Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Domeniul experienţial: Domeniul Limbă şi Comunicare


Categoria de activitate: Educarea limbajului
Joc didactic -Eu spun una, tu spui multe
Grupa Mijlocie “C”
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Buzău
Prof. înv. preş. Toader Nicoleta Daniela
PROIECT DIDACTIC

Cadru didactic: Prof. înv. preş. Toader Nicoleta Daniela


Grupa : Mijlocie “C”
Unitatea: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Buzău
Proiect tematic: ”Toamnă harnică şi de roade darnică ”
Subtema proiectului: ”Legumele toate sunt izvor de sănătate”
Domeniul experienţial: Domeniul Limbă şi Comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tipul de activitate: Joc didactic- Eu spun una, tu spui multe
Tema zilei: “Sănătate de la toate”

Scopul: Formarea auzul fonematic şi deprinderea de a alcătui propoziţii utilizand corect numarul
singular şi plural al substantivelor.

Obiective operationale:
Să utilizeze corect substantivele la diferite genuri, atât la singular cât și la plural, pe baza
citirii jetoanelor date ;
Să transforme singularul în plural şi invers utilizând imaginile specifice temei săptămânale;
Să participe în rezolvarea unor sarcini didactice dovedind că au înţeles modul de exprimare
în propoziţii simple și dezvoltate;
Să rezolve cel puțin două sarcini din fişa individuală de lucru.

Obiective operationale pentru preşcolarul N. E.R. :


Să participe la activităţi în colectiv;
Să-și focalizeze atenţia asupra activității;
Să pronunțe corect sunetele și grupurile de sunete;
Să se exprime în propoziții simple pe baza modelului educatoarei şi al copiilor;
Să rezolve cel puțin o sarcină din fişă individuală de lucru.

Sarcina didactică:
Denumirea imaginilor, găsirea formei de plural sau singular a substantivelor din jetoane
şi alcătuirea de propoziţii simple sau dezvoltate cu cuvintele date.

Regulile jocului:
Pentru prima sarcină didactică, câte un copil de la o echipa alege un jeton de pe prima
masuţă, denumeşte imaginea, cheamă un coleg de echipă care va căuta opusul acesteia de pe
masuţa a doua( singularul sau pluralul) şi vor pune la panou jetoanele găsite. Sarcina a doua
constă în alcătuirea de propoziţii folosind corect substantivele la numarul singular şi plural
pentru imaginile ce s-au găsit la prima sarcină .
După fiecare răspuns echipa va primi buline roşii pe panoul cu evidenţa scorului şi vor fi
aplaudaţi. Jocul se reia pentru ambele echipe.
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea, aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor.

Strategia didactică:
Metode: Diagrama Venn, jocul didactic, jocul exerciţiu, explicaţia, conversaţia, observaţia,
demonstraţia, descoperirea, exercitiul, problematizarea, jocul de mişcare .
Mijloace didactice: Jetoane cu diferite imagini reprezentaind o legumă sau mai multe legume,
panoul cu evidenţa scorului, fişe individuale de lucru şi fişă individuală de lucru adaptată
preşcolarului N.E.R. , materiale didactice de la Zâna Toamna pentru captarea atenţiei (scrisoare,
săculeţ magic, cercuri pentru Diagrama Venn ).
Forma de organizare: Pe echipe
Locul de desfăşurare: Sala de grupă

Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preprimar(3-6/7 ani)
“Metode interactive de grup”-Ghid metodic, Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga
M., Ed. Arves 2002
“Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii” Preda V.,
Dumitrana M., Bucureşti, 2000
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Eveniment Conţinut şiinţific Strategii Evaluare Activități


didactic didactice adaptate
preșcolarului
N.E.R.
1. Momentul Voi aranja mobilierul şi Amenajarea Observarea Observarea
organizatoric voi pregăti materielele spaţiului de comportamentului comportamentului
didactice necesare activităţii desfăşurare al preşcolarului
de educarea limbajului, joc activităţii N.E.R.
didactic pe echipe. didactice.
De asemenea, vom
desfăşura jocuri-exerciţiu Corectarea ţinutei
pentru a putea să pronunțe Preşcolarul
corect sunetele și grupurile de N.E.R.va fi aşezat
sunete (ANEXA 1): pe scăunel în
Exerciţii de gimnastică semicerc alături
respiratorie: de colegi.
Joc „suflăm în lumânările de
pe tort”; Corectarea
Joc „ fulgul”; limbajul copiilor
Joc „mirosim florile” ;
Joc „ umflăm balonul”. Se va insista ca
Exerciţii de gimnastică preşcolarul
facială : Jocuri-exerciţiu N.E.R. să repete
Joc „peştişorii”; pentru a preveni jocurile-exerciţiu
Joc „clătim gura cu apă”; şi corecta şi tehnicile de
Joc „piticii râd” ; limbajul copiilor respiraţie
Joc”sforăitul calului”.

Tehnici de
respiraţie.

2. Captarea Educatoarea va prezenta Explicaţia Interesul pentru Preşcolarul


atenţiei surpriza pregatită. Ea va citi conţinutul N.E.R.va fi aşezat
scrisoarea trimisă de Zâna surprizei pe scăunel în
Toamna, în care îi anunţă pe semicerc alături
copii că vor desfăşura, la de colegi.
activitatea de educarea
limbajului, jocul Eu spun
una, tu spui multe, în cadrul
căruia vor învăţa să pronunţe Conversaţia Corectarea Preşcolarul
corect cuvintele din imagini, limbajul copiilor N.E.R.va fi
să gasească acele cuvinte care solicitat, ori de
denumesc una sau mai multe câte ori este
legume şi vor spune ceva necesar, să
frumos despre legumele răspundă după
desenate atunci când sunt modelul
reprezentate singure sau mai educatoarei şi al
multe. copiilor.
Se va purta o discuţie cu
copiii într-un anumit context
şi aceştia vor sesiza diferenţe
între singularul şi pluralul
substantivelor.
3. Anunţarea Educatoarea anunţă, pe Conversaţia Observarea Observarea
temei şi a înţelesul copiilor, obiectivele Explicaţia comportamentului comportamentului
obiectivelor urmărite pentru activitatea de preşcolarul
educarea limbajului, unde vor N.E.R. și
desfăşura jocul “Eu spun Interesul pentru implicarea în
una, tu spui multe”. activitate activitate prin
stabilirea unui
contact fizic.

4. Dirijarea a. Explicarea regulilor Observaţia


învăţării jocului: Observarea
Copiii sunt împărţiţi în comportamentului
echipa ardeilor şi echipa preşcolarul
castraveţilor (ecusoane), iar N.E.R. și
în faţa celor două echipe sunt implicarea în
aşezate doua măsuţe. Pe prima activitate, ori de
măsuţă sunt aşezate jetoane cu câte ori este
legume pentru singular, iar nevoie.
pe a doua măsuţă jetoane cu
legume pentru plural. Conversaţia Relaţionare în
Pe rând, câte un copil de la cadrul grupului
fiecare echipă va alege un prin acţiune şi
jeton cu singularul comunicare.
substantivului, denumeşte
imaginea şi numeşte un coleg
din aceeaşi echipă să găsească
pluralul imaginii de pe măsuţă
a doua.
Împreună cu echipa vor
formula propoziţii pentru
ambele variante-singular şi Explicaţia
plural. Demonstraţia
După fiecare raspuns
echipa va primi buline roşii pe
panoul cu evidenţa scorului şi
vor fi aplaudaţi. Jocul se reia
pentru ambele echipe.
b. Jocul de probă:
Se va executa jocul de Jocul de probă
probă pentru a vedea dacă au Preşcolarul
înteles regulile. N.E.R.va fi
c. Jocul propriu-zis: solicitat alături de
Sarcina 1: colegii din echipă
Denumeşte imaginea şi sa să răspundă sau
gaseşte-o pe aceea care are să repete ceea ce
mai multe obiecte desenate pe au spus copii.
ea şi pune-o pe panou.
Sarcina 2:
Spune ceva frumos despre
imaginile găsite, atât pentru
singular, cât şi petru plural.
Pentru ambele sarcini de
lucru vor fi solicitaţi cât mai
mulţi copii în timpul jocului
pentru a sesiza singularul şi
pluralul substantivelor . Se
folosesc jetoane cu imagini Jocul didactic
reprezentand o legumă sau
mai multe legume. În joc vor
fi antrenaţi toţi copiii,
urmărindu-se realiarea sarcinii
didactice, vor fi corectate
greşelile de exprimare şi
răspunsurile corecte vor fi
recompensate cu aplauze.
5. Obţinerea d. Complicarea jocului Diagrama Venn
performanţei În complicarea jocului se
foloseşte diagrama Venn. Se Copiii vor rezolva Preşcolarului
prezintă copiilor cea de-a doua cerinţele Zânei N.E.R. va fi
surpriză a Zânei Toamna. Conversaţia Toamna după ce ajutat îndeaproape
Săculeţul magic în care se au primit în rezolvarea
găsesc jetoane cu un element explicaţiile cerinţelor .
sau mai multe elemente necesare.
specifice temei săptamânale,
legumele de toamnă, iar pe Explicaţia
covor se găsesc două cercuri
(roşu şi verde) intersectate. Se
explică că, pe rând, vor
extrage din săculeţ un jeton,
vor denumi imaginea şi-l pune
respectând cerinţa Zânei: în
cercul roşu jetoanele cu forma
de singular, iar în cel verde pe
cele cu formă de plural (se va
explica pe înţelesul lor). La
intersecţia celor două cercuri
se aşază elementul care are
aceiaşi formă de singular şi de Problematizarea
plural.
Fiecare grup îşi va rezolva
sarcina, iar apoi se verifică, se
corectează şi se apreciază
rezolvarea sarcinii.
6. Evaluare La finalizarea jocului Conversaţia Copiii sunt Preşcolarul
didactic copiii vor fi antrenaţi Explicaţia antrenaţi în N.E.R.va fi ajutat
în rezolvarea unor fişe de rezolvarea fişei să rezolve fişa de
lucru individuale. Li se va individulale de lucru.
explica pe rînd sarcinile de Exerciţiul lucru.
lucru, iar educatoare îi va individual
înruma pe tot parcursul
exerciţiului individual şi va da
explicaţii suplimentare
copiilor care nu au înţeles. Preşcolarul
Atunci când au terminat Câţiva copii sunt N.E.R.va fi
de rezolvat , copiii vor fi antrenaţi să solicitat să
antrenaţi să verbalizeze verbalizeze verbalizeze
rezolvarea fişei de lucru. rezolvarea fişei. rezolvarea fişei.
În încheierea activităţii se Conversaţia Copiii vor fi Preşcolarul
7. Încheiere vor face aprecieri asupra apreciaţi pentru N.E.R.va fi
activităţi modului în care au răspuns şi răspunsurile date apreciat pentru
s-au comportat copiii în în timpul raspunsurile din
timpul activităţii de educarea activităţii. timpul activităţii.
limbajului. Vor fi numărate Stimulente
bulinele obţinute de ambele
echipe şi astfel va fi
desemnată echipa câştigătoare.
Preșcolarii intonează două
cântece folosind mișcările
sugestive:
„Dacă vreau să fiu voinic/ Jocul de mişcare
Fac gimnastică de mi/ Merg
în pas alergător,/ Apoi sar într-
un picior,/ Mă opresc, respir
ușor/ Deschid brațele și zbor,/
Toată lumea e a mea, / Când
mă așez pe podea,/ Ăsta e doar
un început / Ia priviți cât am
crescut!”
”Bat din palme clap, clap,
clap/ Din picioare trap, trap,
trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/
Și în călătorie noi pornim”.
ANEXA 1

JOCURI EXERCIŢII

A. Exerciţii de gimnastică respiratorie

1. Joc „suflăm în lumânările de pe tort”- cu indicaţia „trage mult aer în piept şi ţuguie buzele şi
suflă tare în lumânări să le stingi”.
2. Joc „ fulgul”- inspiraţie pe nas, expiraţie pe gură pentru menţinerea fulgului în aer.
3 .Joc „mirosim florile”- inspiraţie pe nas în timp ce se mimează ducerea florilor la nas, apoi
expiraţie prelungită pe gură însoţită de un „a” prelungit.
4. Joc „ umflăm balonul”- grupul de copii formează un cerc mic şi la indicaţia educatoarei
„ umflăm balonul” inspiră puternic pe nas, mărind cercul. La indicaţia „balonul s-a spart”
după reţinerea aerului 1-2 sec. Copiii micşorează cercul „balonul” însoţind mişcarea de o
expiraţie prelungită pe gură dublată de un „ssss” prelung. Acest exerciuţiu-joc poate fi folosit
şi la pronunţia corectă a sunetului „ s”.

B. Exerciţii de gimnastică facială

1. Joc „peştişorii”-închiderea şi deschiderea alternativă a cavităţii bucale.


2. Joc „clătim gura cu apă”-umflarea obrajilor pe rând prin trecerea aerului dintr-o parte în
alta.
3. Joc „piticii râd”- (imitarea surâsului cu scop de a obţine o deschidere transversală a gurii),
tragerea puternică a colţului gurii cu descoperirea rădăcinii dinţilor, urmată de ţuguierea buzelor
în formă de pâlnie.
4. Joc”sforăitul calului”-
a) Buzele sunt strânse, încât, când proiectează jetul de aer din plămâni, acestea să vibreze
intens.
b) Se aşează limba între buze, încât, în timpul proiecţiei jetului de aer din plămâni, partea
anterioară a limbii să vibreze cât mai mult.
FIŞĂ DE EVALUARE
Educarea limbajului
Joc didactic -Eu spun una, tu spui multe
Grupa Mijlocie “C”

1. Colorează cu verde unde sunt mai multe legume.

2. Desenează în pătratul liber doar o singură imagine.


FIŞĂ DE EVALUARE
Educarea limbajului
Joc didactic -Eu spun una, tu spui multe
Grupa Mijlocie “C”

1. Colorează cu roşu leguma singură şi cu verde legumele mai multe.

2. Desenează în pătratul liber doar o singură legumă.

3. Desenează în primul pătrat un morcov şi în al doilea pătrat mai multi morcovi.