Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE - SUNETE ÎNALTE, SUNETE JOASE

Prof. MIHEŢ ALINA ELENA


Grădiniţa cu P.P. PITICOT, Cîmpeni

DATA:12.05.2016
GRUPA: mijlocie
TEMA ANUALĂ: „Ce și cum vreau să fiu?”
PROIECT TEMATIC : „Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii”
TEMA ZILEI: „Meseria-i o comoară!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă (de însuşire de noi cunoştinţe şi de formare a priceperilor şi
deprinderilor)
FORMA: frontal, individual, pe grupuri mici
CATEGORIA DE ACTIVITATE: educaţie muzicală
 D.E.C. (educaţie muzicală): - joc muzical (predare) „Paharele
muzicale”- sunete înalte şi sunete joase; cântec (repetare)- „Spune-mi
iubite copilaş!”

Scopul:
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin muzică; Dezvoltarea deprinderii de
a cânta vocal, în grup, sincronizat;
Obiective de referinţă:
 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; să intoneze cântece pentru
copii.
Obiective operaţionale:
a) cognitiv- informaţionale:

O1: să execute exerciţii-joc de respiraţie, ritmice şi melodice, după auz;

O2: să acompanieze ritmic cântecul utilizând paharul şi linguriţa.


O3 : să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a acestuia;

b) psihomotorii:

O1 : să adopte o ţinută corectă a corpului, necesară cântării vocale;

c) afective:

O1: să interpreteze expresiv cântecul;

- Strategia didactică:
a) metode şi procedee: observaţia, conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţii-
joc de respiraţie, joc muzical
b) mijloace didactice: pahare cu apă, colorant alimentar, linguriţă.
c) forme de evaluare: frontal, individual, pe grupuri mici.
Durata: 30-35 min

BIBLIOGRAFIE:
 Preda, V. – coordonator, „Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii”, Editura Gheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009;
 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7) ani), Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2009.

2
Secvenţele Strategia didactică
Metode şi Mijloace
activităţii Conţinut ştiinţific Evaluare
procedee didactice
1. Moment  asigurarea condiţiilor optime
organizatoric pentru realizarea activităţii;
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialului didactic
necesar pentru desfăşurarea
activităţii.
2. Captarea  Se prezintă copiilor instrumentul - vioara
atenţiei surpriză şi se poartă discuţii pe - conversaţia; - frontală;
baza.
3. Anunţarea temei  copiii vor fi informaţi că în această -
activitate vor repeta cântecul
“Spune-mi iubite copilaş!” şi se vor - conversaţia;
învăţa un joc muzical “Paharele
muzicale”
4. Pregătirea  Se execută jocuri pentru reglarea * explicaţia;
muzicală respiraţiei şi mobilităţii corzilor - frontal;
vocale. * explicaţia
 Se atrage atenţia asupra poziţiei
corpului (spatele lipit de spătarul
scaunului, mâinile pe genunchi).
 Se demonstrează fiecare exerciţiu,
apoi se solicită copiilor executarea * demonstraţia
acestora:
 Joc- exerciţiu de respiraţie: “Suflăm
* exerciţii de
o păpădie!”, “Vântul”, “Ce frumos respiraţie
miroase floarea!”; “Să facem
linişte!” (prin expiraţie se pronunţă
sunetul “şşşşşş” prelung, până la
3
semnul de încetare; se execută
demonstrativ de educatoare şi se
repetă de două ori cu toată grupa)
 Joc-exerciţiu pentru încălzirea
* exerciţii de
vocii : se cântă silabele ma, me, mi,
încălzire a
mo, mu pe sunetele do şi re.
vocii
4. Dirijarea  Copii vor fi anunţaţi că vor *conversaţia
învăţării desfăşura un joc “Cântă ca mine”
 Educatoarea va cânta fragmente
*exerciţiul
muzicale diferite, iar ei le vor
reproduce aşa cum le aud.
*demonstraţia
1. Se intonează demonstrativ - frontală
de către educatoare,
Cântecul păsărelelor; se
execută cu copiii la
comanda educatoarei,
conform tonului. - pe grupuri
mici;

2. Se intonează demonstrativ
de către educatoare,
Cântecul ursului;

3. Se repetă cu grupa de copii


Transmiterea cunoştinţelor teoretice
-Cum au cântat păsărelele? Ce fel de
sunete sunt sunetele din cântecul
păsărelelor? (sunete înalte).
- Cum a cântat ursuleţul? Ce fel de

4
sunete sunt sunetele din cântecul
ursuleţului? (sunete joase).

5. Obţinerea  Se desfăşoară sub forma jocului


performanţei muzical „Paharele muzicale”. - explicaţia; - pahare pline -individual
 Se demonstrează de educatoare cu apă
jocul muzical lovind succesiv cele -demonstraţia; și pahare
două pahare (paharul plin/paharul goale; -pe grupuri
gol) pentru a diferenţia sunetele - lingurițe; mici;
scoase de acestea. -conversaţia - frontal
-Ce fel de sunet scoate paharul
gol? (sunet înalt)
-Ce fel de sunet este sunetul
paharului plin cu apă scoate
paharul gol? ( sunet jos)
 Se execută jocul muzical de către -exerciţiul
toată grupa după improvizații
ritmice ale educatoarei şi pe
melodia „Cântecul greierașului”.

6.Fixarea  Se repetă cu copiii jocul muzical -exerciţiul -pahare - individual


cunoștințelor -Ce sunete aţi auzit şi cântat în -conversaţia -apă
teoretice cântecul greieraşului? (sunete -linguriţe
înalte şi joase).

5
7.Reactualizarea  Copiii vor fi anunţaţi că vor cânta -conversaţia -pahare -frontal
cântecului învăţat un cântec cunoscut, învăţat într-o -exerciţiul -linguriţe
anterior. activitate trecută („Spune-mi iubite
copilaş!”).
 Se va repeta cântecul cu toată
grupa.
8.Încheierea  se fac aprecieri asupra modului de - conversaţia; - pe grupuri
activităţii lucru; mici.

S-ar putea să vă placă și