Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina Limba engleza

Profilul: Filologie
Clasa: a XII-a
Manual: Prospects Super Advanced (editura Macmillan)
An şcolar: 2011-2012
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3410 /7.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 13: “Unrequited love” NR. ORE ALOCATE: 4

Nr. Detalieri de Competenţe vizate Activităţi de învăţare Resurse Eval.


crt conţinuturi Materiale Organiz
1. Unrequited love 1.1 Extragerea class discussion: manual discuţie Observare
esenţialului din rapoarte - exerciţii de confruntare de opinii şi puncte de frontală sistematic
“Wuthering orale, discursuri, vedere legate de domeniul de activitate (elevii ă
Heights” interviuri, talk-show-uri sunt invitaţi să comenteze citatul de la începutul
- reading 1.2 Identificarea, în texte lecţiei exprimându-şi opinia despre „iubire”)
audiate/citite, a punctelor - exerciţii de exprimare a opiniei proprii legate de
- caracterizarea de de vedere, atitudinilor şi tema dragostei ex. 1 (elevii sunt invitaţi să
persoane, fapte, sentimentelor exprimate comenteze alt citat de Mencken: “Once a woman
acţiuni 1.3 Analizarea unor passes a certain point in intelligence, it is almost
- exprimarea unei situaţii descrise în texte impossible for her to get a husband. She simply
opinii; audiate sau citite, în scopul cannot go on listening to men without
- oferirea de unui studiu aprofundat sau snickering” (= laughing in a cruel way)
argumente în al luării unor decizii - exerciţii de solicitare şi oferire de informaţii,
sprijinul ideii 1.4 Identificarea prin întrebări şi răspunsuri (elevii sunt invitaţi să
exprimate elementelor structurale se gândeasca la cât mai multe titluri de filme,
- exprimarea de ale textului literar cântece sau cărţi conţinând cuvântul “love” şi
atitudini (temă, subiect, mesaj, apoi să comenteze asupra folosirii cuvântului în muncă
emoţionale: personaj, fundalul diferite contexte) individu
simpatie, regret, acţiunii) pre-reading activity: ală
încredere, - exerciţii de vocabular: cuvinte de dragoste ex. 2,
îndoială, 5
2.1 Expunerea, oral şi /
îngrijorare, sau în scris, a unor idei, -exerciţii de lectură dirijată, cu răspuns la întrebări
temere; opinii şi puncte de vedere de reading-comprehension ex. 3 muncă
proprii şi susţinerea lor - exerciţii de prezicere a informaţiilor dintr-un text individu
cu argumente şi exemple (ex. 3b/72) ală
2.2 Elaborarea, oral / în reading practice:
scris, prin sintetizarea de - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin
informaţii din diferite efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor Temă
surse, a unui raport/ obţinute prin lectură pentru
referat/ eseu / prezentare, - exerciţii de solicitare / oferire de clarificări / muncă acasă:
argumentate logic şi explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă individu elaborarea
susţinute de exemple - exerciţii de analiză de situaţii prezentate în texte ală unui
pertinente din experienţa reading comprehension: rezumat
personală sau din alte surse - exerciţii de lectură dirijată, cu răspuns la întrebări
de reading-comprehension (ex. 3 c,d/72)
homework:
- exerciţii de redactare a rezumatului unui text ex. 4
2. Elemente de 1.2 Identificarea, în texte vocabulary practice: manual muncă Observare
vocabular audiate/citite, a punctelor - exerciţii de identificare de informaţii individu sistematic
de vedere, atitudinilor şi - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului ală ă
Scrisoarea sentimentelor exprimate global dintr-un mesaj oral / text scris (ex. 5a/74)
neoficială 1.3 Analizarea unor - exerciţii de identificare a sensului unor
situaţii descrise în texte elemente de text nefamiliare într-un mesaj oral
- solicitarea şi audiate sau citite, în sau scris (ex. 5b/74)
oferirea de scopul unui studiu speaking practice: discuţie Observare
informaţii despre aprofundat sau al luării - exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri frontală sistematic
experienţe, acţiuni unor decizii - exerciţii de solicitare şi oferire de informaţii, ă
- exprimarea de 2.3 Redactarea unor texte prin întrebări şi răspunsuri
opinii / puncte de funcţionale variate mai - exerciţii de prezentare orală (elevii sunt
vedere personale complexe, structurate şi cu îndrumaţi să se gândească la o poveste de
- relatarea de folosirea de conectori dragoste ecranizată şi să descrie relaţia dintre
evenimente 3.4 Participarea la personaje folosind cuvinte şi expresii stuadiate
- argumentarea / conversaţii folosind un (ex. 5c/74)
justificarea limbaj adecvat funcţional letter writing: caiet muncă
opiniilor / punctelor la context şi respectând - exerciţii de oferire şi solicitare de instrucţiuni în individu
de vedere personale normele socio-culturale, vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru (elevii ală

2
- redactarea unei în funcţie de rol şi de primesc informaţii referitoare la scopul şi Temă
scrisori informale relaţia cu interlocutorii caracteristicile unei scrisori informale) pentru
- exerciţii de utilizare a unor materiale de referinţă acasă:
4.2 Transferul pentru identificarea sensului unor elemente de redactarea
informaţiilor din texte text nefamiliare (ex. 6b, c/74) unei
referitoare la domeniul de homework: scrisori
specializare în diverse - redactarea unei scrisori informale ca răspuns la
forme de prezentare modelul analizat (ex. 6d/74)
3. “Gone with the 1.1 Extragerea reading practice & comprehension: manual muncă Observare
Wind” esenţialului din rapoarte - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului individu sistematic
- reading orale, discursuri, global dintr-un mesaj oral / text scris ală ă
- listening interviuri, talk-show-uri - exerciţii de identificare a sensului unor elemente
1.2 Identificarea, în texte de text nefamiliare într-un mesaj oral sau scris
Love story audiate/citite, a punctelor - exerciţii de citire şi comentare a unui text dat, cu
de vedere, atitudinilor şi exprimarea opiniilor proprii pe baza unor întrebări
- solicitarea şi sentimentelor exprimate ex. 7
oferirea de 2.2 Elaborarea, oral / în listening practice & comprehension: casetă muncă
clarificări pentru scris, prin sintetizarea de - ascultarea unui mesaj oral înregistrat şi individu
înţelegerea unui informaţii din diferite răspunderea la anumite sarcini de lucru ex. 8/75 ală
mesaj surse, a unui raport/ - exerciţii de identificare de informaţii
- exprimarea de referat/ eseu / prezentare, - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului
opinii / puncte de argumentate logic şi global dintr-un mesaj oral / text scris
vedere personale susţinute de exemple speaking activity: lucru în Prezentare
- relatarea de pertinente din experienţa - pe grupe, discuţie legată de ingredientele necesare grup orală
evenimente personală sau din alte surse unei poveşti de dragoste ex. 9
3.2 Realizarea de - exerciţii de solicitare a opiniilor interlocutorului
prezentări pe teme din şi de răspuns la acestea
domeniul de specializare, - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin
pe bază de materiale efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor obţinute
pregătite în prealabil pe cale orală / prin lectură
3.4 Participarea la - exerciţii de prezentare, relatare / (re)povestire
conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional
la context şi respectând
normele socio-culturale,

3
în funcţie de rol şi de
relaţia cu interlocutorii
4. Timpurile 1.2 Identificarea, în texte language study: manual activitat Observare
verbale audiate/citite, a punctelor - exerciţii de identificare de informaţii (diferite e sistematic
(Viitorul) de vedere, atitudinilor şi moduri de exprimare a viitorului) caiet frontală ă
sentimentelor exprimate - exerciţii de utilizare a unor materiale de
Nichita Stănescu 2.2 Elaborarea, oral / în referinţă pentru identificarea sensului unor
“Bas-Relief with scris, prin sintetizarea de elemente de text nefamiliare (pag. 76 –
Heroes” informaţii din diferite analizarea unor exemple)
surse, a unui raport/ language practice: fişe de muncă autoevalua
- exprimarea unei referat/ eseu / prezentare, - exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri lucru individu re
opinii; argumentate logic şi non-lingvistice ală
- oferirea de susţinute de exemple - exerciţii de reformulare şi transpunere în alt “English
argumente în pertinente din experienţa registru funcţional (ex. 1,2/76) with a
sprijinul ideii personală sau din alte surse - exerciţii cu alegere duală Key”
exprimate *2.5 Argumentarea, oral/ - exerciţii de traducere şi retroversiune manual
-ilustrarea de în scris, a modului literary analysis (homework): Temă pt
elemente personal de interpretare - exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu acasă:
gramaticale în a unui text literar structurat Analiza
contexte proprii - exerciţii de analiză de situaţii prezentate în texte, unei
în scopul luării unor decizii (elevii sunt invitaţi să poezii de
aleagă o poezie de dragoste de Nichita Stănescu dragoste
şi să o analizeze (pag 130)