Sunteți pe pagina 1din 8

LISTA DE INVENTAR NR 1.

ACTIVE CIRCULANTE
Nr.
crt
Denumirea materialelor,
produselor si altor bunuri
U Cantitatea
constatata
!retul
"lei #
U$
Valoare
"lei$
% 1 & ' ( )*'+(
1 ,aina -. &%.%%% 1,)
& Dro/die -. ).%%% &,)
' Ulei l &.%%% '
( Sare 0. )%% %,)
I. Total Materii Prime
) otorina l '%% (,)
1 !un.i impac2etat buc 3.%%% %,1
II. Total Materiale
3 4alate buc &% &%
III. Total Obiecte Inventar
5 !aine nea.ra 6uc 1%% &
7 ,ran8ela 6uc &%% 1,)
IV. Total Produse fnite
1% Ca9ea 0. 1%% '%
11 Ciocolata 6uc 1.)%% &
IV. Total Marfuri
1
LISTA DE INVENTAR NR &.
ACTIVE DE NATURA I:6ILI;ARIL:R
Nr.
crt
Denumirea materialelor,
produselor si altor bunuri
U Cantitatea
constatata
!retul
"lei # U$
Valoare
"lei$
% 1 & ' ( )*'+(
1 6re<ete si in<entii nr 1 ).%%%
& Licente nr & 1.5%%
' !ro.ram in9ormatic nr 1 7%%
I. Total Imobilizari Necorporale
( Cladire administrati<a buc 1 1%%.%%%
) 4ala Industriala buc 1 1').%%%
II. Total Cladiri
1 ala+or 9ramantare buc 1 1&.%%%
3 Cuptor coacere tip A buc 1 &1.%%%
5 Cuptor coacere tip 6 buc 1 15.%%%
III. Total Masini si Utilaje
7 Dispo8iti< do8are aluat 6uc 1 1'.%%%
IV. Total parate de Masura! Control si "e#lare
1% Autoturism buc & &).%%%
11 Camion 6uc 1 (1.%%%
IV. Total Mijloace de transport
1& Actiuni detinute la societati Nr )%% &%%
IV. Total Titluri $inanciare
&
LISTA DE INVENTAR NR '.
Nr. crt Denumirea elementelor patrimoniale Valoare
1 ,acturi emise 5.'%%
& Debitori di<ersi 1.)%%
I. Total active circulante in decontare
' Disponibil la banca in lei &%.&5%
( Casa in lei '.&%%
) Timbre postale si =scale 1&%
II. Total active circulante banesti
1 Capital social "(%%%% act + 1% lei # act$ (%%.%%%
3 !rime le.ate de capital '.%%%
5 Re8er<e 3.%%%
7 Re8ultat reportat "pro=t$ '.5%%
Re8ultatul e+ercitiului "pro=t$ )%.%%%
III. Total capitaluri proprii
1% Credite bancare pe termen lun. 1).%%%
11 Doban8i a9erente creditelor pe termen lun. 1.)%%
IV. Total datorii fnanciare
1& ,acturi primite 1.3%%
V. Total datorii comerciale
1' TVA de plata '.&%%
VI. Total datorii fscale
1( Drepturi de personal neridicate 1.&%%
1) !ersonal > asi.urari si protectie sociala '%%
VII.Total datorii salariale
11 Contributia unitatii la asi.urari sociale 1.(%%
13 Contributia unitatii la 9ondul de soma/ )%%
15 Contributia unitatii la asi.urari de sanatate '%%
VIII. Total datorii sociale
17 Di<idende de plata '.(%%
I%. Total alte datorii
&% Amorti8area cladirilor ).)%%
&1 Amorti8area masinilor, instalatiilor si
utila/elor
&.5%%
&& Amorti8area aparatelor de masura si control 1.)%%
&' Amorti8area mi/loacelor de transport 1.&%%
%. Total amortizari imobilizari corporale
&( Amorti8area imobili8arilor necorporale &.'%%
%I. Total amortizari imobilizari necorporale
'
6ALANTA DE VERI,ICARE > %1 DECE6RIE &%%7
&imbol
cont
'enumire cont &olduri
'ebitoa
re
Credito
are
()(* Capital social subscris <arsat
()+( !rime de emisiune
(), Re8er<e
((- Re8ultatul reportat
(*( !ro=t si pierdere
(,*( Credite bancare pe termen mediu si lun.
(,.* Doban8i a9erente creditelor bancare pt termen
lun.
*)/( Concesiuni, bre<ete, licente, marci comerciale,
drepturi si acti<e similare ? bre<ete
*)/* Concesiuni, bre<ete, licente, marci comerciale,
drepturi si acti<e similare ? licente
*). Alte imobili8ari necorporale
*(*( Constructii ? cladire administrati<a
*(** Constructii ? 2ala industriala
*(0(( Ec2ipamente te2nolo.ice "ma@ini, utila/e @i
instalaAii de lucru$ ? mala+or
*(0(* Ec2ipamente te2nolo.ice "ma@ini, utila/e @i
instalaAii de lucru$ ? cuptor A
*(0(0 Ec2ipamente te2nolo.ice "ma@ini, utila/e @i
instalaAii de lucru$ ? cuptor 6
*(0* Aparate @i instalaAii de mBsurare, control @i
re.lare
*(00( i/loace de transport ? autoturism
*(00* i/loace de transport ? camion
*,0 Interese de participare
*.)/ Amorti8area concesiunilor, bre<etelor,
licenAelor, mBrcilor comerciale, drepturilor @i
acti<elor similare
*.). Amorti8area altor imobili8ari necorporale
*.(* Amorti8area constructiilor
*.(0( Amorti8area instalaAiilor, mi/loacelor de
transport, animalelor @i plantatiilor ?
ec2ipamente te2nolo.ice
*.(0* Amorti8area instalaAiilor, mi/loacelor de
transport, animalelor @i plantatiilor ? aparat
masura control
*.(00 Amorti8area instalaAiilor, mi/loacelor de
transport, animalelor @i plantatiilor ? mi/loace
(
transport
0)(( aterii prime ? 9aina
0)(* aterii prime ? dro/die
0)(0 aterii prime ? ulei
0)(+ aterii prime ? sare
0)** Combustibil
0)*0 ateriale pentru ambalat
0)0 ateriale de natura obiectelor de in<entar
0+(( !roduse =nite ? paine nea.ra
0+(* !roduse =nite ? 9ran8ela
0-(( ar9uri ? ca9ea
0-(* ar9uri ? ciocolata
+)( ,urni8ori
+((( Clienti
+*0 !ersonal ? a/utoare materiale datorate
+*, Drepturi de personal neridicate
+0(( Contributia unitatii la asi.urari sociale
+0-( Contributia unitatii la 9ondul de soma/
+0(0 Contributia unitatii la asi.urari de sanatate
++*0 TVA de plata
+/- Di<idende de plata
+,( Debitori di<ersi
/(*( Disponibil la banci in lei
/0(( Casa in lei
/0*( Timbre postale si =scale
Total
NotaC Valoarea de la DAmorti8area imobili8arilor necorporaleE din bilant se imparte si
inscrie in balanta de <eri=care ast9elC
? Amorti8area concesiunilor, bre<etelor, licenAelor, mBrcilor comerciale, drepturilor @i
acti<elor similare * &%%% lei
? Amorti8area altor imobili8ari necorporale * '%% lei
Note si cerinteC
1. Calculati <aloarea acti<elor con9orm listelor de in<entar
&. Intocmiti balanta de <eri=care initialB "la %1.1&.&%%7$
'. Intocmiti bilantul contabil atat sub 9ormat de tip cont cat si tip lista
(. E9ectuati anali8a si aratati 9ormula contabila a tran8actiilor economice urmatoare
). Intocmiti re.istrul /urnal, cartea mare si balanta de <eri=care dupa e9ectuarea
tran8actiilor ec.
1. Fntocmiti bilantul =nal la s9arsitul anului.
E<aluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu se 9ace 9olosind metoda ,I,:.
)
:N:GRA,IE C:NTA6ILA
1. In ba8a e+trasului de cont si a ordinului de plata nr. 1 # %& dec &%%7 se
inre.istrea8a plata la bu.etul statului a TVA?ului datorat. "de completat :!$
&. Con9orm procesului <erbal AGA nr. 1)# %' dec &%%7 se ma/orarea8a capitalului
social prin emisiunea a 1%.%%% actiuni a<and <aloarea nominala de 1% lei#act si
pretul de emisiune de 11 lei#act.
'. Con9orm documentelor /usti=cati<e se inre.istrea8a aportul in natura si numerar
ast9elC
a. calculatoare portabileC ' buc + &%%% lei#buc * 1%%% lei
b. un teren de (%% mp in <aloare de 5%.%%% lei
c. numerar in contul de disponibil bancar * 1&.%%% lei
d. numerar in casieria unitatii * &.%%% lei
Se <irea8a capitalul social subscris ne<arsat la cate.oria <arsat
(. Se plateste in numerar o datorie 9ata de 9urni8ori in <aloare de 13%% lei
). In ba8a e+trasului de cont nr.& # ( dec &%%7 se inre.istrea8a plata unei rate din
creditul bancar si a doban8ii a9erente in <aloare de 1)%% lei "rata$ si '%% lei
"dobanda$
1. Se ridica de la banca suma de 13%% lei, repre8entand /umatate din di<idendele
datorate.
3. Se inre.istrea8a plata di<idendelor cu<enite actionarilor
5. Se cumpara cu 9actura de la 9urni8or 1%%% 0.. ,aina la cost de ac2i8itie unitar 1,'
lei#0.., TVA 17H . Se plateste /umatate din contra<aloarea 9acturii cu :! din contul
curent de la banca.
7. Con9orm bonurilor de consum se dau in consum urmBtoarele cantitBIi de materii
primeC "de completat bon consum$C
a. ,ainaC ).%%% 0.J
b. Dro/dieC 1%% 0.J
c. UleiC )% lJ
d. SareC & 0..
1%.Se cumpBrB cu 9acturB de la un 9urni8or cantitatea de &%% 0.. ca9ea la cost de
ac2i8iIie &5 lei#0. si cantitatea de &%% buc. ciocolata la cost de ac2i8itie &,)
lei#buc., TVA 17H.
11.Con9orm raportului de producIie se Knre.istrea8B obIinerea urmBtoarelor contitBIi
de produseC
a. !aine nea.raC '.&%% buc. la cost de productie standard & lei#buc.
b. ,ran8elaC &.&%% buc. la cost de productie standard 1,) lei#buc.
1&.Se <Lnd cu 9acturB cBtre un client urmBtoarele cantitBIi de produseC
a. !aine nea.ra '.%%% bucati la pret de <Ln8are ' lei#buc.
b. ,ran8elBC &%%% bucati la preI de <Ln8are &,) lei#buc.
TVA 17H.
!e ba8a dispo8iIiei de li<rare se descarcB .estiunea de produse <Lndute la cost de
producIie. De asemenea se descarca si .estiunea de materiale consumabile "pun.ile de
impac2etat$ con9orm cu numarul de produse =nite <andute.
1
1'.Se <Lnd cu 9acturB cBtre clienIi 1.&%% buc. ciocolatB la preI de <Ln8are ( lei#buc. ,
TVA 17H si ') 0. de ca9ea la pret de <an8are (% lei#0.. !e ba8a dispo8iIiei de
li<rare "9acturii$ se descarcB .estiunea de mBr9uri la cost de ac2i8iIie.
1(.!e ba8a planurilor de amorti8are se Knre.istrea8B amorti8area imobili8Brilor
corporale Mi necorporale ast9elC
Cate#orie imobiliz1ri mortizare
lunara
6re<ete si in<entii 1%%
Licente 1%%
!ro.ram in9ormatic )%
Cladire administrati<a 5%%
4ala Industriala 3%%
ala+or 9ramantare 1%%
Cuptor coacere tip A &%%
Cuptor coacere tip 6 &)%
Dispo8iti< do8are aluat 1%%
Autoturism &%%
Camion '%%
1).Se inre.istrea8a incasarea "pe ba8a e+trasului de cont$ in contul de disponibil la
banca a 1%%%% lei repre8entand o parte din creanta constituite la punctul 1'.
Di9erenta se incasea8a in casieria unitatii pe ba8a de c2itanta.
11.Se inre.istrea8a decontarea datoriei restante de la punctul 5. 9olosind un bilet la
ordin acceptat de 9urni8or.
13.Se <inde tertilor cu 9actura un autoturism la pret de <an8are &1%%% lei, TVA 17H,
<aloarea de intrare "in<entar$ &)%%% lei si amorti8are inre.istrata pana in
momentul <an8arii de 3%% lei. Se scoate din .estiune mi/locul =+ stiind datele
pre8entate anterior.
15.Se inre.istrea8a incasarea creantei re8ultate din <an8area autoturismului pe ba8a
e+trasului de cont.
17.Se consuma )% litri de motorina con9orm bonului de consum.
&%.Se inre.istrea8a 9ondul de salarii brut in <aloare de 3.%%% lei, con9orm statului de
plata pe luna decembrie.
&1.Fn ba8a statului de platB a salariilor se Knre.istrea8B contribuIiile unitBIii Kn le.BturB
cu salariileC CAS &%,5H, C,S %,)H, CASSC ),&H.
&&.Fn ba8a statului de platB a salariilor se Knre.istrea8B contribuIiile salariaIilor Kn
le.BturB cu salariileC CAS 1%,)H, C,S %,)H, CASS ),)H, impo8it pe salarii 11H.
&'.Se inre.istrea8a obli.atia de plata a ener.iei electrice in <aloare de &.'%% lei, a
apei curente in <aloare de 1&%% lei, a ener.iei electrice in <aloare de 1.3%% lei si a
ser<iciilor de tele9onie in <aloare de )%% lei.
&(.Se cumpBrB cu 9acurB de la 9urni8or un mi/loc de transport la cost de ac2i8iIie
'%.%%% lei, TVA 17H.
&).In ba8a notei contabile se inre.istrea8a inc2iderea conturilor de TVA si se stabileste
TVA?ul de plata sau de recuperat "dupa ca8$.
&1.Se inc2id conturile de <enituri in ba8a notei contabile nr.
&3.Se inc2id conturile de c2eltuieli in ba8a notei contabile nr.
&5.Se stabileste pro=tul brut si dacB este ca8ul se impo8itea8B.
&7.Se constituie re8er<a le.alB Mi se reparti8ea8B pro=tul net anual ast9elC
- 1#' pentru di<idende de platBJ
3
- 1#' pentru alte re8er<eJ 1#' pentru ma/orarea capitalului social.
Observatie: pentru Knre.istrarea operatiunilor &%, &1, && se <a Kntocmi statul de
salarii cunoscLnd 9aptul cB unitatea are un numBr de ' salariati cu urmBtoarele
salarii bruteC
- salariat 1 "Antonescu Ion$ 1.%%% leiJ
- salariat & "6arbulescu Ste9an$C '.%%% lei
- salariat ' "Craciunescu Li<ia$C '.%%% leiJ
Nici unul din salariati nu are persoane Kn KntreIinere, iar deducerea personalB de
ba8B este de &)% lei.
Se cere Kntocmirea documentelor /usti=cati<e pentru operaIiunileC 7, 1%, 11, 1&, 1'.
"Atentie la completarea 9acturilor primite. Acestea se completea8B de emitent$.
!entru punctul &( completati =sa mi/locului =+.
5