Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 03.12.2020
CLASA: a VI-a
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Mihălășeni
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cercul
TITLUL LECŢIEI: Pozițiile relative ale unei drepte față de un cerc
TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă
PROFESOR: Rotariu Andreea-Georgiana
SCOPUL LECȚIEI: Dobândirea capacității de a stabili care sunt pozițiile relative ale
unei drepte față de un cerc.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea
apar
2. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
3. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și
demersurilor de rezolvare pentru o situație dată
4. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date
5. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite
domenii

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.5 Recunoașterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de
cerc) în configurații date
3.5 Utilizarea unor proprietăți referitoare la distanțe, drepte, unghiuri, cerc pentru
realizarea unor construcții geometrice
4.5 Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a
noţiunilor legate de dreaptă, unghi şi cerc
5.5 Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în
vederea optimizării calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi de
arce de cerc
6.5 Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru
determinarea unor lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de
cerc.

1
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1.Să identifice elementele unui cerc într-o configurașie geometrică dată
2.Să identifice corect poziția unei drepte față de un cerc într-o configurație
geometrică dată
3.Să clasifice dreptele în funcție de poziția lor față de un cerc
4.Să demonstreze/argumenteze poziția unei drepte față de un cerc prin calculul
distanței de la centrul cercului la acea dreaptă
5.Să conștientizeze necesitatea recapitulării active a noțiunilor predate anterior
6.Să-și dezvolte interesul pentru studiul matematicii

Metode și procedee: Conversația, explicația, învățarea prin descoperire, exercițiu,


problematizarea, munca independentă

Resurse materiale: caiet, manual, laptop/tabletă/telefon, culegere, instrumente


geometrice, fișă de lucru, aplicația GeoGebra Maths

Forme de activitate: frontal, individual

Evaluare: conversația, observarea sistematică, aprecieri verbale

Bibliografie:

-Programa școlară-Anexa nr.2 la O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017


-Manual de Matematică pentru clasa a VI-a, Niculae Ghiciu, Florentina Amalia
Enea, Vicențiu Rusu, Maria Popescu, Emilia Iancu, Editura Didactică și Pedagogică
S.A., București2020
-Culegere de Matematică pentru clasa a VI-a Consolidare.Partea I, Maria Zaharia,
Dan Zaharia, Editura Paralela 45, București 2020

2
Desfășurarea lecției

Momentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Forma de Evaluare


procedee organizare

I. Profesoara face prezenţa şi creează condiţiile optime Elevii îşi pregătesc Conversația
Moment necesare desfăşurării eficiente a lecţiei de materialele necesare
organizatoric matematică. desfășurării
(1 min) activității.
II. Profesoara verifică modul de rezolvare a temei de Elevii compară Conversaţia Frontală
Verificarea temei acasă, iar dacă sunt probleme care nu s-au putut răspunsurile din problematizarea, Aprecieri
(3 min) rezolva acasă se discută în clasă. caiete şi exercițiu Individuală verbale
argumentează
răspunsurile lor,
corectând eventualele
greşeli.
III. Pentru a intra mai plăcut ȋn conținutul lecției Elevii sunt atenți Conversaţia
Captarea atenţiei profesoara le prezintă elevilor modul de desfășurare
(2 min) al orei.

IV. Propune spre rezolvare o fișă de lucru recapitulativă


Verificarea care cuprinde toate noțiunile învățate. În timpul Rezolvă exercițiile Conversaţia Frontală Evaluare
cunoștințelor rezolvării fișei profesoara adresează întrebări din din fișă exercițiu, orală
(10 min) lecțiile anterioare. problematizarea Individuală Evaluare
Ce este cercul? Care este centrul cercului? Răspund la întrebări scrisă
Ce este raza? Ce este o coarda? Dar diametrul? Ce
sunt punctele diametral opuse? Ce este arcul de cerc?
Ce este un semicerc? Ce este unghiul la centru?Care
sunt pozițiile unui punct față de un cerc? Dar față de
un disc?
V. În cadrul lecției de astăzi ne propunem consolidarea Elevii îşi notează în Conversaţia
Anunţarea temei cunoștințelor dobândite anterior, identificarea caiete titlul lecţiei.
şi a obiectivelor elementelor unui cerc și stabilirea pozițiilor unei

3
urmărite drepte față de un cerc.
(2 min) Profesoara cere elevilor să scrie titlul lecției
Pozițiile relative ale unei drepte față de un cerc .

VI. Ascultă şi notează. Explicaţia,


Dirijarea învățării Conversaţia
(15 min)

Învățarea prin Frontală Observare


Elevii răspund și analogie sistematică
notează. Individuală
Voi prezenta figura și teoria cu ajutorul aplicației
GeoGebra
a C (O; r )  
a= dreaptă exterioară cercului 
b C (O; r )  {B}
b= tangentă la cerc 
c C (O; r )  { A; C}
c= secantă la cerc 
d(O;a) > r
d(O;b) = r
d(O;c) < r

def: Fie un punct M exterior unui cerc de centru O


și raza r. Din acest punct putem duce 2 drepte Ascultă şi notează. Explicaţia,
tangente la acel cerc. Conversaţia

4
VII. Profesoara propune spre rezolvare fișa cu exerciții Rezolvă exercițiile 1 Conversaţia Frontală Evaluare
Asigurarea nr. 2. și 2 din fișa nr. 2 problematizarea, individuală scrisă
reținerii Se verifică apoi răspunsurile elevilor cu ajutorul exercițiu Evaluare
(9 min) aplicației GeoGebra. orală

VIII. Profesoara propune spre rezolvare un exercițiu cu Rezolvă exercițiul Exercițiu, Munca Evaluare
Obtinerea grad de dificultate mai ridicat problematizarea independentă scrisă
performanței și Evaluare
asigurarea orală
feedback-ului
(5 min)
IX. Se fac aprecieri asupra desfășuării lecției și asupra
Ȋncheierea cunoștintelor elevilor Explicația Frontală Evaluare
activității Notează tema finală
(2 min) Profesorara anunță tema pentru acasă : exercițiile 1
și 2 din culegere de la pagina 159

5
Fișa de lucru nr. 1

1) Denumiți elementele îngroșate din figurile de mai jos.

[OA] = ........... [BC] = .......... [DE] = ............. FG = ............ FG = ........

2) În figura alăturată este desenat un cerc de centru O și rază r.


Precizați care dintre punctele O, A, B, C, D, E, F aparțin

a) Cercului de centru O și rază r


b) Discului de centru O și rază r
c) Interiorului cercului de centru O și rază r
d) Exteriorului cercului de centru O și rază r

3) În cercul din figura alăturată, m(AOB) =70o.


a. Măsura arcului mic AB este egală cu …… o.
b. Măsura arcului mare AB este egală cu …… o.

4) În cercul din figura alăturată, măsura arcului mare CD este egală cu 230o.
a) Măsura arcului mic CD este egală cu …… o.
b) Măsura unghiului COD este egală cu …… o.

6
Fișa de lucru nr. 2
1.Stabiliți poziția dreptei d față de C(O;5), dacă:
a) d(O;d)=7cm
b) d(O;d)=5cm
c) d(O;d)=2cm
2. Stabiliti pozitia urnatoarelor drepte fata de cerc. Notati dreptele si scrieti relatiile matematic.

d2

A d3
d1
B
C

3. Fie cercul de centru O și raza egală cu 2x+3 cm.

a) Se știe că distanța de la centrul cercului la dreapta d este de 11 cm. Aflați-l pe x ∈ N


pentru care dreapta d este tangenta cercului

b) Se știe că distanța de la centrul cercului la dreapta d este de 11 cm. Aflați cea mai mare
valoare x ∈ N pentru care dreapta este exterioară cercului.

S-ar putea să vă placă și