Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

 Data: 11.10.2018
 Propunător: prof. înv. primar Popescu Rodica
 Unitatea de învățământ: Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte
 Clasa: a IV-a
 Disciplina de învăţământ: Istorie
 Unitatea de învățare: O carte, un prieten în plus
 Subiectul/Tema lecţiei: Familia - trecutul familiei, sărbători de familie, timpul liber, activități cotidiene
 Tipul lecţiei: de comunicare-însuşire de cunoştinţe
 Scopul lecției:
 Competenţe specifice vizate:
 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare
 2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și comunicare
 2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut
 LLR - 3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit
 Obiective operaţionale:
 O 1.1.1. să alcătuiască și să prezinte arborele genealogic al familiei, folosind o schemă dată; obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev realizează arborele genealogic al familiei restrânse
 O 2.1.1. să descrie fotografii ilustrând aspecte despre familie; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev descrie un membru
al familiei
 O 2.2.1. să prezinte evenimente din viața personală, viața familiei; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev prezintă un
eveniment din viața familiei
 LLR - O 3.3.1. să realizeze liste cu aspecte semnificative descoperite în texte; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev
descoperă un aspect semnificativ în texte
 Metode, procedee și tehnici didactice: conversația, explicația, expunerea, exercițiul, jocul didactic
 Mijloace de învăţământ: manual tipărit,manual digital, imagini, fotografii, fișe de lucru, laptop, videoproiector
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
 Durata: 45 minute
 Bibliografie:
 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014
 Manual de istorie, cls. a IV-a, ed. Aramis
1
I. LECŢIA DE COMUNICARE - ÎNSUŞIRE DE CUNOŞTINŢE
Eșalonarea conţinutului Strategia didactică
Nr. Metode,
Etapele lecţiei / Timp Ob. Op. Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee și
înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul Asigur condițiile necesare unei Elevii își pregătesc frontal
organizatoric desfășurări optime a lecției de materiale necesare
istorie. pentru ora de istorie.
Pregătesc materialul didactic.
2. Reactualizarea Pentru reactualizare se propune Elevii răspund conversația frontal aprecieri
cunoştinţelor și jocul „Cine este” întrebărilor verbale
deprinderilor Ce sunt faţă de voi următoarele
persoane:
 mama mamei mele
 fiul mătuşii mele
 sora tatălui meu
 fratele mamei mele
3. Activitate/discuție 2.2.1. Prezint o planșă pe care este Elevii completează conversația, planșe pe grupe observare
introductivă reprezentat un soare pe care scrie razele exercițiul sistematică
Familia. Pe razele acestuia elevii
vor scrie însușiri ale familiei.
4. Anunţarea temei şi a 2.2.1. Anunț titlul lecției și a Elevii notează în expunerea frontal observare
obiectivelor obiectivelor propuse caiete titlul lecției sistematică
5. Prezentarea optimă a 2.2.1. Cu ajutorul manualului tipărit și Elevii dezbat și conversația, manualul frontal aprecieri
conţinutului şi a celui digital se prezintă notează informațiile explicația tipărit, verbale
dirijarea învăţării noțiunile de familie, arbore esențiale discutate manualul
genealogic, familie restrânsă, digital
familie extinsă
2.2.1. Cer rezolvarea ex. 1 și 2, pag. 21 Elevii rezolvă exercițiul manualul frontal aprecieri
din manual exercițiile tipărit, verbale
manualul
digital
Eșalonarea conţinutului Strategia didactică
Nr. Metode,
Etapele lecţiei / Timp Ob. Op. Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee și
înv. organizare
tehnici did.
2.1.1. Se cere prezentarea unor Elevii prezintă membri conversația fotografii frontal observare
fotografii ale familiilor elevilor, din familia lor cu sistematică
cerându-se ordonarea cronologică ajutorul fotografiilor
a acestora pe bancă
2.2.1. Se cere elevilor să rezolve Elevii rezolvă sarcinile explicația, fișe de pe grupe aprecieri
următoarele sarcini pe grupe: exercițiul lucru verbale
 activități desfășurate împreună
cu familia
 enumerarea membrilor familiei
 enumerarea relațiilor dintre
membrii familiei
6. Fixarea cunoştinţelor 1.1.1. Se prezintă un arbore genealogic Elevii vor completa explicația, fișe de individual observare
pe o fișă arborele genealogic cu exercițiul lucru sistematică
informații despre
familie
7. Asigurarea retenției și 1.1.1. Se solicită completarea arborelui Elevii vor completa explicația fișe de individual
transferului genealogic cu informații solicitate arborele genealogic cu lucru
familiei informații noi despre
familie
8. Aprecieri şi Se fac aprecieri individuale și Elevii apreciază ora frontal aprecieri
recomandări colective referitoare la modul în verbale
care elevii au participat la oră.

S-ar putea să vă placă și