Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național ,,Nicoale Iorga” Vălenii de Munte


Data: 14.03.2018
Clasa: a X-a B
Profesor: Bențe Maria Mirabela
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limbă şi literatura română
Unitatea de învăţare: Poezia lirică
Conţinut tematic: Floare albastră de Mihai Eminescu
Tipul lecţiei: de aprofundare a cunoștințelor/ receptare de text liric

Competențe generale:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în
diferite situaţii de comunicare;

2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor


texte literare și nonliterare;

3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Competențe specifice:
1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale
sau scrise
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate

Competențe derivate (Obiective operaționale):


La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
 să comenteze semnificaţia titlului;
 să prezinte structura şi compoziţia poeziei, precum şi cele două planuri poetice;
 să recunoască trăsăturile geniului eminescian, întâlnite în poezie
 să comenteze ultimul vers, sub raportul confuziei totuşi-totul;
Strategii didactice :
(a) metode şi procedee: banda video,reacţia ascultătorului,conspect de reper,problematizare,lucrul în grup,cadranul,
diagrama Wenn,eseul liber,3-2-1.

 forme de organizare a activităţii instructiv-educative: frontală, individuală, pe grupe
 mijloace didactice: manualul, fişe de lucru, mijloace tehnice audio, planşe, coli colorate
 resurse bibliografice:
o Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, Ed.
Minerva, 1982.
o Eminescu, Mihai, Poezii, Editura ERC PRESS, Bucureşti, 2009.
o Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Iași, Polirom, 2008.
Metode de evaluare:
o Eseul de 5 minute
o Aprecieri verbale sau prin notare
o Observarea sistematică

2
3
Forme de Evaluare
Etapele Metode şi
Activitatea profesorului Activitatea elevului organiza
lecţiei mijloace
re
Momentul  Salutul  Salutul Conversația Activitate Observarea
organizatoric  Notarea absenţelor  Pregătirea pentru începerea lecţiei. frontală sistematică
 Verificarea existenţei condiţiilor  Verifică condiţiile necesare pentru
(2 min) materiale necesare desfăşurării lecţiei începerea lecţiei

Verificarea Elevii au avut de recapitulat temele și Elevii prezintă temele și motivele principale ale liricii Conversația Activitate Observarea
temei și a eminesciene (iubirea, natura, istoria, filozofia), frontală sistematică
motivele principale în lirica eminesciană. De
cunoștințelor asemenea, au avut ca temă realizarea unui precizând că întâlnirea dintre îndrăgostiți poate avea
anterioare loc în spațiul protector al naturii. Poeziile unde cele
eseu pe baza căruia să extragă asemănbări și
(5min) două teme se îmbină sunt ,,Dorința”, ,,Lacul”,
deosebiri între poeziile Lacul și Dorința, ,,Floare – albastră”.
scrise de Mihai Eminescu. Prezintă asemările și deosebirile dintre cele două
texte.

Observarea
sistematică
În postură de adolescent,eşti la vîrsta Conversaţia
Elevii își prezintă răspunsurile. Activitate
florilor:cu ce floare te asemeni,ce semnifică Aprecierea
Banda muzicală frontală verbală
ele pentru tine?Dar florile albastre?
Captarea Descifrarea semnificaţiei motivului florii din ,,dansul florilor”
Argumentează convingător răspunsul.
atenţiei Dicţionarul de simboluri Reacția
(4min) ascultătorului Activitate
individuală

Activitate
frontală

Precizarea Profesorul anunţă tema şi obiectivele Observarea


titlului şi a Activi sistematică
lecţiei: ,,După cum, probabil v-ați dat seama,
obiectivelor Conversația tate
(2min) astăzi vom începe studiul poeziei ,,Floare Elevii ascultă cu atenţie. frontală
albastră”. Până la sfârșitul lecției, vom
încerca să dezlegăm tainele acestui text pe
diferite niveluri de interpretare.

4
Le voi propune elevilor să asculte cu atenția Elevii ascultă cu atenție versurile. Conversația
recitarea poeziei și să urmărească Audiția Activitate
muzicală frontală Observarea
prezentarea power – point. sistematică

Voi nota pe tablă titlul lecției și îi voi întreba Elevii notează titlul lecției în caiete și pun în Conversația Activitate
ce sentimente le produce lectura acestui text, acvariu cuvintele pe care le consideră definitoriu Acvariul frontală,
având la dispoziție cuvinte pe care le vor pentru starea transmisă de versuri. sentimentelor individuală
insera într-un acvariu al sentimentelor.
Aprecierea
verbală
Le voi propune elevilor realizarea unei
activități pe grupe, ei fiind împărțiți în patru Activitate
Dirijarea grupe ce se vor ocupa de cele patru secvențe Elevii rezolvă exercițiile de pe fișele de lucru și Conversația frontală
învăţării după expirarea timpului, un reprezentant va scrie
ale textului. (anexa 2)
(30min) pe tablă răspunsurile. Explicația Activitate
Metoda pe grupe
Critica a afirmat că versul final,prin valoarea
cadranului
adverbului ,,totuşi”,devine un plîns
continuu,dar nu disperat.Eşti de aceeeaşi
Elevii își exprimă părerea. Conversația Activitate
părere?Formulează-ţi opinia convingător.
Dezbaterea frontală,
individuală

Asigurarea Descrieţi în stil romantic un peisaj,surprins Activitate


feedbackului ori imaginat într-un timp al dimineţii/al Elevii rezolvă cerința. Conversatia frontală Observarea
(5min) amurgului/al înserării,plasînd în acest cadru euristica sistematică
Aprecierea
natural omul visător,meditativ. Activitate
prin note
Eseul de 5 individuală
minute Activitate
frontală

5
Tema pentru Scrie,în limita de 1,5 pag.,un comentariu Notează tema şi reţin indicaţiile care le dă profesorul. Explicaţia
acasă poetic cu tema ,,Floare albastră e plînsul Salutul
(2min) poetic eminescian după dorul de absolut”.

6
Anexa 2

Grupa I – urmareste prima secventa a textului (strofele I,II si III)


1. Comentati in 3-5 randuri incipitul poeziei.
2. Identificati figurile de stil din versurile date si explicati semnificatia lor.
3. Ce teme si motive romantice regasim in primele trei strofe ale poeziei?
4. Ce rol are avertismentul din finalul strofei a III-a?

Grupa a II-a - urmareste a doua secventa a textului (strofa a IV-a)


1. Identificati ideea centrala a versurilor date.
2. Precizati figurile de stil din strofa a IV-a si rolul lor.
3. Este prezent eul liric in aceste versuri? In ce ipostaza apare acesta?
4. Comentati semnificatia titlului Floare albastra facand referire la continutul poeziei

Grupa a III-a – urmareste a treia secventa a textului ( strofele V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)3
1. Cum este organizata a treia secventa poetica?
2. Identificati elementele cadrului natural si motivele prezente.Ce figuri de stil intalnim in
aceasta secventa si care este rolul lor?
3. Realizati un portret al fetei si precizati de ce foloseste verbele la timpul viitor.

Grupa a IV-a – urmareste ultima secventa a textului (strofele XIII-XIV)


1. Ce surprinde ultima secventa a textului?
2. Care este figura de stil care sta la baza poeziei? Ce alte figuri de stil intalnim in ultimile doua strofe?
3. Identificati verbele din ultima strofa si precizati semnificatia acestora .
4. Precizati rima, ritmul si masura poeziei.