Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

PROPUNĂTOR: Moldovan Ioana – Maria


CLASA: a V- a
DATA: 29. 05. 2013
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII “ BEICA DE JOS „
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: TEXTUL LITERAR . SNOAVA
TEXT SUPORT: Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) şi subiectul
neexprimat (subînţeles şi inclus)
TIPUL LECŢIEI:
Lecţie mixtă – reactualizare, sistematizare a cunoştinţelor dobândite în
școala primară, fixare și însușire de noi cunoștințe
MOTIVAŢIA:
Lecţia este importantă, deoarece permite consolidarea informaţiilor
existente referitoare la noțiunea de subiect ca parte de propoziție principală.
Informațiile noi vor fi legate de noțiunile de subiect exprimat și subiect
neexprimat inclus și subînțeles.
Elevii vor fi puşi în faţa unor texte sau a unor exerciții în care vor trebui
să recunoască, să identifice diferite subiecte și rolul lor sintactic la nivelul
propoziției și al frazei.

COMPETENŢE GENERALE:

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în


situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, în scopuri diverse 
Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse .

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral


1.4 sesizarea abaterilor de la normele limbii literare într-un mesaj ascultat
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat
2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
corect semnele ortografice şi de punctuaţie
4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate
COMPETENŢE DERIVATE

a) informative : elevii vor reuşi


- rezolvarea cerinţelor, lucrând pe grupe şi individual, recapitulând
astfel noţiunile elementare legate de subiect, predicat, acordul
predicatului cu subiectul;
b) formative : - exprimarea coerentă, nuanţată în limba română;
c) educative : - dezvoltarea sentimentului de disciplină a muncii;
- cultivarea muncii în echipă şi a creativităţii elevilor.
e) cognitive:
- precizarea diferitelor tipuri de subiect
- definirea subiectului ;
- clasificareasubiectelor ( simplu, multiplu, subînțeles, inclus,
exprimat, neexprimat);
- identificarea subiectelor în texte date;
- stabilirea valorilor morfologice ale subiectelor pornind de la texte
date;
- încadrarea sintactică a cuvintelor subliniate intr-un context dat;
- alcătuirea unor propoziții pornind de la exemple date;
- recunoașterea rolului unui subiect într-o propoziție sau într-un
text dat;
f) afective :
– consimţirea la continuarea efortului de atenţie;
– aplicarea cu interes a cunoştinţelor dobândite;
– dorinţa de a selecta, explica, motiva;
– interesul spre rezolvarea cerinţelor.

Condiţii prealabile: - elevii sunt deprinşi să lucreze pe baza algoritmului, o parte


dintre ei recunoscând subiectele din texte date;
- nivelul clasei este mediu, copiii având deprinderi de muncă
independentă şi în echipă.

STRATEGII DIDACTICE

a) METODE ŞI PROCEDEE: prin descoperire, conversaţia ,dictarea, lucrul în


perechi, exerciţiul, conversația euristică, rebusul, metoda cadranelor, cvintetul.
b) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grupe.
c) RESURSE MATERIALE: fişe de lucru pentru fiecare elev, creioane colorate,
mapa acivităţii ( file de portofoliu), culegeri de exerciţii, videoproiector, tabla, alte
manuale de de limba română ( Ed. Humanitas), Manualul de Limba Română – Clasa
a V-a, Ed. Petrion.
d)FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: activitate frontală, activitate
individuală, activitate pe grupe.
e)RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: - capacităţi normale de învăţare;
- cunoştinţele dobândite;
- timpul afectat activităţii
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII EVALUARE
PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE
Moment
Voi verifica componenţa Elevul de serviciu va Discuţia
Organizatoric clasei şi voi nota absenţii. anunţa elevii absenţi şi vor
( 3 minute) pregăti materialele pentru Conversaţia
lecţie.
Evocarea Voi verifica tema şi voi
solicita elevilor informaţii Elevii vor fi notaţi cu
( 7 minute)
despre noţiunile studiate
în lecţia anterioară: Discuţia plusuri pentru
Predicatul verbal. Elevii vor prezenta caietele
răspunsurile oferite.
Predicatul nominal şi vor răspunde întrebărilor Conversaţia euristică
Elevii numiți de mine vor mele Aceştia vor păstra
rezolva la tablă exercițiile ordinea clasei Problematizarea
din anexa 1 pe care le-au și vor prezenta răspunsurile
avut drept temă. obţinute conform cerinţelor.
Voi adresa un set de Elevii vor răspunde Discuţia
întrebări: întrebărilor pe care le-am
Elevii vor fi apreciați
1. Ce este predicatul ? adresat . Elevii vor Conversaţia euristică
Câte tipuri de predicate răspunde astfel pentru a verbal de către profesor.
cunoașteți? Dați putea recapitula noțiunile Problematizarea
exemple! referitoare la predicat.
2. Care sunt întrebările
predicatului nominal? ?
Cum recunoașteți
predicatul verbal? Dați
câteva exemple!
Realizarea Elevii vor primi o scurtă Elevii vor scrie textul dictat Elevii vor fi notaţi cu
dictare conform anexei 1. în caiete. Exercițiul plusuri pentru
sensului Voi solicita elevilor să
( 30 minute) răspunsurile oferite.
completeze anexa 2 Metoda cadranelor
conform cerințelor date.
Pentru a afla titlul noii Rebusul
lecții voi solicita elevilor Elevii completează câte doi
să completeze rebusul din rebusul propus în fișa de
anexa 3. Elevii vor fi apreciați
lucru.
Voi anunța titlul lecției, Exercițiul
Realizarea iar apoi îl voi nota pe
verbal de către profesor.
Notează titlul în caiete.
sensului tablă:
( 30 minute) Subiectul exprimat. Elevii vor identifica Problematizarea
Subiectul neexprimat
subiectele prin subliniere cu
Voi preda lecția după
modelul tablei propus în o linie.
Discuția
anexa 4 pornind de la un Elevii vor fi notaţi cu
text suport . Fiecare elev Elevii vor rezolva fișa
plusuri pentru
va primi anexa 5 pe care individual notând exercițiile
în caiete. Exercițiul răspunsurile oferite.
o rezolvăm împreună, iar
câte un elev va fi numit la
tablă.
Reflecţia Voi adresa elevilor o serie
de întrebări:
( 8 minute)
Elevii vor fi apreciați
1. Definiți subiectul. Elevii vor răspunde Discuția
2. Câte tipuri de subiecte verbal de către profesor.
există? individual la întrebările pe Problematizarea
3. Câte categorii de
subiecte neexprimate am care le-am adresat. Conversația euristică
învățat astăzi?
4. Numiți partea de Elevii vor fi notaţi cu
propoziție cu care se plusuri pentru
acordă subiectul. răspunsurile oferite.
Asigurarea Elevii vor primi
anexa 6 conținând tema Discuția
retenţiei şi a pentru acasă. Pentru
transferului munca diferențiată o parte Problematizarea Elevii vor fi notaţi cu
( 3 minute) dintre elevi va primi Elevii notează tema în
plusuri pentru
anexa 7 pentru o mai
bună aprofundare a caiete. Cvintetul răspunsurile.
noțiunilor predate în ora
de astăzi.
Voi face aprecieri verbale
asupra modului de
desfășurare al lecției.