Sunteți pe pagina 1din 20

Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.

2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VII- a B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 68 (4 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - Algebră – SEMESTRUL I
Clasa a VII -a B

Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
de
învăţare şi exemple de activităţi de învăţare Obs
ore
▪ Recapitulare 1 S1
Evaluare iniţială 14.09 – 18.09
(2 ore) ▪ Recapitulare 1 2020

1.1. Identificarea numerelor aparținând diferitelor


1. Mulţimea submulțimi ale lui R  Rădăcina pătrată a pătratului unui S2
numerelor - 1.1 Identificarea pătratelor unor numere naturale număr natural; estimarea rădăcinii 2 21.09 – 25.09
dintr-o enumerare de numere date 2020
reale pătrate dintr-un număr raţional S3
- 1.1 Identificarea, în exemple relevante, a relaţiei
(24 ore) între puterea cu exponent 2 şi rădăcina pătrată a  Scoaterea factorilor de sub radical; 28.09 – 02.10
2
pătratului unui număr natural introducerea factorilor sub radical 2020
- 1.1 Identificarea rădăcinii pătrate din pătratul unui
număr natural utilizând scrierea sub formă de putere
cu exponent 2
- 1.1 Recunoaşterea numerelor naturale, întregi,
raţionale  Numere iraţionale, exemple; S4
-1.1 Recunoaşterea unui număr iraţional dintr-o mulţimea numerelor reale; 1 05.10 – 09.10
2020
mulţime de numere date incluziunile N ⊂ Z ⊂ Q⊂ R ;
- 1.1 Identificarea unei forme convenabile de scriere  Modulul unui număr real (definiţie, S5
a unui număr real în funcţie de un context dat 2
proprietăţi); 12.10 – 16.10
2.1. Aplicarea regulilor de calcul pentru estimarea
şi aproximarea numerelor reale  Compararea şi ordonarea 2020
- 2.1.Scrierea unui număr real în diverse forme numerelor reale; reprezentarea 1
- 2.1.Aproximarea unui număr real și reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor
acestuia pe axa numerelor prin aproximări
- 2.1. Determinarea opusului, a modulului şi a
inversului unui număr real S6
1.Mulţimea 1 19.10 – 23.10
numerelor reale - 2.1.Compararea numerelor reale utilizând modulul,  Evaluare 2020
aproximări, încadrarea unui număr real între doi
(24 ore) întregi consecutivi, scoaterea factorilor de sub
radical, introducerea factorilor sub radical  Operaţii cu numere reale :
3.1. Utilizarea unor algoritmi şi a proprietăţilor 2 S7
operaţiilor în efectuarea unor calcule cu numere  Adunarea și scăderea numerelor 26.10 – 30.10
reale reale, 2020
- 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru
produsul/raportul a doi radicali şi pentru
raţionalizarea numitorului
- 3.1. Utilizarea de raţionalizări sau introducerea/  Înmulţirea numerelor reale, 2
scoaterea factorilor de sub radical pentru a S8
compara/ordona numere iraţionale 02.11 – 06.11
2020
- 3.1. Calcularea modulului unor sume/diferenţe de
numere iraţionale
 Împărţirea numerelor reale,
- 3.1. Calcularea puterii cu exponent număr întreg a 2
unui număr real nenul
S9
-3.1. Exersarea regulilor privind ordinea efectuării 09.11 – 13.11
operaţiilor cu numere reale 2020
- 3.1. Utilizarea calculatorului pentru efectuarea sau 2
verificarea unor calcule cu numere reale  Puteri cu exponent număr întreg
- 3.1. Utilizarea distributivităţii înmulţirii faţă de S10
adunare/scădere în exerciţii de desfacere a
16.11 – 20.11
parantezelor
- 6.1 Rezolvarea unor probleme cu conţinut practic, 1 2020
 Raţionalizarea numitorului de
utilizând proprietăţile operaţiilor cu numere reale forma a √ b
4.1. Folosirea terminologiei aferente noţiunii de
număr real (semn, modul, opus, invers)
S11
- 4.1. Identificarea rezultatului corect dintr-o listă de  Raţionalizarea numitorului de
1 23.11 – 27.11
răspunsuri posibile forma a √ b 2020
- 4.1. Sortarea unor numere naturale, întregi,
raţionale sau iraţionale în funcţie de mulţimea căreia
1.Mulţimea îi aparţin utilizând terminologia adecvată
numerelor reale -4.1. Utilizarea terminologiei specifice noţiunii de  Media aritmetică ponderată a n
număr real în descrierea modului de rezolvare a unui
(24 ore) exerciţiu/a unei probleme numere reale, n ≥ 2 ; 1
-5.1. Raţionalizarea unor numitori de forma a √ b cu
a , b ∈Q+ ¿¿
- 5.1. Scrierea adecvată a unor rapoarte de numere
reale care necesită raţionalizare, descompunere în
factori şi/sau simplificare

LUCRARE Pregătirea lucrării scrise 1 S12


SCRISĂ  Lucrare scrisă 1 30.11 – 04.12
SEMESTRIALĂ Corectarea tezei 2020
(2 ore)

5.1. Elaborarea de strategii pentru rezolvarea  Media geometrică a două numere 1 S13
unor probleme cu numere reale reale pozitive 07.12 – 11.12
1. Mulţimea - 5.1. Determinarea mediei geometrice a două 2020
numerelor numere reale pozitive
 Ecuaţia de forma x 2=a , unde a ∈ R 2
reale -5.1. Determinarea mediei aritmetice ponderate a S14
două sau mai multor numere reale  Evaluare 14.12 – 18.12
(24 ore) 1
- 5.1. Rezolvarea de probleme în care apar medii
2020
(aritmetică ponderată sau geometrică)

1.Ecuaţii şi  Transformarea unei egalități într-o 2 S15


11.01 – 15.01
sisteme de egalitate echivalentă;
2021
ecuaţii liniare S16
( 22 ore) 18.01 – 22.01
o Identităţi 2 2021

6.1. Modelarea matematică a unor situații practice


care implică operații cu numere reale S17
Recapitularea şi - 6.1 Formularea de probleme pornind de la un set de  Mulțimea numerelor reale 2 25.01 – 29.01
consolidarea informaţii obţinute din cotidian sau din diverse 2021
domenii
cunoştinţelor
(2 ore) - 6.1 Verificarea validităţii unor afirmaţii pe cazuri
particulare sau prin construirea unor exemple şi/sau
contraexemple
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”


Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VII- a B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 68 (4 ore/săptămână )
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – Geometrie – SEMESTRUL I
Clasa a VII - a B
Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Obs
învăţare şi exemple de activităţi de învăţare ore

Evaluare iniţială ▪ Recapitulare 1 S1


14.09 – 18.09
(2 ore) ▪ Recapitulare 1 2020

1.4. Identificarea patrulaterelor particulare în


configurații geometrice date

1. Patrulaterul -1.4. Identificarea patrulaterelor pe corpuri Patrulaterul convex; suma măsurilor 1


geometrice sau pe desfăşurări ale acestora
unghiurilor unui patrulater convex S2
(16 ore) - 1.4. Recunoaşterea patrulaterelor în cotidian (în 21.09 – 25.09
sala de clasă, mediul înconjurător etc.) 2020
-1.4. Identificarea patrulaterelor particulare în 1
mediul înconjurător  Paralelogramul:
- 1.4. Identificarea paralelogramelor particulare
într-o reprezentare geometrică dată
- 1.4. Identificarea pătratelor dintr-o mulțime de
dreptunghiuri și romburi S3
o Paralelogramul:proprietăţi; 1 28.09 – 02.10
2.4. Descrierea patrulaterelor utilizând definiții și
proprietăți ale acestora, în configuraţii geometrice 2020
date
- 2.4. Recunoașterea patrulaterelor convexe în o aplicaţii în geometria triunghiului: 1
configurații geometrice date linie mijlocie în triunghi, centrul de
- 2.4. Descrierea unor proprietăți ale laturilor, greutate al unui triunghi
unghiurilor și diagonalelor unor patrulatere
particulare
- 2.4. Recunoaşterea paralelogramelor particulare pe  Paralelograme particulare:
baza unor proprietăţi precizate
- 2.4. Recunoașterea trapezului isoscel sau a Dreptunghi - proprietăţi 1
S4
trapezului dreptunghic
05.10 – 09.10
3.4. Utilizarea proprietăţilor patrulaterelor în 2020
rezolvarea unor probleme
1. Patrulaterul - 3.4. Demonstrarea proprietăţilor paralelogramelor
(16 ore) particulare utilizând metode variate
-- 3.4. Utilizarea definiţiei şi a proprietăţilor liniei 1
mijlocii în trapez în rezolvarea de probleme Romb - proprietăţi
S5
- 3.4. Utilizarea liniei mijlocii pentru a demonstra
paralelismul unor drepte
12.10 – 16.10
2020
- 3.4. Justificarea unor proprietăţi ale patrulaterelor Pătrat – proprietăţi 2
pe baza simetriei

4.4. Exprimarea în limbaj geometric a noţiunilor


legate de patrulatere
S6
19.10 – 23.10
- 4.4. Construcţia cu ajutorul instrumentelor 2 2020
geometrice a unor patrulatere utilizând definiţia sau
proprietăţi ale acestora  Trapezul, clasificare, proprietăţi;
S7
-4.4. Transpunerea în desen a unei configuraţii
geometrice referitoare la patrulatere descrise 26.10 – 30.10
2020
matematic 1
 Linia mijlocie în trapez;
-4.4. Evidenţierea liniei mijlocii în trapez pe baza S7
definiţiei/proprietăţilor acesteia 26.10 – 30.10
1 2020
-4.4. Evidenţierea centrelor/axelor de simetrie  Trapezul isoscel, proprietăţi
pentru patrulaterele studiate
-4.4. Caracterizarea tipului de simetrie pentru
patrulaterele studiate
5.4. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate
în vederea optimizării calculării unor lungimi de
segmente, a unor măsuri de unghiuri şi a unor arii S8
1. Patrulaterul  Perimetre și arii: paralelogram,
-5.4. Rezolvarea unor probleme utilizând 02.11 – 06.11
(16 ore) proprietăţile paralelogramelor particulare şi ale paralelograme particulare, triunghi, 2
2020
trapezului trapez
- 5.4. Analizarea unor metode alternative de
rezolvare a problemelor de geometrie utilizând
proprietăţi ale patrulaterelor particulare S9
- 5.4. Determinarea axei/centrului de simetrie a/al 09.11 – 13.11
unei figuri (intuitiv sau/şi prin demonstraţie) 2020
2
- 5.4. Analizarea şi construcţia unor figuri cu simetrie  Evaluare
axială sau centrală
- 5.4. Deducerea formulei ariei unui paralelogram,
folosind formula ariei dreptunghiului

1.5. Identificarea elementelor cercului şi/sau


poligoanelor regulate în configurații geometrice  Unghi înscris în cerc; coarde şi 1
date
arce în cerc,
-1.5. Recunoaşterea elementelor unui cerc pe S10
2.Cercul configuraţii geometrice date
16.11 – 20.11
(8 ore) -1.5. Identificarea unor proprietăţi ale arcelor, 2020
coardelor şi a diametrului perpendicular pe o coardă  Proprietăţi:
2.5. Descrierea proprietăților cercului şi ale
poligoanelor regulate înscrise într-un cerc  La arce congruente corespund
- 2.5. Reprezentarea prin desen a configuraţiilor coarde congruente şi reciproc, 1
geometrice care conţin un cerc şi elementele sale  Diametrul perpendicular pe o
folosind instrumente geometrice
coardă
3.5. Utilizarea proprietăților cercului în rezolvarea
de probleme
- 3.5. Utilizarea unor proprietăţi ale arcelor,
coardelor şi/sau a diametrului perpendicular pe o
coardă în rezolvarea unor probleme
 Arce cuprinse între coarde paralele, 1 S11
-3.5. Rezolvarea unor probleme practice de  Coarde egal depărtate de centru;
determinare a unor lungimi sau distanțe folosind raza
23.11 – 27.11
cercului (de exemplu, calcularea numărului de rotații  Tangente dintr-un punct exterior la 2020
complete ale roții unui automobil folosind distanța un cerc
parcursă)
2.Cercul - 3.5. Rezolvarea unor probleme folosind 1
(8 ore) proprietăţile tangentelor duse dintr-un punct exterior  Evaluare
la un cerc

LUCRARE
SCRISĂ Pregătirea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ  Lucrare scrisă 1 30.11 – 04.12
Corectarea tezei 2020
(2 ore)

- 1.5. Identificarea poligoanelor regulate înscrise


într-un cerc
- 2.5. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a
reprezenta prin desen poligoane regulate înscrise în
cerc
S13
2.Cercul  Poligoane regulate înscrise într-un
- 2.5. Calcularea măsurii unghiurilor unui poligon 2 07.12 – 11.12
regulat cerc (construcție, măsuri de
(8 ore) 2020
4.5. Exprimarea proprietăţilor cercului şi ale unghiuri)
poligoanelor în limbaj matematic
- 4.5. Descrierea în limbaj matematic a unor relaţii
(congruenţă, paralelism, perpendicularitate) între
elemente ale unor configuraţii geometrice
- 4.5. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru
construirea unor configuraţii geometrice referitoare
la cerc
- 4.5. Identificarea unor cazuri particulare și
evidențierea unor proprietăți în configuraţii
geometrice referitoare la cerc și poligoane regulate
- 6.4. Estimarea perimetrului unui poligon sau a ariei 1
unui poligon prin descompunere în figuri cunoscute  Lungimea cercului şi aria discului
5.5. Interpretarea unor proprietăți ale cercului și
ale poligoanelor regulate folosind reprezentări S14
geometrice 14.12 – 18.12
2020
-5.5. Stabilirea unor metode adecvate pentru
construcţia poligoanelor regulate
- 5.5.Analizarea poziţiei relative a unei drepte faţă de 1
2.Cercul un cerc în funcţie de numărul punctelor de intersecţie  Evaluare
dintre dreaptă şi cerc
(8 ore) - 5.5.Interpretarea unor proprietăți ale cercului și ale
poligoanelor regulate în probleme de mișcare

 Segmente proporţionale; S15


2 11.01 – 15.01
2021
Asemănarea
triunghiurilor
( 20 ore)  Teorema paralelelor S16
18.01 – 22.01
echidistante 2
2021

3.Recapitularea şi 6.4. Modelarea unor situații date prin reprezentări


Consolidarea geometrice cu patrulatere ▪ Patrulaterul 1
cunoştinţelor
- 6.4. Analizarea unei situaţii practice care necesită
(2 ore) aplicarea proprietăţilor patrulaterelor particulare S17
studiate
25.01 – 29.01
- 6.4. Observarea diferenţei dintre condiţiile necesare 2021
şi cele suficiente pentru ca un paralelogram să fie un
paralelogram particular
6.5. Modelarea matematică a unor situații practice
în care intervin poligoane regulate sau cercuri  Cercul 1
- 6.5. Analizarea unor situaţii practice care necesită
folosirea proprietăţilor cercului sau ale poligoanelor
- 6.5. Optimizarea metodelor de rezolvare a unor
probleme de geometrie utilizând proprietăţi ale
cercului sau ale poligoanelor
- 6.5. Observarea diferenţei dintre condiţiile necesare
şi cele suficiente în contexte geometrice referitoare la
cerc

Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017
An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”
Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VII- a B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 68 (4 ore/săptămână )

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – Algebră – SEMESTRUL al II – lea


Clasa: a VII-a B
Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs
Unitatea de de
şi exemple de activităţi de învăţare
învăţare ore
1.2. Identificarea unei situații date rezolvabile prin
ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare  Ecuaţii de forma ax +b=0 , unde 2 S1
-1.2. Recunoaşterea unor relaţii matematice care a,b∈R ; 08.02 – 12.02
1.Ecuaţii şi reprezintă ecuaţii 2021
sisteme de - 1.2. Identificarea necunoscutei, coeficienților,
ecuaţii liniare termenilor liberi ai unei ecuații
( 22 ore) - 1.2. Furnizarea unor exemple de relaţii matematice  mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; 2 S2
care reprezintă ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare 15.02 – 19.02
-1.2. Identificarea și notarea datelor cunoscute și a 2021
datelor necunoscute în cazul problemelor care se
rezolvă cu ajutorul ecuațiilor sau sistemelor de S3
ecuații
22.02 – 26.02
2.2. Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale  ecuaţii echivalente 2 2021
pentru verificarea soluţiilor unor ecuaţii sau
sisteme de ecuaţii liniare
- 2.2 Verificarea, prin calcul, că un număr dintr-o
enumerare este soluţie a unei ecuații S4
- 2.2 Verificarea, prin calcul, a soluţiei unui sistem de 01.03 – 05.03
ecuaţii liniare 2 2021
- 2.2 Verificarea, prin calcul, că un număr real este  Evaluare
soluție comună a unor ecuații
3.2. Utilizarea transformărilor echivalente în S5
rezolvarea unor ecuaţii şi sisteme de ecuaţii liniare 08.03 – 12.03
-3.2. Aducerea unor egalităţi la o formă mai simplă  Sisteme de două ecuaţii liniare cu 2021
prin transformări echivalente două necunoscute; 2
-3.2. Aplicarea transformărilor pentru obţinerea
1.Ecuaţii şi unor sisteme de ecuaţii liniare echivalente  rezolvare prin metoda substituţiei
sisteme de - 3.2. Utilizarea probei pentru justificarea unui S6
ecuaţii liniare rezultat obținut 15.03 – 19.03
2 2021
( 22 ore) 4.2. Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi sistemelor
de ecuaţii liniare  rezolvare prin metoda reducerii
-4.2. Rezolvarea unor ecuaţii de forma ax +b=0 ,
unde a , b ∈ R
- 4.2. Utilizarea metodelor de rezolvare a sistemelor
de ecuaţii liniare (metoda reducerii și metoda
substituției)
-4.2. Verificarea validității unei soluții a unei ecuații 4 S7 – S8
sau a unui sistem de ecuații  Probleme care se rezolvă cu 22.03 – 01.04
5.2. Stabilirea unor metode de rezolvare a ajutorul ecuaţiilor sau a sistemelor 2021
ecuațiilor sau a sistemelor de ecuații liniare
de ecuaţii liniare
- 5.2. Utilizarea transformărilor echivalente a S9
ecuațiilor pentru fundamentarea unei metode de 12.04 – 16.04
rezolvare 2
2021
-5.2 Evidențierea unor soluții asociate unei ecuații  Evaluare
liniare în cadrul unui sistem de ecuații (de exemplu,
observarea faptului că fiecare dintre ecuațiile unui
sistem de ecuații liniare are mai multe soluții)
- 5.2. Compararea metodelor de rezolvare a unor
sisteme de ecuaţii liniare
6.2. Transpunerea matematică a unor situații date,
utilizând ecuații și/sau sisteme de ecuații liniare
- 6.2. Transpunerea relațiilor cuprinse într-o situație
dată sub formă de ecuații
-6.2. Rezolvarea unor probleme având conţinut
practic, utilizând ecuaţii sau sisteme de ecuaţii
liniare
- 6.2. Utilizarea estimărilor pentru încadrarea într-un
ordin de mărime a soluţiei unei ecuaţii
4.3. Descrierea în limbajul specific matematicii a
unor elemente de organizare a datelor
- 4.3. Reprezentarea produsului cartezian a două  Produsul cartezian a două mulţimi S10
mulţimi numerice finite nevide; 2 19.04 – 23.04
- 4.3. Evidenţierea egalității între cardinalul 2021
produsului cartezian a două mulțimi finite și produsul
cardinalelor celor două mulțimi
-4.3. Exprimarea distanţei dintre două puncte în plan
2.Elemente de ca lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic
într-un sistem de axe ortogonale
organizare a 5.3. Analizarea unor situaţii practice prin
 Sistem de axe ortogonale în plan; S11
datelor elemente de organizare a datelor
26.04 – 29.04
-5.3. Interpretarea unor informaţii extrase dintr-un reprezentarea într-un sistem de axe 2
(12 ore) tabel/listă/grafic 2021
ortogonale a unor perechi de
- 5.3. Verificarea unor afirmaţii pe cazuri
particulare prin construirea unor exemple şi/sau numere reale;
contraexemple
- 5.3. Interpretarea reprezentării a două sau mai
multor puncte într-un sistem de axe ortogonale, din
punct de vedere geometric sau din punct de vedere al
fenomenului asociat
6.3. Transpunerea unei situații date într-o S12
reprezentare adecvată (text, formulă, diagramă,  Reprezentarea punctelor într-un 10.05 – 14.05
grafic) 2 2021
- 6.3. Construirea şi interpretarea unor diagrame cu
sistem de axe ortogonale;
date din situaţii practice
- 6.3. Determinarea unor mulţimi finite atunci când
se cunoaște reprezentarea geometrică a produsului
lor cartezian
- 6.3. Rezolvarea unor probleme simple de geometrie
pornind de la reprezentarea punctelor într-un sistem
de axe ortogonale
1.3. Identificarea unor informații din tabele, S13
grafice și diagrame
- 1.3. Extragerea unei informaţii dintr-un tabel, 17.05 – 21.05
grafic sau diagramă 2 2021
- 1.3. Identificarea modului adecvat de reprezentare  Distanţa dintre două puncte din
a unor date
- 1.3. Identificarea unor exemple de corespondenţe plan
matematice în contexte variate
3.3. Alegerea metodei adecvate de reprezentare a
problemelor în care intervin dependenţe
funcţionale și reprezentări ale acestora
-3.3. Reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale
 Reprezentarea şi interpretarea unor
2.Elemente de a unor puncte având coordonatele numere reale S14
- 3.3. Analizarea unor seturi de date pentru a dependenţe funcţionale prin tabele, Școala altfel
organizare a determina un mod adecvat de reprezentare grafică a
diagrame şi grafice; poligonul
datelor acestora
frecvenţelor
- 3.3. Interpretarea unei informaţii extrase dintr-un 2
(12 ore) tabel sau listă

LUCRARE
SCRISĂ Pregătirea lucrării scrise S15
 Lucrare scrisă 2 31.05 – 04.06
SEMESTRIALĂ 2021
(2 ore) Corectarea tezei

Elemente de 1.3. Identificarea unor informații din tabele,


grafice și diagrame
organizare a
- 1.3. Extragerea unei informaţii dintr-un tabel,
datelor grafic sau diagramă
 Reprezentarea şi interpretarea unor S16
(12 ore) - 1.3. Identificarea modului adecvat de reprezentare 2 07.06 – 11.06
a unor date dependenţe funcţionale prin tabele, 2021
- 1.3. Identificarea unor exemple de corespondenţe
diagrame şi grafice; poligonul
matematice în contexte variate frecvenţelor
2.3. Prelucrarea unor date sub formă de tabele,
grafice sau diagrame în vederea înregistrării,
reprezentării și prezentării acestora
-2.3. Prelucrarea statistică a unor date reprezentate
în tabel
S17
-2.3. Reprezentarea unor date prin diagrame,
14.06 – 18.06
grafice circulare sau grafice cu bare  Recapitulare și evaluare 2
2021
- 2.3. Reprezentarea unor date în tabele cu una sau
cu două intrări

Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017
An şcolar: 2020/2021 Şcoala Gimnazială “VIRGIL CALOTESCU”
Bascov, Argeş
Disciplina: Matematică Profesor: DIACONESCU CONSTANTIN

Avizat Avizat
Responsabil catedra Director:
prof. prof. RIZEA MINERVA ELENA
. .
Clasa: a VII- a B
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 68 (4 ore/săptămână )

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – Geometrie – SEMESTRUL al II – lea


Clasa: a VII -a B
Nr.
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs
de
învăţare şi exemple de activităţi de învăţare
ore
1.6. Identificarea triunghiurilor asemenea în
configurații geometrice date  Teorema lui Thales (fără 2 S1
-1.6. Identificarea unor imagini care își păstrează demonstraţie); 08.02 – 12.02
forma prin mărire sau micșorare (de exemplu: zoom, 2021
microscop)
Asemănarea -1.6. Recunoașterea proporţionalităţii lungimilor
triunghiurilor unor segmente care reprezintă laturi ale unor
triunghiuri
( 20 ore) 2
-1.6. Identificarea laturilor omoloage ale unor  Reciproca teoremei lui Thales; S2
triunghiuri asemenea 15.02 – 19.02
-1.6. Identificarea vârfurilor omoloage ale unor 2021
triunghiuri asemenea

2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între


triunghiuri  Împărţirea unui segment în părţi
- 2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două
1
triunghiuri utilizând măsurile unghiurilor proporţionale cu numere S3
(segmente) date 22.02 – 26.02
-2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două
triunghiuri utilizând proporţionalitatea laturilor 2021
- 2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două  Evaluare 1
triunghiuri utilizând proporţionalitatea a două
perechi de laturi și congruența unghiurilor dintre ele
-2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două
triunghiuri prin aplicarea teoremei fundamentale a  Triunghiuri asemenea; 2 S4
asemănării 01.03 – 05.03
3.6. Utilizarea asemănării triunghiurilor în
2021
Asemănarea configurații geometrice date pentru determinarea
triunghiurilor de lungimi, măsuri și arii
( 20 ore) - 3.6. Determinarea lungimilor unor segmente sau a S5
măsurilor unor unghiuri, utilizând asemănarea  Criterii de asemănare a 08.03 – 12.03
triunghiurilor sau proprietăţile şirului de rapoarte 2 2021
egale triunghiurilor;
- 3.6. Calcularea lungimilor unor segmente în
triunghi utilizând teorema fundamentală a
asemănării S6
15.03 – 19.03
- 3.6. Determinarea lungimilor unor segmente prin
utilizarea teoremei paralelelor echidistante, a  Teorema fundamentală a 2 2021
teoremei lui Thales sau a proporţiilor derivate asemănării,
- 3.6. Calcularea lungimilor segmentelor determinate
de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie
- 3.6. Calcularea perimetrelor şi ariilor a două
triunghiuri asemenea, prin utilizarea raportului de
asemănare
4.6. Exprimarea în limbaj matematic a  Aplicații: S7
proprietăţilor unor figuri geometrice folosind
asemănarea  raportul ariilor a două triunghiuri 22.03 – 26.03
2021
- 4.6. Argumentarea alegerii între teorema asemenea,
fundamentală a asemănării şi teorema lui Thales  aproximarea în situații practice a 2
pentru rezolvarea unor probleme specifice
distanţelor folosind asemănarea
-4.6. Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând
reciproca teoremei lui Thales
-4.6. Construcţia cu ajutorul instrumentelor
geometrice a unor configuraţii geometrice respectând S8
condiţii date de asemănare 29.03 – 01.04
2021
- 4.6. Identificarea unor cazuri particulare și  Evaluare
evidențierea unor proprietăți referitoare la
asemănarea triunghiurilor
Asemănarea 5.6. Interpretarea asemănării triunghiurilor în
configurații geometrice
triunghiurilor
-5.6. Deducerea relației dintre raportul ariilor a
( 20 ore) două triunghiuri asemenea și raportul de asemănare
(folosind trecerea de la aplicații practice particulare
– desene la scară, spre generalizarea cu formulă)
-5.6. Discutarea, analizarea şi compararea unor 2
metode diferite de rezolvare a unei probleme de
asemănare a triunghiurilor
- 5.6. Analizarea unor metode alternative de
rezolvare a problemelor de geometrie utilizând
asemănarea triunghiurilor
-6.6. Justificarea, prin exemple, contraexemple sau
demonstraţii, a unui demers sau rezultat matematic
obţinut în contextul asemănării triunghiurilor

1.7. Recunoașterea elementelor unui triunghi  Proiecţii ortogonale pe o dreaptă; 1 S9


dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată 12.04 – 16.04
- 1.7. Identificarea triunghiurilor dreptunghice în 2021
2.Relaţii configurații geometrice date
1
metrice în -1.7. Identificarea catetelor și a ipotenuzei într-un  Teorema înălţimii;
triunghi dreptunghic dat
triunghiul
dreptunghic - 1.7. Folosirea instrumentelor geometrice pentru a S10
identifica proiecţia unui punct/segment pe o dreaptă 19.04 – 23.04
(16 ore)  Teorema catetei;(e) 2
- 1.7. Identificarea proiecţiei unui segment pe o 2021
dreaptă în diferite configuraţii geometrice
-1.7. Realizarea unor decupaje după indicații date
(de exemplu, decuparea unui triunghi de-a lungul
unei înălțimi)
S11
2.7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi 2 26.04 – 29.04
dreptunghic pentru determinarea unor elemente  Teorema lui Pitagora; 2021
ale acestuia
- 2.7. Calcularea lungimilor unor segmente utilizând
teorema înălţimii, teorema catetei sau teorema lui S12
Pitagora 10.05 – 14.05
2
-2.7. Calcularea ariei unui triunghi oarecare  Reciproca teoremei lui Pitagora 2021
folosind descompunerea suprafeței sale în triunghiuri
dreptunghice
-2.7. Calcularea sinusului, cosinusului, tangentei şi
2.Relaţii cotangentei pentru unghiuri ascuţite ale unui triunghi
metrice în dreptunghic
triunghiul - 4.7. Utilizarea reciprocei teoremei lui Pitagora S13
pentru stabilirea perpendicularităţii a două drepte
dreptunghic sau a naturii unui triunghi
17.05 – 21.05
 Noţiuni de trigonometrie în 2021
(16 ore) triunghiul dreptunghic: sinusul, 2
cosinusul, tangenta şi cotangenta
3.7. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi
dreptunghic unui unghi ascuţit;
-3.7. Aplicarea teoremei lui Pitagora, a teoremei
înălţimii sau a teoremei catetei, pentru a determina
elemente ale unui triunghi dreptunghic
- 3.7. Determinarea valorilor pentru sinusul, S14
cosinusul, tangenta şi cotangenta unghiurilor de Școala altfel
0 0 0
30 , 45 sau 60
- 3.7. Utilizarea valorilor pentru sinusul, cosinusul, 2
tangenta şi cotangenta unghiurilor de 300 , 450 sau  Evaluare
0
60 pentru determinarea unor lungimi de segmente
într-un triunghi dreptunghic
-3.7. Determinarea unor lungimi de segmente,
măsuri de unghiuri, perimetre în configuraţii
geometrice

LUCRARE
SCRISĂ Pregătirea lucrării scrise 2 S15
SEMESTRIALĂ  Lucrare scrisă 31.05 – 04.06
(2 ore) Corectarea tezei 2021

4.7. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor


dintre elementele unui triunghi dreptunghic
-4.7. Observarea diferenţei dintre condiţiile necesare  Rezolvarea triunghiului
şi suficiente în contexte geometrice referitoare la
dreptunghic; S16
relații metrice 1 07.06 – 11.06
2.Relaţii -4.7. Identificarea unor situații particulare și 2021
metrice în evidențierea unor proprietăți în contexte geometrice  Aplicaţii:
referitoare la relații metrice
triunghiul  calculul elementelor (latură,
5.7. Interpretarea unor relaţii metrice între
apotemă, arie,perimetru) în
dreptunghic elementele unui triunghi dreptunghic
(16 ore) -5.7. Determinarea elementelor unui triunghi
triunghiul echilateral, în pătrat și 1
dreptunghic utilizând relaţiile metrice şi în hexagonul regulat;
trigonometrice studiate
- 5.7. Utilizarea valorilor pentru sinus, cosinus,
tangentă sau cotangentă din tabele trigonometrice în
rezolvarea unor probleme practice S17
- 5.7. Utilizarea unor metode de calculare a ariei  Aproximarea în situații practice a 1 14.06 – 18.06
unui triunghi sau a unui patrulater distanţelor folosind relaţii metrice 2021
- 5.7. Analizarea unor metode alternative de
rezolvare a problemelor de geometrie utilizând relaţii Recapitulare 1
metrice şi elemente de trigonometrie
- 6.7. Compararea diferitelor metode utilizate în
rezolvarea unor probleme referitoare la relaţii
metrice într-un triunghi dreptunghic