia o
reac]ie citochimic@ pentru fosfataza acid@ (o enzim@ lizosomal@).
A}adar, formarea lizosomilor conven]ionali reprezint@ o convergen]@ ntre calea
secretorie }i endocitoz@. Func]ia lor este asigurat@ at$t de bagajul molecular din lumen
(enzime hidrolitice), c$t }i de caracteristicile membranei prin prezen]a pompelor protonice,
care realizeaz@ pH-ul acid, optim activit@]ii enzimatice luminale.
Enzime hidrolitice (peste 50 de tipuri) sunt implicate ^n degradarea tuturor
tipurilor de molecule complexe }i polimeri biologici: pentru proteine - proteaze, pentru
lipide - lipaze, pentru carbohidra]i - glicozidaze }i pentru acizi nucleici nucleaze;
al@turi de acestea exist@ }i enzime menite a ndep@rta de pe molecule anumite grup@ri
func]ionale (de exemplu fosfataze, sulfataze).
Principal@ caracteristic@ func]ional@, pH-ul acid din lumen, este asigurat de o
pomp@ protonic@ membranar@ (a}adar consumatoare de ATP) care schimb@ Na
+
cu H
+

asigurnd astfel un mediu optim pentru ac]iunea hidrolazelor pH 5 (pH-ul citosolic este
7,2).
De men]ionat c@ membrana lizosomilor se caracterizeaz@ prin prezen]a unor
componente deosebite prin rezisten]a la ac]iunea hidrolazelor. Proteinele membranare au
greut@]i moleculare variate (ntre 20 }i 150 kD), mai importante fiind 2 proteine
integrale, unipas, tip I: lgp A }i lgp B (100 120 kD), cu cea mai mare parte a
lan]ului polipeptidic orientat c@tre lumen (ectodomeniu abundent) }i extensiv glicozilat (cu
ct este mai mare procentul de carbohidra]i al unei proteine, cu att este mai greu
degradabil@). De aceea, cele mai multe proteine lizosomale membranare implicate n
asigurarea func]iei organitului (transportul moleculelor digerate n citosol) sunt nalt
glicozilate. Reamintim c@ glicozil@rile ^ncep ^n RE (ini]ierea structurilor N-glicozidice) }i
se definitiveaz@ ^n aparatul Golgi. Aici se realizeaz@ glicozil@rile finale ale structurilor N-
glicozidice }i se formeaz@ integral structurile O-glicozidice.

Note neprelucrate
Studii recente sugereaz@ existen]a a 2 tipuri de lizosomi: secretori }i conven]ionali.
Lizosomii secretori sunt g@si]i, de}i nu singuri, n diferite celule ale sistemului
imun derivate din linia hematopoietic@, ex. Limfocitele T
Lizosomii secretori sunt o combina]ie ntre lizosomii conven]ionali }i granulele
secretorii. Ei difer@ de lizosomii conven]ionali deoarece con]in produsul de secre]ie
specific tipului celular n care se afl@. Spre exemplu limfocitele T con]in produ}i de
secre]ie cum ar fi perforina }i granzimele care atac@ att celulele tumorale ct }i celulele
infectate viral. Lizosomii secretori con]in }i hidrolaze, proteine membranare, }i au acelea}i
facilit@]i n men]inerea pH-ului ca }i lizosomii conven]ionali. n acest mediu acid,
produ}ii de secre]ie sunt men]inu]i ntr-o form@ inactiv@.
Lizosomii secretori maturi se deplaseaz@ pn@ n vecin@tatea membranei plasmatice unde
r@mn n stare sta]ionar@ (stand by) cu secre]iile preg@tite }i gata de atac. Cnd
limfocitul T este perfect orientat c@tre celula ]int@ secre]iile sunt eliberate, iar factorii de
mediu, modificarile chimice locale, inclusiv cele de pH le activeaz@ nainte ca acestea s@
ac]ioneze. Totul se face cu o mare precizie n ceea ce prive}te loca]ia }i timpul, pentru
a avea un efect maxim asupra ]intei }i minim asupra celulelor nconjur@toare
nepatologice.

4
Lizosomii conven]ionali

Sosiri, ntlniri, "kiss and run", fuziuni }i modele de maturare.

Sosiri }i ntlniri
Lizosomii sunt considera]i ca organite refolosibile. Componentele lizozomale sunt
produse n reticulul endoplasmic, modificate n aparatul Golgi }i transporatate c@tre
lizosomi sub form@ de vezicule sigilate. Modific@rile din aparatul Golgi includ marcarea
destina]iei la nivel molecular penru a fi siguri c@ veziculele ajung la lizozomi }i nu la
membrana plasmatic@ sau n alt@ parte. Materialele cu care intr@ n contact lizosomii
necesit@ procese de dezasamblare }i reciclare provenind din 3 surse: 2 extracelulare }i 1
intracelular@.
Sursele extracelulare. Includ procesele de endocitoz@, inclusiv pinocitoza, prin care
sunt introduse lichide }i mici particule datorit form@rii unor invagin@ri membranare
(acoperite de proteine de ^nveli} clatrin@, caveolin@). Acestea vor forma ^n final
vezicule acoperite de proteine (clatrin@, sau caveolin@). Fiecare vezicul@ se dezvolt@
formnd un endosom primar "early endosome" }i apoi un endosom secundar "late
endosome".
Tot din surse extracelulare, prin fagocitoz@, se introduc particule mari, n general
>250nm inclusiv bacterii }i detritusuri celulare. Fagocitoza poate avea loc n orice celul@,
dar este specific@ macrofagelor care con]in peste 1000 de lizozomi. Structura rezultat@ n
urma fagocitozei se nume}te fagosom.
Surse intracelulare sunt reprezentate de autofagozomi responsabili de ndep@rtarea
unor organite degradate cum ar fi mitocondrii, sau peroxisomi. Fiecare organit a c@rui
via]@ a expirat (}i-a pierdut func]ionalitatea) este nconjurat de o structur@ membranar@
formnd un autofagosom care fuzioneaz@ cu lizosomul (primar sau secundar) pentru a
forma un organit hibrid.

Sistemul endolizozomal : s@rut@ }i fugi, activit@]i de fuziune complet@ }i
modele de maturare
n ultimii ani au fost emise ipoteze noi privitoare la modul de interac]iune }i
ac]iune al lizozomilor urm@rind traseul substan]elor endocitate }i (eventual) degradarea
acestora. Cea mai mare parte a activit@]ii acestora a fost centrat@ pe studiul endozomilor
primari }i secundari. Cu anumite rezerve, se pot considera fagosomii, autofagosomii }i
endosomii secundari ca fiind cu to]ii endozomi secundari n scopul de a n]elege no]iunea
de sistem endolizosomal. Exist@ dovezi care arat@ c@:
- sediul proteolizei nu este n lizozomi ci ntr-un organit care seam@n@ mai degrab@
cu un endosom secundar }i con]ine 20% din hidrolaze.
- lizosomii con]in aproximativ 80% din enzimele necesare digestiei intracelulare.
- lizozomii sunt probabil oprganite care stocheaz@ hidrolaze pe care le ]in ntr-o
form@ inactive@ la un pH aprox. 5,0.
- lizozomii nu ac]ioneaz@ ca organite de sine st@t@toare ci se ^ntlnesc cu endosomii
secundari }i ac]ioneaz ca un sistem endolizosomal.

Aceste dovezi au condus la dezvoltarea unor modele bazate pe tipurile de interac]iuni
dintre endosomi }i lizosomi. Unul din aceste modele se nume}te s@rut@ }i fugi (kiss and
run), iar cel@lalt fuziune (fusion).

5
S@rut@ }i fugi Kiss and Run
Acest model dup@ cum sugereaz@ }i numele este bazat pe un scurt contact ntre
endosomul secundar }i lizosomul primar, pentru a primi/ceda enzime. Dup@ separare
lizosomul este dsponibil pentru a s@ruta un alt endosom secundar.

Fuziunea
Este ipoteza bazat@ pe fuziunea complet@ dintre un endosom secundar }i un
lizosom primar n urma c@reia rezult@ un organit hibrid. n tipul fuziunii are loc
dezasamblarea molecular@ a con]inutului endocitat. Aminoacizii }i alte molecule rezultate
sunt translocate de transportori }i trec din organitul hibrid n citoplasm@. Dup@ aceste
procese de dezasamblare }i reciclare, con]inutul organitului hibrid se condenseaz@,
lizosomul primar se reformeaz@ }i este disponibil pentru o nou@ fuziune cu alt endosom
secundar. Uneori r@mne un mic reziduu care este eliminat din celul@ prin exocitoz@, sau
este sigilat ^ntr-o granul@ pigmentar@ (corp rezidual) pe toat@ durata vie]ii organismlui.

Modele ale sistemelor de maturare
Modelele bazate pe principiul unor strucuri care se matureaz@ pentru a forma
lizosomi nu sunt populare n prezent, dar dou@ ar tebui men]ionate.
Modelul matur@rii un endosom primar este format din vezicule cu originea n
membrana plasmatic@, ce fuzioneaz@ ntre ele. Alte vezicule aduc }i preiau substan]e
chimice p$n@ cnd se transform@ n endozom secundar }i, apoi, atinge stadiul de lizosom.
Modelul transportului vesicular endosomii primari }i secundari sunt organite
separate }i stabile legate prin vezicule care transport@ substan]e de la endosomii primari
spre cei secundari care se maturez@ pentru a deveni lizosomi.

Ac]iunea digestiv@ a lizozomilor poate fi sistematizat@ n urm@toarele direc]ii:
1. Autofagia materialul are origine intracelular.
a) Macroautofagia este procesul normal de turn over al organitelor. Organitul este
nconjurat de o membran REN formnd o vacuol autofagic ce va fuziona cu
lizozomul primar pentru a forma autofagozomul n care are loc digestia.
b) Microautofagia este procesul care implic pinocitoza unor proteine citoplasmatice.

2. Autoliza este distrugerea intern@ a ntegii celule.
a) Este o parte a apoptozei (moarte celular@ programat@).
b) Celulele bolnave pot fi ndep@rtate prin acest proces. Este prevalent@ n ]esuturile care
necesit@ resorb]ie (via]a embrionar@).

3. Heterofagia implic@ endocitoza (fagocitoza }i pinocitoza) de materiale
extracelulare.
a) Fagocitoza este procesul prin care sunt ncorporate particule str@ine formndu-se
fagosomi ce vor fuziona cu lizosomii primari dnd na}tere lizosomilor secundari.
b) Pinocitoza este procesul prin care sunt nglobate macromolecule solubile, formndu-se
pinosomi. Ace}tia vor fuziona cu lizosomii primari.
c) Dup@ digestie lizozomii ajung ntr-un stadiu n care materialul con]inut nu mai poate
fi degradat n continuare datorit@ epuiz@rii echipamentului enzimatic. Astfel apar corpii
reziduali sau lizosomii ter]iari.

6
4. Crinofagia digestia produ}ilor e secre]ie n celulele endocrine, prin care celula
}i controleaz@ calitatea }i cantitatea substan]elor secretate.