Sunteți pe pagina 1din 3

Test de autoevaluare unitatea 1

1. Realizați un organizator grafic din care să rezulte relația psihopedagogiei speciale


cu alte științe.
Psihopedagogia speciala este o știință de sinteză, care utilizează informații complexe
furnizate de medicină (pediatrie, neurologie infantilă, oftalmologie, otolaringologie,
audiologie, ortopedie, igienă), psihologie, pedagogie, sociologie, științe juridice, în studierea
dinamică a personalității tuturor formelor de handicap prin deficiență și inadaptare.
Didactica disciplinelor psihopedagogice se subordonează didacticii școlare generale și
didacticii generale din punctul de vedere al finalităților propuse precum și al principiilor și
normelor generale de acțiune educațională.

2. Sintetizați din literatura de specialitate delimitările conceptuale specifice pentru 15


termeni fundamentali din domeniul psihopedagogiei speciale.
Deficiență- reunifică absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții a
persoanei. Poate fi rezultatul unei maladii, al unui accident, dar și al unor condiții negative de
mediu.
Incapacitate- desemnează un număr de limitări funcționale cauzate de deficiențe
fizice, intelectuale, senzoriale, de condiții de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi parțiale
sau totale și nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o
ființă normală.
Handicap- se referă la dezavantajul social, la pierderea și limitarea șanselor unei
persoane de a lua parte la viața comunității la un nivel echivalent cu ceilalți membri.
Dizabilitate- termen generic pentru deficiențe, limitări de activitate și restricții de
participare.
Egalizarea șanselor- procesul prin care diferitele sisteme sociale și de mediu devin
accesibile fiecăruia și, în special, persoanelor cu handicap.
Incluziune socială- setul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile
protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării și
comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii
sociale.
Normalizare- ansamblu de măsuri și acțiuni de natură să asigure persoanelor cu
handicap o viață cât mai apropiată de normele comunității de apartenență.
Plan de intervenție personalizat- ansamblul măsurilor sau acțiunilor necesare care
trebuiesc luate în vederea depășirii sau rezolvării situației de criză sau dificultate în care
persoana se află la un moment dat.
Plan individualizat de servicii- document elaborat de o echipă multidisciplinară cu
participarea beneficiarului/reprezentatului legal, în care sunt precizate obiectivele pe termen
mediu și scurt, precizând modalitățile de intervenție și sprijin pentru o persoană cu handicap.
Educație integrată/incluzivă- presupune integrarea în învățământul de masă a
elevilor cu cerințe educative speciale pentru a oferi un climat cât mai favorabil dezvoltării
armonioase și echilibrate a personalității lor.
Cerințe educative speciale- desemnează acele necesități educaționale complementare
obiectivelor generale ale educației și învățământului, care solicită o educație adaptată
particularităților individuale și/sau caracteristicilor unei anumite deficiențe de învățare,
precum și o intervenție specifică.

3. Analizați comparativ caracteristicile învățământului de masă/special/integrat.


Parte integrantă a sistemului național de învățământ, educația specială este o
responsabilitate a tuturor persoanelor care lucrează în învățământ, fiind practicată de către
cadre didactice calificate, specializate și devotate copiilor care prezintă cerințe educative
speciale, de alți specialiști și de personalul didactic auxiliar.
Identificarea, evidența și înscrierea copiilor în învățământul special revin comisiei
interne de evaluare continuă. În unitățile de învățământ special pot fi înscriși și școlarizați
elevii cu deficiențe severe, grave, profunde, asociate. În grupele integrate în învățământul de
masă pot fi înscriși elevi cu dificultăți de adaptare, învățare, integrare, precum și cei cu
deficiențe ușoare sau moderate, aceștia beneficiind de servicii educaționale de sprijin și de
asistență psihopedagogica.
În învățământul de masă pot fi înscriși elevi cu tulburări sau dificultăți de învățare,
adaptare, tulburări sau dificultăți de învățare, adaptare, tulburări de limbaj, cu deficiențe
ușoare sau moderate, la cererea părintelui, unitatea de învățământ fiind obligată să-i acorde
asistență educațională, fie prin cadru didactic de sprijin, fie prin programe de intervenție
personalizate.
Vârsta de înscriere în învățământul special este cu 3-4 ani mai mult decât în
învățământul de masă.
Pentru elevii cu deficiențe se organizează structuri de învățământ special integrat:
grupe speciale în unități preșcoalare sau clase speciale în unități școlare obișnuite, precum și
progrmae de integrare ca forme organizate, de sprijin a integrării în grupe/clase obișnuite.

S-ar putea să vă placă și