Sunteți pe pagina 1din 7

An şcolar: 2021/2022

Şcoala: Gimnazială ,,VIRGIL CALOTESCU”, Bascov Avizat


Disciplina: Matematică Director: prof. Ion Valeria
Clasa: a VI -a A, B
Profesor : Diaconescu Constantin

Programa școlară aprobată prin O.M.nr. 3393/28.02.2017 pt clasa a-VI-a

PLANIFICARE ANUALĂ

TOTA

TOTA
SEM

SEM

SEM

SEM
ALGEBRĂ GEOMETRIE

II

II
L

L
I

I
* Evaluare iniţială + 2 - 2 * Evaluare iniţială + 2 - 2
recapitulare recapitulare
1.Mulțimi 6 - 6 1.Noțiuni geometrice 22 - 22
2.Mulțimea numerelor 8 - 8 fundamentale - -
naturale 2.Triunghiuri - 30 30
3.Rapoarte şi proporţii 10 - 10 3.Teza 2 2 4
4.Numere întregi, Ecuații - 16 16 4.Evaluare şi recapitulare 2 6 8
5.Multimea nr. raționale - 18 18 Total 28 38 66
6.Teza 2 2 4
7.Evaluare şi recapitulare - 2 2
Total 28 38 66
An şcolar: 2021/2022
Disciplina: Matematică - Algebră Avizat
Clasa: a VI -a A, B Director: prof. Ion Valeria
Nr. săptămâni: 14 Total ore: 28 (2 ore/săptămână )
Profesor : Diaconescu Constantin
Programa școlară aprobată prin O.M.nr. 3393/28.02.2017 pt clasa a-VI-a

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

Nr de
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Obs
Unitatea de învăţare ore
Recapitulare+test ▪ Recapitulare 1 S1
iniţial (2 ore) ▪ Test iniţial 1 S1
1.2. Identificarea în limbajul cotidian sau în ▪Mulţimi: descriere, notații, reprezentări; mulțimi 1 S2
enunţuri matematice a unor noţiuni specifice teoriei numerice / nenumerice; element, relaţia dintre
mulţimilor
2.2. Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de
element și mulțime
MULȚIMI apartenenţă sau de incluziune ▪Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate) 1 S2
(6 ore) 3.2. Selectarea şi utilizarea unor modalităţi ▪Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; 1 S3
adecvate de reprezentare a mulţimilor şi a mulțimi infinite, N
operaţiilor cu mulţimi ▪Operații cu mulțimi: reuniune, intersecție, diferență 1 S3
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a unor
situaţii concrete ce se pot descrie utilizând
▪ La dispoziția profesorului 1 S4
mulţimile ▪ Evaluare 1 S4
5.2. Interpretarea unor contexte uzuale şi/sau
matematice utilizând limbajul mulţimilor
6.2. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj
matematic utilizând mulţimi, relaţii şi operaţii cu
mulţimi

1.1 Identificarea unor noțiuni specifice ▪Descompunerea nr. naturale în produs de puteri de 2 S5
MULȚIMEA mulțimilor și relației de divizibilitate în N nr. prime
2.1. evidențierea în exemple a relațiilor de
NUMERELOR apartenență, de incluziune, de egalitate și a
▪Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. prime 3 S6-
criteriilor de divizibilitate între ele
3.1. utilizarea unor modalități adecvate de S7
NATURALE ▪Proprietăți ale divizibilității în N
reprezentare a mulțimilor și de determinare a S7
(8 ore) c.m.m.d.c și a c.m.m.m.c.
aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c); 1
4.1. exprimarea în limbaj matematic a unor situații aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c ∈ N
concrete care se pot descrie utilizând mulțimile și ▪ La dispoziția profesorului
divizibilitatea în N ▪ Evaluare
5.1. analizarea unor situații date în contextul S8
1
mulțimilor și al divizibilității în N S8
6.1. transpunerea, în limbaj matematic, a unor
1
situații date utilizând mulțimi, operații cu mulțimi și
divizibilitatea în N
1.2. Identificarea rapoartelor, proporțiilor și a ▪Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a 1 S9
mărimilor direct sau invers proporționale lor. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o
2.2. prelucrarea cantitativă a unor date utilizând
rapoarte și proporții pentru organizarea de date
proporţie 1 S9
3.2. aplicarea unor metode specifice de rezolvare a ▪ Proporții derivate 1 S10
problemelor în care intervin rapoarte, proporții și ▪ Șir de rapoarte egale 1 S10
mărimi direct/invers proporționale ▪ Mărimi direct proporționale. Regula de trei 2 S11
ORGANIZAREA 4.2. exprimarea în limbaj matematic a relațiilor și a simplă. 1 S13
mărimilor care apar în probleme cu rapoarte,
DATELOR ȘI proporții și mărimi direct sau invers proporționale
▪ Mărimi invers proporționale. Regula de trei S13-
PROBABILITĂȚI 5.2. analizarea unor situații practice cu ajutorul simplă. 2 S14
RAPOARTE ȘI rapoartelor, proporțiilor și a colecțiilor de date ▪Elemente de organizarea datelor; reprezentarea 1 S14
PROPORȚII 6.2. modelarea matematică a unei situații date în datelor prin grafice în contextul proporționalității;
(10 ore) care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct probabilități
sau invers proporționale
7.2 interpretarea unui raport ca raport procentual
▪ Procente
sau ca probabilitate ▪ Evaluare

LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise


1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă
1 S12
(2 ore)

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL AL II-LEA


Nr. săptămâni: 19+1 (”Școala altfel”) Total ore: 38 (2 ore/săptămână )

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr Săpt. Obs


de
ore
1.3. identificarea caracteristicilor numerelor ▪Mulțimea numerelor întregi; opusul unui număr 1 S1
întregi în contexte variate întreg; reprezentarea pe axă.
2.3. utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru
rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor
▪Modulul unui număr întreg. Compararea și 1 S1
3.3. aplicarea regulilor de calcul și folosirea ordonarea numerelor întregi
parantezelor în efectuarea operațiilor cu numere ▪ Adunarea numerelor întregi; proprietăți 1 S2
întregi ▪ Scăderea numerelor întregi 1 S2
MULȚIMEA 4.3. redactarea etapelor de rezolvare a ecuațiilor ▪ Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți. 1 S3
și a inecuațiilor studiate în mulțimea numerelor
NUMERELOR întregi
▪ Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul 1 S3
ÎNTREGI 5.3. interpretarea unor date din probleme care se este multiplu al împărţitorului.
(16 ore) rezolvă utilizând numere întregi ▪ Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr 2 S4
6.3. transpunerea în limbaj algebric, a unei situații natural. Reguli de calcul cu puteri
date, rezolvarea ecuației sau inecuației obținute și ▪ Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea 2 S5
interpretarea rezultatului
parantezelor 2 S6
▪ Ecuaţii în Z 1 S7
▪ Inecuaţii în Z 2 S7-8
▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor,
inecuațiilor 1 S8
▪ Evaluare
1.4. recunoașterea fracțiilor echivalente, a ▪Număr rațional. Mulțimea numerelor raționale; S9 S14-
fracțiilor ireductibile și a formelor de scriere a 1
reprezentarea numerelor raționale pe axa școala
unui număr rațional
2.4. aplicarea regulilor de calcul cu numere
numerelor; opusul unui număr rațional altfel
rationale pentru rezolvarea ecuațiilor ▪ Modulul; compararea și ordonarea nr raționale S9
1
3.4. utilizarea proprietăților operațiilor pentru ▪ Adunarea și scăderea numerelor raționale; S10
2
compararea și efectuarea calculelor cu numere proprietățile adunării
MULȚIMEA raționale ▪ Înmulţirea numerelor raţionale ; proprietăți S11
4.4. redactarea etapelor de rezolvare a unor 1
NUMERELOR ▪ Ridicarea la putere cu exponent număr întreg a S11-
probleme, folosind operații în mulțimea numerelor 2
RAȚIONALE rationale unui nr. rațional nenul; reguli de calcul cu puteri 12
18 ore 5.4. determinarea unor metode eficiente în ▪ Împărţirea numerelor raţionale
1
efectuarea calculelor cu nr raționale ▪ Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea S12
6.4. interpretarea matematică a unor probleme 2
parantezelor S13
practice prin utilizarea operațiilor cu numere 2
raționale
▪ Ecuaţii in Q. (x+a=b, x·a=b, x:a=b, ax+b=c, unde S15
a, b, c sunt numere rsționale)
2
▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor S16
2
▪ La dispoziția profesorului S18
2
▪ Evaluare S19
LUCRARE SCRISĂ ▪Pregătirea lucrării scrise/Lucrare scrisă 2 S17
SEMESTRIALĂ(2ore)
RECAPITULARE ▪ Divizibilitate, numere raţionale pozitive 2
S20
(2 ore) ▪ Rapoarte şi proporţii, numere întregi

An şcolar: 2021/2022
Disciplina: Matematică - Geometrie Avizat
Clasa: a VI -a A, B Director: prof. Ion Valeria
Nr. săptămâni: 14 Total ore: 28 (2 ore/săptămână )
Profesor : Diaconescu Constantin
Programa școlară aprobată prin O.M.nr. 3393/28.02.2017 pt clasa a-VI-a

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I


Unitatea de Nr de
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Obs
învăţare ore
Recapitulare (2 ore) ▪ Recapitulare 2 S1
1.5. recunoașterea unor figuri geometrice plane ▪ Unghiuri opuse la vârf, congruența lor; unghiuri în 2 S2
(drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în jurul unui punct; suma măsurilor lor
configurații date ▪ Unghiuri suplementare, complementare
2.5. recunoașterea coliniarității unor puncte, a 2 S3
▪ Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi.Construcția
faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, 2 S4
adiacente, complementare sau suplementare și a
bisectoarei.
NOȚIUNI paralelismului sau perpendicularității a două ▪ Drepte paralele; construirea (prin translaţie).Axioma
1 S5
GEOMETRICE drepte paralelelor
FUNDAMENTALE 3.5. utilizarea unor proprietăți referiotare la ▪ Criterii de paralelism(unghiuri formate de două drepte
distanțe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea 2 S5-S6
paralele cu o secantă).
unor construcții geometrice
▪ Probleme▪ Evaluare
4.5. exprimarea, prin reprezentări geometrice 2 S6-S7
22 ore sau în limbaj specific matematic, a noțiunilor ▪ Drepte perpendiculare în plan (def, notaţie; construcţie)
2 S7-8
legate de dreaptă, unghi și cerc oblice; aplicații practice în poligoane și corpuri
5.5. analizarea seturilor de date numerice sau a geometrice
reprezentărilor geometrice în vederea optimizării 1 S8
▪Distanţa de la un punct la o dreaptă
calculelor cu lungimi de segmente, distanțe, 2 S9
măsuri de unghiuri și arce de cerc
▪ Mediatoarea unui segment; construcţie; simetria față de
6.5. interpretarea informațiilor conținute în o dreaptă
2 S10
reprezentări geometrice pentru determinarea ▪ Cerc (def, construcție); elemente în cerc: centru, rază,
unor lungimi de segmente, distanțe și a unor coardă, diametru, arc de cerc, unghi la centru, măsuri
măsuri de unghiuri/arce de cerc 1 S11
▪ Pozițiile unei drepte față de un cerc
1 S11
▪Pozițiile relative a două cercuri
2 S13
▪ Evaluare
LUCRARE ▪ Pregătirea lucrării scrise
SCRISĂ ▪ Discutarea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ 1 S12
(2 ore)
RECAPITULARE ▪ Exerciții și probleme
2 S14
(2 ore)

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL AL II-LEA


Nr. săptămâni: 19+1 (”Școala altfel”) Total ore: 38 (2 ore/săptămână )
Competenţe specifice Nr de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săpt. Obs
ore
1.6. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ▪ Construcţia triunghiului: cazurile LUL,ULU, 2 S1 S14-
școala
ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date LLL.; inegalități între elementele triunghiului altfel
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente şi a
unor măsuri de unghiuri utilizând metode
(observate din cazurile de construcție)
adecvate ▪ Linii importante în triunghi: bisectoarele 2 S2
TRIUNGHIUL 3.6. utilizarea criteriilor de congruență și a unghiurilor unui triunghi; concurenţa lor. Cercul
proprietății unor triunghiuri particulare pentru înscris în triunghi
30ore determinarea caracteristicilor unei configurații ▪ Mediatoarele laturilor unui triunghi; concurența 2 S3
geometrice
4.6. exprimarea în limbaj geometric simbolic și
lor; cercul circumscris unui triunghi
figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale ▪ Înălțimile unui triunghi: definiție, construcție, 2 S4
liniilor importante în triunghi concurență
5.6. analizarea unor construcții geometrice în ▪ Medianele unui triunghi: definiție, construcție, 2 S5
vederea evidențierii unor proprietăți ale concurenţa lor
triunghiurilor
6.6. transpunerea, în limbaj specific, a unei
▪ Congruenţa triunghiurilor oarecare; criterii de 2 S6
situații date legate de geometria triunghiului, congruență ( LUL,ULU, LLL)
rezolvarea problemei obținute și interpretarea ▪ Criterii de congruență a triunghiurilor 2 S7
rezultatului dreptunghice (CC, IC, CU, IU)
▪ Metoda triunghiurilor congruente 2 S8
▪ Aplicații: proprietatea punctelor de pe 2 S9
bisectoarea unui unghi/mediatoarea unui segment
▪ La dispoziția profesorului 1 S10
▪ Evaluare 1 S10
▪ Proprietățile triunghiului isoscel; 2 S12
▪ Proprietățile triunghiului echilateral 2 S13
▪ Proprietățile triunghiului dreptunghic: (cateta
opusă unghiului de 300, mediana corespunzătoare 4 S15-
ipotenuzei, teoreme directe și reciproce) teorema 16
lui Pitagora (fără demonstrație, verificări de
triplete de numere pitagoreice, determinarea de
lungimi folosind pătratele unor numere naturale)
▪ La dispoziția profesorului 1 S18
▪ Evaluare 1 S18
LUCRARE SCRISĂ ▪Pregătirea lucrării scrise 1 S17
SEMESTRIALĂ ▪Discutarea lucrării scrise 1
(2 ore)
RECAPITULAREA ▪Exerciții și probleme recapitulative conform 4 S19-
CUNOŞTINŢELOR planului de recapitulare S20
(4 ore)