Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA II.

ESENȚA ȘI STRUCTURA PIEȚEI


1. PIAȚA – necesitatea și condițiile apariției pieței
2. Funcțiile pieței și clasificarea pieței

1.PIAȚA – necesitatea și condițiile apariției pieței


1.Piața reprezintă un spațiu unde au loc schimburile în baza unor tranzacții benevole.
2. Piața constituie un mecanism de interlegătură între vînzători și cumpărători care determină formarea
prețurilor.
3.Piaţa constituie totalitatea relaţiilor de vânzare-cumpărare dintr-un anumit spaţiu geografic.
4.Piața constituie o modalitatee de colectare și difuzare a informațiilor privind nevoie și resursele dispersate
între agenții autonomi, care se bazează pe anumite reguli restrictive și norme de comportament.
Piaţa a apărut odată cu dezvoltarea schimbului de mărfuri, cu multe secole în urmă, ca „punte de legătură între
producătorii şi consumatorii autonomizaţi”
PIAŢA apare oricînd şi oriunde (locuri special amenajate, magazine, sau la telefon) între persoane (oameni
persoane fizice, persoane juridice, agenţi economici), prin diverse modalităţi (cataloage, comandă prin poştă,
telefon, Internet) ce fac schimburi libere între ei.
Principalele reguli restrictive:
 În cadrul tranzacțiilor de piață agenții economici trebuie să-și onoreze obligațțiunile sale contractuale;
 Debitorii trebuie să întoarcă sumele luate cu împrumut în volumul și termenele stabilite;
 Contribuabilii trebuie să plătească impozitele integral.
Principalele norme comportamentale ale “homo oeconomicus”:
Egoism;
Raționalitate;
Informare.
Pe piață interacționează subiecți, denumiți agenți economici.
Agenții economici sunt subiecți ai relațiilor economice care, prin îndeplinirea unor funcții specifice, își
ating anumite scopuri. Totalitatea lor se divide în cîteva categorii: menaje, firme, adminisațiile publice,
instituțiile financiare, agenții străini.

Grupul de agenți Funcția specifică îndeplinită Scopul urmărit


Menaje Vinderea resurselor economice și pe veniturile Maximizarea satisfacerii nevoilor
obținute, cumpărarea bunurilor economice individuale
Firmele Cumpărarea resurselor economice, combinarea lor, Maximizarea profiturilor obținute
producerea și vinderea bunurilor
Administrațiile Producerea și prestarea bunurilor publice Maximizarea satisfacerii nevoilor
publice colective
Agenții financiari Colectarea mijloacelor bănești temporar libere și Maximizarea cîștigurilor de la
acordarea lor cu împrumut operațiunile financiare
Agenții străini Stabilirea și extinderea tranzacțiilor economice Maximizarea piețelor deținute și
a influenței exercitate

2.Funcțiile pieței și clasificarea pieței


Piaţa, după rolul ei în dezvoltarea economiei, este recunoscută ca una din cele mai semnificative invenţii
ale omenirii (alături de invenţia prafului de puşcă şi a roţii). „Misiunea” pieţei se reflectă prin multiplele funcţii
pe care le îndeplineşte.
Cele mai importante funcţii ale pieței:
1. de reglementare (distribuirea resurselor, a mărfurilor, a veniturilor în societate);
2. de integrare (uneşte vânzătorii şi cumpărătorii);
3. de stimulare (creşterea eficienţei producţiei, îmbunătăţirea calităţii, diminuarea costurilor de producţie);
4. de stabilire a nivelului preţului (formarea preţurilor de piaţă cu evidenţa costurilor de producţie şi a
utilităţii bunurilor);
5. de echilibrare (a cererii şi ofertei);
6. de informare (oferă informaţii despre conjunctura pieţei, nivelul cererii şi ofertei de mărfuri);

1
7. de selectare ( „alegerea” subiecţilor economici; falimentul întreprinderilor ineficiente, neviabile).
M. Didier susţine că „piaţa apare ca un ansamblu de mijloace de comunicaţii, prin care vânzătorii şi
cumpărătorii se informează reciproc despre ceea ce ei au, despre ceea ce aceştia au nevoie, despre preţurile pe
care le cer şi pe care le propun pentru ca tranzacţiile dintre ei să se încheie”.
În urma extinderii şi diversificării producţiei, piaţa contemporană este eterogenă şi complexă. Ea apare ca
un sistem ce include diferite pieţe. Clasificarea pieţelor poate fi efectuată în baza diferitelor criterii, principalele
din care sunt:
1) în funcție de destinația economică:
- piața bunurilor și serviciilor de consum;
- piața factorilor de producție (a muncii, capitalului, a resurselor naturale);
- piața activelor financiare;
2) în funcție de poziția geografică (criteriul teritorial):
- piaţa locală,
- piața naţională,
- piața regională,
- piața mondială;
3) în funcție de grupa marfară (criteriul ramural):
- piaţa de automobile,
- piața grâului,
- piața ţiţeiului;
4) în funcție de gradul de limitare a concurenţei:
- piaţă cu concurență perfectă;
- piaţă cu concurență monopolistică,
- piaţă cu concurență oligopolistică,
- piața monopolului absolut;
5) în funcție de participare la tranzacție:
- piaţa cu amănuntul (participanți firmele și consumatorii);
- piață en gross (participanți firmele);
- piața achizițiilor publice (participanți firmele și statul);
6) în funcție de gradul de legalitate:
- piaţă oficială (legală)
- piață tenebră
- piaţă neagră.

Infrastructura pieții. Influența infrastructurii pieții asupra creșterii eficienței funcționării ei.
Infrastructura pieţei constituie ansamblul de instituţii, servicii, întreprinderi specializate, generate de
însăşi relaţiile de piaţă, care la rândul lor asigură o funcţionare civilizată şi eficientă a pieţei.
În lumea contemporană componentele (elementele) cheie ale infrastructurii pieţei sunt:

 sistemul comercial (bursele de mărfuri şi a hârtiilor de valoare, licitaţiile şi iarmaroacele, camerele de


comerţ, complexele de expoziţii);
 sistemul bancar (băncile comerciale şi sistemul de credit; băncile de emisie);
 sistemul publicitar (agenţii publicitare, centre informaţionale);
 sistemul de consalting şi audit (servicii ce acordă consultaţii în probleme economice şi juridice precum şi
serviciile care efectuează controlul (revizia) activităţii financiar-economice a întreprinderii);
 sisteme de asigurare (a riscurilor, a proprietăţii, a vieţii, etc.);
 sistemul de învăţământ economic (mediu şi superior).
Pentru unele sfere concrete ale pieţei sunt specifice institute „proprii” ale infrastructurii. Astfel, pe piaţa
bunurilor de consum funcţionează case comerciale, burse de mărfuri, complexuri de expoziţii, centre de pregătire
şi perfecţionare a cadrelor.
Piaţa de capital este deservită de burse valutare şi de fonduri, bănci comerciale, instituţii investiţionale
(structuri financiare nonbancare, ce acumulează mijloace financiare şi le investesc în domenii de activitate
avantajoase).

2
Test Numele, Prenumele, Gr. ___________________________
La disciplina “Teorie economică”

n/ CONȚINUTURI Punctaj
o
I Definiți :
1. Piața _________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 1
2. Infrastructura economiei naționale __________________________________________
________________________________________________________________________ 1

II Căror noțiuni le corespund definițiile:


1. 1. Subiecţi, persoane care participă la viaţa economică în procesele de producţie, repartiţie,
schimb şi consumul bunurilor economice ________________________ 0,5
2. 2. Sistem ce se caracterizează prin serviciile ce acordă consultaţii în probleme economice
şi juridice precum şi serviciile care efectuează controlul (revizia) activităţii financiar- 0,5
economice a întreprinderii ____________________________
3. 3. Sistemul ce se constituie din totalitatea instituțiilor (băncilor) comerciale şi instituţiilor 0,5
financiare specializate ___________________
4. 4. Prin această funcție se formează preţurile de piaţă cu evidenţa costurilor de producţie şi 0,5
a utilităţii bunurilor _________________
5.
III Test grilă:
1. Care sunt premisele ce au stat la baza apariției pieței :
a) Apariția și evoluția întreprinderilor; 1
b) Diviziunea şi specializarea muncii, precum şi separarea producătorilor pe baza
proprietăţii private;
c)Formarea concurenței, perfecte, imperfect, loială și neloială;
2. În dependență de volumul vînzărilor, determinăm piața: 1
a)Piaţa locală, naţională, regională, mondială;
b)Piaţă oficială (legală) şi piaţă subterană (tenebră);
c)Piaţa cu amănuntul şi cu ridicata (en gross);
IV Determinați funcțiile pieței:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
V Caracterizați succint componentele cheie ale infrastructurii pieței 2

3
Test Numele, Prenumele, Gr.___________________________
La disciplina “Teorie economică”

n/ CONȚINUTURI Punctaj
o
I Definiți :
1.Agenții economici ______________________________________________________
________________________________________________________________________ 1
2. Piață nedezvoltată ______________________________________________________
________________________________________________________________________ 1
II Căror noțiuni le corespund definițiile:
1. Ansamblul de instituţii, servicii, întreprinderi specializate, generate de însăşi relaţiile de
piaţă, care la rândul lor asigură o funcţionare civilizată şi eficientă a pieţei 0,5
_________________________
2. Mecanism de reglementare a activităţii economice, bazat pe corelarea liberă a cererii şi 0,5
ofertei în funcţie de preţ, în condiţii de concurenţă _______________________
6. 3. Totalitatea agenţiilor publicitare, centrelor informaţionale, instituțiilor mass-media 0,5
_____________________
7. 4. Această funcție ne oferă detalii despre conjunctura pieţei, nivelul cererii şi ofertei de 0,5
mărfuri _________________
8.
III Test grilă:
1.În dependență de natura economică a bunurilor (factorul funcțional), determinăm piața:
a)Piaţa bunurilor de consum, piaţa resurselor, piaţa financiară; 1
b)Piaţa liberei concurenţe, oligopol, monopol;
c)Piaţa cu amănuntul şi cu ridicata (en gross);
2.Care sunt elementele de bază ale pieței:
a)Cererea, oferta, utilitatea şi raritatea, dinamica costurilor, puterea de cumpărare a 1
monedei;
b)Cererea, oferta, preţul şi concurenţa;
c)Cantitatea, calitatea, prețul, necesitatea.
IV Determinați următoarele elemente ale pieței:
1.Unde și cînd apare piața?__________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.Între cine?_____________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________
3.Prin ce modalități?______________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.Cu ce scop?____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

V Caracterizați succint funcțiile pieței 2