Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de tiine Economice
Catedra Teorie Economic i Metodologia Cercetrii
REFERAT
la disciplina Teorie economic II
TEMA:
Curba lui Phillips n
perioada scurt i lung de
timp
A elaborat: Ani Maria! studenta
anului I secia !i grupa C"# $%&'
Lector universitar: "urcanu #lesea
C$%&%'() * +,-.
Cuprins:
%ntroducere((((((((((((((()))))))))))))))))))))'
-/ Interdependen a dintre in*la ie i oma+, *undament teoretic al curbei lui
-.illips)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/
+/ Curba lui -.illips pe termen
scurt))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
./ Curba lui -.illips pe termen
lung))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1
Conclu0ii 1i
recomandri)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$$
2ibliogra3ie4 5ebogra3ie)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$%
%
%'TR#6)CERE
Motto: Dac omajul scade sub o anumit rat, inflaia se accelereaz.
Rata suficient de nalt a omajului, care oate evita acest lucru,
este denumit rat a omajului care nu accelereaz inflaia! 7'A%R)8
Actualitatea 1i importana temei de cercetare/ 2iaa economic este e3trem de comple3
dinamic i cu o mare varietate de problematici) Ultimele decenii ne arat c procesele
in*laioniste i ale neocuprii se inter*erea! 4n multiple domenii i cu e*ecte din ce 4n ce mai
neateptate) 5ctualitatea i importana pre!entei teme de cercetare reiese din realitatea cu care se
con*runt sistemul economiei 4n ansamblu 4n procesul reali!rii e*iciente a oricrei politici
economice ce are drept scop declarat at4t un nivel sc!ut de oma+ c4t i o in*laie moderat 4n
vederea asigurrii unei creteri economice 4nalte i durabile stabilitatea preurilor contur4ndu,se
ca *iind unul dintre cele mai importante obiective de politic economic)
#biectul de studiu l,a constituit interdependen a dintre in*la ie i oma+ re*lectat 4n curba
lui -.illips pe termen scurt i pe termen lung)
9copul lucrrii/ 5m elaborat aceast lucrare cu scopul de a studia anali!a i contura
principalele aspecte i rela ii dintre in*la ie i oma+ pe termen scurt i pe termen lung)
-entru atingerea scopului propus 4n lucrare s,au trasat urmtoarele sarcini6
Eviden ierea rela iei dintre in*la ie i oma+ 4n perioada lung i scurt de timp7
5nali!a mecanismului de *ormare a curbei lui -.illips pe termen lung i pe termen scurt7
Identi*icarea aspectelor ce demonstrea! inconsisten a curbei lui -.illips7
5ccentuarea corela iei dintre curba lui -.illips pe termen scurt i cea pe termen lung7
Reali!area scopului i sarcinilor propuse denot structura logic a lucrrii constituit din
introducere trei capitole conclu!ii i recomandri bibliogra*ie) "n con inutul lucrrii se 4ncearc
o abordare analitico, demonstrativ a rela iei dintre oma+ i in*la ie pe termen scurt i lung o
anali! a dependen ei sau independen ei *unc ionale a principalelor variabile economice pe ba!a
curbei lui -.illips o accentuare a inconsisten ei acesteia pe termen scurt etc)
'
9uportul teoretico:1tiini3ic 1i metodologic) 8rept ba! teoretic i metodologic a
cercetrii au servit manualele de #eorie economic ale di*eritor autori precum i diverse surse
9eb) Studiul s,a ba!at pe un sistem de metode de cercetare corelate 4ntre ele cum sunt6
observa ia anali!a sinte!a inducia i deducia metoda istoric) Mai sunt aplicate metode
moderne cum ar *i6 compararea gruparea i descompunerea) Unele in*orma ii sunt pre!entate
sub *orm de *iguri)
Cu;intele cheie: in*la ie oma+ curba lui -.illips salarii pre grad de ocupare)
-/ %nterdependen a dintre in3la ie i oma<: 3undament teoretic al curbei lui Phillips
Una dintre cele mai celebre i mai discutabile relaii din economie este cea dintre oma+ i
rata in*laiei cunoscut sub denumirea de :Curba lui -.ilips;) Economistul britanic de origine
neo,!eelande! 5lban <illiam -.illips cercet4nd o serie de *enomene i date statistice anuale
ale oma+ului i salariilor nominale care cuprind perioada $=>$,$?01 a pus 4n eviden o rela ie
invers 4ntre rata in*la iei i rata oma+ului pe e3emplul Marii @ritanii) 5ceast rela ie este
cunsocut sub denumirea de curba lui $%illis) Ideea statuat de aceast curb celebr este c
dac preurile 4ntr,o economie tind s scad apare automat oma+ul Arelaia dintre oma+ i
dinamica preurilor *iind de invers proporionalitateB) 5st*el c4nd rata in*la iei cre te rata
oma+ului scade deoarece sporirea pre urilor stimulea! e3tinderea activit ii economice
cre terea ocuprii *or ei de munc i atenuarea oma+ului) i invers atunci c4nd rata in*la iei
scade se 4nregistrea! o cre tere a ratei oma+ului agen ii economici ne*iind interesa i 4n
e3tinderea activit ii) 8e aici ar re!ulta conclu!ia con*orm creia lupta 4mpotriva oma+ului ar
necesita 4ntr,o anumit propor ie in*la ie la r4ndul ei combaterea accenturii *enomenului
in*la ionist ar presupune 4ntr,o anumit msur oma+ care atenuea! posibilit ile de
cumprare i urcare a pre urilor) C0D
En general curba lui -.illips i,a gsit con*irmarea 4n realitatea economic de pia p4n 4n
anii $?>&,$?>? populari!4ndu,se rapid din di*erite motive dintre care principalul a *ost utilitatea
4n e3plica ia politicienilor i votan ilor at4t pentru politicile e3pansive c4t i pentru politicile
stabili!atoare) 8ar 4n anii apte!eci lumea s,a sc.imbat) Ratele de in*la ie i oma+ au 4nceput s
creasc paralel cu dispari ia din gra*icele statistice a curbei lui -.illips) #oile *enomene
economice cereau noi i di*erite e3plica ii) 5st*el putem a*irma c teoria modern a in*la iei a
*ost in*luen ata 4ntr,o msur deosebit de apari ia modelului curbei lui -.illips iar mai t4r!iu de
criticile aduse acestei curbe) -e parcursul e3isten ei acestei curbe se pot distinge trei etape
importante6
/
aB *ormarea no iunii de ctre -.illips si FipseG care a avut ca punct de pornire presupunerea c
4ntre rata oma+ului e3ist o rela ie stabil invers propor ional7
bB di*eren a dintre curba lui -.illips pe termen scurt i cea pe termen lung7
cB critica adusa curbei lui -.illips de catre adep ii colii a teptrilor ra ionale care considerau c
nu e3ist nici o *orm sistematic de compunere 4ntre in*la ie i oma+) C1D
5st*el s,a constatat c aceast interdependen invers dintre in*la ie i oma+ este valabil
doar pentru o perioad scurt de timp) 8eci apare necesitatea de a anali!a comparativ curba lui
-.illips pe termen scurt cu curba lui -.illips pe termen lung 4ntocmit ulterior)
+/ Curba lui Phillips pe termen scurt
Curba lui -.illips pe termen scurt e3prim o rela ie de tip cau!al 4ntre rata oma+ului i
in*la ie Arata nivelului general al pre urilorB) Se nume te Hpe termen scurtH deoarece nu ia 4n
considera ie in*la ia iner ial Aanticipa iile cu privire la nivelurile viitoare ale in*la ieiB i pe
perioada anali!at nu se produc modi*icri 4n productivitatea muncii)
Curba lui -.illips pe termen scurt deriv pornind de la urmtoarele idei6
, 4ntre rata oma+ului si rata salariilor nominale e3ist o corela ie negativ Ade invers
propor ionalitateB7
, salariul acceptabil scade odat cu scderea ratei salariilor nominale deci rata oma+ului cre te7
0
Fig)$) Curba lui -.illips pe TS
Curba de mai sus ne relev dou aspecte *oarte importante6
aB c4nd rata oma+ului este de 00I Arata natural a oma+uluiB salariile sta ionea!a A<J&B adic
in*la ia este egal cu !ero)
bB -.illips a dedus de asemenea c atunci c4nd rata oma+ului scade salariile cresc mai repede
iar atunci c4nd rata oma+ului are tendinta de cre tere salariile cresc mai lent)

5st*el eviden iem urmtoarele c aracteristici ale curbei lui -.illips pe TS6
5re pant negativ ce se e3plic prin gradele de e3ces ale cerererii de *or de munc 4n
raport cu o*erta de *or de munc6 e3cesul este mare, salariul este mare, in*la ia cre te,
oma+ul e mic7 e3cesul este mic, salariul este mic, in*la ia scade, oma+ul e mare)
Fa rata in*la iei nul curba trece prin rata natural a oma+ului7
Fa nivele 4nalte ale oma+ului curba lui -.illips este aproape plat)
Ecua ia curbei lui -.illips este deci6 = > =?:@7n:n?8AB/
Unde6 K, nivelul e*ectiv al in*la iei7 KL, nivelul anticipat al in*la iei7 n, rata e*ectiv a oma+ului7
nL, rata natural a oma+ului7 M, coe*icient de interdependen dintre in*la ie i oma+7 N, ocurile
o*ertei) En acest sens prin curba lui -.illips se susine c nivelul in*laiei Asc.imbarea nivelului
preurilor *a de periada iniialB depinde de trei *actori6 in*laia ateptat abaterile oma+ului
*a de nivelul su natural adic oma+ul ciclic i sc.imbrile oc ale o*ertei)
8e asemenea mai men ionm c oma+ul natural poate *i considerat atunci c4nd6
E3ist ec.ilibru pe pia a muncii7
Focurile de munc libere sunt egale cu numrul omerilor7
Rata in*la iei este !ero) C'D
C4teva conclu!ii pot *i derivate 4n urma celor men ionate6
, restric iile curbei sunt mult prea dure din cau!a lipei anticipa iilor ra ionale cu privire la
in*la ie i lipsa cre terii productivit ii muncii7
, in*la ia este e*ectul cre terii salariilor nominale AmonetareB7
, rata natural a oma+ului indic punctul 4n care se produce o dilema Atrade,o**B6 in*la ia i
soma+ul repre!int costuri de oportunitate reciproce Ascderea unuia se *ace cu pre ul cre terii
celuilaltB7
, *orma conve3 a curbei se e3plic prin necesitatea de a reali!a cre teri din ce 4n ce mai mari ale
salariului nominal pentru a reduce 4n mod constant rata oma+ului) C>D
>
Men ionm c cre terea cererii locurilor de munc conduce la cre terea salariilor *apt care
ma+orea! consumul respectiv cererea agregat) Ca urmare cresc pre urile i deci, rata in*la iei)
Totodat ca urmare a ma+orrii salariilor cre te gradul de ocupare respectiv scade rata
oma+ului) 8eci observm c cau!a ma+orrii ratei in*la iei pe termen scurt o repre!int
inde3area salariilor iar 4ntre in*la ie i oma+ se conturea! o rela ie invers) 5ceast rela ie 4ns
nu putem a*irma c este valabil i pentru perioada lung de timp)
./ Curba lui Phillips pe termen lung
Milton Friedman si -.elps sunt primii economi ti care au mani*estat ne4ncredere la adresa
curbei lui -.illips) Ei i,au pus 4ntrebarea dac aceast curb repre!int o rela ie stabil at4t pe
termen lung c4t i pe termen scurt) Totodat Friedman critica interpretarea dat de FipseG curbei
lui -.illips 4n special datorit *aptului c FipseG nu a luat 4n calcul a teptrile in*la ioniste)
-.elps si Friedman artau c orice punct luat de pe curba lui -.illips determin o anumit rat
de in*la ie dar dac rata anticipat a in*la iei se va sc.imba acest lucru va conduce la
modi*icarea curbei lui -.illips) "rice rat a in*la iei actuale mai ridicat va determina peste o
perioada relativ lung de timp o rat mult mai ridicat a in*la iei a teptate i 4n acest mod curba
lui -.illips va avea o tendin de urcare ce va 4mpiedica orice compensare 4ntre in*la ie i oma+
pe termen lung) En consecin 4n relaia original a lui -.illips s,a pus problema identi*icrii
unei relaii 4ntre rata de cretere a salariilor corectat cu rata in*laiei prev!ute sau anticipate i
rata subocuprii) Monetari tii au argumentat c o in*laie 4ntreinut nu poate avea nici un e*ect
asupra produciei i ratei oma+ului deoarece oamenii in cont 4n primul r4nd de variabilele
reale din economie i nu de cele nominale) 5st*el potrivit anali!ei lui Friedman e3istena unei
cereri sau o*erte e3cedentare pe piaa muncii nu depinde de salariul nominal ci de salariul real
deoarece agenii economici sunt raionali a+ust4nd salariile cu preurile prev!ute sau anticipate)
5st*el de i nu neag e3isten a unei curbe pe termen scurt Friedman si -.elps sus in c
aceasta se modi*ic odata ce se sc.imba rata anticipat a in*la iei) C/D
2om arta c pe termen lung curba -.illips este independent 4n raport cu rata in*la iei) 8in
punct de vedere gra*ic ea va *i deci o dreapt paralel cu a3a pe care se msoar rata in*la iei)
E3plicarea acestei *orme a curbei -.illips pe termen lung se va *ace pe ba!a anticipa iilor pe
care subiec ii economici A4n special o*ertan ii de muncB le *ac cu privire la pre urile viitoare
precum i pe ba!a compara iei pe care ei o *ac 4ntre pre urile e*ectiv reali!ate si pre urile
1
anticipate) 5st*el monetari tii prin intermediul mebrului lor cel mai cunoscut pro*esorul Milton
Friedman au propus modelul care s,a c.emat curba lui $%illis e termen lun&) Curba lui
-.illips pe termen scurt a argumentat el nu este stabil ci se deplasea! drept consecin a
a+ustrilor previ!iunilor agen ilor economici) "rice 4ncercare din partea guvernului de a cre te
anga+rile va avea succes doar pe termen scurt dar provoc4nd deplasri ale curbei lui -.illips
ob in4ndu,se ast*el curba lui -.illips pe termen lung) -are s e3iste o rat natural a oma+ului
i tot ceea ce se 4ncearc pentru a o reduce este condamnat la e ec pe termen lung) Teoria
a teptrilor ra ionale vine i introduce mai mult pesimism 4n aceast problem) 8ac agen ii sunt
capabili s prevad consecin ele politicilor economice i s, i adapte!e imediat comportamentul
la acestea cre terea in*la iei ar *i imediat) -oliticile e3pansive nu ar avea succes nici mcar pe
termen scurt) C%D
Inconsistena economic a Curbei lui -.ilips este cu at4t mai mare cu c4t ea ignor total
impactul pe care 4l are politica in*laionist asupra pieei capitalurilor Acu care piaa muncii se
a*l 4n puternic cone3iuneB6 atunci c4nd in*laia crete dob4nda crete investiiile scad datorit
capitalului mai scump i oma+ul crete Adeci 4ntre in*laie i oma+ ar trebui s e3iste o relaie de
direct proporionalitate i nu una de invers proporionalitate cum propune -.ilipsB) 5st*el de
pseudo,teorii au dat natere la adevrate erori 4n economie i la politici publice de!astruoase
atunci c4nd au *ost greit 4nelese studiate i promovate) Curba lui -.ilips Arar demonstrat
empiricB a repre!entat ;teoria; care a permis producerea de in*laie care s a+ute nivelului
ocuprii) Singura e3plicaie care st 4n picioare i care poate da o +usti*icare logic curbei lui
-.ilips Ain*laia crete oma+ul scadeB ar *i aceea de creare a locurilor de munc prin in*laie
adic prin tiprirea de bani) C=D
2om repre!enta curba lui -.illips pe termen lung presupun4nd urmatorul proces economic6

=

Se observ deci c 4n ca!ul respectiv nu sporirea salariilor declan ea! in*la ia ca 4n ca!ul
perioadei scurte de timp ci in*la ia conduce la ma+orarea salariilor respectiv la cre terea gradului
de ocupare)
?
Fig) % Curba lui -.illips pe termen lung
2om 4ncerca s e3plicm modul de formare a curbei lui -.illips pe termen lung6
la in*la ie nul curba lui -.illips pe termen scurt A-
s
&
B trece prin punctul E Apunctul de rat
natural a oma+ului , R
ns
B7
dac in*la ia este po!itiv atunci oma+ul scade p4n la R
s
$
ca urmare a cre terii ocuprii 4n
urma cre terii pre urilor7
4ntruc4t noul nivel al in*la iei este considerat stabil atunci ocuparea scade din nou p4n la R
ns
deci avem curba lui -.illips pe termen scurt -
s
$
7
dac in*la ia nu este stabil din nou i devine atunci *enomenul se reia a+ung4ndu,se la
-
s
'
s)a)m)d)
5 adar pe termen lung factorul determinant al infla iei nu este costul salarial ci
cre terea masei monetare)
Se poate arta c anticipa iile ra ionale privind in*la ia conduc 4ntr,adevar pe termen
lung la rigidi!area curbei -.illips la nivelul ratei naturale a oma+ului) C$D
Mecanismul de *ormare a curbei lui -.illips pe termen lung ne arat c6
varia ia o*ertei e3cedentare de *or de munc nu va mai determina varia ia salariului
nominal ci valoarea salariului real7
ca urmare curba lui -.illips pe termen scurt se va deplasa spre dreapta7
$&
cre terea pre urilor de la p& la p$ este determinat de ma+orarea cererii pe pia a bunurilor
aceast ma+orare *iind cau!at de o politic monetar e3pansionist7
cre terea cererii de bunuri antrenea! o cre tere a o*ertei de bunuri ceea ce determin
antreprenorii s mreasc salariile monetare pentru a atrage *or de munc suplimentar
necesar7
salaria ii vor interpreta aceast cre tere a salariilor ca pe o ma+orare de salarii reale ceea ce
determin o cre tere a o*ertei de *or de munc7
ca re!ultat cre terea pre urilor Ain*la iaB a generat o cre tere a ocuprii adic o reducere a
oma+ului)
-e termen lung salariile nominale cresc ca urmare a in*la iei i nu invers cum se 4nt4mpl pe
termen scurt) 5tunci de unde provin curbele -.illips 4n panta descendentO Ele sunt re!ultatul
unui proces dinamic 4n care oamenii se gasesc temporar 4ntr,o stare de con*u!ie privind valoarea
real a salariilor) Spre e3emplu dac @anca #a ional spore te nea teptat re!erva de bani se
a+unge la cre terea nea teptat a salariilor i pre urilor) Muncitorii percep gre it evenimentele
economice ne tiind c pre urile cresc la *el de repede ca i salariile deci o*erta de munca cre te
si oma+ul scade) 5st*el con*orm teoriei neoclasice curba lui -.illips aparent pe termen scurt
este re!ultatul unor perceptii gre ite ale salariului real i ale pre urilor relative) C?D
"bservm c6
-e termen lung curba lui -.illips este rigid 4n raport cu rata in*la iei7
Este o dreapt perpendicular pe a3a ratei oma+ului 4n dreptul ratei naturale a oma+ului7
-e TF *actorul determinant al in*la iei este cre terea o*ertei de moned i nu in*la ia prin
costuri Aprin salariiB)
Salariile nominale sunt inde3ate ca urmare a in*la iei anterioare7
2ariabilele valorice sunt a+ustate cu anticipa ii privind in*la ia din perioada care urmea!)
8in datele de mai sus putem conclu!iona c curba lui -.illips se modi*ic de *iecare dat
odat cu rata anticipat a in*la iei iar orice sc.imbare a ratei anticipate a in*la iei are drept
urmare deplasarea curbei lui -.illips ascendent Adaca rata in*la iei a teptate cre teB i descendent
Adac rata in*la iei a teptate scadeB)Conclu0ii i recomandri
$$
En urma celor anali!ate a+ungem la conclu!ia c 4ntre in*la ie i oma+ se conturea!
o rela ie evident doar pe termen scurt iar curba ini ial a lui -.illips nu descrie *unc ii
teoretice care s *ac corela ia logic 4ntre cele dou variabile implicate ci doar constatarea unui
*apt i repre!entarea lui plastic)
8e asemenea constatm c curba lui -.illips pe termen lung e constituit de *apt
dintr,o serie de curbe -.illips pe termen scurt singura di*eren dintre ele const4nd 4n *aptul
c *iecare este trasat pe ba!a unei rate a in*la iei anticipate di*erite) -e termen lung *actorul
determinant al in*la iei nu este cre terea salariilor i presiunea sindicatelor *apt ce
generea! in*la ia prin costuri ci e3tinderea o*ertei de moned) 8eci pe termen scurt
cre terea salariilor provoac cre terea ratei in*la iei iar pe termen lung o cre tere a ratei
in*la iei conduce la o cre tere a salariilor nominale) 8e aici i conclu!ia c pe termen
lung de *apt nu e3ist legtur 4ntre in*la ie i oma+) Eu cred c mai apropiat de realitate
este ipote!a c agenii economici respectiv at4t sindicatele c4t i patronatul au anumite ateptri
Aprevi!iuniB 4n ceea ce privete evoluia preurilor) Ini ial ar prea convenabil alegerea politicii
economice ca o alternativ 4ntre nivelul in*laiei i nivelul oma+ului pe termen scurt 4ns s,a
dovedit a *i o constatare ine*icient 4ntruc4t pe termen lung intervin i al i *actori ce nu au *ost
lua i 4n calcul de -.illips la 4nceput)
5r *i bine ca statul s in cont de aceste aspecte pentru a putea stabili i reali!a
politici economice e*ective 4n dependen de perioada de timp i de e*ectul obiectivele i
scopurile dorite i propuse) E necesar de studiat curba lui -.illips 4n perioada scurt i lung
de timp deoarece pe ba!a ei se adopt politica economic de reglementare a cererii globale i
ast*el se a+unge la *undamentarea alegerii 4ntre in*laie i oma+ ale crei condiii sunt date de
curba o*ertei globale) Puvernul va putea alege deci diverse combinaii in*laie,oma+ ast*el 4nc4t
s duc la bun s*Qrit politica economic dorit) 8e asemenea e necesar de a se ine cont i de
nivelul a teptrilor ra ionale deoarece 4n condiiile anticiprii preurilor curba lui -.illips nu
mai permite aceast alegere)
8eci constatm c 4n general curba lui -.illips i demonstra iile privind interdependen a
invers dintre in*la ie i oma+ este valabil doar pentru perioada scurt de timp 4n perioada
lung de timp aceast rela ie ne*iind de *apt conturat sub aspect macroeconomic)
2ibliogra3ie4 5ebogra3ie
$%
$) @bi I) Silai Pr) 8u 5le3andrina) Macroeconomia Editura "ri!onturi UniversitareRR
Timioara $???7
%) @lceanu Cristina @entoiu Claudia) Macroeconomie Editura 5ll %&&1)
') Smuraru M) Caps4!u 2) Tru 2) Teorie economic AMacroeconomieB Concepte i
aplicaii ediia III) CE- USM C.iinu6 %&$&) %=? p)
/) Marius @acescu 5ngelica @cescu,Crbunaru Macroeconomie i politici macroeconomice )
Editura CS @ecU $??=)
0) Samuelson -) #orda.aus <) Economie) Editura Teora @ucureti %&&&7
>) .ttp6VV999)scritube)comVeconomieVCUR@5,FUI,-SIFFI-S$?/$?$1/>)p.p
Avi!itat %&)&/)%&$'B
1) .ttp6VVru)scribd)comVdocV0=&/$%&>VIn*latia,Si,Soma+ul,curba,Fui,-.ilips
Avi!itat %&)&/)%&$'B
=) .ttp6VVcristianpaun)*inantare)roV%&$&V$%V$'Vinconsistenta,teoretica,a,curbei,lui,p.ilipsV
Avi!itat %$)&/)%&$'B
?) .ttp6VVro)9iUipedia)orgV9iUiVCurbaW-.illips
Avi!itat %$)&/)%&$'B
$'