Sunteți pe pagina 1din 28

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

CAPITOLUL 1
PROGRAMUL FEM FEMAP / NX NASTRAN
1.1. Generalităţi
Pachetul de programe FEMAP/NX NASTRAN, al firmei UGS Corporation / Siemens
PLM Software Inc., este un sistem integrat de analiză prin metoda elementelor finite.
Programul include module pentru rezolvarea problemelor structurale liniare şi neliniare, static
şi dinamic, precum şi probleme de transfer de căldură.
Sistemul FEMAP /NX NASTRAN conţine modulele de pre-/postprocesare, modulele
de analiză şi utilitare. Modulul FEMAP reprezintă modulul de pre-/postprocesare, incluzând
un modelator CAD/FEM interactiv, iar NX NASTRAN reprezintă solverul FEM.
De asemenea modulul de pre-procesare FEMAP permite exportul modelelor FEM/
CAD şi pentru alte solvere cum ar fi: MSC.Nastran, MSC.Marc, ANSYS, ABAQUS,
SolidWorks-Cosmos/M, LS-DYNA3D, I-DEAS, CATIA, Solid Edge, Pro/Engineer,ALGOR.

Tab.1.1 Configuraţia standard pentru sistemul FEMAP /NX NASTRAN


Calculator Module cu licenţă Observaţii
CPU: Intel Pentium FEMAP ver. 9.3.1 Disponibil din Aprilie 2008 cu
SO: MS-WINDOWS XP NX NASTRAN ver. 5.0 licenţă universitară primită de la
SP2-SP3 / 32 bit http://www.femap.com ADA Computers Bucureşti /
SERVER HOSTNAME: Licenţă: Basic Eucational Dealer Siemens PLM Software
0015f22df36a 25 users / Serial 93-F36A http://www.adacomputers.ro

În acest capitol este inclusă o descriere rezumativă a interfeţei de pre-/postprocesare a


modului FEMAP 9.3.1, urmărindu-se în principal informaţii pentru analizele FEM structurale
şi comenzile uzuale pentru modelarea CAD/FEM. Pentru informaţii în detaliu, se recomandă
consultarea manualele utilizator (vezi tab.1.2), existente şi în format electronic Adobe PDF.

Tab.1.2 Manuale utilizator pentru programul FEMAP /NX NASTRAN


Volumul Descriere
1.Informaţii pentru utilizator • Informaţii generale privind meniurile modulului
C:/FEMAP931/pdf/user.pdf FEMAP, generarea modelelor CAD şi FEM
(fundamente matematice; date de intrare pentru o
analiză liniar statică, stabilitate, moduri proprii;
proprietăţi de material şi geometrice; încărcări şi
condiţii de margine; tip de analiză şi postprocesare)
• Biblioteca de elemente finite
• Modul de instalare şi configurare a pachetului de
programe FEMAP /NX NASTRAN
• Utilitare de import/export modele CAD/FEM
• Procedurile de utilizare a solverelor externe FEM
2.Ghid comenzi • Descrierea în detaliu a comenzilor din meniurile
C:/FEMAP931/pdf/commands.pdf modulului de pre-/postprocesare FEMAP
3. Exemple • Exemple pentru analize structurale liniare, neliniare,
C:/FEMAP931/pdf/examples.pdf statice, dinamice, stabilitate, analiză termică, etc.
4. Proceduri utilizatori • Limbajul de macro-comenzi pentru dezvoltarea
C:/FEMAP931/pdf/api.pdf procedurilor utilizator de pre-/postprocesare FEMAP
3
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.2.Meniul principal de comenzi în programul FEMAP

Fig.1.1. Meniul principal al programului FEMAP

Prin interfaţa FEMAP se gestionează toate meniurile programului. Comenzile se


selectează din sub-meniurile derulante, folosind mouse-ul.
Tab.1.3 Comenzile meniului principal ale interfeţei FEMAP
Comandă Funcţie
FILE Procesare fişiere din baza de date
TOOLS Verificarea şi operarea modelului, alte comenzi generale specifice
FEMAP
GEOMETRY Crearea şi dezvoltarea modelului CAD (geometric)
CONNECT Generarea entităţilor necesare unei probleme de contact, funcţie de
tipul de analiză şi solver
MODEL Se includ comenzile de bază pentru gestionarea elementelor finite,
proprietăţile de material, proprietăţile geometrice, condiţiile de
margine şi încărcările, selecţia tipului de analiză şi solver
MESH Activarea şi controlul proceselor de generare automată sau
parametrică a modelelor FEM, opţiuni pentru modificarea
entităţilor FEM (din mesh)
MODIFY Comenzi pentru modificarea entităţilor CAD / FEM
LIST Listarea entităţilor modelului CAD/FEM
DELETE Ştergerea entităţilor modelului CAD/FEM
GROUP Generarea de seturi de selecţie cu entităţile CAD/FEM
VIEW Vizualizarea entităţilor, definire layere
WINDOW Gestionarea ferestrelor de lucru din display
HELP Acces la documentaţia FEMAP /NX NASTRAN în format PDF

4
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.3.Meniul FILE

Acest meniu conţine comenzi pentru crearea de noi fişiere, deschiderea şi salvarea
bazei de date, editarea de fişiere text, salvare imagini, facilităţi de tipărire şi comenzile de
import / export modele CAD/FEM.

Fig.1.2. Meniul FILE

Tab.1.4 Comenzile meniului FILE din FEMAP


Comandă Funcţie
New Deschiderea unui nou fişier model FEMAP sau deja existent
Open Închiderea oricărui model activ FEMAP
Close Fişierul model FEMAP este in format binar şi conţine toate
Close All informaţiile legate de datele modelului.
Save , Save As Realizează salvarea modelului FEMAP în fişierul binar de date,
Save All, Timed Save inclusiv cu schimbarea numelui fişierului.
Import FEMAP reprezintă o interfaţă generală de pre- şi post-procesare
Export FEM, permiţând importul şi exportul de modele CAD/FEM cu
diverse aplicaţii comerciale existente.
Analzye Lansarea în execuţie a analizei FEM pentru modelul FEMAP, ce
generează fişierul de date în formatul solverului selectat implicit
Notes Introducerea de adnotări în baza de date
References Gestiunea versiunilor considerate pentru entităţile modelului
Page Setup Setarea şi printarea informaţiilor din fereastra curentă de lucru
Print , Printer Setup
Picture Salvarea în format BMP / JPG sau AVI a informaţiei din fereastra
ecran curentă
5
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Messages Copierea textului din fereastra de mesaje a programului FEMAP
Rebuild Verifică integritatea modelului CAD/FEM curent sau importat
dintr-o altă aplicaţie şi compactizează baza de date binară
Preferences Configurarea operaţiilor din interfaţa FEMAP
Exit Terminarea execuţiei aplicaţiei FEMAP

1.4. Meniul GEOMETRY


Acest meniu conţine comenzi pentru generarea şi prelucrarea obiectelor geometrice, ce
constituie modelul CAD. Pe baza modelului CAD se poate genera parametric sau automat
modelul FEM folosind comenzile din meniul MESH.

Fig.1.3. Meniul GEOMETRY

Tab.1.5 Comenzile meniului GEOMETRY din FEMAP


Comandă Funcţie
Point Creează entitatea CAD punct definit prin coordonate
Curve-Line Creează entitatea CAD curbă tip linie
• Linie în planul de lucru
− Project Points... − creează o linie prin două puncte proiectată în planul de lucru
− Horizontal... − creează o linie orizontală în planul de lucru
− Vertical... − creează o linie verticală în planul de lucru
− Perpendicular... − creează o linie în planul de lucru perpendiculară pe altă linie
− Parallel... − creează o linie în planul de lucru paralelă cu o altă linie
− Midline... − creează o linie în planul de lucru centrată între alte două linii
− At Angle... − creează o linie în planul de lucru la un unghi faţă de axa OX
6
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
− Angle to Curve... − creează o linie în planul de lucru la un unghi faţă de o altă linie
− Point and Tangent... − creează o linie definită printr-un punct şi o tangentă la arc/cerc
− Tangent... − creează o linie tangentă la două arce sau cercuri
− Rectangle... − creează în planul de lucru un dreptunghi din patru linii
• Linie în spaţiu
− Continuous... − creează o serie de segmente de linie
− Points... − creează o linie prin două puncte
− Coordinates... − creează o linie prin definirea coordonatelor punctelor de capăt
− Offset... − creează o linie paralelă cu o linie existentă
− Vectored... − creează o linie definită printr-un vector
Curve – Arc Creează entitatea CAD curbă tip arc
• Arc în planul de lucru
− Centre-Start-End... − creează un arc prin definirea centrului şi a punctelor de capăt
− Radius-Start-End... − creează un arc prin definirea razei şi a punctelor de capăt
− Angle-Start-End... − creează un arc prin definirea unghiului şi a punctelor de capăt
− Angle-Center-Start.. − creează un arc prin definirea unghiului, centrului şi un punct
− Chord-Center-Start. − creează un arc prin definirea lungimii, centrului şi un punct
• Arc în spaţiu
− Points... − creează un arc prin trei puncte dispuse în spaţiu
− Centre and Points... − creează un arc prin definirea centrului şi a punctelor de capăt
− Start-End-Direction − creează un arc prin punctele de capăt şi a tangentei la primul punct
Curve – Circle Creează entitatea CAD curbă tip cerc
• Cerc în planul de lucru
− Radius... − creează un cerc prin definirea centrului a unui punct pe cerc
− Diameter... − creează un cerc prin definirea diametrului prin două puncte
− Center... − creează un cerc prin definirea centrului şi a razei
− Two Points... − creează un cerc prin definirea razei şi două puncte
− Point-Tangent... − creează un cerc prin definirea centrului şi tangent la altă curbă
− Tangent to Curves... − creează un cerc prin definirea razei şi tangent la două curbe
− Concentric... − creează un cerc prin definirea razei având acelaşi centru
• Cerc în spaţiu
− Points on Arc... − creează un cerc prin trei puncte dispuse în spaţiu
− Center and Points... − creează un arc prin definirea centrului şi a două puncte
Curve – Spline Creează entitatea CAD curbă tip B-spline
• Curbă spline în planul de lucru
− Project Control Points − creează un spline prin definirea punctelor de control
− Project Points... − creează un spline prin definirea punctelor pe curbă
− Ellipse... − creează patru curbe spline ce formează o elipsă
− Parabola... − creează o curbă parabolică prin definirea a trei puncte
− Hyperbola... − creează o curbă hiperbolică
• Curbă spline în spaţiu
− Control Points... − creează un spline prin definirea punctelor de control
− Points... − creează un spline prin definirea a patru puncte pe curbă
− Tangents... − creează o curbă tip Bezier prin definirea tangentelor la capete
− Blend... − creează o curbă spline ce cuplează două curbe existente
− Midspline... − creează o curbă spline la mijlocul dintre două curbe existente
− Offset... − creează o curbă spline paralelă cu o curbă existentă
− Multiple Curves... − creează o curbă spline prin conectarea mai multor curbe

7
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Curve-From Surface Creează entitatea CAD curbă pe suprafeţe
− Update Surfaces... − setează opţiunile comenzilor din sub-meniu –actualizare suprafeţe
− Intersect... − creează o curbă prin intersecţia suprafeţelor
− Project... − proiectează curbele pe suprafeţele selectate –pe direcţie normală
− Project Along Vector − proiectează curbele pe suprafeţele selectate –după un vector
− Parametric Curve − creează o curbă parametrică pe o suprafaţă
− Slice − creează o curbă din intersecţia unui solid cu un plan
− Split at Points − segmentează o suprafaţă dată prin crearea unei curbe parametrice
Sketch Comandă rapidă pentru crearea unei entităţi CAD suprafaţă de
frontieră, combinând alte comenzi din meniul Geometry
Boundary Surface Creează entitatea CAD suprafaţă de frontieră
− From Curves... − creează o suprafaţă din curbe pe contur şi curbe interioare
− From Surfaces on Solid − creează o suprafaţă prin selecţia feţelor de la solide
− Update Surfaces − modificărilor entităţilor primare actualizează şi suprafeţele conexe
− Edit Surfaces − modificarea entităţilor din definirea suprafeţelor de frontieră
Surface Creează entitatea CAD suprafaţă folosind modulul geometric Parasolid
− Corners... − creează o suprafaţă prin definirea a patru sau trei puncte
− Edge Curves... − creează o suprafaţă prin selecţia a trei sau patru curbe de contur
− Aligned Curves... − creează o suprafaţă pe baza unor curbe de control
− Ruled... − creează o suprafaţă tip patrulater între două curbe
− Extrude... − creează o suprafaţă prin deplasarea unei curbe după un vector
− Revolve... − creează o suprafaţă prin rotirea unei curbe în jurul unei axe
− Sweep... − creează o suprafaţă prin deplasarea unei curbe după un contur
− Plane... − creează o suprafaţă rectangulară
− Cylinder... − creează o suprafaţă cilindrică sau conică
− Sphere... − creează suprafeţe patrulatere sau triunghiulare pe o sferă
− Offset... − creează o suprafaţă nouă prin copierea alteia existentă
− Convert... − conversie suprafeţe pentru a fi folosite cu noua versiune FEMAP
Midsurface Creează entităţi CAD suprafeţe dispuse la mijlocul solidelor cu
pereţi subţiri pentru a genera ulterior elemente de placă
Volume Creează entităţi CAD volume folosind entităţile geometrice puncte,
Solid curbe, suprafeţe definite anterior
Copy Duplicarea entităţilor CAD după direcţia definită de un vector
Radial Copy Duplicarea entităţilor CAD după o direcţie radială
Scale Duplicarea entităţilor CAD după o direcţie radială folosind un
coeficient de scalare a entităţilor geometrice
Rotate Duplicarea entităţilor CAD prin rotaţia în jurul unei axe
Reflect Duplicarea entităţilor CAD prin simetrie în raport cu un plan de
referinţă

8
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.5. Meniul MESHING
Acest meniu conţine comenzi pentru generarea automată a entităţilor FEM (mesh),
noduri şi elemente, pe baza modelului CAD, precum şi modificarea modelului FEM.

Fig.1.4. Meniul MESHING

Tab.1.6 Comenzile meniului MESHING din FEMAP


Comandă Funcţie
Mesh Control Setarea modului automat de generare model FEM (mesh)
− Default Size... − setarea generală a dimensiuni implicite a tuturor elementelor
− Size At Point... − setarea dimensiuni elementului în vecinătatea unui punct
− Size Along Curve... − setarea numărului şi a lungimi elementelor pe curbe
− Size On Surface... − setarea dimensiuni elementelor pe suprafeţe
− Size On Solid... − setarea dimensiuni elementelor pe volume/solide
− Interactive... − modificarea interactivă a dimensiunii elementelor pe curbă
− Custom Size Along − setarea dimensiuni elementelor pe o curbă
Curve...
− Mapped Divisions − setarea discretizării parametrice pe suprafeţe triunghiulare şi
on Surface... patrulatere, folosind elemente patrulatere
− Attributes At Point... − setarea proprietăţilor mesh-ului în vecinătatea unui punct
− Attributes Along − setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de curbe
Curve...
− Attributes On − setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de suprafeţe
Surface...
− Attributes On − setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de volume
9
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Volume...
− Attributes On Solid.. − setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de solide
− Approach On − selecţia tipului de mesh pe o suprafaţă (free parametric,
Surface... mapped, etc.)
− Feature Suppression − eliminarea unor entităţi CAD din model importate
Geometry Generarea automată a modelului FEM (mesh) din entităţi CAD
− Point... − generarea de noduri la punctele selectate
− Curve... − generarea de elemente 1D şi noduri pe o curbă
− Surface... − generarea de elemente 2D şi noduri pe un set de suprafeţe
− HexMesh Solids... − generarea de elemente 3D-hexaedrale pe un set de solide
− HexMesh from − generarea de elemente 3D-hexaedrale între două suprafeţe
Elements... (superioară şi inferioară) sau un set de suprafeţe ce închid un volum
− Volume... − generarea de elemente 3D şi noduri pe un set de volume
− Solids... − generarea de elemente 3D-tetraedrale pe set de solide
− Solids from Surfaces − generarea de elemente 3D-tetraedrale pe un solid definit prin
suprafeţele ce îl mărginesc
− Solids from Elements − generarea de elemente 3D-tetraedrale pe un volum definit prin
suprafeţele plane ce îl mărginesc
Generarea entităţilor FEM (mesh) fără geometrie
Between − crearea unei reţele de elemente între colţurile la locaţiile specificate
Region − crearea unor elemente riglate între nodurile selectate
Connect − crearea automată de conexiuni în modelul FEM (elemente
(Closest Link, Multiple, rigide, elemente 1D sau prin seturi de condiţii de margine), ce
Unzip, Coincident Link) simulează de legături rigide sau realizează transferul încărcărilor
Transition − o metodă alternativă de generare mesh fără a exista geometrie
Editing Comenzi de rafinare a elementelor 2D-FEM triangulare şi patrulatere,
/Interactive, Split) rezultând elemente triangulare
Remesh Generarea unui mesh nou cu acelaşi noduri de cuplare pe margine
− Refine,Update, − rafinarea elementelor 2D-FEM
Unrefine
− Convert Facets... − conversia suprafeţelor triunghiulare în elemente FEM
− Cleanup Slivers... − eliminarea din mesh a elementelor de dimensiuni prea reduse
− Build Remeshing − rafinarea elementelor 3D-FEM
Regions..
− Edit Remeshing − rectificarea mesh-ului 3D generat cu comanda anterioară
Regions...
− Mesh Remeshing − rafinarea mesh-ului 2D-FEM folosind numai elemente
Regions... triunghiulare
Edge Members Generarea de elemente 1D-linie pe conturul elementelor 2D-plane
Smooth Rectificarea poziţiei nodurilor unui element distorsionat
Copy Duplicarea entităţilor FEM după direcţia definită de un vector
Radial Copy Duplicarea entităţilor FEM după o direcţie radială
Scale Duplicarea entităţilor FEM după o direcţie radială folosind un
coeficient de scalare a entităţilor geometrice
Rotate Duplicarea entităţilor FEM prin rotaţia în jurul unei axe
Reflect Duplicarea entităţilor FEM prin simetrie în raport cu un plan de referinţă
Extrude Comenzi de conversie a modelului 2D (curbe, elemente sau feţe de
Revolve elemente) într-un model 3D prin: extrudare, rotaţie în jurul unui
Sweep vector, prin translaţie pe un set de curbe

10
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.6. Meniul MODEL
Acest meniu conţine comenzi pentru crearea manuală a entităţilor FEM (noduri şi
elemente), introducerea proprietăţilor de material şi geometrice a elementelor finite, precum şi
setarea parametrilor de analiză FEM în funcţie de solverul selectat.

Fig.1.5. Meniul MODEL

Tab.1.7 Comenzile meniului MODEL din FEMAP


Comandă Funcţie
Coordinate System Setarea sistemului de coordonate utilizator, orientarea axelor
materialului sau orientarea gradelor de libertate nodale
Node Crearea manuală de noduri prin introducerea locaţiei standard în
sistemul de coordonate carteziene, fără existenţa entităţilor CAD
Element Crearea manuală de elemente prin selecţia tipului elementului FEM şi
a nodurilor aferente din baza de date, fără existenţa entităţilor CAD
Material Definirea proprietăţilor de material, incluzând următoarele tipuri:
izotropic, ortotropic, anisotropic, hiperelastic, fluid etc.
Se poate selecta şi opţiunea de material neliniar, cu comportare
elasto-plastică, având disponibile criteriile de plasticitate: von
Mises, Tresca, Mohr-Coulomb şi Drucker-Prager.
Property Definirea proprietăţilor geometrice funcţie de tipul elementului
(caracteristicile secţiunii transversale, grosimi, etc.)
Layup Definirea proprietăţilor materialelor compozite multistraturi
Load Definirea seturilor de încărcări pe entităţile modelului FEM
− Set... − definirea sau activarea unui set de încărcări
• Încărcări definite pe entităţile FEM
11
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
− Body... − încărcări globale definite pe toate elementele, câmpuri de:
acceleraţie, viteze şi temperatură
− Nodal... − definirea încărcărilor concentrate la noduri (forţe, momente,etc)
− Nodal On Face... − se selectează feţele elementelor pe a căror noduri se definesc
încărcările concentrate, analog comenzii anterioare
− Elemental... − definirea încărcărilor pe elemente (presiuni, temperaturi, etc)
− Nonlinear Force... − definirea de încărcări tranzitorii neliniare pe noduri (forţe)
• Încărcări definite pe entităţile FEM prin referinţe CAD
− On Point... − definirea încărcărilor nodale prin referinţa la puncte
− On Curve... − definirea încărcărilor pe nod/element prin referinţa la curbe
− On Surface... − definirea încărcărilor pe nod/element prin referinţa la suprafeţe
− Expand − vizualizarea încărcărilor pe noduri/ elemente definite prin
referinţa la entităţile CAD
• Setarea opţiunilor suplimentare de analiză FEM
− Nonlinear Analysis.. − setarea opţiunilor pentru analize neliniare
− Dynamic Analysis... − definirea opţiunilor pentru analizele dinamice
− Heat Transfer Analysis − definirea opţiunilor pentru analizele termice
• Definirea de încărcări suplimentare sau noi pe baza rezultatelor
− Copy... − duplicarea setului activ de încărcări
− Combine... − combinarea mai multor seturi de încărcări în unul nou
− From Output... − conversia unor rezultate într-un set nou de încărcări
− From Freebody... − definirea încărcărilor la noduri folosind meniul freebody
Constraint Definirea seturilor condiţiilor de margine pe entităţile FEM
− Set... − definirea sau activarea unui set de condiţii de margine
• Condiţiile de margine definite pe entităţile FEM
− Nodal... − definirea condiţiilor de margine nodale
− Nodal on Face... − se selectează feţele elementelor pe a căror noduri se definesc
condiţiile de margine nodale, analog comenzii anterioare
− Equation... − definirea unei ecuaţii ce relaţionează deplasările a mai multor
grade de libertate nodale
• Condiţiile de margine definite pe entităţile FEM prin referinţe CAD
− On Point... − definirea condiţiilor de margine nodale prin referinţa la puncte
− On Curve... − definirea condiţiilor de margine nodale prin referinţa la curbe
− On Surface... − definirea condiţiilor de margine nodale prin referinţa la suprafeţe
− Expand... − vizualizarea condiţiilor de margine nodale definite prin referinţa
la entităţile CAD
• Definirea condiţiilor de margine suplimentare
− Copy... − duplicarea setului activ de condiţii de margine
− Combine... − combinarea mai multor seturi de condiţii de margine
Analysis Definirea opţiunilor seturilor de analiză FEM
(Analyze) Lansarea în execuţie şi monitorizarea analizei FEM
Optimization Optimizarea structurală pe baza unei parametrizări a modelului FEM
Function Definirea funcţiilor de variaţie a încărcărilor dependente de timp
sau frecvenţă sau a caracteristicilor neliniare de material
Output Gestionarea seturilor de rezultate de la analizele FEM şi selectarea
setului de încărcare activ pentru vizualizarea rezultatelor.

12
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.7. Meniul CONNECT
Acest meniu conţine comenzi avansate pentru modelarea condiţiilor de margine de
contact între entităţilor FEM ale modelului, compatibile numai în implementarea solverului
FEM NX Nastran.

Fig.1.6. Meniul CONNECT

Tab.1.8 Comenzile meniului CONNECT din FEMAP


Comandă Funcţie
Automatic Generarea de condiţii de margine de contact pe baza entităţilor
Surfaces geometrice ale modelului CAD/FEM.
Permite aplicarea unei proceduri automate de identificare a
contactelor între entităţile CAD şi generarea elementelor de contact
sau se specifică de către utilizator suprafeţele de contact.
Connection Property Definirea condiţiilor de contact şi generarea regiunilor de contact
Connection Region pe baza entităţilor FEM şi CAD. Se pot defini şi regiuni de contact
Connector rigide pe suprafeţele de contact.
Fluid Region Permite generarea unei de regiuni de elemente pentru a simula un
volum finit de fluid intern (într-un volum închis) sau un volum finit
de volum extern.
Bolt Region Permite generarea unei regiuni de elemente pe care se aplică o pre-
încărcare din prindere cu bolţ. Pe baza momentul de răsucire se
calculează forţele axiale din prinderea cu bolţ.
Rotor Region Permite generarea unui regiuni de noduri unde se defineşte un
rotor pentru analiza dinamică. Se defineşte axa de rotaţie a
ansamblului, amortizarea şi încărcările individuale pe noduri.

13
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.8. Meniul MODIFY
Acest meniu conţine comenzile pentru modificarea a entităţilor CAD / FEM ale
modelului FEMAP.

Fig.1.7. Meniul MODIFY

Tab.1.9 Comenzile meniului MODIFY din FEMAP


Comandă Funcţie
• Comenzi pentru modificarea curbelor existente în model
Trim Tăierea curbelor la locaţia unde se intersectează cu alte curbe.
Extend Lungirea sau scurtarea curbelor a unui set de curbe la o locaţie dată.
Break Divizarea în două segmente a curbelor selectate la o locaţie dată.
Joint Combinarea comenzilor Trim şi Extend pentru a conecta rapid
două curbe ce se intersectează.
Fillet Conectarea a două curbe printr-un arc cu o rază specificată.
Chamfer Tăierea a două curbe ce se intersectează la o anumită distanţă faţă
de capete şi cuplarea lor cu un segment de dreaptă.
• Comenzi pentru modificarea topologiei entităţilor CAD / FEM
Project Actualizarea locaţiei punctelor şi nodurilor prin mutarea lor pe
curbele sau suprafeţele selectate. Prin referinţă elementele şi alte
entităţi sunt de asemenea mutate.
Move To Actualizarea coordonatelor punctelor sau a nodurilor, precum şi a
sistemului de coordonate utilizator.
Move By Actualizarea entităţilor CAD / FEM prin translatarea lor în raport
cu un vector direcţie.
Rotate To Actualizarea entităţilor CAD / FEM prin rotirea lor în raport cu un
14
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Rotate By vector de referinţă.
Align Combinarea comenzilor Move şi Rotate pentru relocarea entităţilor
CAD / FEM ale modelului.
Scale Comenzi pentru scalarea entităţilor modelului.
• Comenzi pentru modificarea proprietăţilor entităţilor CAD / FEM
Edit Comenzi pentru editarea entităţilor selectate ale modelului.
Color Modificarea culorilor pentru entităţile selectate ale modelului.
Transparency Setarea modului de transparenţă la reprezentarea entităţilor modelului.
Layer Modificarea apartenenţei pe un layer a entităţilor selectate.
Renumber Comenzi pentru renumerotarea entităţilor selectate ale modelului,
seturi (încărcări, condiţii de margine, rezultate) sau grupuri.
• Comenzi avansate pentru modificarea modelului
Associativity Comenzi pentru gestionarea asociativităţii între noduri / elemente şi
entităţile CAD ale modelului.
Update Elements Comenzi pentru actualizarea tipului elementelor, tipului de
material, orientarea entităţilor (schimbarea direcţiei normalei),
divizarea elementelor pătratice în elemente triunghiulare, etc.
Update Other Comenzi pentru actualizarea încărcărilor şi a condiţiilor de margine.

1.9. Meniul LIST


Acest meniu conţine comenzi pentru listarea entităţilor şi a datelor din modelul FEMAP.

Fig.1.8. Meniul LIST

15
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Tab.1.10 Comenzile meniului LIST din FEMAP
Comandă Funcţie
Tools
− Variable.. Listarea variabilelor definite la modelare
− Layers... Listarea layerelor definite în model
− Text... Listarea textului definit în meniul Tools/Text
Geometry
(Point, Curve, Surface, Listarea entităţilor CAD ale modelului FEMAP
Volume, Solid)
Connection Listarea zonelor de contact
Model
(Coord Sys, Node, Listarea entităţilor FEM, condiţiilor de margine, încărcări, etc.
Element, Material, definite într-un model FEMAP.
Property, Load,
Constraint, Analysis,
Function)
Output Listarea datelor de ieşire definite în model.
Group Listarea grupurilor definite în model.
View Listarea vederilor definite în model.
Model Info Listarea parametrilor modelului, dimensiunea bazei de date, etc.
Destination Gestionează afişarea listingurilor pe ecran, fişier sau imprimantă.

1.10. Meniul DELETE


Acest meniu conţine comenzi pentru ştergerea entităţilor şi a seturilor din model.

Fig.1.9. Meniul DELETE

16
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Tab.1.11 Comenzile meniului DELETE din FEMAP
Comandă Funcţie
All Ştergerea tuturor entităţilor CAD/FEM şi a datelor din model.
Tools
− Variable.. Ştergerea variabilelor definite la modelare
− Layers... Ştergerea layerelor definite în model
− Text... Ştergerea textului definit în meniul Tools/Text
Geometry
(Point, Curve, Surface, Ştergerea entităţilor CAD ale modelului FEMAP
Volume, Solid)
Connection Ştergerea zonelor de contact
Model
(Coord Sys, Node, Ştergerea entităţilor FEM, condiţiilor de margine, încărcări, etc.
Element, Material, definite într-un model FEMAP.
Property, Load,
Constraint, Analysis)
Output Ştergerea datelor de ieşire definite în model.
Library Ştergerea bibliotecilor de date definite de către utilizator în model.
(Material, Property,etc)
Group Ştergerea grupurilor definite în model.
View Ştergerea vederilor definite în model.

1.11. Meniul GROUP


Acest meniu conţine comenzi avansate pentru definirea grupurilor cu entităţi CAD/
FEM, încărcări, condiţii de margine, pentru gestionarea eficientă a modelelor FEMAP.

Fig.1.10. Meniul GROUP


17
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Tab.1.12 Comenzile meniului GROUP din FEMAP
Comandă Funcţie
Set Crearea unui grup nou (set) sau activarea unui grup existent
Operations Comenzi pentru operarea grupurilor
− Evaluate.. - evaluarea grupului activ (verificarea entităţilor incluse în set)
− Evaluate Always... - setarea ca un grup să fie evaluat la fiecare utilizare a acestuia
− Automatic Add... - automat se adaugă toate entităţile nou create la grupul activ
− Renumber... - păstrează entităţile în grupuri chiar şi la renumerotarea lor
− Copy... - generează un grup nou prin copierea grupului activ
− Condense... - analog comenzii copy, folosind selecţia pe baza ID entităţilor
− And, Or, Not... - generează un grup nou prin combinarea grupurilor existente
− Generate... - generează automat grupuri prin segmentarea modelului pe baza
(Solids, Property, geometriei, proprietăţilor, materialului, a entităţilor existente în
Material, Elem Type, model.
With Output)
− Peel... - eliminarea unor layere la suprafaţa modelului pentru solide
− Select Model... - generarea automată a regulilor de selecţie pentru grupul activ
− Select Mesh... - selectează toate entităţile unui model FEM (mesh) într-un grup
− Contact Segment/Sf - selectează elementele de contact într-un grup
− Reset Rules… - ştergere toate regulile de selecţie pentru grupul activ.
Clipping Definirea coordonatelor şi a celor şase plane de referinţă pentru
(Coordinate, Screen, selecţia entităţilor pentru grupul activ.
Plan, Volume, Reset De exemplu dacă un element are măcar un nod într-un plan de
Clip) referinţă atunci elementul este inclus în grup.
Layers Se precizează layerele în care sunt definite entităţile modelului
CAD / FEM ce sunt incluse conform reguli de selecţie a unui grup.
Text Selecţia în grupul activ al unui text
Point
Curve Selecţia în grupul activ a entităţilor geometrice CAD ale modelului
Surface FEMAP.
Volume
Solid
Connection Property
Region Definirea grupurilor pentru zonele de contact din model.
Connector
Coord Sys Selecţia în grupul activ a unui sistem de coordonate utilizator.
Node
Element Selecţia în grupul activ a entităţilor mesh FEM ale modelului
Material FEMAP.
Property
Load Selecţia în grupul activ a seturilor de condiţii de margine şi
Constraint încărcări definite într-un model FEMAP.

18
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.12. Meniul TOOLS
Acest meniu conţine comenzi avansate pentru verificarea şi operarea entităţilor din
modelul FEMAP.

Fig.1.11. Meniul TOOLS

Tab.1.13 Comenzile meniului TOOLS din FEMAP


Comandă Funcţie
Undo Anularea comenzii curente sau reluarea comenzii anterioare,
Redo indiferent de secvenţa curentă din meniu.
Workplane Definirea poziţiei, dimensiunea şi orientarea planului de lucru
pentru definirea modelelor CAD / FEM 2D-bidimensionale.
Model info Afişarea sintetică a datelor definite în modelul FEMAP
Entity Editor Editarea unei singure entităţi din model (format tabelar).
Data Surface Editor Definirea de încărcări variabile pe suprafeţe (format tabelar).
Entity Info Afişarea definiţiei unei singure entităţi din model (tabelar).
Data Table Afişarea şi editarea în format tabelar a entităţilor din model.
Programming Înregistrarea comenzilor introduse de utilizator şi salvarea lor într-
− Program File un fişier de macro-uri cu extensia *.pro, ce pot fi rulate ulterior.
− API Programming Programul FEMAP permite extinderea facilităţilor de operare prin
generarea de user-subroutines, în limbaj propriu de programare,
pentru pre- şi post-procesare.
Other Windows
− Messages Afişarea ferestrei de monitorizare a comenzilor curente (sub grafică).
− Status Bar Afişarea stării curente a bazei de date pentru model (sub grafică).
Toolbars Setarea barelor de comenzi active şi vizibile pentru utilizator.
Parameters Definirea parametrilor modelului simultan (format tabelar).
19
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Convert Units Conversia unităţilor de măsură pentru datele din model (tabelar).
Variables Definirea şi actualizarea variabilelor utilizator.
Layers Definirea layerelor în model (vezi şi comanda View /Layers).
Text Definirea de adnotări în model (format text).
Distance Comenzi pentru măsurarea distanţelor, unghiurilor, masa entităţilor
Angles geometrice şi elementelor finite, precum şi a caracteristicilor
Mass Properties suprafeţelor.
Section Properties
Check Comenzi pentru verificarea modelului FEM.
− Coincident Points... − Identificarea şi eliminarea punctelor duplicate.
− Coincident Curves... − Identificarea şi eliminarea curbelor duplicate.
− Coincident Nodes... − Identificarea şi eliminarea nodurilor duplicate.
− Planar... − Verificarea dacă nodurile selectate sunt coplanare.
− Coincident Elem... − Identificarea şi eliminarea elementelor duplicate.
− Distorsion... − Verificarea distorsiunii geometrice a elementelor finite.
− Normals... − Selectarea elementelor după direcţia normalei şi cuplată cu
comanda Modify/Update Elements/Reverse se actualizează.
− Contraints... − Verificarea consistenţei modelului dpdv a condiţiilor de margine.
− Coincident Loads... − Identificarea încărcărilor duplicate.
− Sum Forces... − Verificarea încărcărilor la o locaţie dată.
Stress Wizard Comenzi ce permit generarea unui model FEM cu solide.

1.13. Meniul VIEW


Acest meniu conţine comenzi pentru vizualizarea modelului FEMAP.

Fig.1.12. Meniul VIEW

20
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Tab.1.14 Comenzile meniului VIEW din FEMAP
Comandă Funcţie
Set Definirea unei vederi sau activarea unei vederi existente.
All Views Activarea tuturor vederilor definite în model.
Background Setarea culorilor pentru fundalul ferestrei grafice.
Layers Setarea layerului activ sau unul nou pentru vizualizare în fereastra
grafică a modelului FEMAP.
Select Selectarea entităţilor şi a datelor din preprocesarea modelului
FEMAP, precum şi rezultatele din seturile de post-procesare model
FEMAP pentru a fi incluse în vizualizarea curentă.
Options Setarea stilului de plotarea a modelului FEMAP în vederea curentă
(Quick Options) la pre- şi post-procesare.
Advanced Post Comenzi avansate pentru plotare animată a datelor de post-procesare.
Rotate Comenzi de rotire a vederii curente.
Align By Rotirea vederii curente în raport cu sistemul de coordonate, după
un vector sau în raport cu planul de lucru.
AutoScale Comenzi pentru scalarea automată a modelului asigurând vizibilitatea.
Magnify
Zoom Comenzi pentru scalarea modelului asistată de către utilizator.
Unzoom
Center / Pan Setarea coordonatelor modelului localizate la centrul vederii.

1.14. Meniul WINDOW


Acest meniu conţine comenzi de gestiune a ferestrelor interfeţei programului FEMAP.

Fig.1.13. Meniul WINDOW

21
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
Tab.1.15 Comenzile meniului WINDOW din FEMAP
Comandă Funcţie
New Window Definirea unei noi ferestre de lucru.
Close Închiderea ferestrei de lucru active.
Title Horizontal
Title Vertical Comenzi pentru poziţionarea ferestrelor grafice de lucru pe ecran.
Cascade
Toggle Tabs Activarea navigării prin seturile de ferestre grafice de lucru.
Toggle Title Bars
Redraw Redesenarea modelului în fereastra grafică activă.
Regenerate Regenerarea tuturor entităţilor în ferestre grafice definite.
Show Entities Identificarea unor entităţi în fereastra grafică activă.

1.15. Meniul HELP


Ultimul meniu HELP permite utilizatorului să obţină informaţii despre semnificaţia şi
sintaxa comenzilor apelate din cadrul interfeţei programului FEMAP, sintaxa comenzilor
solverului NX Nastran, sintaxa limbajului propriu de programare FEMAP, exemple de
modele dezvoltate cu FEMAP, etc.

Fig.1.14. Meniul HELP

22
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
1.16. Exemplu model de grindă elastică
Se consideră un model de grindă supusă la încovoiere în planul XY cu lungimea de
L=10000 mm şi profilul tubular cu diametrul de φ50 mm. Modelul este încastrat la
extremitatea stângă şi încărcat cu o forţă verticală concentrată F=10000 N.
În fig.1.15.a se prezintă modelul de grindă şi deformata ca urmare a analizei statice.
În fig.1.15.b se prezintă diagrama momentului încovoietor pe grinda elastică.
În tab.1.16 se prezintă listingul comenzilor pentru generarea modelului de grindă.

Fig.1.15.a Modelul de grindă elastică

Tab.1.16 Lista de comenzi pentru modelul de grindă elastică


$ ========================================
$ Save As Model
{~1004}
D:\\models\\bara.MOD<A-S>
#OPT(Y)
$ ========================================
$ Create Point
{~1152}
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<OK>
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<A-X>10000.<OK>
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<Esc>
$ ========================================
$ View Autoscale All
{~2016}
$ ========================================
$ Line Between Points
{~1166}
$ ----- Create Line from Points
23
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
<A-F>1<A-T>2<OK>
$ ----- Create Line from Points
<Esc>
$ ========================================
$ Create Material
{~1222}
$ ----- Define Material - ISOTROPIC
<@12507><PUSH>
$ ----- Select From Library
<@19101>
User_Steel235
<OK>
<OK>
$ ----- Define Material - ISOTROPIC
<Esc>
$ ========================================
$ Create Property
{~1223}
$ ----- Define Property - PLATE Element Type
<A-M>1..User_Steel235<A-T>bara<@12501><PUSH>
$ ----- Element / Property Type
<A-B><OK>
$ ----- Define Property - BEAM Element Type
<@12524><PUSH>
$ ----- Cross Section Definition
<A-S><~5><@12006><PUSH><@10501>25.<@12006><PUSH><OK>
<OK>
$ ----- Define Property - BEAM Element Type
<Esc>
$ ========================================
$ Mesh Size on Curve
{~1331}
$ ----- Entity Selection - Select Curve(s) to Set Mesh Size
<A-I>1
<A-M><OK>
$ ----- Mesh Size Along Curves
<@11401>20<OK>
$ ----- Entity Selection - Select Curve(s) to Set Mesh Size
<Esc>
$ ========================================
$ Mesh Curve
{~1325}
$ ----- Entity Selection - Select Curves to Mesh
<A-S><OK>
$ ----- Geometry Mesh Options
<@19507>1..bara<OK>
$ ----- Vector Locate - Define Element Orientation Vector
<A-M>G
$ ----- Vector Global Axis - Define Element Orientation Vector
<A-Y><@12521><PUSH><OK>
$ ========================================
$ Check Coincident Points
{~1707}
$ ----- Entity Selection - Select Point(s) to Check
<A-S><OK>
$ ----- Check/Merge Coincident
<A-M><OK>
$ ========================================
$ Check Coincident Nodes
{~1709}
$ ----- Entity Selection - Select Node(s) to Check
<A-S><OK>
$ ----- Check/Merge Coincident
<A-M><OK>
$ ========================================
$ Manage Constraint Sets
{~1230}
$ ----- Create or Activate Constraint Set
<A-T>fix<OK>
$ ========================================

24
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
$ Create Nodal Constraints
{~1231}
$ ----- Entity Selection - Enter Node(s) to Select
<A-I>1
<A-M><OK>
$ ----- Create Nodal Constraints/DOF
<@11507>fix<@12001><PUSH><OK>
$ ----- Entity Selection - Enter Node(s) to Select
<Esc>
$ ========================================
$ Manage Load Sets
{~1224}
$ ----- Create or Activate Load Set
<A-T>force<OK>
$ ========================================
$ Create Nodal Loads
{~1225}
$ ----- Entity Selection - Enter Node(s) to Select
<A-I>21
<A-M><OK>
$ ----- Create Loads on Nodes
<@11506>force<@10502>-10000.<OK>
$ ----- Entity Selection - Enter Node(s) to Select
<Esc>
$ ========================================
$ Manage Analysis Sets
{~1299}
$ ----- Analysis Set Manager (Active: None)
<A-N>
$ ----- Analysis Set
<A-T>static<OK>
<@17501><~1000006~1~0><OK>
$ ========================================
$ Save Model
{~1003}
$ ========================================
$ Analyze Model
{~1017}
$ ========================================
$ Select an Animated View
{~820}
$ ========================================
$ Select a Deformed View
{~819}
$ ========================================
$ Quick Options
{~2331}
$ ----- View Quick Options
<OK>
$ ========================================
$ View Select
{~2330}
$ ----- View Select
<Esc>
$ ========================================
$ View Labels Toggle
{~2421}
$ ========================================
$ View Options
{~2006}
$ ----- View Options
<A-L><~1><A-A><@18000><~19><A-L><~1><A-A><@18000><~38><A-L><~1><A-A><@18000><~3>
<A-L><~1><A-A>
<@18000><~2><A-L><~1><A-A><OK>
$ ========================================
$ Exit
{~1025}

25
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Fig.1.15.b Modelul de grindă elastică – diagrama momentului încovoietor

1.17. Exemplu model de placă izotropă


Se consideră modelul de placă izotropă dezvoltat în planul XY, cu dimensiunea 2000
x 2000 mm şi grosimea de 10 mm. Modelul este încastrat pe contur şi încărcat cu presiune
normală uniform distribuită de p=0.01 N/mm2.
În fig.1.16.a se prezintă modelul de placă şi deformata ca urmare a analizei statice.
În fig.1.16.b se prezintă distribuţia tensiunilor echivalente von Mises în fibra superioară.
În tab.1.17 se prezintă listingul comenzilor pentru generarea modelului de placă.

Tab.1.17 Lista de comenzi pentru modelul de placă izotropă


$ ========================================
$ Save As Model
{~1004}
D:\\models\\placa.MOD<A-S>
$ ========================================
$ Create Point
{~1152}
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<OK>
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<A-X>2000.<OK>
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<A-Y>2000.<OK>
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<A-X>0.<OK>
$ ----- Locate - Enter Coordinates or Select with Cursor
<Esc>
$ ========================================

26
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
$ View Autoscale All
{~2016}
$ ========================================
$ Snap to Point
{~2255}
$ ========================================
$ Surface Corners
{~1198}
$ ----- Locate - Enter First Corner of Surface
<A-Y>YPT(1)<A-Z>ZPT(1)<A-X>XPT(1)<OK>
$ ----- Locate - Enter Second Corner of Surface
<A-Y>YPT(2)<A-Z>ZPT(2)<A-X>XPT(2)<OK>
$ ----- Locate - Enter Third Corner of Surface
<A-Y>YPT(3)<A-Z>ZPT(3)<A-X>XPT(3)<OK>
$ ----- Locate - Enter Fourth Corner of Surface (Cancel for Tri Surface)
<A-Y>YPT(4)<A-Z>ZPT(4)<A-X>XPT(4)<OK>
$ ----- Locate - Enter First Corner of Surface
<Esc>
$ ========================================
$ Quick Options
{~2331}
$ ----- View Quick Options
<OK>
$ ========================================
$ View Style
{~2328}
$ ========================================
$ Create Material
{~1222}
$ ----- Define Material - ISOTROPIC
<@12507><PUSH>
$ ----- Select From Library
<@19101>
User_Steel235
<OK>
<OK>
$ ----- Define Material - ISOTROPIC
<Esc>
$ ========================================
$ Create Property
{~1223}
$ ----- Define Property - PLATE Element Type
<A-M>1..User_Steel235<A-T>placa<@12501><PUSH>
$ ----- Element / Property Type
<@12001><PUSH>
$ ----- PLATE
<@19002><~1><OK>
<OK>
<A-1>10.<OK>
$ ----- Define Property - PLATE Element Type
<Esc>
$ ========================================
$ Mapped Mesh Sizing
{~1373}
$ ----- Entity Selection - Select Surface(s) to Set Mesh Size
<A-S><OK>
$ ----- Mesh Size on Surface
<A-E>10<@11002>10<OK>
$ ----- Entity Selection - Select Surface(s) to Set Mesh Size
<Esc>
$ ========================================
$ Mesh Surface
{~1326}
$ ----- Entity Selection - Select Surfaces to Mesh
<A-S><OK>
$ ----- Automesh Surfaces
<@19507>1..placa<A-A>5.<OK>
$ ========================================

27
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
$ Check Coincident Points
{~1707}
$ ----- Entity Selection - Select Point(s) to Check
<A-S><OK>
$ ----- Check/Merge Coincident
<A-M><OK>
$ ========================================
$ Check Coincident Nodes
{~1709}
$ ----- Entity Selection - Select Node(s) to Check
<A-S><OK>
$ ----- Check/Merge Coincident
<A-M><OK>
$ ========================================
$ Renumber Point
{~1540}
$ ----- Entity Selection - Select Point(s) to Renumber
<A-S><OK>
$ ----- Renumber To
<OK>
$ ========================================
$ Renumber Curve
{~1541}
$ ----- Entity Selection - Select Curve(s) to Renumber
<A-S><OK>
$ ----- Renumber To
<OK>
$ ========================================
$ Renumber Node
{~1488}
$ ----- Entity Selection - Select Node(s) to Renumber
<A-S><OK>
$ ----- Renumber To
<OK>
$ ========================================
$ Manage Constraint Sets
{~1230}
$ ----- Create or Activate Constraint Set
<A-T>fix<OK>
$ ========================================
$ Create Constraint on Curve
{~1278}
$ ----- Entity Selection - Enter Curve(s) to Select
<A-S><OK>
$ ----- Create Constraints on Geometry
<@11507>fix<OK>
$ ----- Entity Selection - Enter Curve(s) to Select
<Esc>
$ ========================================
$ Expand Geometric Constraints
{~1280}
$ ----- Expand Geometric Constraints
<@13001><PUSH><OK>
#OPT(Y)
$ ========================================
$ Orient Isometric
{~2412}
$ ========================================
$ Manage Load Sets
{~1224}
$ ----- Create or Activate Load Set
<A-T>press<OK>
$ ========================================
$ Create Load on Surface
{~1261}
$ ----- Entity Selection - Enter Surface(s) to Select
<A-S><OK>
$ ----- Create Loads on Surfaces
<@11506>press<@18000><~12><@10501>0.01<OK>

28
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM
$ ----- Entity Selection - Enter Surface(s) to Select
<OK>
$ ----- Create Loads on Surfaces
<Esc>
$ ========================================
$ Expand Geometric Loads
{~1262}
$ ----- Expand Geometric Loads
<@13001><PUSH><OK>
#OPT(Y)
$ ========================================
$ Orient Trimetric
{~2414}
$ ========================================
$ Orient Dimetric
{~2413}
$ ========================================
$ Manage Analysis Sets
{~1299}
$ ----- Analysis Set Manager (Active: None)
<A-N>
$ ----- Analysis Set
<A-T>static<OK>
<OK>
$ ========================================
$ Save Model
{~1003}
$ ========================================
$ Analyze Model
{~1017}
$ ========================================
$ Select an Animated View
{~820}
$ ========================================
$ Select a Deformed View
{~819}
$ ========================================
$ View Style
{~2328}
$ ========================================
$ View Labels Toggle
{~2421}
$ ========================================
$ View Options
{~2006}
$ ----- View Options
<@18000><~23><A-L><~1><A-A><OK>
$ ========================================
$ Exit
{~1025}

29
Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Fig.1.16.a Modelul de placă izotropă

Fig.1.16.b Modelul de placă izotropă – distribuţia tensiunilor echivalente von Mises

30