Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 05.11.

2019
CLASA: Pregătitoare
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Sfintii Martiri Brancoveni
INVATATOARE: Andrei Georgiana Adina
ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare
DISCIPLINA : Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Apa
SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul ”i”. Literele ”i”„I”
TIPUL LECŢIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor.
DURATA: 35’ + 10’( activități în completare)

Competențe specifice:
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili:

Obiective cognitive
OC1 - să recunoască literele i și I ;
OC2 - să precizeze poziția sunetului i în cuvinte;
OC3 - să reprezinte grafic silabele și sunetele unui cuvânt;
OC4 - să alcătuiască cuvinte cu silabe date;
OC5 - să asocieze cuvântul cu imaginea;
OC6 - să completeze propoziții, folosind cuvinte date.

Obiective psihomotorii

OPM1 - să adopte o poziție corectă a corpului pe tot parcursul lecției;


OPM2 –să asocieze mișcările potrivite cântecului.
Obiective afective
OA1 - Manifestarea interesului pentru realizarea corectă a sarcinilor.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul didactic.
b) Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, imagini, videoproiector, laptop, fișe de colorat,
stimulente.
c) Forme de organizare : frontală, individuală. .

Bibliografie:

*** Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Strategia didactica
Evenimentul Ob Forme de Tehnici de
Conţinutul
didactic Op organizare evaluare
Metode Mijloace
Se creează condiţiile optime pentru conversația Frontal Observarea
desfăşurarea lecţiei: pregătirea materialului sistematică
1.Moment didactic necesar, stabilirea liniştii, îndrumarea
organizatoric elevilor în activitatea de pregătire.
1 min.

Se realizează pornind de la solicitarea elevilor Conversația Anexa1 Frontal Observarea


de a da raspunsul la două ghicitori . Exercițiul sistematică
Pe tabla sunt lipite doua imagini care
reprezintă răspunsul la ghicitori.
Elevii au sarcina de a despărți în silabe
2. Captarea cuvintele ce reprezintă răspunsul la ghicitori ,
atenţiei OC3 să reprezinte grafic atât silabele cât și
7 min. sunetele, apoi să recunoască poziția literei i
(început, în interiorul sau sfârșitul cuvântului)

Se precizează tema și obiectivele lecţiei în explicația Observare


mod cât mai accesibil. sistematică
Copii, noi astăzi la Comunicare în limba Frontal
3. Anunțarea temei română vom despărți în silabe cuvinte ce
și a obiectivelor conțin sunetul i, vom recunoște poziția lui în
2 min cuvinte, vom asocia cuvinte cu imaginile
potrivite, vom cânta și ne vom bucura
împreună.
Elevii primesc o fișă cu 5 sarcini de lucru. Conversația Fișă de lucru
Anexa2
Observarea
Se trece la rezolvarea sarcinilor de pe fișa de Frontal
sistematică a
lucru : recunoașterea literelor i si I într-un șir
elevilor privind
de mai multe litere.
capacitatea de
Fișa este proiectată pe tablă și în timp ce un
exprimare , de
OC1 elev vine la tablă și realizează sarcina, ceilalți
comunicare
o realizează în fișă.
receptivă
A doua sarcină: copiii trebuie să recunoască Explicația
OC2 poziția literelor i si I și să marcheze locul Exercițiul individual

4. Consolidarea și acestora (la îceputul , mijlocul sau sfârșitul


sistematizarea cuvântului) cu o culoare diferită.
cunoștințelor
18 min. A treia sarcină solicită elevilor să reprezinte Anexa3
OC3 grafic silabele și sunetele unor cuvinte
marcând cu o culoare poziția sunetului i . Jocul
didactic
Urmează o activitate de recreere realizată
OPM
2
printr-un căntecel cu mimă .

A patra sarcină din fișa de lucru solicită


copiilor să formeze cuvinte din două silabe cu
OC4 literele i si I , având deja o silabă dată.

Ultima sarcină cere să realizeze o asociere a


OC5 unor cuvinte cu imaginea potrivită .

OC6 Elevii primesc o fișă prin care se va urmări Explicația Anexa4 individual Aprecieri
5. Obținerea completarea unor propoziții, folosind cuvinte Exercițiul verbale
performanței date.
5min.
6. Încheierea Fac aprecieri individuale şi colective asupra Conversația Frontal Aprecieri
lecţiei modului în care elevii au participat la lecţie. verbale
2min.
7. Activitate La încheierea activității, copiii primesc un Explicația Anexa5 individual
labirint pe care trebuie să îl parcurgă și să Exercițiul
recreativă
10min. coloreze imaginile din el.