Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

CLASA: a IV–a
OBIECTUL: ISTORIE
ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Conducători şi faptele lor
SUBIECTUL: Decebal şi Traian
TIPUL LECŢIEI : comunicare- însuşire de noi conţinuturi
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ vizate în activitatea cu elevii :
 să povestească aspecte ale legăturii dintre mediul geografic şi viaţa oamenilor
 să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică
 să folosească termeni istorici în situaţii diverse
 să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente/fapte /personalităţi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


 O1 –să localizeze în timp evenimentele legate de daci şi romani, având la dispoziţie o axă
a timpului; obiectivul este considerat realizat dacă reuşesc să localizeze cel puţin un
eveniment.
 O2 - să alcătuiască enunţuri folosind termenii noi (provincie romană, asediu, apeduct);
obiectivul este considerat realizat dacă folosesc cel puţin doi termeni în enunţuri corecte.
 O3 - să citească o hartă geografică şi istorică, având la dispoziţie informaţiile privind
hotarele Daciei în vremea lui Decebal; obiectivul este considerat realizat dacă haşurează
corect pe fişa dată hotarul Daciei din cel puţin două puncte cardinale;
 O4 - să citească şi să comenteze imagini, folosindu-se de imaginile date; obiectivul este
considerat realizat dacă reuşesc să emită cel puţin o observaţie corectă pentru fiecare
imagine.
 O5 - să descopere şi să descrie un fapt istoric prezentat având la dispoziţie o sursă
istorică; obiectivul este considerat realizat dacă completează corect cel puţin trei
informaţii (caracteristici) corecte referitoare la personalitatea istorică dată.

STRATEGII DIDACTICE:
procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată şi nedirijată,
brainstorming, turul galeriei, bula dublă, învăţarea prin exploatare şi investigare, munca
independentă, povestirea.

forme de organizare: frontal, individual, echipe, perechi

2
resurse materiale: manual, fişe de lucru, ilustraţii, hartă istorică, coli pentru flip-chart,
markere, portretul lui Decebal şi Traian, imagini cu scene de pe Columna lui Traian,
steagul dacilor , Lupoaica-simbolul Romei, copie după „Columna lui Traian.

RESURSE TEMPORALE: 45 minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 MEC, Programa şcolară clasele III şi a IV-a, Bucureşti, 2005
 Manolescu, Marin. CURRICULUM pentru învăţământul primar şi preşcolar Teorie şi practică.
Universitatea din Bucureşti, Editura Credis, 2007
 Mihăilescu Cleopatra. Istorie-manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, Bucureşti,
2006
 Buduroi,. Aglaia. Istoria românilor. Editura Euristica, Iaşi, 2004
 Almaş, Dumitru. Legende istorice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1987

3
TABELUL DE SPECIFICAŢII

Evenimentele Obiective Conţinuturi Strategii didactice Evaluare


lecţiei operaţionale
Pregătirea clasei Stabilirea ordinii şi disciplinei în clasă Conversaţia
pentru activitate Asigurarea condiţiilor necesare pentru lucrul în echipă
Pregatirea materialelor necesare pentru desfăşurarea
activităţii

Captarea atenţiei Elevii citesc enunţurile scrise la tablă


2 minute  Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci Conversaţia Frontală, prin
Herodot, Istorii Explicaţia aprecieri verbale
 Dacii au aceeaşi limbă ca şi geţii.
Strabon, Geografia
O1 - Despre cine se vorbeşte în aceste citate?
- Cine sunt daco-geţii?

Joc didactic- „Ce cuvânt vă vine în minte când spuneţi brainstorming


Reactualizarea DACI? conversaţia,
cunoştinţelor pe Fiecare elev scrie un cuvânt pe câte un postit şi îl lipeşte explicaţia
seama experienţei la tablă. postit-uri
anterioare Exemplu:
7 minute
Decebal război popor român Frontală, prin aprecieri
verbale

Dacia DACI Sarmisegetusa


O1
Burebista romani vitejie
strămoşi
Se discută cu elevii şi se elimină cuvintele care nu au
legătură cu subiectul propus.

Anuntarea Tema lecţiei şi obiectivele


obiectivelor Titlul lectiei este scris pe tablă- Decebal şi Traian
1 minut
4
Cine a fost Decebal ? Dar Traian?
Dirijarea învăţării Se prezintă cele două portete precizându-se că aceste evaluare
O3 portrete apar pe Columna lui Traian. Conversaţia frontală
20 minute
Se localizează pe axa timpului, la Evaluare
tablă, perioada în care au domnit individuală
cei doi conducători.

Elevii au pe bancă o fişă reprezentând o hartă. Vor


primi drept sarcină haşurarea spaţiului locuit de daci în Explicaţia
timpul lui Decebal.. Observaţia
Se verifică frontal şi se localizează pe harta de la Munca
tablă. independentă
N- Carpaţii Păduroşi Hartă individuală,
S- Dunărea harta mare,
E- Nistru- Prut creioane colorate
V- Tisa

 Turul galeriei
-elevii sunt împărţiţi în patru echipe. Fiecare echipă
primeşte câte un document referitor la una dintre cele
două personalităţi, pe care trebuie să-l citească împreună
şi să-l analizeze. Pe un poster mare vor scrie toate Turul galeriei
informaţiile pe care le pot extrage din citatul primit, explicaţia
referitoare la personalitatea lui Decebal/Traian. conversaţia,
Pentru finalizare, fiecare echipă va folosi un marker de munca în echipă,
o anumită culoare. De asemenea primesc şi cele două problematizarea
portrete, urmând să folosească pentru lucrarea lor doar observarea
portretul potrivit. postere, comportamentului
 Echipa I - Decebal markere, elevilor
O1 „Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a citate pentru fiecare gradul de implicare
fost cel împotriva dacilor, asupra cărora, în vremea echipă a fiecarui membru
aceea domnea Decebal (Duras, care domnise mai portretul lui Traian al echipei, gradul
5
înainte, lăsase lui Decebal de bunăvoie domnia pentru şi Decebal, în care îşi
că era ….) foarte priceput la planurile de război şi lipici realizează
O4 iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru obiectivele,
a-l ataca pe duşmani a se retrage la timp. Dibaci în a evaluare în echipă
întinde curse, era un bun luptător şi se pricepea să
O5 folosească izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o
înfrângere.
Din această pricină, multă vreme a fost un duşman
de temut pentru romani.”
(Dio Cassius, Istoria română)
 Echipa II Traian
„Traian era un om cu totul deosebit, mai ales prin
simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos
(începuse să domnească la vârsta de 42 de ani) şi
înfrunta toate greutăţile cot la cot cu ceilalţi iar cu
sufletul era la înălţime, deoarece nu se lăsa purtat de
îndrăzneala tinereţii, dar nici împiedicat de bătrâneţe.
Nu invidia, nici nu nedreptăţea pe nimeni, ci dimpotrivă,
îi onora pe toţi cei buni şi-i înălţa în demnităţi (funcţii),
de aceea nici nu se temea şi nici nu ura pe nimeni. Nu-şi
pleca urechea la intrigi (uneltiri, minciuni) şi nici nu
cădea pradă mâniei. Se feri de a acapara bunurile
altora şi a face omoruri nedrepte.”
( Dio Cassius- Istoria română)
 Echipa III- Decebal
„Decebal a fost cel mai de seamă conducător al
dacilor, după Burebista. Era un bărbat înalt, cu barba
scurtă, cu faţa aspră, brăzdată de multe zbârcituri, cu
umeri laţi, cu braţe vânjoase, cu pantaloni strânşi pe
picior, cu centura lată. Încălţămintea era asemănătoare
opincilor, sabia scurtă şi încovoiată.
Decebal a întărit Dacia cu cetăţi multe şi cu
ostaşi viteji. Mai ales că acum se ivise un nou duşman:
împărăţia romanilor. Dacii au luptat mult cu romanii
care voiau să cucerească Dacia şi să supună poporul

6
dac.”
( Dumitru Almaş, Povestiri istorice)
 Echipa IV- moartea lui Decebal
„Traian trece Istrul (Dunărea) pe acest pod (de la
Drobeta), şi a purtat război cu mai multă chibzuială
decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi şi
grele strădanii. El însuşi dădu multe dovezi de pricepere
la comandă şi de vitejie, iar oştenii trecură împreună cu
dânsul prin multe primejdii şi dădură dovadă de
vrednicie. (…) Când a văzut Decebal că scaunul lui de
domnie (Sarmisegetusa) şi toată ţara sunt în mâinile
duşmanului, că el însuşi este în primejdie să fie luat
prizonier, îşi curmă zilele. Capul său fu dus la Roma.
(Dio Cassius, Istoria romană)

- produsele finale sunt expuse, fiind plasate în


puncte diferite din încăpere.
- grupurile au posibilitatea să se plimbe prin
O4 încăpere şi să observe aceste produse ca şi când ar fi
într-o galerie.
- lângă fiecare exponat este pusă o foaie albă
astfel încât, participanţii, folosind culoarea specifică
O5 grupei lor, pot aduce în completare informaţii pe care le-
au descoperit ei în plus faţă de cele deja expuse
- fiecare echipă revine la punctul de plecare şi
citeşte observaţiile făcute de ceilalţi colegi.

Schema lecţiei se realizează cu elevii pe baza


informaţiilor obţinute de aceştia şi completate de Conversaţia
învăţător Explicaţia Evaluare frontală
Fixarea şi
consolidarea
cunoştinţelor
Decebal şi Traian
10 minute - părinţii poporului român-

7
Decebal (Diurpaneus)– regele Daciei între anii 87- 106
- a refăcut statul dac
- a întărit statul din punct de vedere militar
- l-a înfruntat pe Traian în războaiele din 101-
102, 105-106
Traian (Marcus Ulpius Traianus)
- împăratul Imperiului Roman între anii 98-117
- în timpul său, imperiul cunoaşte cea mai mare
întindere
- imperiul cunoaşte o perioadă de prosperitate.
- cucereşte Dacia
Urmările cuceririi Daciei de către romani
- moartea eroică a lui Decebal
- ocuparea unor teritorii mari din Dacia
provincie romană (Dacia Felix)
- dispariţia statului dac
O2
Lucru în perechi- Bula dublă Evaluare individuală,
Sarcina de lucru vizează completarea cercurile cu autoevaluare
deosebiri şi asemănări (cele din mijloc) privind cei doi Conversaţia,
Obţinerea conducători. explicaţia,
performanţei bula dublă
7 minute
Decebal Traian fişe de lucru individuale

poster pentru tablă


O5

Se completează cercurile individual, apoi se lucrează în perechi


adăugând sau corectând informaţiile.
Se pregăteşte un poster mare pe care este realizat desenul de
pe fişă şi se completează cu soluţiile propuse de elevi.
Evaluare
individuală, temă
Realizarea unei pagini de portofoliu pentru acasă
Citiţi o lectură din volumul Povestiri Istorice
8
Asigurarea de Dumitru Almaş despre Decebal şi Traiam
retenţiei şi Realizaţi un desen care să-l înfăţişeze pe Decebal explicaţia
transferului sau Traian potrivit descrierii din lectură.
3 minute

9
11

S-ar putea să vă placă și