Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

PROFESOR: Beșliu Aliona


DISCIPLINA: Matematică
DATA:
CLASA: a V-a .
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere naturale
TITLUL LECŢIEI: Scrierea si citirea numerelor naturale cu cifre arabe.
TIPUL DE LECŢIE: Lecție de comunicare de noi cunoștințe
Competente specifice:
I. Identificarea și aplicarea conceptelor, terminologiei și a procedurilor de calcul specifice matematicii în contexte diverse.

Subcompetente:
1.1. Identificarea Caracteristicilor numerelor naturale și a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate.
1.9. Comunicarea în cadrul activităților de învățare în grup.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1) Să identifice numerele naturale
2) Să recunoască numerele arabe.
3) Să transforme corect în numere arabe numere scrise cu litere
4) Să manifeste interes și perseverență în cadrul lecției.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE : explicația, expunerea, dialogul, exercițiul, conversația,


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, ghidul, fise.
I. Achiri, A. Braicov, O. Șpuntenco. Matematica, manual clasa V,. Ed. Prut International, 2015
www.google.md
Desfășurarea lecției
Nr. Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
crt. lecției
1. Moment - Rog elevii să se pregătească pentru ora de matematică. - Elevii se pregătesc pentru începerea orei de
organizatoric matematică
2. Captarea - Antrenament mintal pregătitor - Elevii numără, oral, după cerințele stabilite
atenției  Exerciții de numărare:
-Numiți numerele pare de la 26 până la 36;
-Pornind de la 124, numiți numerele impare până la - formativă, prin
140; răspunsurile date de
- Pornind de la 425, numărați din 5 în 5 descrescător elevi;
până la 405; - activitate frontală
- Pornind de la 360, numărați crescător din 4 în 4 până
la 384;
- Pornind de la 180, numărați descrescător din 6 în 6
până la 132
-Care este predecesorul lui 789?
-Care este succesorul lui 945?
3. Reactualizarea - Exerciții de scriere a numerelor cu cifre arabe: - Elevii ies la tablă, pe rând și scriu; - formativă, prin
cunoștințelor  Scrie cu cifre numerele: 4 301; 270 840; 8 808. 808. - Ceilalți scriu pe caiete. răspunsurile date de
 Ce arată fiecare cifră 8 în scrierea numărului 8 808 elevi;
808? - activitate frontală,
- Rog elevii să își amintească sistemul pozițional de - Elevii își amintesc sistemul nostru de numerație: individuală
scriere a numerelor naturale zecimal și pozițional și precizează ce înseamnă fiecare. - formativă, prin
răspunsurile date de
elevi
4. Anunțarea - Anunț titlul lecției și îl scriu pe tablă: „ Scrierea și - Notează titlul lecției pe caiete
temei și a citirea numerelor naturale cu cifre arabe.”;
obiectivelor - Precizez importanța scrierii cu cifre arabe.
5. Însușirea - Prezint o reproducere după un document istoric în
noului care apar cifre arabe ( Anexa 1);
conținut. Ungheni este un important oraș din partea central- - formativă, prin
Dirijarea vestică a Republicii Moldova, Localitatea este situată răspunsurile date de
învățării pe malul estic al Prutului. Orașul se află la o distanță elevi
de o sută cinci kilometri de municipiul Chișinău, la
opt zeci și cinci kilometri de municipiul Bălți și la
patruzeci și cinci kilometri de municipiul Iași (pe - formativă
automagistrală și la douăzeci și unu de kilometri pe - activitate frontală
calea ferată). Cu o populație de peste treizeci și opt de
mii de locuitori (două mii șaisprezece)[2], este al
șaptelea oraș ca mărime din țară și cel mai mare
din Regiunea de Dezvoltare Centru.
- În acest document sunt prezente câteva numere. - Sunt atenți la planșa prezentată și precizează
Care sunt acestea? numerele indicate.
-Cum s-au obținut aceste numere? -S-au obținut în urma numărării, măsurării.
-Interesant este ca arabii au popularizat aceste numere,
dar ele au fost inițial folosite de comercianții fenicieni,
indieni, cu mult înainte, pentru a-si tine socotelile
operațiunilor lor comerciale. V-ați gândit vreodată de
ce aceste simboluri, cifrele arabe, au fost alese pentru
a fi folosite în viața de zi cu zi? Care este logica din
spate? De ce 1 este "unu",. .. de ce 2 este "doi"?
Cifrele romane sunt ușor si intuitiv de înțeles. Totul se
poate explica prin numărul de unghiuri!
Prezint planșa cu cifrele romane și corespondentul Analizează anexa.
acestor cifre scris cu cifre arabe (Anexa 2);
-Scrieți numerele din text cu ajutorul cifrelor arabe. - 105, 85, 45,21, 38000, 2016, 7.
-Într-un număr fiecare cifră reprezintă diferite valori,
în funcție de poziția pe care o ocupă, de aceea scrierea -Identifică clasele.
se numește pozițională. ( Anexa 3)
Identificați din ce clasă fac parte cifrele din numerele
de mai sus. -Cel mai mic număr natural este 0, cel mai mare nu
-Care e cel mai mic număr natural? Dar cel mai există.
mare există?
6. Asigurarea Activitate frontală: - Ies la tablă și rezolvă exercițiile; ceilalți scriu pe
retenției și a 1. Se rezolvă oral exercițiul nr. 1,2 pag. 8 caiete.
transferului
Exercițiul 3 pag.8 (1) - Continuă, formativă;
Scrieți numerele doar cu cifre arabe: - Ies, pe rând, la tablă și rezolvă exercițiile. - activitate frontală,
2 mii 4 zeci individuală
4 milioane 4 mii 4 -2.040, 4.040.004, 29.030.728.
29 milioane 3 zeci de mii 728
Exercițiul 9 pag. 9 (1)
Scrieți numerele cu cifre arabe, observând semele
termenilor de ordin:
𝑎) 3 ∙ 10 + 8 = 4 ∙ 10 + 5 = 𝑎) 38, 45
𝑐) 5 ∙ 100 + 7 ∙ 10 = 3 ∙ 100 + 2 = 𝑏) 570, 302
47 = 40 + 7;

7. Obținerea Activitate în perechi: - activitate în perechi;


performanței Exercițiul 9 pag. 9 (1)
Descompuneți ca sume ale termenilor de ordin fiecare 295 = 200 + 90 + 5;
dintre numerele 47; 295; 9247; 6803. 9247 = 9000 + 200 + 40 + 7
6803 = 6000 + 800 + 3
Exercițiul 15 pag. 9 (1) autoevaluarea
Găsiți toate numerele naturale de trei cifre în scrierea
cărora se întâlnesc doar cifrele:
𝑏) 1 ș𝑖 0 𝑏) 100, 101, 110;
𝑐) 4,5,0 𝑐) 145, 154, 415, 451, 514, 541.
8. Evaluarea -Jocuri didactice: ” Să-l ajutăm pe Nătăfleață!” metoda
„Gândiți/ lucrați în perechi/ comunicați”; - sumativă
Descoperiți și corectați greșelile lui Nătăfleață.
Numărul 26 175 293:
a) cifra 6 apare de doua ori ;
b) ordinul de mărime al numărului este ordinul 𝑎), 𝑑) 𝑔) 𝑔𝑟𝑒ș𝑖𝑡
zecilor de milioane ; 𝑎) 𝑜 𝑑𝑎𝑡ă;
c) cifra 3 indica ordinul unităților ; 𝑑)𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑢𝑙 𝑧𝑒𝑐𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒;
d) cifra 6 indica ordinul sutelor de milioane ; 𝑔)26175292
e) cifra 2 indica ordinul zecilor de milioane ;
f) este scris cu 8 cifre;
g) are predecesorul 26175295;
h) are succesorul 26175294.
9. Tema pentru De învățat: Modulul 1, §1, pag.4-5; - Notează teme pe caiete
acasă De rezolvat: exercițiile: 4, 5, 7, 9(b), pag.9
ANEXA 1

SCRIEREA CU CIFRE ARABE

Ungheni este un important oraș din partea central-


vestică a Republicii Moldova, Localitatea este situată pe
malul estic al Prutului. Orașul se află la o distanță de o
sută cinci kilometri de municipiul Chișinău, la opt zeci
și cinci kilometri de municipiul Bălți și la patruzeci și
cinci kilometri de municipiul Iași (pe automagistrală și
la douăzeci și unu de kilometri pe calea ferată). Cu o
populație de peste treizeci și opt de mii de locuitori
(două mii șaisprezece), este al șaptelea oraș ca mărime
din țară și cel mai mare din Regiunea de Dezvoltare
Centru.
ANEXA 2
ANEXA 3
Se considera numerele naturale: 5 ; 39 ; 202 ; 206 ; 70 ; 200 343 ; 317 131 ;
4 276 995 ; 9 376 468 .Care sunt numere pare ? Dar impare ?

Scrieți:
a) șirul numerelor pare mai mici decât 20 ;
b) șirul numerelor impare cuprinse intre 20 și 30 .

Scrieți:
a) cel mai mare număr par de patru cifre;
b) cel mai mic număr impar de trei cifre;
c) toate numerele naturale pare de forma x12 x ;
d) toate numerele naturale impare de forma 345xx .

Completați tabelul următor cu numere naturale corespunzătoare:

a b c d

a) numere impare cuprinse intre 237 591 și 237 607 ;


b) numere pare cuprinse intre 1 și 100 , care au doua cifre identice ;
c) numere impare de doua cifre cu cifra unităților 3 ;
d) numere pare cu cifra unităților 1 .

Scrieți:
a) cel mai mic număr natural de doua cifre ;
b) cel mai mare număr natural de doua cifre ;
c) cel mai mare număr natural de doua cifre distincte ;
d) cel mai mic număr natural de trei cifre ;
e) cel mai mic număr natural de trei cifre distincte ;
f) cel mai mare număr natural de trei cifre ;
g) cel mai mare număr natural de trei cifre distincte ;
h) cel mai mare număr natural de patru cifre distincte ;
i) cel mai mic număr natural de patru cifre distincte .

Scrieți aproximarea prin lipsă pana la ordinul zecilor a următoarelor numere:


2 007 ; 399 ; 26 ; 4 625 ; 17 ; 57 340 000 ; 3 ; 10 .

Scrieți aproximarea prin adaos pana la ordinul zecilor a următoarelor numere:


26 789 ; 30 401 ; 263 ; 59 ; 7 ; 30 000 ; 35 ; 608 .

Scrieți aproximarea prin lipsă pana la ordinal miilor a următoarelor numere:


32 500 ; 45 699 ; 99 999 ; 2 790 ; 19 ; 999 ; 19 000 ; 12 345 .

Să se rotunjească următoarele numere naturale: 5 527 340 ; 47 570 ; 73 989 ;


39 702 ; 22 116 ; 99 999 ; 89 101 ; 10 143 pana la:
a) zeci ;b) sute ; c) mii ;d) zeci de mii .
Determinați numerele naturale de forma ab cu proprietatea ca : a ∙ b = 35 .

Scrieți:
a) numărul natural de doua cifre cu cifra unităților 3 și suma cifrelor 10 ;
b) cel mai mare număr natural de trei cifre folosind numai cifrele 7 și 9 astfel încât fiecare cifra să apară
cel puțin odată ;
c) numărul natural de doua cifre cu suma cifrelor 5 , iar cifra zecilor cu 3 mai mare decât cifra
unităților ;
d) cel mai mic număr natural de trei cifre , folosind numai cifre pare știind ca suma dintre cea a zecilor
și cea a unităților este 6 ;
e) cel mai mic număr impar de cinci cifre care are suma cifrelor mai mare decât 8 ;
f) cel mai mic număr natural de trei cifre care are suma cifrelor componente egala cu 19.

Scrieți:
a) toate numerele naturale de forma xy1 știind ca suma cifrelor este 8 ;
b) toate numerele naturale de forma xyz cu proprietatea ca x + y = 3 ; z ≠ x și z ≠ y ;
c) toate numerele naturale de forma abmn cu proprietatea ca a ∙b = m + n iar m + n < 4
d) toate numerele naturale de forma ab cu proprietatea ca a – b = 1 ;
e) toate numerele naturale de forma xyz cu proprietatea ca x ∙ y ∙ z = 0 și x + y + z ≤ 2 .

Scrieți numerele naturale de forma abc care satisfac cerințele următoare:


a) numerele abc sunt egale cu numerele cba ;
b) a = b = c ;
c) numerele abc sunt egale cu numărul 50c .

Scrieți toate numerele naturale de forma abc care se pot forma din:
a) 5 , 9 , și 1 folosind o singura data cifrele și in plus oricare doua cifre alăturate să aibă suma mai mica
decât 11 ;
b) 3 , 0 , 1 și 4 folosind o singura data cifrele și in plus oricare doua cifre alăturate să aibă produsul mai
mic decât 12 .

Se considera următoarele cifre: 3 , 4 , 7 , 8 , 9 .


a) să se scrie toate numerele naturale pare de forma ab care se pot forma cu cifrele date;
b) să se scrie toate numerele naturale impare de maxim 2 cifre care se pot forma cu cifrele date, cu
condiția ca suma cifrelor să fie mai mica decât 18 , dar mai mare ca 10 ;
c) să se scrie toate numerele naturale pare in care cifra 4 indica ordinul zecilor de mii folosind o singura
data cifrele .

Aflați numerele naturale formate din cinci cifre distincte care satisfac următoarele condiții:
a) sunt numere pare ;
b) cifra zecilor este 7 ;
c) ordinul zecilor de mii este marcat de cea mai mica cifra impara ;
d) suma cifrelor componente este 20 .

S-ar putea să vă placă și