Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea școlară: Colegiul Tehnic ‘Petru Poni” Roman

Modul: M II - Supravegherea și controlul calității apelor naturale


Profesor: Gavril Paraschiva
Clasa: a-XII-a

PROIECT DIDACTIC

Data:
Unitate de invățare: U5 – Indicatorii regimului de mineralizare
Lecția: Determinarea durității apei
Tipul lecției: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi practice în laborator
Scopul lecţiei:
 Formarea deprinderilor de a manipula corect aparatura și ustensilele de laborator, de a
efectua determinări practice şi de a completa fişele de consemnare a observaţiilor
Durata lecției: 50 min
Locul de desfășurare: Laborator

Competențe specifice: CS19.3 Determină indicatorii chimici ai apelor naturale


Obiective : La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
A. Cognitive
O1 - să coreleze cunoştinţele teoretice, dobândite, cu determinarea practică a durității
probelor de apă ;
O2 -să efectueze practic determinarea durității temporare și totale a probelor de apă ;
O3 -să efectueze calculul rezultatelor, să le compare cu valorile din STAS și să aprecieze
calitatea apei din punct de vedere al durității;
O4 -să enumere sursele de erori ce pot influenţa rezultatul determinării;
O5 -să precizeze normele de S.S.M.ce trebuie respectate în laborator.
B. Afectiv-motivaţionale:
O6- să manifeste interes faţa de investigațiile și determinările de laborator;
O7- să câştige încrederea în sine prin rezolvarea individuală a unor determinări și calcule;
O8- să stabilească relaţii cu colegii în vederea rezolvării unor sarcini în comun.

Strategii didactice
 Metode si procedee de instruire: Conversatie, explicatia, problematizarea, observația dirijată și
independentă, învațare prin descoperire, experimentul de cercetare

 Mijloace de invatamânt:
a . Fişe de lucru, Fișă de organizare a lucrului în grup
b..Reactivi: HCl 0,1n, CIII 0,01m, metiloranj, eriocrom T, soluție tampon, apă distilată
c. Ustensile : biurete, pipete, pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, cilindri gradați, pâlnie
d. Probe de apă din surse diferite, apă distilată, apă minerală

 Forme de organizare a activității: frontală, pe grupe, individuală

 Evaluare: examinare orală, observația curentă sistematică, evaluare practică, fișe de lucru

Surse informaționale:
Stângaciu, E., Simionescu, C., - Supravegherea și controlul calității apelor naturale, Editura
MatrixRom, București, 2009
Mănescu, S., Cucu, M., - Chimia sanitară a mediului, Editura medicală, Bucuresti, 1998
Croitoru, V., Cismas, R., - Chimie analitică, Editura didactică si pedagogică, București, 1982
Strategia didactică
Nr. Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp Evaluare
crt Metode Mijloace organizare
a activității
1 Secvența - salutul, scurtă conversaţie de - răspund solicitărilor conversaţia condiţiile activitate
organizatorică acomodare, verificarea prezenţei, profesorului materiale şi frontală
anunţarea activităţii ce urmează a 2’ ambientale
se desfăşura din laborator

2 Reactualizarea Verifică nivelul cunoştinţelor Examinare


cunoştinţelor teoretice referitoare duritatea orală
apei , adresând clasei ,
urmatoarele întrebări : Observaţia
- Ce este duritatea apei? curentă
- îşi concentrează atenţia
-De câte tipuri este duritatea apei? conversaţia sistematică
asupra activităţii din clasă.
Cum se poate exprima duritatea ? euristică; catalog
- răspund la întrebările
Clasificați tipurile de apă funcție 8’ frontală
adresate de profesor
de duritatea acestora. problematizarea caiete
Precizați principiul metodei de
determinare a durității temporare.
Precizați principiul metodei de
determinare a durității totale.
Cum se determină duritatea
permanentă?
3 Formarea - comunică obiectivele și scopul - se aşează pe grupe la 30’ explicaţia reactivii, observarea
priceperilor şi lecției mesele de lucru sticlaria şi curentă
deprinderilor -împarte elevii pe grupe şi - ascultă explicaţiile aparatura de sistematică
practice distribuie fişele de lucru; profesorului şi citesc fişa de experimentul laborator ;
-efectuează instructajul P.M. lucru de cercetare pe grupe fişe de
specific lucrării - își organizează activitatea fişe de lucru lucru
- face precizările necesare conform fișei de organizare invatarea prin individuală
referitoare la : a lucrului în grup descoperire fișe de
- Reactivi şi sticlarie - efectuează determinarea Dt organizare a
necesară și DT a probelor de apă de pe observația lucrului în
- Modul de lucru masa de lucru. dirijată și grup
- Rolul fiecarui elev în - completează fișele de lucru independentă
cadrul grupei și efectuează calcúlele
-explică sarcinile pe care le au - câte un elev din grupă problematiza-
de realizat elevii ; completează în tabelul de pe rea
- supravaghează modul în care tablă rezultatele obținute de
elevii realizează lucrările , fiecare grupă
-corectează eventualele greşeli şi - pe tot parcursul lucrării
ajută elevii acolo unde este respectă normele de S.S.M.
cazul ;
-indrumă elevii spre aplicarea
corectă a formulei de calcul
-supraveghează corectitudinea
obţinerii rezultatelor şi
completarea tabelului de date
- verifică modul în care elevii
au completat fişele ;
4 Interpretarea - coordonează compararea -analizează rezultatele conversatia caiete de Examinare
rezultatelor rezultatelor obţinute și obținute prin comparare cu euristică notiţe orală
și centralizate în tabelul de pe tablă valorile prevăzute în STAS tabla Observarea
realizarea feed- cu valorile prevăzute în STAS -clasifică probele după descoperirea creta curentă
back-ului - solicită clasificarea probelor de duritate dirijată Legea sistematică
apă după duritate, funcție de -enumeră sursele de introdu 8’ 458/2002 frontală
rezultatele obținute cere a erorilor ce pot interve problematizare Legea
- discută eventualele surse de ni pe parcursul determinării a 311/2004
erori ce pot interveni în timpul
lucrării de laborator și influența
lor asupra rezultatelor obținute
5 Secvența finală -face observaţii pe baza modului -sunt atenţi la aprecierile conversatie catalog Observaţia
Aprecierea de lucru a grupelor; profesorului frontală curentă
activității - acordă note, le motivează -notează tema pentru acasă caiete sistematică
2’
-propune ca temă pentru acasă
întocmirea referatului lucrării de
laborator
Evaluarea lecţiei
Ce a decurs bine? ______________________________________________________________________________________________________

Ce trebuie modificat în viitor?____________________________________________________________________________________________


FIȘA DE LUCRU

Scopul lucrării : Determinarea durității probelor de apă și clasificarea apei funcție de rezultatul analizelor. Se
vor utiliza probe de apă din surse variate ( apa de la robinet, apa de fântână, apă distilată, apă minerală )
Principiul metodei
a. Duritate temporară : neutralizarea bicarbonaţilor şi carbonaţilor de calciu şi magneziu prin titrarea cu
un acid mineral (HCl 0,1n) in prezenţa de indicator (metiloranj)
b. Duritate totală: ionii de calciu şi magneziu au proprietatea de a forma combinații complexe cu sarea
de sodiu a acidului etilendiamintetraacetic. Sfârşitul reacţiei este marcat de indicatorul negru de
eriocrom T.

Materiale necesare
Ustensile – biuretă Reactivi – sol HCl 0,1n
-pahare Erlenmayer - Sol CIII 0,01m
-cilindru gradat de 50 și 100ml - Soluție tampon
-pâlnie - Metiloranj, Eriocrom T

Mod de lucru
 Duritate temporară  Duritate totală
 umpleți biureta cu soluție HCl 0,1n și  umpleți biureta cu soluție CIII 0,01m și aduceți la
aduceți la semn ; semn ;
 măsurați o probă de 100 ml apa de  măsurați 25 ml apa de analizat, introduceți intr-un
analizat si introduceți intr-un pahar pahar Erlenmeyer și diluați cu apa distilata
Erlenmeyer ;
 adăugați 2-3 picaturi solutie de  adăugați 1 ml solutie tampon pentru a obtine pH 10
metiloranj ;  adăugați un vârf de spatulă indicator negru eriocrom
 titrați cu sol HCl 0,1n din biuretă până T – se obține o soluție de culoare roșie datorită
la virajul culorii de la galben la
portocaliu ; formării combinației complexe dintre ionii metalici și
 citiți cu precizie volumul solutiei de HCl indicator
consumat la titrare  titrați proba cu soluție de complexon III 0,01M din
Se titreaza doua probe paralele.
biuretă pana la virajul culorii de la rosu la albastru
(culoarea indicatorului liber) ;
 citiți cu atenție volumul soluției utilizate la titrare.

Duritate
Duritate temporară (Dt ) Duritate totală (DT ) permanenta
Proba
de Vapa VHCl FHCl Dt = VHCl F . 2,8 1000 Vapa VCIII DT = VCIII 0,561 1000
apă (ml) (ml) Vapa 10 (ml) (ml) Vapa 10 Dp= DT -Dt
( ° Ge) ( ° Ge)

P1

P2

 Completați în tabelul de la tablă valorile durității pentru cele două probe de apă;
 Întocmiți referatul lucrării de laborator. Includeți și reacțiile chimice care au loc la titrare

Câteva reguli SSM în laboratorul chimic:


 Pe masa de laborator nu va exista altceva decât caietul de laborator, fișa de lucru şi ustensilele şi
substanţele necesare lucrării;
 Este obligatorie purtarea halatului şi a celorlalte mijloace de protecţie
 Nu se aspiră niciodată lichide în pipete cu gura, ci cu ajutorul unei pare de cauciuc;
După terminarea lucrărilor este obligatorie curăţenia la locul de muncă; deconectaţi toate aparatele electrice şi
stingeţi becurile

Organizarea lucrului în grupă

Elevul 1 Elevul 2 Elevul 3 Elevul 4 Timp

Citesc cu atenţie instrucțiunile din fișa de lucru 2 min.

Identifică şi pregătesc ustensilele şi


Identifică şi pregătesc ustensilele şi reactivii necesari determinării 2 min
reactivii necesari determinării durității totale DT
durității temporare Dt
Efectuează Efectuează Efectuează Efectuează
titrarea cu sol de titrarea cu sol de titrarea cu sol titrarea cu sol de
HCl 0,1n a HCl 0,1n a de C III 0,01m C III 0,01m a 6 min.
unei probe din unei probe din a unei probe din unei probe din
Proba1 Proba1 Proba1 Proba1
Fac media volumului de HCl 0,1n Fac media volumului C III 0,01m
consumat la titrare și consemnează consumat la titrare și consemnează 1 min.
în fișă în fișă
Identifică şi pregătesc ustensilele şi Identifică şi pregătesc ustensilele şi 2 min.
reactivii necesari determinării reactivii necesari determinării
durității totale DT durității temporare Dt
Efectuează Efectuează Efectuează Efectuează
titrarea cu sol de titrarea cu sol de titrarea cu sol titrarea cu sol de
C III 0,01m a C III 0,01m a de HCl 0,1n a HCl 0,1n a 6 min.
unei probe din unei probe din unei probe din unei probe din
Proba2 Proba2 Proba2 Proba2
Fac media volumului C III 0,01m Fac media volumului de HCl 0,1n
consumat la titrare și consemnează consumat la titrare și consemnează 1 min.
în fișă în fișă
Completează tabelul cu volumele de Completează tabelul cu volumele de
CIII pentru Proba 1 și HCl pentru HCl pentru Proba 1 și CIII pentru 1 min.
Proba 2 obținute de elevul 3 și 4 Proba 2 obținute de elevul 1 și 2
Efectuează calculul Dt și DT pentru cele două probe de apă. 5 min.
Se consultă, interpretează rezultatele și formulează concluziile
Desemnează un elev care să completeze în tabelul de la tablă rezultatele
obținute pentru duritățile celor două probe de apă. 1min
Realizează curăţenia la locul de muncă 3min
Determinarea durității apei

TABEL CENTRALIZATOR
Grupa
Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
Grupa I
II III IV V VI
Proba
Dt
Proba 1
DT
Proba 2 Dt
X……………
DT

Proba 2 Dt
Y…………… DT

Sursa de apă
Proba 1 Grupa I ……………………………………………………………………
Grupa II …………………………………………………………………….
Grupa II ……………………………………………………………………
Grupa IV ……………………………………………………………………
Grupa V ……………………………………………………………………
Grupa VI ……………………………………………………………………
Proba 2 X – apă distilata
Y – apă minerală

Concluzii