Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECTIA GENERALĂ EDUCAȚIE IALOVENI


LICEUL TEORETIC PUHOI
Comisia metodică:”MATEMATICA ȘI ȘTIINȚE REALE”
“APROBAT”____________ , director al liceului 2018-2019 “
COORDONAT”_______________
SOLTAN MARIA_______ 2018 director-adjunct ,
Zavati Lilia__________ 2018
Proiect didactic de lunga durata
la_FIZICĂ_pentru clasa a ___8_a
Profeso: REULEȚ ANGELA, grad didactic I
Simestrul I Simestrul II Anual

Numarul de ore 32 38 70

Evaluări 3 3 6

Proiectul este elaborate conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de baza _FIZICĂ.Astronomie(M.Marinciuc,S.Rusu,I.Nacu,Ș.Tiron,_Știiința, 2014)_ Discutat la Ședinta
Comisiei Metodice
Proces- verbal nr.___ din_________ _______ 2018
Șeful Comisiei
Metodice: ROȘCA ALIONA ________
PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ
Clasa a 8-a
Planificate-70ore
Probe de evaluare sumativă-4
Lucrări de laborator-4
Competențe specifice disciplinei “Fizica”:
Competența de achiziții intalectuale;(CS-1)
Competența de investigație științifică;(CS-2)
Competența de comunicare științifică;(CS-3)
Competența de achiziții pragmatice;(CS-4)
Competența de protecție a mediului ambiant.(CS-5)

Competențe specifice. Nr. Unitate de învățare Nr. Data Tipul lecției Activități de predare- Observații
Subcompetențe lecț Unități de conținut de învățare-evaluare
iei ore

I.OSCILAȚII ȘI UNDE 12 septe


MECANICE

1 ★ Fenomene mecanice. 1 03-07 Lecție de recapitulare a


(Repetare clasa a VII-a) rez cunotințelor.Evaluare
inițială.

CS-1;CS-2;CS-3;CS-4;CS-5; Achiziții teoretice 6 1.1 Lecție de comunicare a ★ Experimente:


➔ Descrierea calitativă,în baza 1.1 Mișcare oscilatorie.Pendul 1 noilor cunoștințe. -oscilații mecanice;
principiului “cauză-efect”,a unor gravitațional. 1.2 Lecție mixtă. -unde mecanice;
fenomene oscilatorii identificate 1.2 Oscilații libere.Oscilații 1 10-14 1.3 Lecție de comunicare a -analiza sunetelor
în natură și tehnică. forțate. noilor cunoștințe. produse de diferite
➔ Utilizarea mărimilor 1.3 Mișcare ondulatorie. 1 1.4 Lecție mixtă. surse sonore.
caracteristice mișcării oscilatorii 1.4 Unde sonora. 1 17-21 1.5 Lecție de recapitulare a ★ Identificarea
la rezolvarea unor probleme Oscilații și unde cunotințelor. surselor de
simple în diferite contexte. mecanice.Rezumat 1 1.6 Probă de evaluare. poluare fonică.
➔ Identificarea condițiilor în Oscilații și unde
care se produc și se propagă mecanice.Evaluarea 1 24-28
undele mecanice. cunoștințelor fundamentale.

➔ Utilizarea mărimiilor 8 Achiziții practice 5 1.7(Analiza performanțelor- ➢ Rezolvarea


caracteristice mișcării 1.7 Utilizarea mărimilor 1 10min.)Lecție de rezolvare a problemelor:
oscilatorii la soluționarea 9 caracteristice mițcării la problemelor. -aplicarea noțiunilor de
unor situații -problemă în soluționarea unor situații- 1.8 Lecție de formare a amplitudine,perioadă și
diferite contexte. 10 problemă în diferite contexte. Octom deprindelor prin experiment. frecvența mișcării
➔ Investigarea experimentală 1.8 Analiza mițcării oscilatorii 01-05 1.9 Lecție de laborator. oscilatorii.
a unor procese 11 în bază de experiment. 1 1.10 Lecție conferință Derminarea perioadei
oscilatorii,utilizând mărimi 1.9 Determinarea perioadei și 1.11 Lecție de sistematizare a și frecvenței
fizice caracteristice mișcării 12 frecvenței oscilațiilor unui 1 cunoștințelor. oscilațiilor unui
oscilatorii. pendul gravitațional. pendul gravitațional.
➔ Extrapolarea conservării 1.10 Cercetarea mișcării ➢ Comunicări(plat
energiei mecanice în studiul oscilatorii și a undelor 1 forme ed.-blog.)
pendului gravitațional. mecanice. 08-12 -Cutremurul de
➔ Soluționarea unor situații de 1.11 Oscilații și unde mecanice. Pământ-unde mecanice.
protejare fonică în viața 1 -Daunile poluării fonice
cotidiană.

15-19

13 1.12 OSCILAȚII ȘI UNDE 1 22-26 1.12 Evaluare sumativă


MECSNICE
II.FENOMENE TERMICE 22

CS-1;CS-2;CS-3;CS-4;CS-5. 14 Achiziții teoretice 7 2.1 Lecție de comunicare a ★ Experimente:


➔ Observarea fenomenelor 2.1 Energia internă a corpurilor. 1 noilor cunoștințe. -moduri de transmitere
termice din natură. 15 2.2 Modificarea energiei interne 2.2 Lecție mixtă. a căldurii;
➔ Caracterizarea conceptelor a corpurilor.Cantitate de 1 Noiem 2.3 Lecție de comunicare a -transformări ale
fizice(echilibru 16 căldură. 05-09 noilor cunoștințe. stărilor de
termic,temperatura,cantitate 2.3 Transformări ale stărilor de 1 2.4 Lecție de comunicare a agregare:topire-
a de căldură,căldură 17 agregare ale substanțelor- noilor cunoștințe. solidificare;vaporizare-
specifică,călduri latente). procese termice. 2.5 Lecție de comunicare a condensare;
➔ Investigarea experimentală 18 2.4 Producerea căldurii.Moduri 1 12-16 noilor cunoștințe. -transformări reciproce
a modurilor de transmitere a de transfer al căldurii. 2.6 Lecție de recapitulare a ale lucrului și căldurii;
căldurii și a transformărilor 19 2.5 Transformarea reciprocă a 1 cunotințelor. -modelul motorului cu
reciproce ale lucrului și căldurii și a lucrului 2.7 Probă de evaluare. ardere internă în
căldurii. 20 mecanic.Motoril termic. 4timpi.
➔ Descrierea principiului de 2.6 Fenomene 1
funcționare a motoarelor termice.Rezumat 19-23
termice. 2.7 Evaluarea cunoștințiilor 1
fundamentale.Fenomene
termice.

➔ Calcularea cantității de 21 Achiziții practice 12 2.8(Analiza performanțelor- ➔ Rezolvarea


căldură la încălzire- 22 2.8-2.10 Calcularea cantității de 10min.)Lecție de rezolvare a problemelor
răcire,topire- 23 căldură(Cercetarea proceselor 3 26-01 problemelor. ● Lucrare de
solidificare,vaporizare- 24 termice.răcire-încălzire,topire- Decem 2.9-2.10 Lecție de rezolvare a laborator:
condensare și la arderea 25 solidificare,vaporizare- problemelor. -Derminarea căldurii
combustibilior. 26 condensare,ardere.) 03-07 2.11 Lecție de formare a specifice a unei
➔ Utilizarea ecuației 27 2.11-2.12 Derminarea căldurii 2 deprindelor prin experiment. substanțe
calorimetrice la rezolvarea 28 specifice a unei substanțe 2.12 Lecție de laborator. ● Elaborarea unor
problemelor. 29 2.13-2.15 Cercetarea 2.13-2.15 Lecție de rezolvare proiecte de
➔ Determinarea randamentului 30 fenomenelor termice. 3 10-14 a problemelor. diminuare a
motoarelor termice. 31 2.16-2.17 Arderea 2 17-21 poluării cauzate
➔ Expunerea opiinilor proprii 32 combustibilior și mediul Ianuar 2.16-2.17 Lecție conferință de utilizarea
privitor la încălzirea globală înconjurător. 09-11 2.18-2.19 Lecție de motoarelor
și poluarea cauzată de 2.18-2.19 Fenomene termice. 2 14-18 sistematizare a cunoștințelor. termice.
motoarele termice. ● Comunicări(util
iz.platformelor
online.)
-Utilizarea motorului
termic și impactul
asupra mediului
ambiant.
-Protecția mediului
ambiant.

33 ★ FENOMENE TERMICE 1 21-25 2.20 Evaluare sumativă

34- 2 28-01 2.21-2.22 Rezervă


35

III.FENOMENE 22
ELECTRICE

36 Fenomene electrice. 1 3.1(Analiza performanțelor-


(Repetare din cl.aVI-a) rez. 15min.)Lecție de recapitulare
a cunotințelor.Evaluare
inițială.

CS-1;CS-2;CS-3;CS-4;CS-5. Achiziții teoretice 8 Febru 3.2 Lecție de comunicare a ★ Experimente:


➔ efectuarea observațiilor 37 3.2Câmpul electric.Tensiunea 1 04-08 noilor cunoștințe. -montarea unui circuit
proprii asupra unor 38 electrică. 3.3 Lecție de comunicare a simplu
fenomene electrice din viața 39 3.3 Curentul electric noilor cunoștințe. -măsurarea intensității
cotidiană. 40 continuu.Intensitatea curentului 1 3.4 Lecție de comunicare a curentului electric și a
➔ Caracterizarea mărimilor 41 electric. noilor cunoștințe. tensiunii electrice;
fizice:intensitate a 42 3.4 Circuitul electric.rezistența 1 11-15 3.5 Lecție de comunicare a -dependența intensității
curentului electric,tensiune 43 electrică. noilor cunoștințe. curentului electric de
electrică,rezistență 44 3.5 Legea lui Ohm pentru o 1 3.6 Lecție de comunicare a tensiune și resistența
electricăă. porțiune de circuit. noilor cunoștințe. elctrică;
3.6-3.7 Legea lui Joule.Legea 2 18-22 3.7 Lecție de comunicare a -reglarea intensității
lui Ohm pentru un circuit noilor cunoștințe. curentului electric în
întreg. 3.8 Lecție de recapitulare a circuit cu ajutorul
3.8 Fenomene 1 25-01 cunotințelor. reostatului;
electrice.Rezumat 3.9 Probă de evaluare. -studiul experimental al
3.9 Evaluarea cunoștințelor 1 circuitelor electrice în
fundamentale.Fenomene serie și paralel.
electrice.

➔ Montarea circuitelor simple 45 Achiziții practice 11 Martie 3.10(Analiza performanțelor- ➢ Studiul


în baza schemelor. 46 3.10-3.11 Derminarea tensiunii 2 04-06 10min.)Lecție de formare a experimental al
➔ Măsurarea intensității 47 electrice,intensității curentului deprindelor prin experiment circuitelor
curentului electric,tensiunii 48 electric. 3.11 Lecție de rezolvare a electrice cu
electrice,rezistenței 49 3.12-3.14 Derminarea 3 11-15 problemelor. grupări în serie
electrice. 50 rezistenței electrice. 3.12 Lecție de formare a și paralel.
➔ Investigarea experimentală 51 3.15-3.16 Cercetarea porțiunilor deprindelor prin experiment. ● Lucrări de
a circuitelor electrice ce 52 de circuit.Montarea în 2 3.13 Lecție de rezolvare a laborator:
conțin grupări în serie și în 53 serie,paralel,mixtă a 18-22 problemelor. ❖ Derminarea
paralel a consumatoarelor și 54 conductoarelor. 3.14 Lecție de laborator. rezistenței
verificarea legii lui Ohm. 55 3.17-3.18 Derminarea puterii 2 25-29 3.15 Lecție de rezolvare a electrice.
➔ Utilizarea legilor și a curentului electric. problemelor. ❖ Determinarea
mărimilor fizice 3.19 Cercetarea circuitului 1 Aprilie 3.16 Lecție de formare a puterii unui bec
caracteristice fenomenelor electric întreg. 01-05 deprindelor prin experiment electric.
electrice la rezolvarea 3.20 Fenomene electrice. 1 3.17 Lecție de laborator -Rezolvarea
problemelor. 3.18 Lecție de rezolvare a problemelor în care se
➔ Respectarea securității la 08-12 problemelor. aplică mărimi și legi
utilizarea curentului electric. fizice caracteristice
fenomenelor electrice.
3.19 Lecție conferință
3.20 Lecție de sistematizare a
cunoștințelor.

56 ● Fenomene electrice 1 3.21 Evaluare sumativă

57 1 15-19 3.22 Rezervă

IV.FENOMENE 9+
ELECTROMAGNETICE 1rz

CS-1;CS-2;CS-3;CS-4;CS-5. 58 4.1 Fenomene magnetice. 1 22-26 4.1(Analiza performanțelor- ★ Experiment:


➔ Descrierea unor fenomene (Repetare din clasa aVI-a) 15min.)Lecție de recapitulare -generarea câmpului
magnetice în natură și Achiziții teoretice 4 a cunotințelor.Evaluare magnetic în jurul
tehnică. 59 4.2 Câmpul magnetic al 1 Mai inițială. conductorului parcurs
➔ Caracterizarea mărimilor curentului electric continuu. 07-10 4.2 Lecție de comunicare a de curent electric
fizice:forța electromagnetică 60 4.3 Forța electromagnetică 1 noilor cunoștințe. -acțiunea câmpului
și inducția magnetică. 61 4.4 Electromagneți.Motoare 1 4.3 Lecție de comunicare a magnetic asupra
➔ Investigarea experimentală electrice. 13-17 noilor cunoștințe. conductorului parcurs
a câmpului magnetic 62 4.5 Fenomene 1 4.4 Lecție de comunicare a de curent electric.
generat de curentul electric electromagnetice.Rezumat noilor cunoștințe.
și a forței electromagnetice. 4.5 Lecție de recapitulare a
cunotințelor. Evaluarea
cunoștințelor
fundamentale(15-min.)

➔ Aplicarea regulii mânii 63 Achiziții practice 4 20-24 4.6 (Analiza performanțelor- ➢ Activități
stângi și a formulei forței 64 4.6-4.7 Determinarea forței 2 10min.)Lecție de rezolvare a practice
electromagnetice la 65 electromagnetice problemelor. frontale.
rezolvarea problemelor. 66 4.8 aplicațiile fenomenelor 1 4.7 Lecție de rezolvare a -Confecționarea
➔ Descrierea principiului de electromagnetice. problemelor. electromagneților.
funcționare a motoarelor 4.9 Fenomene 1 4.8 Lecție conferință -Asamblarea motorului
electrice. electromagnetice 4.9 Lecție de sistematizare a electric.
➔ Asamblarea unui motor cunoștințelor. ➢ Rezolvarea
electric și confecționarea problemelor
unui electromagnet. ➢ Comunicări(util
➔ Respectarea securității la iz-platformelor
utilizarea motoarelor online.)
electrice. -motoare electrice și
respectarea securității
la utilizarea lor.

67 ● Fenomene 1 4.10 Evaluare sumativă


electromagnetice

68 Analiza performanțelor 1 Lecție de analiză și sinteză

69- Recapitulare finală 2 27-31 Lecție de sistematizare a


70 cunoțtinșelor.