Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Deleanu Roxana Andreea


Şcoala: de Arte şi Meserii Prisăcani, Locaţia Măcăreşti
Data: 17 Aprilie 2008
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a VII-a
Subiectul: Opera lirică. Psalmul religios. Psalmul laic.
Text suport: Psalmul 8 Al lui David. Psalm de Tudor Arghezi
Tipul de lectie: consolidare de cunoştinţe.Receptarea textului liric.

Scopul:
a) exersarea şi optimizarea competenţelor elevilor;
b) conştientizarea elevilor în legătură cu importanţa perfecţionării continue a
competenţelor atinse, prin raportare la progresul celorlalţi şi la propriul progres;
c) evaluarea şi autoevaluarea competenţelor elevilor.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei toţi elevii trebuie să:
a) cognitive:
-definească opera lirică, oda şi psalmul;
- precizeze diferenţa dintre psalmul religios şi psalmul laic;
- identifice imagini artistice din textele suport şi să sublinieze semnificaţia acestora;
- precizeze simbolurile din cele două texte şi mesajul transmis de ele;
- identifice asemănările şi deosebirile dintre Psalmul 8 al lui David şi Psalm de Tudor
Arghezi;

b)psihomotorii:
- rezolve diferitele tipuri de exerciţii propuse;
- răspundă la întrebări;
- identifice simbolurile textelor;
- argumenteze afirmaţiile făcute.

STRATEGIA DIDACTICA:

Metode si procedee:
- conversaţia examinatoare;
- conversaţia euristică;
- demonstraţia;
- problematizarea;
- descoperirea;
- învăţarea prin exerciţii(de definire, de identificare a unor imagini artistice, de explicare
a unor semnificaţii, de argumentare, de creativitate);
-rebusul.
Forme de organizare a activităţilor:
- activitate frontală ;
- activitate individuală ;
- activitate pe echipe ;

Resurse şi mijloace de învăţământ:


- capacitatea de învăţare a elevilor, cunoştinţele dobândite anterior despre opera lirică,
odă, psalm;
- manualul pentru clasa a VII-a;
- fişe cu rebus;
- caietele elevilor, tabla, instrumente de scris, fişa de lucru.

Capacităţi : colectivul de 14 elevi

Evaluare :
- pe tot parcursul lecţiei prin răsunsurile date ;
- test de evaluare.

Timp alocat : 50 de minute

Bibliografie :
- Manual de Limba şi literatura română pentru clasa a VII-a, autori Anca Şerban şi Sergiu
Şerban editura All,Bucureşti, 2003;
- Literatura română-pregatire completă, autor Anton Nicolae, editura Aula, Bucureşti,
2003
- Compediu de teorie şi critică literară, autori Camelia Gavrilă şi Mihaela Doboş, editura
Polirom, Iaşi, 2003;
- Îndrumător pentru receptarea textelor literare, autori Cornelia Dumitraşcu Sechi şi
Silvia Bârsan Bârca, editura Regina, Iaşi, 2002;