Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE LECŢIE

Student: Bălă Anca Maria

Învățător îndrumător: Andrei Camelia

Clasa:a IV-a C

Data: 19.12.2018
Şcoala: Gimnazială „Sfântul Nicolae ”, Tg-Jiu

Aria curriculară: Om şi societate

Disciplina: Istorie
Unitatea de învăţar: Popoare de ieri și de azi (I). Antichitatea
Subiectul lecţiei: Grecii. Galii. Slavii
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45’

Competențe specifice:
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica
informații variate despre trecut
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a
elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp
3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de
comunicare orală și scrisă
Obiective operationale
Cognitive:
O1 - să localizeze pe hartă cele trei popoare din antichitate.
O2 - să menţioneze caracteristicile fiecărui popor;
O3 - să reliefeze asemănările şi deosebirile dintre popoare;
O4 – să recunoască personajele istorice din imagini

Afective:
O5 – să manifeste atenție față de informațiile primite
O6 – să participe activ la activităţile iniţiate în cadrul grupei de lucru

Psihomotorii:
O7 - să emită opinii în legătură cu subiectul prezentat
O8 - să manifeste un comportament adecvat în relațiile cu colegii dintr-un
grup de lucru în cadrul activităților practice

Scopul:
 dobândirea de noi cunoştinţe referitoare la popoarele mediteraneene
 ( greci, gali, slavi );
 utilizarea corectă şi eficientă a informaţiilor oferite de manual;
 dezvoltarea capacităţilor de a utiliza sursele şi informaţiile oferite;
 dezvoltarea proceselor psihice specifice: gândirea, memoria, atenţia.

RESURSE
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, dezbaterea,
b) Mijloace de învăţământ: manuale, caiete, imagini
c) Forme de organizare: frontal, individual
d) Evaluare: observare sistematică, chestionare orală, aprecieri verbale.
e) Tipuri de interacţiuni: învăţător-elev, elev-învăţător

II. Temporale
45 minute;

III. Bibliografice:
● ştiinţifice:
- Doina Burtea, Alina Perțea, ”Istorie” – manual pentru clasa a IV-a,
semestrul I, Editura Aramis, București, 2016;
● oficiale:
- Programa școlară pentru disciplina Istorie clasa aVI-a, aprobată cu ordin al
Ministrului nr. 5003/ 02.12.2014
● metodico – didactice:
- Gabriela Gruber, „Didactica istoriei și formarea de competențe”, Bucureşti,
Editura Cărturești, 2016;
- www.didactic.ro
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Nr. Momente Comp.
Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Durata specifice
Activitatea procedee învăţământ organizare
Activitatea elevilor
învăţătorului

Asigur climatul afectiv Se aşează în bancă şi


Moment necesar unei bune îşi pregătesc Observarea
1. organizatoric desfăşurări a lecţiei de materialele necesare Conversaţia Frontală sistematica
1 min istorie. Mă recomand şi pentru începerea
îmi pregătesc materialele lecţiei de istorie.
necesare.
Elevii vor răspunde la Individuală Chestionare
Le voi adresa copiilor
întrebări: Conversația orală
câteva întrebări legate de
Lecţia „Dacii şi Frontală
lecția anterioară.
romanii”.
“Ce lecție ați avut de Observare
pregătit pentru azi?” Ţara dacilor se numea sistematică
“Cum se numea țara Dacia.
Dacilor? Pe ţinuturile
O2
Verificarea României de astăzi.
2. cunoștințelor O3 “ Unde era aşezată
O5 Dacia?”
5 min Conducătorii Daciei
au fost Burebista şi
Decebal.
”Care au fost
conducătorii dacilor?” Ţara romanilor se
numea Imperiul
Roman.
Cum se numea țara
romanilor?”
Capitala lui era
Care era capital Roma.
Imperiului roman?”
Cel mai important
conducător a fost
“ Care este cel mai împăratul Traian
important conducător al
romanilor?” În timpul împăratului
Traian, romanii au
cucerit Dacia, patria
Care au fost realizările strămoşilor noştri,
lui Traian? transformând-o în
provincie romană.
“ Între ce ani au avut loc Războaiele dintre
războaiele dintre daci şi daci şi romani au avut
romani?” loc între anii 101-102
şi 105-106.
Le voi arăta elevilor 3 Elevii trebuie să Conversația Anexa 1 - Frontală Chestionare
imagini cu simboluri recunoască imagini individială orală
specifice popoarelor pe simbolurile și să
care urmează să le spună cărui popor
Captarea
3. atenției studieze în lecția de azi. aparțin.
O4
Jocurile Olimpice –
5 min
grecii
Cocoșul galic – galii
Alfabetul chirilic – slavii.
(anexa nr. 1)
Anunț titlul lecției și
obiectivele. Conversația Caiete Frontală Observare
Astăzi vom vorbi despre Notează titlul în sistematică
Anunțarea
alte trei popoare: Grecii, caiete. Explicația Manuale Individuală
4. temei și a galii și slavii .
obiectivelor
Vom identifica aceste
3 min
popoare pe hartă și vom
învăța caracteristicile
fiecăruia
Elevii vor deschide
Analizează harta și Conversația Manual Frontală Observare
manualele la pagina 50.
răspund la întrebările sistematică
Vom analiza împreună adresate Individuală
harta, iar elevii vor
răspunde la următoarele
întrebări:
“Care sunt cele trei
popoare evidențiate pe Chestionare
O1
hartă?“ orală
O2
Dirijarea O3 În ce parte a Europei se
5. învățării O6 află Galia?
20 min O7
O8 În ce parte, față de Dacia,
se află Grecia antică?
La aceeasi pagina avem Elevii vor citi pe
în partea de jos trei fragmente textul
Conversația Manual Frontală Observare
fragmente cu informații despre cele trei
Individuală sistematică
despre fiecare popor. Le popoare.
Explicația
vom citi împreună pentru
a descoperi cine erau
grecii, galii și slavii.
După ce vor termina de
citit, îi voi întreba dacă Citesc definițiile
există cuvinte neînțelese cuvintelor noi Conversația, Manual Frontală Observare
din text și vom citi întâlnite în text. Explicația individuală sistematică
cuvintele noi explicate în Descrierea
manual (migrator,
asimilare, polis, colonie).

În continuare, vom face Notează ideile Conversația Manual Frontală


rezumatul textului și vom principale ale lecției. Explicația individuală
scrie, pe tablă și în caiete,
ideile principale ale
lecției:
Grecii:
- grecii erau organizați în
state mici, ce se numeau
polisuri.
- aceștia aveau ca
principale ocupații
agricultura, creșterea
animalelor, pescuitul,
meșteșugul și comerțul. Conversația
Explicația Frontală Observare
- Grecii antici sunt cei Organizator individuală sistematică
care au inventat teatrul și ul grafic
jocurile olimpice.
Galii:
- galii sunt strămoșii
francezilor de azi.
- principalele lor ocupații
erau agricultura și
creșterea animalelor.
Slavii:
- poporul slav a fost un
popor migrator ce s-a
răspândit în Asia și
Europa, ajungând și pe
teritoriul Daciei romane.
- slavii au inventat
alfabetul chirilic

După ce vor nota ideile


Elevii răspund la
principale în caiete, le
întrebările adresate
voi adresa câteva
Conversația Manual Frontală Chestionare
întrebări elevilor:
Explicația individuală orală
“Care popor dintre cele Poporul slav
trei (grec, gal, slav) a fost
migrator?”
“Ce popor a inventat Grecii au inventat
Asigurarea O3 Jocurile Olimpice?” Jocurile Olimpice.
retenţiei şi O4
6. transferul de O5 “Care popor a fost Poporul gal este
cunoştinţe O8 strămoșul francezilor de strămoșul francezilor.
10 min azi?”
“Pe cultura cărui popor Pe cultura grecilor
se bazează multe dintre antici.
științele de azi?”
“Ce s-a întâmplat cu Slavii au fost
slavii care au pătruns în asimilați și au
fosta provincie romană influențat limba și
Dacia?” obiceiurile daco-
romanilor.
Elevii vor rezolva Conversația Manual Frontală Chestionare
Vom lucra împreună
exercițiul pe caiete și Explicația individuală orală
exercițiul 2/pag.56.
vor răspunde oral.
Elevii vor nota în caiet,
pe două coloane
următorii termeni:
coloana A - greci slavi și
gali și coloana B -
alfabet chirilic; Histria
Tomis, Callatis; unelte,
arme, podoabe renumite.
Vor realiza
corespondența pe caiet,
după care vom verifica
oral răspunsurile
În ultima parte a orei le Stabilesc conexiunea Conversația Imagini Frontală Chestionare
voi arăta câteva imagini între imaginile Jocul individuală orală
repezentative pentru prezentate și textul didactic
fiecare popor, iar elevii din manual.
vor trebui să recunoască
și să indice poporul
căruia îi corespunde
fiecare imagine (anexa
2).

Încheierea Se fac aprecieri asupra Ascultă aprecierile. Conversația frontal, Observare


7. lecției
activității. Explicația individual sistematică
2 min
Anexe

Anexa 1
Anexa2

S-ar putea să vă placă și