Sunteți pe pagina 1din 24

SISTEME ŞI

TEHNOLOGII DE
ÎNGRĂŞARE A
OVINELOR
ÎNGRĂŞAREA TINERETULUI
OVIN
 În funcţie de parametrii tehnico-economici şi tehnologiile
aplicate, în cazul îngrăşării tineretului ovin se deosebesc
următoarele sisteme:
 îngrăşarea intensivă;

 îngrăşarea semiintensivă (cu varianţa semiintensivă);

 îngrăşarea semiextensivă (creştere şi îngrăşare pe


păşune cu finisare în stabulaţie).
 Indiferent de tehnologia aplicată, la data debutului
îngrăşării tineretul ovin trebuie să îndeplinească o serie de
condiţii privitoare la unele cerinţe minime şi să fie într-o
stare de sănătate deplină.
Principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească
materialul biologic la începutul îngrăşării se referă la
următoarele aspecte:

 să fie înţărcaţi;
 să fie în condiţii de
sănătate deplină;
 să aibă o greutate
corporală minimă de 10
kg;
 să fie deja obişnuiţi cu
toate sortimentele de
nutreţuri utilizate în
hrana acestora în
perioada ulterioară.
 În cazul cumpărării de material biologic
şi de la alţi crescători este bine ca în
primele 4 - 5 zile de la preluare
tineretul ovin să fie menţinut în
carantină. Apoi, în funcţie de
dezvoltare corporală, sex şi
apartenenţă de rasă se va proceda la
constituirea loturilor pentru fiecare
boxă sau padoc. Referitor la greutatea
corporală trebuie specificat faptul că în
vederea evitării apariţiei unor
fenomene nedorite, se recomandă ca
între indivizii unui lot constituit să nu
fie diferenţe mai mari de 2 kg.
 Pe durata derulării fazelor
specifice fiecărei
tehnologii, se fac
observaţii periodice
privitoare la evoluţia
dezvoltării corporale a
tineretului ovin din fiecare
lot, boxă sau padoc, iar
atunci când se impune cei
hipotreptici vor fi extraşi.
Aceştia vor fi separaţi şi
furajaţi suplimentar astfel
încât să recupereze în cel
mai scurt timp diferenţele
de greutate existente.
 Furajarea se va face diferenţiat pe
fiecare fază tehnologică, utilizându-se
în structura raţiei nutreţuri specifice
acestei specii. De asemenea, pe durata
îngrăşării, în funcţie de evoluţia
greutăţii corporale se va respecta
termenul fiecărei faze şi se va asigura
cadrul organizatoric necesar îndeplinirii
tuturor acţiunilor incluse în protocolul
sanitar-veterinar, efectuându-se în mod
obligatoriu tratamentele profilactice
contra scabiei, moneziozei şi cele
anticărbunoase, etc, iar dacă situaţia
impune se vor executa şi îngrijiri podale
(îndeosebi la ovinele adulte).
 Pentru a putea avea un control al
situaţiei concrete pentru fiecare etapă,
la începutul şi sfârşitul fiecărei faze
tehnologie se vor efectua cântăriri de
control.
Lucrări tehnice efectuate
anterior afluirii:
 elaborarea planului de
afluire;
 pregătirea spaţiilor pentru
cazare;
 curăţirea adăposturilor;

 dezinfecţii, dezinsecţii,
etc.;
 asigurarea mobilierului şi a
materialelor necesare;
 asigurarea forţei de muncă.
Lucrări tehnice efectuate
pe durata îngrăşării:
 recepţia mieilor;
 lotizări;
 controlul creşterii şi îngrăşării;
 miţuit;
 livrarea animalelor;
 recepţia calitativă de către
beneficiar;
 recepţia cantitativă de către
beneficiar;
 organizarea transportului
animalelor îngrăşate
(furajarea, adăparea şi
supravegherea animalelor în
timpul transportului).
ÎNGRĂŞAREA
INTENSIVĂ
 Reprezintă o metodă ce permite
obţinerea unor rezultate foarte
bune într-o perioadă scurtă de
timp, cu condiţia că materialul
biologic supus îngrăşării să
aparţină unor rase caracterizate
printr-o bună precocitate, iar
condiţiile de întreţinere şi
alimentaţie să fie cele adecvate.
 Se pretează la apalicarea unei
asemenea tehnologii doar mieii
raselor precoce, precum şi
tineretul ovin metis rezultat din
încrucişarea ovinelor locale cu
berbeci aparţinând unor tipuri
specializate pentru producţia de
carne. De asemenea, rezultate
bune se obţin şi în cazul îngrăşării
intensive a tineretului ovin de rasă
Merinos de Palas şi parţial cel
Merinos transilvănean şi Spancă.
 Durata totală a unui ciclu de producţie
este influenţată de materialul biologic
supus îngrăşării şi de parametrii
tehnici stabiliţi anterior aplicării
tehnologiei. În ţara noastră, în
majoritatea situaţiilor, când se
organizează producerea cărnii de miel
în sistem intensiv se recomandă ca
greutatea finală ce trebuie atinsă să fie
cuprinsă între 40 şi 45 kg. În funcţie de
acest parametru şi de aptitudinile
pentru producţia de carne a
materialului biologic, durata totală în
cazul aplicării unei tehnologii de
îngrăşare intensivă este cuprinsă între
85 şi 115 zile.
Durata şi fazele tehnologice
specifice îngrăşării intensive
Faze tehnologice Durata (zile)
Metişi carne Merinos
Acomodare 10 10
Îngrăşare propriu-zisă 60 85
Finisare 15 20
Total 85 115
Elemente caracteristice îngrăşării
intensive
Specificare U.M. Apartenenţa de rasă
Metişi carne Merinos
Greutate medie kg 18 20
iniţială
Greutate medie kg 45 45
finală
Creştere în greutate kg 27 25
Durata îngrăşării zile 85 115
Spor mediu zilnic g/zi 320 217
Consum specific UNC 4,5 5,5
Structura raţiei pe faze
tehnologice (%)
Specificare Faza de Faza de Faza de
acomodare îngrăşare finisare
Porumb 58,00 45,00 50,00
Orz - 10,00 4,00
Şrot soia 17,75 4,00 -
Şrot fl. Soarelui 7,25 8,00 20,90
Lucernă 10,00 30,00 10,00
Tărâţe grâu - - 10,00
Lapte praf 3,00 - -
Cretă 1,00 1,00 1,00
Fosfor 1,50 - 1,50
Sare 0,50 1,00 0,60
Premix O 1,00 1,00 -
Concentrate (%) 86,0 67,0 86,9
Fân (%) 10,0 30,0 10,0
Ingrediente (%) 4,0 3,0 3,1
 Aplicarea tehnologiei de
îngrăşare intensivă se poate
desfăşura fie în adăposturi
închise sau deschise, fie la sol
sau pe grătare, iar pentru ca
rezultatele finale să fie la
valoarea celor preconizate,
anticipat derulării acţiunilor
propriu-zise se va întocmi un
plan de afluire.
 În funcţie de datele obţinute
prin evaluarea cantitativă şi
calitativă a materialului
biologic existent în zona de
afluire, se va trece la alegerea
celei mai adecvate tehnologii
de îngrăşare intensivă, precum
şi la analiza datelor tehnice
caracteristice şi întocmirea
planului general.
 Ideal ar fi ca îngrăşarea
intensivă ca atare să se
deruleze începând cu luna
aprilie astfel încât la sfârşitul
lunii iunie şi începutul lui iulie
să putem livra materialul
biologic îngrăşat, ştiindu-se că
în fiecare an la nivel mondial în
această perioadă preţurile
practicate la carnea de tineret
ovin îngrăşat sunt superioare,
deoarece oferta este inferioară
cererii înregistrate pe diverse
pieţe.
ÎNGRĂŞAREA
SEMIINTENSIVĂ
 În ţara noastră utilizarea tehnologiei
de îngrăşare de tip semiintensiv are
în unele zone un grad mai ridicat de
aplicabilitate practică. Se pretează la
această tehnologie de îngrăşare
tineretul ovin mascul şi femel
aparţinând tuturor raselor şi
populaţiilor locale de ovine.
Calendaristic îngrăşarea de tip
semiintensiv mixt a tineretului ovin
se derulează în intervalul mai -
octombrie şi se caracterizează prin
alternanţa stabulaţie-păşune, cu
specificaţia că cea mai mare parte a
timpului se desfăşoară pe păşune.
Dat fiind faptul că în cazul trecerii
bruşte de la un regim alimentar la
altul adesea se produc tulburări
digestive, o atenţie deosebită se va
acorda perioadelor de trecere de la
întreţinerea în stabulaţie la
scoaterea la păşune şi invers.
Succesiunea fazelor tehnologice pentru
îngrăşarea tineretului ovin în sistem
semiintensiv
Sistem de Faza de Durata Spor Greutatea vie (kg)
întreţinere ştere şi (zile) mediu La înce-putul La sfârşitul
îngrăşare zilnic (g) fazei (kg) fazei (kg)

În Acomodare 10 150 12 13,5


stabulaţie
Creştere 35 190 13,5 20,0
Pe Acomodare 14 110 20 21,5
păşune
Creştere şi 90 125 21,5 32,7
îngrăşare
În Acomodare 10 180 32,7 34,5
stabulaţie
Finisare 35 300 34,5 45,0
Total perioadă de 194 170 12,0 45,0
îngrăşare
 Dintre multiplele avantaje ce derivă din aplicarea ca atare a acestei tehnologii,
amintim câteva. Astfel, acest sistem poate fi aplicat fără cheltuieli materiale
mari, deoarece presupune parcurgerea unei perioade prelungite pe păşune, iar
pentru stabulaţie adăposturile pot fi confecţionate din materiale ieftine locale.
Cheltuielile cu furajarea pe durata scoaterii la păşune sunt limitate, însă
necesită existenţa în zonă a unor păşuni de bună calitate. Pe durata stabulaţiei
furajarea se va face cu amestec unic administrat la discreţie.
ÎNGRĂŞAREA
TINERETULUI OVIN PE
PĂŞUNE
ŞI FINISARE ÎN
STABULAŢIE
Schema îngrăşării tineretului ovin
pe păşune cu finisarea în
stabulaţie

Sistemul Faza de Durata Spor Greutatea vie


de creştereşi (zile) mediu La La
întreţinere îngrăşare zilnic (g) începutul sfârşitul
fazei (kg) fazei (kg)

Pe păşune Creştere şi îngrăşare 90 125 20,0 31,2

În Acomodare 10 180 31,2 33,0


stabulaţie Finisare 40 300 33,0 45,0
Total perioada de îngrăşare 140 178 20,0 45,0
ÎNGRĂŞAREA OVINELOR
ADULTE
 Sunt supuse îngrăşării categoriile de ovine adulte scoase din diferite motive
din circuitul productiv şi reproductiv. Materialul biologic este reprezentat de
oile şi berbecii adulţi reformaţi, precum şi de batali.
 Scopul urmărit constă în condiţionarea calitativă a animalelor pentru
sacrificare prin depunerea seului pe carcasă şi în interiorul acesteia.
 Durata de îngrăşare este dependentă de starea iniţială de întreţinere a
ovinelor, fiind cuprinsă între 35 şi 60 de zile.
 Locul de desfăşurare. Îngrăşarea ovinelor adulte se poate realiza fie în
stabulaţie, fie pe păşune cu adaos de concentrate, precum şi în sistem mixt.
 Etapele îngrăşării. Îngrăşarea propriu-zisă a ovinelor adulte recondiţionate
cuprinde două faze:
 prima fază are o durată de două săptămâni şi constă într-o refacere a
organismului;
 faza de finisare se caracterizează printr-o durată mai mare şi anume 4 - 6
săptămâni.

S-ar putea să vă placă și