Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicații IAS 16

1
SC Redal SA achiziţionează un teren de 25 ha la un cost de 750.000 lei. În vederea
plantării unui culturi de orez, societatea decide efectuarea unor lucrări de restaurare a a
plasamentului respectiv, ce se vor ridica la suma de 80.000 lei. Redal estimează că în 5 ani va
trece la o cultură de pepeni, dar până atunci, în umra vănzârii orezului profitul SC va creşte cu
5% în respectiva perioadă. Contabilizaţi achiziţia şi amortizarea conform prevederilor IAS 16.

Rezolvare:
Nr Natura operaţiei D C Sume
.
1 Achiziţia terenului % = Furnizori de imobilizări 930.000
Terenuri 750.000
TVA deductibilă 180.000
2 Recunoaşterea costurilor cu restaurarea Terenuri = Provizioane pentru 80.000
amplasamentului dezafectarea
imobilizărilor corporale
3 Amortizarea costurilor cu restaurarea Cheltuieli de exploatare = Amortizarea imobilizărilor 16.000
amplasamentului pe perioada obţinerii privind amortizarea corporale
beneficiilor: 80.000 / 5 ani = 16.000 imobilizărilor

2 Conducerea SC Alexandros SA decide reevaluarea instalaţiilor de lucru sale. Respectivele


imobilizări corporale au fost achiziţionate la un cost de 800.000 lei, iar amortizarea cumulată
până în acel moment este de 200.000 lei. Valoarea justă determinată de experţi este de 900.000
lei. Să se contabilizeze reevaluare conform celor două procedee recomandate de IAS 16.

Rezolvare:
I. Metoda actualizării valorii brute adică reevaluarea simultană a valorii brute şi a amortizării
cumulate presupune:
Calcul coeficient de reevaluare = Vj / VNC = 900.000/ (800.000 – 200.000) = 1,5
Reevaluarea valorii brute şi a amortizării cumulate:
Valoare brută reeval. = 800.000 x 1,5 = 1.200.000
(-) Amortizare cumulată reeval. = 200.000 x 1,5 = 300.000
= Valoare netă revaluată = 900.000
Nr. Natura operaţiei D C Sume
1 Înregistrarea operaţiei de reevaluare Echipament = % 400.000
e Amortizare 100.000
tehnologice a 300.000
instalaţiilor
Rezerve din
reevaluare

II. Metoda actualizării valorii nete adică reevaluarea valorii rămase neamortizate:
Nr. Natura operaţiei D C Sume
1 Eliminarea amortizării cumulate din valoarea contabilă brută Amortizarea = Echipament 100.000
VCN= VC – Am cum instalaţiilor e
tehnologice
2 Înregistrarea reevaluării valorii rămase Echipament = Rezerve din 300.000
Vj – VCN = rez din reeval. e reevaluare
tehnologice

3
În anul N, SC Falla SA achiziţionează de la o altă societate, Bega SA o linie tehnologică
de producţie. Cheltuielile legate de achiziţie sunt: preţ de cumpărare 60.000 lei; cheltuieli cu
proiectul de amplasare 12.000 lei; taxă vamală 6.000 lei; comision vamal 600 lei; cheltuieli cu
punerea în funcţiune 18.000 lei; onorariile inginerilor 14.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000
lei; pierderi iniţiale din exploatare înregistrate înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi
7.000 lei; reducere comercială 2.000 lei. Care este costul de achiziţie în conformitate cu IAS 16?

Rezolvare:
+ preţ de cumpărare 60.000 lei;
+ cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000 lei;
+ taxă vamală 6.000 lei;
+ comision vamal 600 lei;
+ cheltuieli cu punerea în funcţiune 18.000 lei;
+ onorariile inginerilor 14.000 lei;
- reducere comercială 2.000 lei.
Total 108.600 lei

4
Gazprod SA importă o instalaţie pentru extracţia gazelor naturale, cheltuielile legate de
achiziţie fiind: preţ de cumpărare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de
punerea în funcţiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimează că, la
terminarea extracţiei, cheltuielile cu demontarea şi mutarea activului, recunoscute printr-un
provizion, se vor ridica la 16.000 lei. Care este formula contabilă legată de achiziţie?

Rezolvare:
Nr Natura operaţiei D C Sume
.
1 Înregistrarea Echipamente = % 77.950
achiziţiei tehnologice Furnizori de imobilizări 57.000
Alte impozite, taxe şi varsăminte asimilate 4.950
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor
corporale 16.000

Aplicații IAS 36

1
SC Geneval SA deţine un echipament care are o valoare netă contabilă de 250.000 lei.
Presupunem că beneficiile economice aduse de echipament anual sunt estimate la 50.000 lei, iar
rata de actualizare este de 4% pe an. Durata de viaţă rămasă este de 6 ani. Cum se determină
valoarea de utilizare conform IAS 36? Ce se Întâmplă în acest caz?

Rezolvare:
Valoarea de utilizare calculată în funcţie de = 50.000/(1+0.04) +
beneficiile economice aduse de echipament pe 50.000/(1+0.04)2 +...+ 50.000/
durata de viaţă utilă (1+0.04)6 = 262.400 lei

În această situaţie, compania nu trebuie să mai estimeze preţul net de vânzare, deoarece
valoarea de utilizare depăşeşte valoarea netă contabilă şi astfel activul nu este depreciat (situaţia
este valabilă şi în cazul în care se cunoaşte preţul net de vânzare şi acesta este mai mare decât
valoarea netă contabilă).

2 SC Ravenna SRL deţine un echipament, pentru care se cunosc următoarele informaţii:


valoarea de intrare - 400.000 lei; amortizarea cumulată - 120.000 lei; durata de viaţă rămasă -
10 ani; valoarea de utilizare estimată - 260.000 lei; preţul de vânzare - 284.000 lei; cheltuielile
ocazionate de vânzare - 12.000 lei. Este activul depreciat? În caz afirmativ, calculaţi şi
înregistraţi pierderea din depreciere!

Rezolvare:
Valoarea netă contabilă = 400.000 – 120.000 = 280.000 lei
Valoarea recuperabilă = max [260.000; (284.000-12.000)] = max (260.000; 272.000) = 272.000
lei
Pierderea din depreciere = 272.000 – 280.000 = 8.000 lei

Natura operaţiei D C Sume


Înregistrarea ajustării pentru Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru 8.000
depreciere imobilizărilor corporale deprecierea
imobilizărilor
corporale

În perioadele următoare, cheltuiala cu amortizarea contabilă va fi de: 272.000/10 ani = 27.200


lei şi nu de 280.000/10 ani = 28.000 lei.
Observaţie:
Pentru determinarea valorii de utilizare a unui activ, o entitate trebuie să folosească proiecţiile
fluxului de numerar (înainte de impozitul pe profit şi de costurile de finanţare), precum şi o
rată de actualizare, care reflectă evaluările pieţei curente ale valorii în timp a banilor şi riscurile
specifice activului.

3
Societatea comercială Sedal SRL deţine un utilaj, pentru care se cunosc următoarele
informaţii: valoarea contabilă - 420.000 lei; amortizarea cumulată - 120.000 lei; durata utilă de
viaţă rămasă - 6 ani; valoarea reziduală - 24.000 lei; valoarea fluxurilor de numerar viitoare
estimate din exploatarea continuă a utilajului - 50.000 lei; rata de actualizare - 5%; valoarea
justă a bunului - 160.000 lei; cheltuielile cu vânzarea - 8.000 lei. Este depreciat activul? Dacă
da, să se calculeze pierderea aferentă deprecierii!

Rezolvare:
Valoarea netă contabilă = 420.000 – 120.000 = 300.000 lei
Valoarea de utilizare = 50.000/(1+0.05)+50.000/(1+0.05)2+…
+50.000/(1+0.05)6+24.000/(1+0.05)6 = 271.693 lei.
Valoarea recuperabilă = max [271.693; (160.000-8.000)] = max (271.693;152.000) ) = 271.693
lei
Pierderea din depreciere = 300.000 – 271.693 = 28.307 lei

4
Entitatea SC General Impex SRL deţine o instalaţie (A) a cărei valoare contabilă netă
este de 200.000 lei, despre care există indicii că este depreciată. Instalaţia nu generează fluxuri
de numerar în mod independent, în sensul că ea este dependentă de un sistem de transport al
produselor şi de locaţia în care este amplasată. Instalaţia de transport (B) are valoarea contabilă
netă de 220.000 lei, iar clădirea (ca locaţie) are valoarea contabilă netă de 190.000 lei. Valoarea
recuperabilă estimată pentru această unitate generatoare de trezorerie este de 550.000 lei. Care
este pierderea din depreciere şi cum se înregistrează aceasta?

Rezolvare:
VCN UGT = 200.000+220.000+190.000 = 610.000
Valoarea recuperabilă UGT = 550.000
Pierderea din depreciere se va = 10.000 – 550.000 = 60.000
repartiza astfel:
instalaţia A: = 60.000*200.000/610.000 = 19.672 lei
instalaţia B: = 60.000 *220.000/610.000 = 21.639 lei
clădirea: = 60.000 *190.000/610.000 = 18.689 lei

Pierderea de valoare se va contabiliza astfel:


Natura operaţiei D C Sume
Înregistrarea ajustării pentru Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea = % 60.000
depreciere imobilizărilor corporale Ajustări pentru deprecierea 18.689
construcţiilor
Ajustări pentru deprecierea
instalaţiilor 41.311

Valoarea contabilă a oricărui activ nu trebuie redusă sub cea mai mare valoare dintre valoarea
justă minus costurile de vânzare, valoarea de utilizare şi zero.

5
SC Degas SA deţine un utilaj, în următoarele condiţii: la 31.12.N: valoarea de intrare -
200.000 lei; amortizarea cumulată - 60.000 lei; durata de viaţă rămasă - 10 ani; valoarea de
utilizare determinată - 130.000 lei; valoarea justă - 142.000 lei; cheltuielile ocazionate de
vânzare - 6.000 lei. La 31 12 N+1, valoarea recuperabilă este estimată la: a. 118.000 lei; b.
132.000 lei.
Să se determine deprecierea activului în timp şi să se prezinte înregistrările contabile!

Rezolvare:
La 31.12.N:
VCN = 200.000 – 60.000 = 140.000 lei
Valoarea recuperabilă = max [130.000; (142.000 – 6.000)] = max (130.000; 136.000) = 136.000
lei
Pierderea din depreciere = 140.000 – 136.000 = 4.000 lei

Natura operaţiei D C Sume


Înregistrarea ajustării pentru Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru 4.000
depreciere imobilizărilor corporale deprecierea
imobilizărilor corporale
Pentru perioadele următoare amortizarea va fi de: 136.000/10 ani = 13.600 lei.

La 31.12.N+1:
Situaţia a.
VCN = 136.000 – 13.600 = 122.400 lei
Valoarea recuperabilă = 118.000 lei
Pierderea din depreciere = 122.400 – 118.000 = 4.400 lei; se înregistrează similar exerciţiului
financiar anterior.
Situaţia b.
VCN = 136.000 – 13.600 = 122.400 lei
Valoarea recuperabilă = 132.000 lei
Aprecierea = 32.000 – 122.400 = 9.600 lei care trebuie reluată

Observaţie:
În cea de-a doua situaţie dacă activul nu era depreciat anterior, valoarea netă contabilă în acest
moment ar fi fost de 200.000 – 60.000 – (140.000:10) = 126.000 lei.

Natura operaţiei D C Sume


Înregistrarea reluării deprecierii, ce nu trebuie să Ajustări pentru = Venituri din ajustările pentru 3.600
depăşească valoarea de 126.000 lei, adică este de: deprecierea deprecierea imobilizărilor
126.000 – 122.400 = 3.600 lei imobilizărilor corporale
corporale