Sunteți pe pagina 1din 18

CUPRINS

Introducere ......................................................................................................................................................................... 3

I. Definirea transportului ......................................................................................................................................... 4


II. Transportul multimodal ......................................................................................................................................4
III. Transportul rutier ..................................................................................................................................................6
- Avantajele și dezavantajele utilizării transportului rutier. ............................................... 6
- Clasificarea transportului rutier .............................................................................................................7
- Componentele transportului rutier ........................................................................................................ 8

- Clasificarea asupra transportului rutier al containerelor ................................................ 9


IV. Transportul naval…………………………………………………………….…………………………………………….10
- Avantajele și dezavantajele utilizării transportului naval……………………………….12
- Instalaţii şi echipamente ……………………………………………………………………………………………..12
- Unități de încărcătură pentru transport ......................................................................................... 13
- Mijloace de încărcare - descărcare a încărcăturii în zona portuară ...................... 13
- Categorii şi tipuri de nave comerciale ............................................................................................. 15
- Porturile comerciale ....................................................................................................................................... 15
V. Realizarea transportului rutier în zona portuară ........................................................................ 16
Concluzii .............................................................................................................................................................................. 18
Bibliografie........................................................................................................................................................................ 19

1
Proiect Transport Multimodal

INTRODUCERE

În sensul larg al cuvântului, transportul contemporan este un complex compus al


economiei unui stat în cadrul căruia funcționează ca ramuri independente diferite tipuri de
transport magistral, urban, industrial.

Indiferent de forma de organizare, toate tipurile de transport se află intr-o conexiune


interdependentă influențând, în mare măsură, atât procesul de transport nemijlocit, cât și
rezultatele tehnico-economice finale ale acestei activități.

Problema transporturilor, ca prelungire a producției în sfera circulației, constă în


combinarea activității tuturor nodurilor principale de transport in scopul obțnerii unor cheltuieli
sociale minime și efectuării unor prestații calitative superioare. Forme și metode de corelare a
tipurilor de transport:

- Forma tehnologică de corelare a tipurilor de transport cuprinde probleme de organizare a


transporturilor, orare suprapuse de mișcare, exploatarea mijloacelor de transport și a
mecanismelor de încărcare descarcare după un proces tehnologic unic.
- Forma tehnică de corelare prevede formarea unui parc specializat de mijloace de
transport, crearea unui parc unic de containere, unificarea și standardizarea mijloacelor de
transport și a mecanismelor de încărcare descărcare, a căilor de acces și a depozitelor.
- Forma economică de corelare este bazată pe aplicarea legilor economice specifice
economiei de piață în concordanță cu dezvoltarea programată a unui sistem de transport
centralizat.

În prezent cele mai utilizate procedee de transport combinat de marfă și de călători sunt
următoarele: auto (rutier) – cale ferată; auto – naval; auto – aerian; cale ferată – auto; cale ferată–
naval; cale ferată – aerian; aerian –auto; aerian – cale ferată.

I. Definirea Transportului
Transportul se referă la deplasarea de la un loc la altul a persoanelor precum și a
bunurilor, semnalelor sau informațiilor. Termenul vine din latină, de la ”transportare”, trans
(peste) și portare (însemnând a purta sau a căra). Transportul este o activitate care a apărut odată
cu existența omului. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi
parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp,
descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport. Transportul facilitează accesul la
2
Proiect Transport Multimodal

resursele naturale și stimulează schimburile comerciale. Simplificând și generalizând se poate


discuta de trei mari ramuri: infrastructură, vehicule, gestiune.

Infrastructura transporturilor cuprinde toată rețeaua de transport (străzi, autostrăzi, căi


ferate, canale navigabile, culoare de zbor, conducte etc.) și terminalele (aeroporturile, stațiile
feroviare, autogările etc.). Vehiculele de toate tipurile: autovehicule, trenuri, vapoare etc.,
împreună cu toate aspectele ce țin de proiectare, construcție, diagnoză și exploatare a
autovehiculelor, trafic rutier, management.

Gestiunea transporturilor, competența ingineriei transporturilor și ingineriei proiectării


rețelelor și sistemelor de transport are ca scop optimizarea sistemelor de transport, creșterea
siguranței transporturilor, protejarea mediului.

II. Transport Multimodal

Mijlocul de transport utilizat pentru deplasarea mărfurilor sau persoanelor determină


încadrarea într-unul din modurile de transport. Distingem așadar următoarele moduri de
transport: maritim, aerian, rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare. În situația în care
bunurile trebuie să parcurgă un traseu care implică utilizarea mai multor mijloace de transport,
pentru fiecare dintre acestea este necesară încheierea unui contract distinct cu tot ce presupune
acesta: documente de transport, răspunderi, obligații.

Răspunderea pentru transportul mărfurilor este asumată în totalitate de către operatorul de


transport intermodal față de expeditor, răspundere, care la rândul său este împărțită între cărăușii
modali. Pornind de la premiza că o operațiune de transport este performată de un singur operator
de transport intermodal utilizând unul sau mai multe transporturi modale, în funcție de
răspunderea operatorului de transport modal, distingem transportul de mărfuri: unimodal,
combinat și multimodal.

Transportul multimodal perioada a debutat prin organizarea de către operator a unui lanț
de transport care utilizează cel puțin două moduri de transport diferite și care acoperă distanța
dintre un loc de origine, unul sau mai multe puncte de interfață, până într-un punct de destinație,
prin emiterea unui singur document, în baza căruia se plătește un singur cost de transport și prin
care operatorul își asumă răspunderea pentru întregul lanț de transport, atât pentru prejudiciile
localizate, cât și pentru cele nelocalizate.

Răspunderea în transportul multimodal, prevede aplicare, pentru prejudiciile localizate,


regimul stabilit pentru fiecare mod de transport, iar pentru daunele nelocalizate se aplică regimul
3
Proiect Transport Multimodal

uniform al răspunderii stabilite prin Convenția Națiunilor Unite privind transportul multimodal
din 1980 (neratificată de România), valabilă pentru statele semnatare de la data intrării în vigoare
a convenției, sau regimul mixt al răspunderii stabilit prin regimul uniform UNCTAD/ICC din
1991 care se aplică voluntar, în baza convenției părților. Dezvoltarea sistemului de transport
multimodal implică efortul comun al operatorilor de transport, exportatorilor/importatorilor, dar
și al voinței politice (puterii legislative/executive).

Deocamdată sistemul multimodal nu este suficient dezvoltat în România, principalele


cauze fiind:

 lipsa cererii derivate din insuficiență cunoaștere de către expeditori si primitori a


beneficiilor acestui mod de transport, a prevederilor INCOTERMS 2000 și a
Broșurii 500 a Camerei Internaționale de Comerț;
 absența unui cadru legal adecvat, în ceea ce privește reducerea, simplificarea și
armonizarea procedurilor vamale, bancare sau de altă natură, care sa favorizeze
integrarea transportului multimodal în contextul global, să încurajeze operatorii
naționali să dezvolte sisteme competitive sau să coopereze măcar cu operatorii
străini. De asemenea, cadrul legislativ ar trebui să permită operatorilor de
transport să-și asume raspunderea pentru intregul lant de transport în condiții
echitabile, să asigure compatibilitatea cu uzantele și practicile internaționale,
astfel încât să se asigure costuri mai mici, să stabilească o poziție egală pentru
importuri și exporturi, încât să nu existe posibilitatea ca operatorii de mărfuri de
import să aplice politici de pret scăzute, în detrimentul interesului mărfurilor;
 insuficiența responsabilitate manifestata în unele moduri/interfețe de transport,
ceea ce descurajează operatorii de transport multimodal să își asume riscurile
inerente transportului „din ușă in ușă”.

Autoritatea națională în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor, Locuinței și


Turismului, elaborează proiecte de acte normative și aproba norme tehnice destinate asigurării
compatibilității sistemului național de transport cu sistemele de transport internaționale,
elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat,
coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ținând seama de capacitațile
existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport și de promovarea unei dezvoltări
raționale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de
transport.

4
Proiect Transport Multimodal

III. Transportul rutier


Prin transportul rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu
vehicule rutiere, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă vehiculul
rutier este pe o anumită porţiune transportat la rândul său pe sau de pe un alt mijloc de transport;
operaţiunile şi serviciile adiacente sau conexe tansporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni
de transport rutier. Transporturile rutiere , dintre toate categoriile de transport s-au dezvoltat cel
mai mult în ultimul secol, iar existenţa a 15 milioane de km de drumuri modernizate, reţelele
stradale, etc. ale aşezărilor şi drumuri nemodernizate au contribuit la dezvoltarea transportului
rutier. Procesul de transport rutier are drept componente de bază: drumul, autovehiculul,
conducătorul auto, marfa şi legislaţia aferentă. Mobilitatea deosebită pe care o au autovehiculele
fac ca acestea să poată ajunge în locuri unde alte mijloace de transport nu au acces.
Transportul rutier efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor cu ajutorul
autovehiculelor care sunt mijloace de transport autopropulsate. Ca particularitate a acestor
mijloace de transport se remarcă faptul că dispun de o mare mobilitate, putând fi întrebuințate, în
funcție de vreme, pe orice fel de drum. Transportul auto oferă posibilitatea încărcării mărfii
direct de la punctul de expediere și descărcarea ei direct la punctul de destinație, fără a fi
necesare transbordări și manipulări suplimentare.

Mijloacele de transport auto se deplasează cu viteze mari ca urmare a vitezei comerciale


mari și a simplității operațiunilor tehnologice de încărcare și descărcare. Ele se pot pregăti rapid
și ușor în vederea efectuării transportului, necesitând cheltuieli reduse în acest scop. Transportul
auto oferă cea mai mare eficiență pe distanțe scurte.

Avantajele și dezavantajele utilizării transportului rutier


Avantaje:
 încărcarea mărfurilor se face direct de la locul de expediție (magazie, locul
producției) iar descărcarea la punctul de destinație, fară manipulari suplimentare;
 pregătirea autovehicolelor este rapidă, existând posibilitatea schimbării rapide a
direcției de deplasare și a volumului de marfă transportată;
 viteze mari de deplasare;
 cheltuieli de transport acceptabile
 protecție superioară a mărfurilor față de șocuri si intemperii

5
Proiect Transport Multimodal

Dezavantaje:
 exploatarea autovehicolelor genereaza cheltuieli mai mari, ca urmare a consumului de
combustibili superiori;
 necesitatea existentei unui sofer si a echipei de servire (pentru fiecare autovehicol în
parte);
 poluarea mediului înconjurator este mai mare în cazul utilizarii autovehicolelor
comparativ cu celelalte mijloace de transport;
 uneori nu este indicat pentru distanțe foarte lungi;
 nu se pot transporta unele mărfuri grele sau voluminoase.

Avantajele transporturilor rutiere sunt însa mai mari decât dezavantajele enumerate, ceea ce
face ca ponderea acestora sa fie însemnata. Dinamismul transportului rutier este datorat unor
cauze conjugate: sistem modern de distribuire promta, perfectionarea autovehicolelor, consum
redus de combustibil, etc.

Clasificarea transportului rutier

A. categorii de transport rutier:

a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfăşurare:


1. transport rutier în trafic naţional;
2. transport rutier în trafic internaţional;
b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activităţii:
1. transport rutier public;
2. transport rutier în cont propriu;

B. tipuri de transport rutier:

a) transport rutier de mărfuri:


1. transport rutier de mărfuri generale;
2. transport rutier de mărfuri perisabile;
3. transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;
4. transport rutier de deşeuri;
5. transport rutier de animale vii;
6. transport rutier agabaritic;
6
Proiect Transport Multimodal

b) transport rutier de persoane:


1. transport rutier prin servicii regulate;
2. transport rutier prin servicii regulate speciale;
3. transport rutier prin servicii ocazionale.

Componentele transportului rutier


Tranportul rutier are trei componente de bază: drumul, autovehicului şi conducătorul
auto:
Drumul:
Drumul este suportul material pe care se derulează circulaţia autovehiculelor, vehiculelor
hipo şi persoanelor. Calitatea sa este dată de raportul forţă de tracţiune – viteză de circulaţie în
condiţii de siguranţă maxime. Totalitatea drumurilor situate într-o ţară formează reţeaua
rutieră. În cadrul ei deosebim: drumurile publice – căi de comunicaţie terestră amenajate
pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor, aflate în administrarea unui organ de stat, deschise
circulaţiei publice care satisfac cerinţele de transport rutierale întregii economii şi populaţiei;
drumuri de exploatare care satisfac cerinţele de transport ale anumitor organizaţii sau persoane,
având acces limitativ.
Drumurile publice se pot clasifica în:
- drumuri de interes republican: autostrăzile, drumurile naţionale şi culoarele
europene
- drumuri de interes local: drumuri judeţene, drumuri comunale, reţeaua stradală.

Clasificarea asupra transportului rutier al containerelor


Utilizarea containerelor poate mări semnificativ viteza de încărcare-decărcare a
mărfurilor și în general poate simplifica și optimiza transportul rutier al mărfurilor în varianta
multimodală (singura care poate exploata la maximum avantajele containerizării) cu condiția
existenței unei infrastructuri rutiere asigurate corespunzător.
O analiză a mijloacelor de transport rutiere în varianta transcontainerizată ce evidențiază
ponderea componentelor sistemului de trasnsport sau în general în varianta transportului de tip
portuar ne arată că în majoritatea cazurilor se utilizează variante de tractor( rutier sau terminal)
cuplat cu semiremorci, mai rar autocamioane și remorci, și numai întâmplător varianta trailer /
transport specializat.

7
Proiect Transport Multimodal

Tipuri de containere
Principalele tipuri de containere, astfel cum sunt definite în Manualul standardelor ISO
privind containerele de mărfuri, sunt:
1.Containere de uz general;
2.Containere pentru uz special;
- Container ventilat închis;
- Container descoperit;
- Container tip platformă cu părți laterale deschise;
- Container tip platformă cu părți laterale deschise cu suprastructură completă;
- Container tip platformă cu părți laterale deschise cu suprastructură incompletă și capete fixe;
- Container tip platformă cu părți laterale deschise cu suprastructură incompletă și capete
rabatabile;
- Platformă (container);
3.Containere de marfă specifice;
- Container termic;
- Container izolat;
- Container refrigerat (cu refrigerant de unică folosință);
- Container refrigerat mecanic;
- Container încălzit;
- Container refrigerat și încălzit;
- Container cisternă;
- Container de mărfuri uscate în vrac;
- Containere de mărfuri identificate (precum automobile, animale vii și altele);
- Container aerian.

8
Proiect Transport Multimodal

Tipuri de containere

IV. Transportul Naval


Având în vedere progresul economic general al societății, în ultima perioadă s-a
înregistrat o creștere fără precedent a comerțului mondial, a transportului de materii prime de
bază, necesare industriei, agriculturii cât și a schimburilor de produse finite. Pe de altă parte,
intensificarea schimburilor comerciale între țări aflate în diferite zone geografice, participarea
țărilor respective la acest proces reprezintă o condiție necesară pentru impulsionarea progresului
economic și social al fiecărei regiuni geografice.
Transportului maritim îi revine un rol esențial în realizarea circulației mărfurilor, atât din
punct de vedere cantitativ cât și ca operativitate, rol conferit de aspecte cum ar fi:

-
costuri relativ mici, în raport cu volumul mare de mărfuri care pot fi transportate;
-
caracterul complex și diversificat al schimburilor comerciale;
-
creșterea numărului de participanți la aceste schimburi.

9
Proiect Transport Multimodal

Cele trei elemente esențiale care stau la baza definirii transportului maritim sunt următoarele:

-
mărfurile, caracterizate printr-un volum mare și o valoare ridicată;
-
navele, ca mijloc de transport care încorporează un nivel de tehnicitate și al
investițiilor ridicat;
-
porturile, ca noduri de transbordare precum și instalațiile de operare din cadrul
acestora.
Având în vedere aceste elemente se poate afirma că, transportul maritim reprezintă o
activitate economică deosebit de complexă, având un caracter național și internațional, ce trebuie
gândit și desfășurat atât în funcție de necesități, cât și pentru asigurarea rentabilitații. Funcția
principală a transportului maritim este de a asigura legătura dintre producție și consum și se
caracterizează prin doua trăsături esențiale, de natura economică:
- eficiența economică, în sensul satisfacerii unor cerințe definite;
- rentabilitatea, ca o condiție esențială a unei activități economice ample, care implică
costuri ale transportului propriu-zis și costuri ale operațiunilor conexe.

Atât eficienta economica cât și rentabilitatea depind în mod determinant de cele trei
elemente esențiale care stau la baza definirii transportului maritim și anume : mărfurile, navele și
porturile. Importanța transportului maritim a determinat dezvoltarea unei largi cooperări
internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, pentru a asigura:

siguranța vieții umane și a navelor pe mare;

evitarea accidentelor și organizarea asistenței și salvării maritime;

prevenirea poluării mediului ambiant în general și a mediului marin în mod special;

unificarea legislației și a metodologiei în transportul maritim;

asigurarea mărfurilor, a navelor și persoanelor;

protecția armatorilor și proprietarilor de mărfuri;

stabilirea, pentru comerțul maritim, a unui cadru juridic și economic adecvat, echitabil,
durabil și operativ, pe fondul cooperării internaționale, care să garanteze funcționalitatea sa,
egalitatea în drepturi și obligatii ale partenerilor, condiții în care principiul
avantajuluireciproc poate asigura o rentabilitate echitabilă în cadrul comunității
internaționale.
Transportul maritim derulează cca 75-80% din traficul mondial de mărfuri şi o cotă mereu
crescândă din traficul de călători fiind de departe principala formă de transport.

10
Proiect Transport Multimodal

Transportul maritim are trei componente de bază: nava maritimă comercială, porturile
comerciale, cargo-ul (marfă sau pasageri) şi uzanţele‘cutuma’ sau sistemul de reglementări
folosite în traficul maritim, inclusiv accordurile internaţionale.

Avantajele și dezavantajele utilizării transportului naval


Avantaje :

dezvoltarea industriilor ce folosesc materii prime transportate ieftin pe calea apei (industria
siderurgică, metalurgică, energetică, sticlă, materiale pentru construcții);

capacitate de încărcare foarte mare;

asigură tarife reduse;

crearea de baraje de acumulare pentru hidrocentrale;

dezvoltarea irigațiilor.
Dezavantaje:

nu este economic pentru zonele mai îndepartate de bazinul fluvial, datorită transbordărilor
costisitoare;

poate deveni impracticabil în perioadele de seceta sau înghet;

este mai lent.

Instalaţii şi echipamente
Nava maritimă comercială este o constructive plutitoare de dimensiuni superioare
ambarcațiunilor, având formă, rezistență structural, calități nautice și echipament care-i permit
exploaterea tehnică și comercială prin propulsive propie. Se compune din: corp, mașini, instalații
și echipamente. Nava este dotată cu echipament de navigaţie (aparatură specializată, cîrmă,
ancorare etc.), echipament de salvare, echipament contra incendiilor precum şi cu instalaţii
proprii de încărcare-descărcare: vinciuri (acţionează asupra pîrghiilor de ridicare-coborîre a
mărfii), catarge, bigi (pîrghii mobile fixate pe catarge), gaiuri (cabluri rezistente cu care sunt
orientate bigile), ganciuri (cîrligele bigilor).
Este deosebit de important ca toate aceste caracteristici ale navelor să fie cunoscute de
viitorii expeditori pentru a alege corespunzător nava sau spaţiul pe care vor să-l închirieze şi
pentru a-şi optimiza costurile cu manevrarea mărfurilor. La navele de croazieră se adaugă
echipamentele pentru agrement: sonorizare, lumini, spectacole, bănci, agenţi de turism, vize,
pistă aterizare elicoptere etc.

11
Proiect Transport Multimodal

Unitați de încărcătură pentru transport


Unitatea de transport economic modern (unitatea de manipulare) este o încărcătură
formată dintr-un număr de părți, în principiu uniforme, părțile fiind așezate astfel încât să poată
fi încărcate și manipulate mecanizat, atât în timpul transportului, cât și în timpul depozitării.
Transporturile grupate în unități de manipulare unitare creează condiții optime:

 de introducere a mecanizării complexe pentru operațiile de încărcare/


descarcare;
 de trecere a încărcăturii de pe un vehicul pe altul cu mijloace mecanizate;
 de depozitare;
 de efectuare a transporturilor combinate în condiții economice;
 de reducere a cheltuielilor și timpului până la destinație.

Dintre toate metodele bazate pe gruparea mărfurilor în unități de manipulare unitare, cele
mai răspândite și cu mare eficiență economică sunt transportul mărfurilor pe palete și transportul
mărfurilor în containere.
Transportul mărfurilor pe palete constă în gruparea mărfurilor ambalate în cutii, lăzi, saci
sau baloturi, precum și a celor în bucați cu forme geometrice regulate astfel încât acestea să
permită așezarea sau stivuirea în unități indivizibile de până la 1000 kg, pe platforme speciale
denumite palete.
Transportul mărfurilor în containere, constă în încărcarea mărfurilor în bucăți sau vrac,
fără nici un fel de ambalaj de protecție în anumite lăzi sau recipiente de construcție specială,
denumite containere.

Mijloace de încărcare - descărcare a încărcăturii în zona portuară

Încarcaturi de greutate mică


Pentru încărcare-descărcare în și din mijloace de transport se utilizează transpaletele și utilajele
de ridicare și transport denumite pe scurt elevatoare sau stivuitoare.
Transpaletele sunt utilaje mecanice simple, cu acționare manuală sau electrică, pe care se
poate transporta câte o singură paletă pe distanțe scurte și cu nivele de ridicare mai mici. Este
alcătuită dintr-un cărucior prevăzut cu furci de ridicare, care se pot acționa cu ajutorul unui
mecanism comandat de un cilindru hidraulic și cu o pompă manuală.

12
Proiect Transport Multimodal

Încărcături de greutate mare


Stivuitoarele cu furci sunt cele mai importante utilaje pentru manipularea mărfurilor
paletizate din transportoare. Ele sunt foarte efciente atât din punct de vedere tehnic, cât și
economic, deoarece permit intrarea furcilor sub unitățile de încărcătură constituite în acest scop.

Dotarea tehnică a terminalului


Terminalul are următoarea dotare tehnică:

 5 dane de operare, cheul și bazinul și depozitul de containere;


 3 macarale-cheu Mitsubishi. Acestea aparțin APC, sunt dotate cu brațe de lungime 16
m, care pot ridica containerele la o înălțime de 45 m;
 2 macarale-cheu ZPMC, sunt dotate cu brațe de lungimea 18 m, care pot ridica
containerele la o înălțime de 52 m;
 1 macara de cheu Gottwald mobile cu rotație la 3600
 13 poduri pe roți (RTG) pentru încărcarea – descărcarea containerelor în/stive;
 2 poduri pe șine (RMG) utilizate în zona încărcări/ descărcări containere pe/ de pe
vagoane;
 Remorci (TT – terminal trucks)
 Utilaje Kalmar pentru depozitarea containerelor pline (RS – Reach Stacker);
 Utilaje Kalmar pentru depozitarea containerelor goale (ECH – Empty Container
Handler).

13
Proiect Transport Multimodal

Tipuri de macarale

Porturile comerciale
Porturile comerciale sunt organizaţii de transport complexe, protejate prin mijloace
naturale sau artificiale, la adăpostul cărora navele pot intra şi ieşi, pot încărca şi descărca, pot
efectua manevre, etc. în condiţii de siguranţă a navigaţiei. Porturile, ca noduri de afluire,
transbordare şi depozitare sunt reprezentate nu numai de instalaţiile necesare operaţiunilor propiu
zise ci şi de legislaţia conexă a zonei, depozitele şi instalaţiile de prelucrare, manipulare,
transport intern.
Portul este locul de începere şi de finalizare al transportului maritim. Dat fiind vechimea
activităţii de transport maritim porturile reprezintă adevărate comunităţi de afaceri cu obiceiurile,
cutumele, privilegiile şi modul lor de viaţă pe care îl păstrează în ciuda presiunii statului
naţional, acesta din urmă, de multe ori chiar protejându-le. Costurile foarte mari pentru
amenajarea porturilor nu pot fi suportate numai din surse private astfel încât statul acţionează
prin toate pârghiile pe care le are la îndemână pentru dezvoltarea şi modernizarea porturilor ca
mijloc obligatoriu pentru derularea schimburilor comerciale internaţionale (75-80% din trafic).
Porturile au funcţii administrative (asigurarea funcţionării dotărilor, a securităţii navigaţiei, a
dezvoltării dotărilor etc.) şi funcţii comerciale legate de expediţie, încărcare, descărcare,
depozitare etc.

14
Proiect Transport Multimodal

V.Realizarea transportului rutier în zona portuară


Transportul rutier în zona portuară prezintă avantajul că se realizează rapid de la locația
destinatarului la sediul beneficiarului. Efectuarea transportului direct permite o bună conservare
a mărfii si reducere a cheltuielilor cu ambalare și manipulare intermediară și de aceea,
transportul rutier a devenit predominant în schimbarea destinației legumelor, fructelor, bunurilor
de larg consum, precum și a celor de cosmetic și farmacie. În ultimul timp transportul rutier a
devenit preponderant și în schimbarea locației produselor tip mobile și odată cu dezvoltarea
terminalelor de containere s-a extins și în domeniul mărfurilor de mic și mediu tonaj.
Încărcarea unui container pe mijlocul de transport rutier se realizează după efectuarea
formalitățiilor vamale de tip control fizic și documentar. Perfecționarea transporturilor
internaționale și dezvoltarea transporturilor rutiere integrate în complexul multimodal necesită
coordonarea acțiunilor a trei factori principali: guvernul, beneficiarii transporturilor și furnizorii
unor astfel de servicii.

15
Proiect Transport Multimodal

16
Proiect Transport Multimodal

Concluzii
Având în vedere progresul economic general al societății, în ultima perioadă s-a
înregistrat o creștere fără precedent a comerțului mondial, a transportului de materii prime de
bază, necesare industriei, agriculturii cât și a schimburilor de produse finite.

Principalul factor de diferentiere in fata utilizatorului este,de cele mai multe ori calitatea
acestor servicii.Calitatea activitatii este definita de clienti.Este necesar,asadar,sa se identifice
beneficiarii activitatii desfasurate si exigentele lor,dupa care trebuie sa produca ,exact serviciu
cerut in perioada de timp necesara ,la cel mai mic foc posibil.

În concluzie, transportul este o prestaţie de servicii de un tip special:nu se poate nici stoca, nici conserva;

trebuie să facă faţă unor momente de vârf;

se execută în condiţii speciale şi

presupune existenţa unei infrastructuri tehnice extraordinar de vaste şi complexe, care să
excludă orice situaţie neprevăzută.

17
Proiect Transport Multimodal

Bibliografie


Adrian Manea, Laurențiu Manea – ”Autovehicule De Transport Rutier În Zona Portuară”,
Editura Matrix Rom, București 2004

Ilie Rotariu – ”Transporturi, Expediţii Şi Asigurări De Mărfuri Şi Călători”, Ediţia A Iv-A –
Revăzută, Editura Alma Mater, Sibiu 2007

http://ec.europa.eu/eurostat/

http://google.ro (imagini)

18