Sunteți pe pagina 1din 74

PRACTICA DE PROFIL ȘI

STUDII DE CAZ
I. Informaţii generale

Date de contact ale titularilor de curs : prof. univ. dr. Ion Albulescu
Date de identificare curs şi contact tutori:
Numele cursului – Practica de profil şi studii de caz
Birouri: - sediul Facultăţii de Codul cursului – PMR4124
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, str. Anul, Semestrul – anul II, sem.IV
str. Sindicatelor, 7 Tipul cursului - obligatoriu
Contact:
E-mail: ion.albulescu@ubbcluj.ro
Consultaţii: miercuri, orele 12-14

Condiţionări prerechizite

Studenţii vor utiliza concepte şi cunoştinţe acumulate la toate cursurile parcurse. Aceste cunoştinţe
sporesc considerabil accesibilitatea stagiilor propuse. Sunt importante şi informaţiile dobândite prin
experienţă personală, în contextul activităţilor de consiliere profesională derulate pe parcursul învăţământului
preuniversitar.

Descrierea cursului

Disciplina Practica de profil şi studii de caz este studiată de masteranzii anului II, specializarea
Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică. Disciplina îşi propune să familiarizeze masteranzii cu
specificul activităţilor desfăşurate de către profesorul consilier din şcoală.

Obiectivele urmărite

Principalele obiective vizate de studierea disciplinei Practica de profil şi studii de caz:

- Familiarizarea cu principalele activităţi desfăşurate de către profesorul consilier


- Identificarea atribuţiilor profesorului consilier, specificate prin fişa postului
1
- Analiza principalelor documente curriculare necesare activităţii de consiliere.
- Elaborarea de instrumente necesare activităţii de consiliere
- Realizarea de stagii practice în cadrul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică

Organizarea temelor în cadrul cursului


Cursul este organizat în module:
Modulul 1 prezintă principalele atribuţii ale profesorului consilier specificate prin fişa postului
Modulul 2 abordează problematica activităţii de evaluare şi autoevaluare a profesorilor consilieri
Modulul 3 prezintă principalele instrumente de lucru utilizate în activitatea de consiliere

Formatul şi tipul activităţilor de curs

Cursul este unul aplicativ, centrat pe formarea de abilităţi, astfel că accentul se pune pe parcurgerea
de exerciţii, pe parcurgerea de situaţii de rezolvare de probleme, pe realizarea de stagii de practică. Pe
parcurs, masteranzii sunt invitaţi să realizeze diferite sarcini de lucru, de grup sau individuale, produsele
de învăţare fiind incluse în portofoliul personal.
Parcurgerea activităţilor va presupune atât întâlniri faţă în faţă (consultaţii), cât şi activitatea
individuală. Activitatea individuală se va concretiza în parcurgerea materialelor bibliografice obligatorii,
rezolvarea temelor de lucru, realizarea stagiilor de practică.

Materiale şi instrumente necesare pentru curs

Secvenţele de formare reclamă accesul studenţilor la următoarele resurse:


Suporturi de curs în format electronic, listă de bibliografie selectivă, mijloace multimedia de prezentare
powerpoint, calculator, video-proiector. Sunt recomandate şi baterii de teste utilizate în activităţile de
consiliere profesională.

Calendar al cursului

Pe parcursul semestrului în care se studiază disciplina de faţă, sunt programate două întâlniri cu faţă
în faţă (consultaţii) cu toţi masteranzii, la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Cluj-
Napoca, str. Sindicatelor nr. 7.

2
Pentru prima întâlnire se recomandă lectura atentă a primelor trei module; la cea de a doua se discută
ultimele două module şi se realizează o secvenţă recapitulativă pentru pregătirea examenului.
Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor două întâlniri masteranzii sunt atenţionati asupra
necesităţii suplimentării lecturii recomandate în suportul de curs.
Sarcinile de lucru ce se vor da masteranzilor vor face parte din portofoliul de evaluare finală.

Politica de evaluare şi notare

În cadrul întâlnirilor menţionate se va avea în vedere o evaluare formativă continuă, realizată pe


baza observării comportamentului de învăţare al masteranzilor, pe demonstrarea activismului în cadrul
discuţiilor şi al capacităţii de a se implica în situaţiile de rezolvare a problemelor ridicate în acord cu
tematica abordată.
Evaluarea finală se va realiza pe baza realizării stagiului de practică şi evaluarea produselor de
portofoliu solicitate pe parcurs.
Pentru predarea portofoliului se va respecta termenul de depunere. Orice abatere de la regulă aduce
după sine penalizări sau pierderea punctajului corespunzător acelui portofoliu.
Daca masterandul consideră că activitatea sa a fost subapreciată de către evaluator atunci poate
solicita feedback suplimentar prin contactarea titularului prin email.

Elemente de deontologie academică

Relaţiile dintre cadrul didactic şi masteranzi vor fi de tip democratic, favorizând implicarea activă şi
interactivă în contextul activităţilor educaţionale.
Se va avea în vedere ca orice material elaborat de către masteranzi pe parcursul activităţilor să
facă dovada originalităţii.
Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studentilor prin afişaj electronic. Contestaţiile pot fi
adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar soluţionarea lor nu va depăşi 48 de ore de la
momentul depunerii.

Masteranzi cu dizabilităţi:

3
Se are în vedere facilitarea accesului egal al tuturor cursanţilor la activităţile didactice şi de evaluare.
În acelaşi timp, se oferă disponibilitatea de a adapta conţinutul şi metodele de transmitere sau evaluare a
cunoştinţelor, în funcţie de tipul de dizabilităţi prezentate de masteranzi.

Strategii de studiu recomandate


Pentru studierea acestui curs sunt necesare aproximativ două ore de studiu pentru fiecare modul şi
patru ore pentru realizarea produselor de portofoliu solicitate.Rezolvarea lucrărilor de evaluare din
portofoliu garantează înţelegerea conţinutului tematic şi identificarea unor abilităţi proprii în acord cu
activitatea specifică consilierului..
Bibliografie
Băban, A. (ed). (2001). Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere.
Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
Knapp, L. & Knapp, R.R. (1982). Career Occupational Preference System Interest Inventory, San Diego,
CA: EDITS.
Knapp-Lee, L. J. (1995). Use of the COPSystem in Career Assessment, Journal of Career Assessment, 3,
411-428.
Boboc, I., (2001), Consiliere profesională, Ed. Ecologică, Bucureşti
Lăscuş, V., (2000),Orientarea şcolară şi profesională, vol. I, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,
Lemeni, G & Miclea, M. (2004). Consiliere şi orientare - Ghid de educaţie pentru carieră. ASCR Press,
Cluj-Napoca.
Moldovan, I., (1990),Vacational interes in some trade employees working in the manufactured coods
network, in Studia Universitatis, “Babeş-Bolyai”, Psychologia Paedagogia, nr.1, p. 40-42
Ozunu, D., (1990),Cunoaşterea statutului şi rolului profesional şi geneza opţiunii profesionale, în
“Revista de pedagogie”, nr. 11, p. 7-9,
Ozunu, D., Pop, E., (1979), Educaţie şi profesiune, Ed. Politică, Bucureşti,
Zăpîrţan, M., (1990), Eficienţa cunoaşterii factorilor de personalitate în orientarea şcolară şi
profesională a elevilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
II. Suportul de curs propriu-zis
Cursul este structurat pe 3 module care, la rândul lor, vor fi organizate după cum urmează :

4
Temă pentru dezbatere:
Dezbateți fişa postului pentru profesori consilieri, specializarea pedagog, sociolog:

FIŞA POSTULUI
pentru profesorul din CSAP/CIAP (pedagog, sociolog)

Numele şi prenumele: _____________________________________


Titlul postului1 ________________________________________________________________
Cerinţele postului:
 Studii: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________

1
Se completează conform specializării înscrise pe diploma de studii (profesor pedagog, profesor sociolog, profesor pedagog
social)

5
 Specialitatea: ______________________________________________________
 Vechime în domeniul asistenţei psihopedagogice: _________________________
 Grad didactic: ________________________
 Poziţie pe post (titular/detaşat/suplinitor): ________________________________
Obiectivul postului:
Asigurarea asistenţei psihopedagogice a elevilor, în vederea dezvoltării libere, integrale şi
armonioase a elevului, în formarea personalităţii autonome şi creative.
Relaţii ierarhice:
 Se subordonează metodologic coordonatorului C.J.A.P.
 Se subordonează organizatoric directorului unităţii şcolare în care funcţionează.
Relaţii funcţionale:
 Cu profesorii din C.J.A.P. şi din reţea
 Cu directorii/cadrele didactice/diriginţii/învăţătorii din unităţile şcolare în care
funcţionează
Relaţii de colaborare:
 Cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în realizarea obiectivelor
educaţionale
Atribuţii:
 Iniţiază şi desfăşoară activităţi de asistenţă psihopedagogică în unitatea şcolară în care
funcţionează în probleme de:
o Cunoaşterea/autocunoaşterea elevilor
o Dezvoltarea personală a elevului
o Adaptarea elevilor la cerinţele şcolare şi a activităţilor din şcoală la
particularităţile elevilor
 Iniţiază şi realizează programa de orientare în carieră pentru elevii din unitatea şcolară în
care funcţionează
 Asigură prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale,
comportamente de risc sau disconfort psihic
 Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de
competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică
 Colaborează cu mediatorii şcolari
 Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe
educative speciale
 Sprijină cadrele didactice în perfecţionarea psihopedagogică
 Acordă consultanţă şi consiliază părinţii în probleme de relaţionare cu copilul
6
 Participă la programele şi activitatea C.J.A.P.
 Asistarea, consilierea si monitorizarea permanenta a copiilor din unitatea in care
functioneaza, care au parinti plecati la munca in strainatate.
Responsabilităţi:
La nivelul unităţii şcolare în care funcţionează:
a) asigură calitatea şi eficienţa activităţii specifice în cabinet
b) asigură climatul de muncă eficientă
c) informează periodic coordonatorul C.J.A.P.
d) participă la activităţi de perfecţionare proprie
e) asigură completarea documentelor de înregistrare şi evidenţă a activităţii
f) realizează alte activităţi profesionale trasate de coordonatorul C.J.A.P. numai în limita prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.A.P. (Ordinul M.Ed.C. nr. 5418/08.11.2005)
Timp de lucru:
 conform Ordonanţei Guvernului României nr. 103/27 august 1998 privind modificarea
structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar, completată şi modificată prin
Legea nr. 109/1999, Ordinul M.Ed.C. nr. 5418/08.11.2005.

Director C.J.R.A.E, Coordonator C.J.A.P.


prof. prof.
Am luat la cunoştinţă,
___________________
Data: ______________

7
Temă pentru dezbatere:
Dezbateți fişa postului pentru profesori consilieri, specializarea logoped

FIŞA POSTULUI
pentru profesorul logoped

Numele şi prenumele _______________________________________


Titlul postului ____________________________________________
Cerinţele postului:
 Studii: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 Specialitatea:
________________________________________________________
 Vechime în domeniul asistenţei logopedice:
________________________________
 Grad didactic:
________________________________________________________
 Poziţie pe post (titular/detaşat/suplinitor):
__________________________________
 Norma didactică: 16 ore/săptămână
Obiectivul postului:
8
Asigurarea asistenţa logopedică a preşcolarilor/şcolarilor mici în terapia tulburărilor
de limbaj şi comunicare.
Relaţii ierarhice:
 Se subordonează metodologic profesorului logoped coordonator, care conduce şi
comisia metodică a centrului logopedic interşcolar respectiv
 Se subordonează organizatoric directorului unităţii în care funcţionează
Relaţii funcţionale:
 Cu educatoarele/învăţătorii din unităţile şcolare în care funcţionează
Relaţii de colaborare:
 Cu profesorii logopezi din reţea
 Cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în realizarea
obiectivelor educaţionale.
Atribuţii:
1. depistează şi diagnostichează copiii cu tulburări de limbaj din grădiniţe/şcoli;
2. organizează grupele de logoterapie şi orarul cabinetului logopedic în concordanţă cu
vârsta copiilor şi cu tipul de tulburare de limbaj pe care aceştia îl prezintă;
3. completează şi actualizează toate documentele prevăzute în Regulamentul de
funcţionare a cabinetelor logopedice
4. consiliază cadrele didactice în vederea:
- prevenirii apariţiei tulburărilor de limbaj la copiii predispuşi/cu fragilitate
psiho- afectivă;
- desfăşurării unor activităţi de sprijinire a programului logoterapeutic
- formării unei atitudini pozitive faţă de copilul logopat pt. buna sa integrare în
colectivitate
5. consiliază părinţii în vederea:
- conştientizării şi acceptării active a tulburării de limbaj pe care o prezintă
copilul în scopul bunei integrări familiale şi sociale a acestuia
- desfăşurării unor activităţi cotidiene de completare şi sprijinire a programului
logo- terapeutic;
- stimulării copilului pe linia dezvoltării limbajului şi a stimei de sine
9
6. ţine permanent legătura cu cadrele didactice, părinţii, medicii, psihologii, alţi factori
educativi pentru asigurarea continuităţii intervenţiei logopedice complexe
7. răspunde solicitărilor venite din partea conducerii unităţii de învăţământ şi a
inspectoratului şcolar.
8. asistarea, consilierea si monitorizarea permanenta a copiilor din unitatea in care
functioneaza, care au parinti plecati la munca in strainatate.
Director CJRAE Coordonator C.J.A.P.
Prof. prof.

Am luat la cunoştinţă,
___________________
Data: ______________

10
Temă pentru dezbatere:
Dezbateți fişa postului pentru profesori consilieri, specializarea psiholog, psihopedagog

FIŞA POSTULUI
pentru profesorul din CSAP/CIAP (psiholog, psihopedagog)

Numele şi prenumele: _____________________________________


Titlul postului1 ________________________________________________________________
Cerinţele postului:
 Studii: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Specialitatea: ______________________________________________________
 Vechime în domeniul asistenţei psihopedagogice: _________________________
 Grad didactic: ________________________
 Poziţie pe post (titular/detaşat/suplinitor): ________________________________
Obiectivul postului:
Asigurarea asistenţei psihopedagogice a elevilor, în vederea dezvoltării libere, integrale şi
armonioase a elevului, în formarea personalităţii autonome şi creative.
Relaţii ierarhice:
 Se subordonează metodologic coordonatorului C.J.A.P.
 Se subordonează organizatoric directorului unităţii şcolare în care funcţionează.
Relaţii funcţionale:
 Cu profesorii din C.J.A.P. şi din reţea
 Cu directorii/cadrele didactice/diriginţii/învăţătorii din unităţile şcolare în care
funcţionează

1
Se completează conform specializării înscrise pe diploma de studii (profesor psiholog, profesor psiho-pedagog)

11
Relaţii de colaborare:
 Cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în realizarea obiectivelor
educaţionale
Atribuţii:
 Iniţiază şi desfăşoară activităţi de asistenţă psihopedagogică în unitatea şcolară în care
funcţionează în probleme de:
o Cunoaşterea/autocunoaşterea elevilor
o Dezvoltarea personală a elevului
o Adaptarea elevilor la cerinţele şcolare şi a activităţilor din şcoală la
particularităţile elevilor
 Efectuează, la cerere, examinări psihopedagogice ale elevilor din unitatea şcolară în care
funcţionează
 Iniţiază şi realizează programa de orientare în carieră pentru elevii din unitatea şcolară în
care funcţionează
 Asigură prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale,
comportamente de risc sau disconfort psihic
 Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de
competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică
 Colaborează cu mediatorii şcolari
 Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe
educative speciale
 Sprijină cadrele didactice în perfecţionarea psihopedagogică
 Acordă consultanţă şi consiliază părinţii în probleme de relaţionare cu copilul
 Efectuează screening- ul personalului din învăţământul preuniversitar
 Participă la programele şi activitatea C.J.A.P.
 Asistarea, consilierea si monitorizarea permanenta a copiilor din unitatea in care
functioneaza, care au parinti plecati la munca in strainatate.
Responsabilităţi:
La nivelul unităţii şcolare în care funcţionează:
g) asigură calitatea şi eficienţa activităţii specifice în cabinet
h) asigură climatul de muncă eficientă
i) informează periodic coordonatorul C.J.A.P.
j) participă la activităţi de perfecţionare proprie
k) asigură completarea documentelor de înregistrare şi evidenţă a activităţii

12
l) realizează alte activităţi profesionale trasate de coordonatorul C.J.A.P. numai în limita prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.A.P. (Ordinul M.Ed.C. nr. 5418/08.11.2005)
Timp de lucru:
 conform Ordonanţei Guvernului României nr. 103/27 august 1998 privind modificarea
structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar, completată şi modificată prin
Legea nr. 109/1999, Ordinul M.Ed.C. nr. 5418/08.11.2005.

Director CJRAE Coordonator C.J.A.P.,


Prof. prof.

Am luat la cunoştinţă,
___________________
Data: ______________

13
Temă pentru dezbatere:
Dezbateți grila de evaluare pentru profesori consilieri din gradinițe

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Satu Mare An şcolar


2010 - 2011
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 6 Tel: 0261-712175 int.120
Email: cjapp_sm@yahoo.com

FIŞA DE EVALUARE

a profesorului consilier din cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică - grădiniţe

Numele şi prenumele:____________________________________________
Unitatea de învăţământ:___________________________________________
CRITERII DE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Total Auto- Punctaj Punctaj
EVALUARE puncte evaluare acordat de acordat de
directorul C.A. al
Standard minimal-standard de referinţă -std. de unităţii CJRAE
referinţă
14
1.1. Asigură informarea şi Informare şi consiliere educaţională individuală şi 22
consilierea preşcolarilor, de grup a preşcolarilor:
părinţilor, educatoarelor, pe (11)
diferite teme: Între 160-180 şedinţe de consiliere individuală; (11)
- Cunoaştere şi autocunoaştere Între 45-50 şedinţe de consiliere colectivă/de grup
- Adaptarea preşcolarilor la Consilierea părinţilor 14
mediul şcolar
- Adaptarea grădiniţei la ( 7)
Între 40-50 şedinţe de consiliere individuală;
nevoile preşcolarului (7)
Între 14-16 şedinţe de consiliere de grup/ şedinţe/
- Optimizarea relaţiilor copii- lectorate/cursuri
educatoare, părinţi-copii,
Informare, consiliere educaţională şi îndrumare 8
şcoală-familie
metodică individuală/de grup a cadrelor
1.2.Asigură servicii de consi-
didactice:
liere şi cursuri (şedinţe,
Între 90-100 consilieri/ îndrumări individuale
lectorate) pentru părinţi;
2.1. Asigură prevenirea şi Programe de prevenţie / intervenţie (minim 2 pe 10
diminuarea factorilor care semestru )
determină tulburări Între 28-30 activităţi de informare/consiliere
comportamentale.
2.2. Propune şi organizează Activităţi OSP 3
programe de orientare şcolară,
3. Elaborează studii Studii psihosociologice 8
psihosociologice
4. Sprijină şi asigură Intervenţii în comisiile metodice/ consiliile 4
consilierea metodologică a profesorale/ alte comisii
educatoarelor Între 4-6 intervenţii pe an consemnate în procese
verbale
Susţinerea de cursuri de formare pentru cadre 2
didactice
5.1. Recomandă părinţilor Recomandări către alte instituţii/specialişti 1
consultarea altor instituţii
pentru problemele care nu sunt Colaborare directă sau prin intermediul 2
de competenţa sa CJRAE/CJAP cu instituţii si ONG-uri centrate
5.2. Colaborează cu alte pe copil
instituţii ce asigură servicii de
consiliere şi asistenţă Între 1-2 protocoale de colaborare/procese verbale
psihopedagogică
6.1. Elaborează şi completează Realizarea şi completarea la zi a documentelor 5
documentele de înregistrare şi şcolare -registrul de evidenţă a activităţii de
evidenţă a activităţii de consiliere, planificări anuale şi semestriale.
consiliere şcolară, instrumente programe de prevenţie, fişe de consiliere,
de lucru. instrumente de lucru elaborate
6.2. Asigură calitatea şi
eficienţa activităţii specifice în
cabinetul de asistenţă
psihopedagogică.
7.1 Asigură activităţi de Colaborarea cu CJAP/CJRAE (participarea la 6
pregătire metodico-ştiinţifică. şedinţele metodice lunare, aplicare chestionare, alte
sarcini profesionale

7.2 Asigură activităţi de Supervizare şi intervizare profesională 2


supervizare/ intervizare Între 8-10 şedinţe metodice de supervizare şi/sau
intervizare anual

7.3 Alte activităţi didactice Participarea la seminarii, simpozioane, cursuri de 3


complementare. formare. ( 3-4 activităţi anual)
Realizarea evaluării şi caracterizării 8
psihopedagogice a preşcolarilor utilizând
platform PEDa

15
9.1 Asigură servicii de Activităţi de consiliere educaţională şi 2
consiliere şi recuperatorii cu recuperatorie individuală /de grup a copiilor cu
elevii/copiii cu CES CES (cu şi fără certificat de încadrare într-un
grad de handicap)
CALIFICATIV ANUAL 100
puncte
2010-2011

Între 100-90 puncte: calificativul FOARTE BINE


Între 89-80 puncte: calificativul BINE
Între 79-70 puncte: calificativul SATISFĂCĂTOR
Între 69- 1 punct: calificativul NESATISFĂCĂTOR

*Punctajul final se calculează ca medie aritmetică între evaluarea directorului/directorilor unităţilor de învăţământ în care
îşi desfăşoară activitatea consilierul şcolar şi a Consiliului de Administraţie (C.A.) al Centrului de Resurse al judeţului Satu
Mare, pe bazaevaluărilor periodice şi documentelor justificative prezentate şi vizate de către directorul CJRAE /
coordonatorul CJAP (registrul de evidenţă a activităţii, rapoarte de activitate semestriale, procese verbale ale şedinţelor
metodice, rapoarte de curs, certificate, atestate, studii/cercetări etc).

Director (unitate de învăţământ) Director CJRAE, Coordonator CJAP,

Profesor (Psiholog/ psihopedagog/ pedagog/ sociolog)

Am primit un exemplar……………………………

Temă pentru dezbatere:


Dezbateți grila de evaluare pentru profesori consilieri din școli generale și licee

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Satu Mare An şcolar


2010 - 2011
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6 Tel: 0261-712175 int.120
16
Email: cjapp_sm@yahoo.com

FIŞA DE EVALUARE

a profesorului consilier din cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică - şcoli generale şi licee

Numele şi prenumele:____________________________________________
Unitatea de învăţământ:___________________________________________

CRITERII DE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Total Auto- Punctaj Punctaj


EVALUARE puncte evaluare acordat de acordat de
directorul C.A. al
Standard minimal-standard de referinţă -std. de unităţii CJRAE
referinţă
1.2. Asigură informarea şi Informare şi consiliere educaţională individuală şi 22
consilierea/elevilor, părinţilor, de grup a preşcolarilor/elevilor (11)
învăţătorilor, institutorilor şi Între 130-150 şedinţe de consiliere individuală; (11)
profesorilor pe diferite teme: Între 45-50 şedinţe de consiliere colectivă/de grup
- Cunoaştere şi autocunoaştere Consilierea părinţilor 10
- Adaptarea elevilor la mediul
şcolar (5)
Între 40-50 şedinţe de consiliere individuală;
- Adaptarea şcolii la nevoile Între 10-12 şedinţe de consiliere de grup/ şedinţe/
elevilor (5)
lectorate/cursuri
- Optimizarea relaţiilor
profesori-elevi, părinţi-copii,
Informare, consiliere educaţională şi îndrumare 6
şcoală-familie
metodică individuală/de grup a cadrelor
1.2.Asigură servicii de consi-
didactice:
liere şi cursuri (şedinţe,
Între 90-100 consilieri/ îndrumări individuale
lectorate) pentru părinţi.
2.1. Asigură prevenirea şi Programe de prevenţie / intervenţie (minim 2 pe 10
diminuarea factorilor care semestru )
determină tulburări Între 28-30 activităţi de informare/consiliere
comportamentale. Consiliere privind cariera 14
2.2. Propune şi organizează
programe de orientare şcolară, Între 80-100 şedinţe de consiliere individuală; (7)
şi a carierei elevilor în şcolile Între 15-20 şedinţe de consiliere colectivă/de grup (7)
unde îşi desfăşoară activitatea.
3. Elaborează studii Studii psihosociologice 8
psihosociologice Minim 1 studiu pe an

4. Sprijină şi asigură Intervenţii în comisiile metodice/ consiliile 4


consilierea metodologică a profesorale/ alte comisii
învăţătorilor, profesorilor, Între 4-6 intervenţii pe an consemnate în, procese
diriginţilor. verbale
Susţinerea de cursuri de formare pentru cadre 2
didactice
5.1. Recomandă părinţilor Recomandări către alte instituţii/specialişti 1
consultarea altor instituţii
pentru problemele care nu sunt Colaborare cu alte instituţii centrate pe nevoile 2
de competenţa cabinetului de copilului
asistenţă psihopedagogică Între 1-2 protocoale de colaborare/ procese verbale
5.2. Colaborează cu
specialişti care au atribuţii în
domeniul educaţional;

17
6.1. Elaborează şi Realizarea şi completarea la zi a 5
completează documentele de documentelor şcolare:
înregistrare şi evidenţă a
activităţii de consiliere registrul de evidenţă a activităţii de
6.2. Asigură calitatea şi consiliere, planificări anuale, semestriale,
eficienţa activităţii specifice în
programe de prevenţie, fişe de consiliere,
cabinetul de asistenţă
psihopedagogică. rapoarte de activitate
7.1 Asigură activităţi de Colaborarea cu CJAP/CJRAE (participarea la 6
pregătire metodico-ştiinţifică. şedinţele metodice lunare, aplicare chestionare,
alte sarcini profesionale)
7.2 Asigură activităţi de Supervizare şi intervizare profesională 2
supervizare/ intervizare Între 8-10 şedinţe metodice de supervizare şi/sau
intervizare anual
7.3 Alte activităţi didactice Participarea la seminarii, simpozioane, cursuri de 3
complementare. formare. (3-4 activităţi anual)
8.1 Asigură sprijin copiilor Organizarea şi coordonarea activitatilor de 3
dezavantajaţi prin servicii de voluntariat în cadrul SNAC, participarea la
voluntariat concursuri judeţene, naţionale
Între 8-10 activităţi anual
9.1 Asigură servicii de Activităţi de consiliere educaţională şi 2
consiliere şi recuperatorii cu recuperatorii individuale /de grup a elevilor cu
elevii/copiii cu CES CES
CALIFICATIV ANUAL 100
puncte
2010 --2011

Între 100-90 puncte: calificativul FOARTE BINE


Între 89-80 puncte: calificativul BINE
Între 79-70 puncte: calificativul SATISFĂCĂTOR
Între 69- 1 punct: calificativul NESATISFĂCĂTOR

*Punctajul final se calculează ca medie aritmetică între evaluarea directorului/ directorilor unităţilor de învăţământ în care
îşi desfăşoară activitatea consilierul şcolar şi a Consiliului de Administraţie (C.A.) al Centrului de Resurse al judeţului Satu
Mare, pe baza evaluărilor periodice şi documentelor justificative prezentate şi vizate de către directorul CJRAE /
coordonatorul CJAP (registrul de evidenţă a activităţii, rapoarte de activitate semestriale, procese verbale ale şedinţelor
metodice, rapoarte de curs, certificate, atestate, studii/cercetări etc).

Director (unitate de învăţământ) Director CJRAE Coordonator CJAP

Profesor (Psiholog/ psihopedagog/ pedagog/ sociolog)

Am primit un exemplar……………………………

18
Şcoala __________________________________________
VIZAT,
Prof. consilier ____________________________________
DIRECTOR C.J.R.A.E. ALBA

RAPORT SEMESTRIAL/ANUAL _______ an şcolar ______________


PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE EFECTUATĂ

1. A. OBIECTIVE STABILITE ÎN PLANUL MANAGERIAL


B. OBIECTIVE STABILITE LA SOLICITAREA CONDUCERII ŞCOLII
C. OBIECTIVE STABILITE LA SOLICITAREA CJRAE1/ CJAP2

NOTĂ: Tabelele pentru consiliere individuală, colectivă şi alte activităţi se vor completa cu date centralizate
de pe tot parcursul semestrului/anului şcolar.

Consiliere individuala:

Tulburări Dificultăţi Relaţii Inadaptare Situaţii de Consum de Testări O.Ş.P.3 Conflicte Consiliere Consiliere Altele
de de interpersonale şcolară criză droguri cu profesori cu părinţii
comporta învăţare
ment

Numărul
de elevii

Consiliere colectivă:

Autocun Testări Dificultăţi O.Ş.P Relaţii Comunicare Tehnici de Combaterea Particularităţi Conflicte Prevenir Altele
oaştere în învăţare interpersonale învăţare stresului de vârstă ea
consum
. de
droguri

Nr. ore
desfăşu
rate

Alte activităţi:

Ore de dirigenţie Şedinţe cu părinţii Comisii metodice din Ore de predare Nr. întâlniri organizate de C.J.R.A.E. la care s-a participat
(Nr. clase/Nr. (Nr. întâlniri) şcoală
elevi) (Nr. întâlniri)

1
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
2
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
3
Orientare şcolară şi profesională
19
2. SCURTĂ INFORMARE REFERITOARE LA PROGRAMELE/PROIECTELE
EDUCAŢIONALE/, CURSURILE DERULATE

Nr. Titlul Tipul Locul de Grupul Data/Perioada/Nr. Nr. de


crt. programului programului desfăşurare ţintă ore participanţi
(U/R)1
1.

3. ORGANIZAREA DE ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE, CULTURALE,


ACTIVITATEA DE CERCETARE

Nr. Denumirea activităţii Tipul activităţii: cercuri/simpozioane/sesiuni/schimburi de Grup ţintă Nr. de participanţi
crt. experienţă
1.

4. ELABORARE ŞI DIFUZARE DE PUBLICAŢII PROPRII/CJRAE

Nr. Reviste, periodice – denumire, populaţie Nr. şi frecvenţa lor (anual, semestrial, trimestrial, ocazional) Observaţii
crt. ţintă
1.

5. PARTENERIATE

Nr. Denumirea programului Parteneri externi Forma de finalizare (protocol, convenţie etc.) Observaţii
crt.
1.
6. MARKETING EDUCAŢIONAL – PUBLICITATE/ DISEMINARE

 Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe ale cabinetului


 Activităţi de formare/perfecţionare şi de dezvoltare a resurselor umane

Nr. Tipul de activitate (cursuri, stagii de perfecţionare, Cursuri pe care le-a organizat (ca şi formator, Nr. de ore
crt. ateliere de lucru etc.) la care a participat coordonator, prof. consilier, altă calitate)
1.

PSIHOLOG,
DIRECTOR,

1
Urban/Rural

20
Temă pentru dezbatere:
Dezbateți grila de autoevaluare pentru profesori consilieri

FIŞA DE EVALUARE A CONSILIERILOR


din
CENTRE JUDEŢENE / MUNICIPALE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP)
şi

An şcolar ………………

Numele şi prenumele: .............................................................. Funcţia: ……………………


Centrul / Şcoala: ……......................................................................................………………

Nr Punctaj acordat
crt CARACTERISTICI EVALUATE (evaluare / autoevaluare)

I ACTIVITATEA DE CONSILIERE (BENEFICIARI ) 40 p (total)


1 Consilierea elevilor (cu rezultate slabe la învăţătură; în situaţie de 20 p
abandon şcolar; supradotaţi; cu tulburări de comportament; consumatori
de droguri, tutun, alcool; cu dificultăţi de adaptare şcolară şi de
comunicare etc.):
- Individuală 12
- De grup 8
2 Consilierea părinţilor: 5p
- Individuală 3
- De grup 2
3 Consilierea cadrelor didactice: 5p
- Individuală 3
- De grup 2
4 Activităţi de orientare şcolară şi profesională: 10 p
- Informare 5
- Aplicare de chestionare, inventare de interese / aptitudini 5
5 Testare psihologică
II 25 p (total)
MANAGEMENT
1 15 p
Evidenţa documentelor CJAP/ CSAP:
- Planul managerial 6
- Raportul de activitate lunar, semestrial, anual 5
21
- Regulamentul de ordine interioară
- Fişa postului 2
- Fişa de evaluare 2
2 Actualizarea mapei cu instrumente de lucru a CJAP: 3p
- Elaborarea / achiziţionarea unor noi instrumente de lucru
- Actualizarea şi utilizarea instrumentelor CJAP
3 Sprijin, evaluare, perfecţionare:
- Sprijin metodologic, furnizare de materiale şi informaţii, supervizare
- Monitorizarea activităţii CSAP, CIAP
- Evaluări şi caracterizări pentru consilierii CSAP, CIAP
- Sprijin pentru înfiinţarea de noi CSAP, CIAP
- Implicarea în organizarea de seminarii ale consilierilor, târguri educaţionale
- Organizarea de ateliere de lucru, activităţi de perfecţionare pentru consilierii
CJAP, CSAP, CIAP
4 2p
Atragerea de resurse:
- Atragerea de sponsorizări, donaţii 1
- Implicarea în diferite proiecte educaţionale (cu finanţare UE, BM etc.) 1
5 5p
Munca în reţea:
- Colaborare în reţeaua de consiliere; 2
- Colaborare cu instituţiile coordonatoare (CJAP, CCD, ISJ/MB, MEC, ISE) 2
- Colaborare cu alte persoane şi instituţii / ONG-uri 2
- Înscrierea în asociaţii locale, naţionale, internaţionale
III DISEMINAREA INFORMAŢIILOR, PROMOVAREA 13 p (total)
IMAGINII CJAP, CSAP, CIAP
1 Materiale de informare şi promoţionale: 7p
- Pliante, postere, afişe ale CJAP, CSAP/CIAP 4
- Articole ziare, reviste, broşuri 2
- Adresă e-mail, pagina web
- Alte materiale pentru sporirea vizibilităţii 1
2 Activităţi informative /ştiinţifice: 6p
- Studii, sondaje, cercetări 4
- Broşuri, reviste editate, cărţi publicate 1
- Interviuri radio, TV 1
IV PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII 12 p (total)
- Comisii metodice, administrative 6
- Ore de dirigenţie 3
- Lectorate cu părinţii 3
V ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 10 p (total)
1 Colaborare cu ONG-uri şi alte instituţii: proiecte iniţiate,
parteneriate, protocoale de colaborare
2 Participare la: 6p
- Sesiuni ştiinţifice/simpozioane (cu participare activă: expuneri, dezbateri). 2
- Programe educaţionale pe diverse teme 2
- Lecţii deschise 2
- Inspecţii
4 Formare profesională 4p

22
- Participare la cursuri de perfecţionare (ISJ, ISE, CNROP, CCD, Universităţi, 2
alte organizaţii, ONG-uri)
- Cursuri de perfecţionare / seminarii pentru cadre didactice, părinţi din şcoală, 1
alte şcoli
- Schimburi de experienţă, stagii de mobilitate burse 1
TOTAL PUNCTAJ POSIBIL 100 p (total)
TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT

Transpunerea punctajului în calificative:

75 - 100 puncte - foarte bine


50 - 74 puncte - bine
25 - 49 puncte - satisfăcător
0 - 24 puncte - nesatisfăcător

Temă pentru dezbatere:


Dezbateți Fişa de evaluare a instituţiei

FIŞA DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ


pentru
CENTRE JUDEŢENE / MUNICIPALE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP / CMAP)
şi
CENTRE ŞCOLARE / INTERŞCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CSAP / CIAP)

An şcolar ….............……………

Numele şi prenumele: .............................................................. Funcţia: …………......………


Centrul / Şcoala: ……......................................................................................…...………..…

Nr Punctaj etalon pentru: Punctaj


crt Centre Judeţene / Cabinete Şcolare acordat
Municipal de / Interşcolare de (evaluare /
CARACTERISTICI EVALUATE Asistenţă Asistenţă autoevaluare)
Psihopedagogică Psihopedagogică
(CJAP / CMAP) (CSAP / CIAP)

23
I 30 p 30 p
RESURSE UMANE
1 4p
Număr de consilieri în CJAP:
- 4 – 5 (sau mai mulţi) 4
-2–3 3
-1 2
2 Poziţia pe post pentru: 3p 4p
CJAP / CMAP:
- toţi titulari / detaşaţi 3
- doi sau mai mulţi titulari / detaşaţi restul suplinitori 2
- un titular / detaşat, restul suplinitori 1
- toţi suplinitori 0
CSAP / CIAP:
- titular 4
- detaşat 3
- suplinitor 1
3 Vechimea în consiliere pentru: 3p 3p
CJAP / CMAP:
- cel puţin o persoană cu vechime de peste 3 ani 3
- cel puţin o persoană cu vechime între 1 şi 3 ani 2
- toţi debutanţi 1
CSAP / CIAP:
- peste 5 ani 3
- 1-5 ani 2
- debutat 1
4 Vechimea în învăţământ pentru 3p 3p
CJAP / CMAP:
- cel puţin o persoană cu vechime de peste 5 ani 3
- cel puţin o persoană cu vechime între 1 şi 5 ani 2
- toţi debutanţi 1
CSAP / CIAP:
- peste 5 ani 3
- 1-5 ani 2
- debutat 1
5 Studii post-universitare: 9p 9p
- Doctorat (Pentru Doctorat cu diplomă se acordă punctaj 3 3
maxim; pentru un Doctorat în desfăşurare, se acordă două
puncte).
- Masterat (Pentru Masterat cu diplomă se acordă punctaj 3 3
maxim; pentru un Masterat în desfăşurare, se acordă două
puncte).
- Cursuri de formare (OSP etc.) 3 3
6 Gradele didactice 6p 6p
CJAP: se acordă punctajul specificat pentru fiecare
persoană cu grad, până la maxim 6 puncte
- gradul I 2
- gradul II 1.5
- definitivat 1
- debutant 0,5
CSAP / CIAP:
- gradul I 6
- gradul II 4
- definitivat 2
- debutant 1

24
7 Personal auxiliar 2p
- secretară 1
- laborantă 1
II RESURSE MATERIALE 20 p 20 p
1 4p 4p
Spaţiu
- Număr de săli pentru consiliere individuală / de grup 1,5 2
- 2 sau mai multe 1 1,5
-1 0,5 0,5
- Suprafaţă (totală) 1,5 2
- mai mare de 8 m² 1 1,5
- mai mică de 8 m² 0,5 0,5
- Birou 0,5
- Secretariat 0,5
2 3p 3p
Mobilier: birou, mese, scaune, fotolii,
rafturi, dulap, mochetă, cuiere

CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci din


echipamentele menţionate, se acordă punctaj maxim,
pentru trei sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu
există echipamente, punctajul este nul.
CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin patru piese din
mobilierul menţionat se acordă punctaj maxim, pentru două se
acorda 2 puncte, dacă nu există mobilier, punctajul este nul.
3 3p 3p
Echipament birotică: telefon, fax,
calculator, imprimantă, copiator, programe
informatizate, conexiune Internet, televizor,
video, retroproiector
CJAP: În cazul în care aveţi acces la cel puţin şase din
echipamentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru
accesul la patru sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu
aveţi acces la nici un echipament punctajul este nul.
CSAP / CIAP: În cazul în care aveţi acces la cel puţin patru din
echipamentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru
accesul la cel puţin două se acorda 2 puncte, dacă nu aveţi
acces la nici unul din echipamente, punctajul este nul.
4 3p 3p
Materiale: cărţi de specialitate, ziare şi
broşuri, pliante, afişe, CD-uri, casete video,
dischete)
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din
materialele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru trei
sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu există materiale,
punctajul este nul.
CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin trei tipuri din
materialele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un
singur tip de materiale se acorda 2 puncte, dacă nu există
materiale, punctajul este nul.

25
5 5p 5p
Instrumente de specialitate: fişe
psihopedagogice, teste, chestionare, teste /
chestionare pe calculator, profile ocupaţionale,
baze de date pe calculator, aparatură de
testare psihologică
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din
instrumentele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru
două tipuri de instrumente se acorda 2 puncte, dacă nu există
instrumente, punctajul este nul.
CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin trei tipuri din
instrumentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un
singur tip de instrumente se acorda 2 puncte, dacă nu există
instrumente, punctajul este nul.
6 2p 2p
Consumabile: hârtie, creioane colorate,
plastilină, pix-uri, markere, foi flipchart,
dosare, mape transparente etc.
CJAP: În cazul în care există cel puţin şase tipuri din
consumabilele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru un
patru tipuri de consumabile sau mai puţine se acorda 1 punct,
dacă nu există consumabile, punctajul este nul.
CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din
consumabilele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un
trei tipuri de instrumente se acorda 1 punct, dacă nu există
consumabile, punctajul este nul.
III ACTIVITATEA CONSILIERULUI 50 p 50 p
(Acest punctaj se va acorda în funcţie de rezultatul
completării fişei de evaluare a activităţii
consilierului F 1 şi împărţirea punctajului obţinut la
2).
TOTAL PUNCTAJ POSIBIL 100 p 100 p
TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT

Transpunerea punctajului în calificative:


75 - 100 puncte - foarte bine
50 - 74 puncte - bine
25 - 49 puncte - satisfăcător
0 - 24 puncte - nesatisfăcător

Model de raport lunar:


Unitatea şcolară :……………………………………………………… Vizat,
Profesor consilier…………………………………………………….... Director,
..........................

RAPORT DE ACTIVITATE
luna……………………………., anul şcolar 2010 – 2011

1. Consilieri individuale
26
a. Nr. elevi consiliaţi Nr. de consilieri cu elevii
b Nr. părinţi consiliaţi Nr. de consilieri cu părinţii
c. Nr. cadre didactice consiliate Nr. de consilieri cu cadrele didactice
d. Nr. cadre didactice care au solicitat materiale:

2. Consilieri de grup
a. Nr. elevi consiliaţi Nr. de consilieri cu elevii
b Nr. părinţi consiliaţi Nr. de consilieri cu părinţii
c. Nr. cadre didactice consiliate Nr. de consilieri cu cadrele didactice

3. Consilieri colective
a. Nr. consilieri colective la orele de dirigenţie
b. Nr. şedinţe / lectorate cu părinţii la care a participat consilierul
c. Nr. activi de formare/workshop-uri pentru cadre didactice ţinute de consilierul şcolar

4. Consiliere pentru carieră (OSP)


a. Nr. elevi consiliaţi individual Nr. de consilieri individuale cu elevii
b. Nr. elevi consiliaţi în grup Nr. de consilieri în grup
c. Nr. consilieri colective la orele de dirigenţie

5. Număr de intervenţii în comisii metodice/ consilii profesorale/ alte comisii (consemnate în procese
verbale) …………….

6. Programe de prevenţie/ intervenţie/ dezvoltare personală:

Titlul programului………………………………………….. …………… Nr. elevi participanţi…………


Titlul programului………………………………………………………... Nr. elevi participanţi………….
Titlul programului ……………………………………………………… Nr. elevi participanţi………….
Titlul programului ……………………………………………………... Nr. elevi participanţi………….
Titlul programului ………………………………………………............. Nr. elevi participanţi………….

7. Nr. activităţi în colaborare cu CJRAE/alte instituţii (activităţi metodice, activităţi în parteneriat dovedite
prin proces verbal)…………

Instituţiile Denumirea programului:


1.………………………………………1.…………………………………………………………………2.……
…………………………………2………………………………………………………………….

8. Nr. recomandări / caracterizări psihopedagogice către alte instituţii (DGASPC, SPAS, Poliţie, Serviciul de
Neuropsihiatrie, Tribunal, Autoritatea Tutelară, alte unităţi şcolare):……..

9. Cercetare psihopedagogică (se bifează în căsuţa corespunzătoare)

Titlul cercetării:………………………………………………………………………………………
Stadiul cercetării:
Analiza de Stabilirea tematicii, Aplicarea Prelucrarea şi Prezentarea
nevoi a obiectivelor şi chestionarelor interpretarea rezultatelor
documentare datelor

Categoria de subiecţi investigaţi:


Cadre didactice Părinţi Elevi

Grupul ţintă căruia i-a fost prezentattă microcercetarea (se bifează în căsuţa corespunzătoare):
Cadre didactice Părinţi Elevi Reţeaua de Alte categorii de
consilieri persoane

27
10. Activitatea de autoperfecţionare la care a participat consilierul (masterate, cursuri, seminarii, simpozioane)

Denumirea cursului/programului/conferinţei etc.............................................................................................


.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Nr.. de ore al cursului/programului...........


Cu ce s-a finalizat programul ? (adeverinţă, certificat, diplomă, credite)......................................................

11. Nr. de activităţi intervizare/ supervizare efectuate în această lună:...........

12. Nr. de copii evaluaţi psihologic (consemnează doar consilierii din grădiniţe care au evaluat cu Platforma
PED a) :................

13. Activitatea desfăşurată în cadrul programului SNAC (denumirea activităţii)....................................


.........................................................................................................................................................................
Nr. voluntari implicaţi Nr. beneficiari

14. Alte activităţi (se bifează în căsuţa corespunzătoare):

a. Promovarea cabinetului (modalităţi de realizare)


...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
b. Sondarea opţiunilor elevilor din clasele terminale
c. Lecţii deschise de consiliere pentru profesorii consilieri/ colegii din şcoală
d. Materiale realizate (inclusiv articole, publicaţii)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
e. Voluntariat (prin Caritas, Crucea Roşie)
f. Activităţi în cadrul unor comisii (care ?)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

g.
h.

28
Temă pentru analiză:
Studenţii sunt invitaţi să analizeze următoarele documente specifice activităţii de consiliere

Protocol de consiliere

Încheiat între : asistent social ................................... şi.............................................


în vederea ...................................................
1. Motivul solicitării poate să fie : □ informare, □ educaţie pentru sănătate, □ eşec şcolar, performanţe
şcolare scăzute, □ abandon şcolar,□ evaluare psihopedagogică, □ dificultăţi de învăţare, □ dificultăţi de
relaţionare, □ probleme de comunicare, □ probleme comportamentale: agresivitate, hiperactivitate, □
tulburări emoţionale (anxietate, depresie), □ comportamente şi atitudini deviante, □ dificultăţi în luarea
deciziei şi asumarea responsabilităţii, □ scăderea capacităţii de adaptare la realitate, □ dezvoltarea
abilităţilor sociale-asertivitate, □ abuz emoţional, abuz fizic, □ intervenţie în situaţii de criză : divorţ, boală,
decesul părintelui, □ asistenţă socială, □ alte cazuri :........................
2. Analiza situaţiei prezente ( scurtă descriere), definirea problemei, identificarea obiectivelor :
3. Planul de consiliere :
4. Tipul de intervenţie :
29
Consiliere individuală
Consiliere de grup
Testare şi evaluare psihologică
Informare
Altele
5. Perioada :
6. Responsabilităţile consilierului şcolar:
7. Responsabilităţile elevei/elevului :
8. Responsabilităţile familiei :
9. Recomandări :
10. Anexe cu protocolul de observaţie întocmit pentru fiecare şedinţă din planul de consiliere :
11.Contractul de consiliere încheiat între beneficiar elev/elevă şi consilier.

Semnătura consilierului şcolar


Semnătura părintelui/ tutorelui

Temă pentru analiză


Fişă de consiliere pentru grădiniţă:

FIŞĂ DE CONSILIERE
1. Date personale:
Numele şi
prenumele:………………………………………………………………Vârsta:………
….
Grupa …………..Unitatea şcolară………………………Domiciliul:…………………………………

2. Date despre familie:


Vârsta, profesia şi locul de muncă al membrilor familiei:
- mama………………………………………………………………………………………..
- tata…………………………………………………………………………………..
- fraţi/ surori…………………………………………………………………………………..

Tipul familiei: legitimă……….nelegitimă………


Părinţi: adoptaţi…………..divorţaţi…………..….decedaţi………………….necăsătoriţi………….…..
Locuieşte cu:.........................................................................................................................................
Climat familial:
- înţelegere: cu mama…………......cu tata......................cu fraţii / surorile............................
- conflicte mici şi trecătoare: cu mama......................cu tata...................cu fraţii / surorile……......
30
- dezacord marcant: cu mama................cu tata...................cu fraţii / surorile.................................
- înţelegere între părinţi.........conflicte mici între părinţi.........dezacord marcant între părinţi.........

3. Cine solicită consilierea…………………………………………………………………………


Prezentarea problemelor în ordinea importanţei, din punctul de vedere al:
o copilului........................................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………………………..
o cadrului didactic:
..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………..…………………………

o părintelui:...............................................................................................................................
...........
…………………………………………………………………….………………………………

o consilierului
şcolar…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………..

4. Antecedente personale:
a) medicale (şi deficienţe)........................................................................................................................

b) comportamentale.................................................................................................................................

5. Date despre şcolaritate:


Prezenţă fluctuantă la grădiniţă da.............nu.............Motivele absenteismului ………………………

Relaţia cu educatoarea..............................................................................................................................

Relaţia cu colegii:......................................................................................................................................

Recompense la care reacţionează …………………………………………………………………..….

Sancţiuni la care reacţionează………………………………………………………………………..….

Dispoziţia afectivă dominantă: vesel, optimist…………….. trist, deprimat…………………………....

Trăsături de personalitate:

- temperamentul: introvertit ………………………extravertit……………………………….............


- atitudini: faţă de activităţi: + ……. - ……faţă de alţii + ……... - ……..faţă de sine + …… - …….

31
6. Recomandări:
Logoped Neuropsihiatru Psiholog clinician/ Medic Kinetoterapeut Comisia din

psihoterapeut specialist cadrul CSEI

7. Prezenţa preşcolarului la şedinţele de consiliere (se consemnează în fiecare căsuţă data)

32
8. Tablou psihologic:

Competenţe cognitive Competenţe sociale Competenţe Competenţe motrice Competenţe de Prerechizitele

emoţionale autonomie personală şcolarizării

EDUC. PĂR. EDUC. PĂR. EDUC. PĂR. EDUC. PĂR. EDUC. PĂR EDUC. PĂR.

V G R V G R V G R V G R V G R V G R V G R V G R V G R V G R V G R V G R

Grupa

Mică

Mijlocie

Mare

Pregătitoare

Evaluare cu PEDa pe nivel de psiholog (testul si

rezultatul)……………………………………………………………………………………

……..………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………

9. Observaţii:
Profesor consilier:………………………………
Temă pentru analiză:
Fişă de consiliere pentru şcoli

FIŞĂ DE CONSILIERE
1. Date personale:
Numele şi
prenumele:………………………………………………………………Vârsta:…
……….
Clasa:………Şcoala:………………………………….…Domiciliul:…………………………
………

2. Date despre familie:


Vârsta, profesia şi locul de muncă al membrilor familiei:
a. mama………………………………………………………………………………..
b. tata…………………………………………………………………………………..
c. fraţi/ surori…………………………………………………………………………..

Tipul familiei: legitimă……….nelegitimă………


Părinţi: adoptaţi…….divorţaţi…….decedaţi…….necăsătoriţi……..
Locuieşte cu:................................................................................................................................
Climat familial:
- înţelegere: cu mama………........cu tata....................cu fraţii / surorile............................
- conflicte mici şi trecătoare: cu mama......................cu tata...................cu fraţii /
surorile……......
- dezacord marcant: cu mama................cu tata...................cu fraţii /
surorile.................................
- înţelegere între părinţi.........conflicte mici între părinţi.........dezacord marcant între
părinţi.........

3. Cine solicită
consilierea…………………………………………………………………………
Prezentarea problemelor în ordinea importanţei, din punctul de vedere al:
o copilului........................................................................................................................……
………………………………………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………………………………

o cadrului didactic:
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
34
…………………………………………………………………………..…………………

………

o părintelui:...................................................................................................................
.......................
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………

…………………

o consilierului
şcolar……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

4. Antecedente personale:
a). medicale (şi

deficienţe)........................................................................................................................

b).

comportamentale...........................................................................................................................

......

5. Date despre şcolaritate:


Corigent

la..................................................................Repetent..............................................................

Prezenţă fluctuantă la şcoală, cu peste 10 absenţe nemotivate pe lună: da.............nu..............

Motivele absenteismului de la

ore………………………………………………………………………

Relaţii cu

profesorii:.................................................................................................................................

35
Relaţii cu

colegii:......................................................................................................................................

6. Tablou psihologic:
Nivelul inteligenţei: intelect de nivel superior……....capacitate intelectuală peste

medie..…….intelect de nivel mediu……… capacitate intelectuală sub

medie…………deficienţă intelectuală……………

Memoria: f. bună..............bună..............medie………..slabă...............f. slabă....................

Limbajul: vocabular bogat……..redus……...; exprimare corectă…….…exprimare

greoaie………….

Atenţia: capacitatea de concentrare - f.. bună……bună…….medie……scăzută…….f.

scăzută……..

distributivitatea - f.. bună……bună…….medie……scăzută…….f. scăzută……..

Preocupări pentru următoarele

activităţi………………………………………………………………

Aspiraţii (şi profesia

dorită):………………………………………….…………………………………

Motivaţia învăţării: interes…….....notă………...recompense………...evitarea unei

pedepse…….…..

Dispoziţia afectivă dominantă: vesel, optimist…………….. trist,

deprimat……………………….

Trăsături de personalitate:

- temperamentul: introvertit
………………………extravertit………………………………....

36
- emotivitate: f. emotiv …… emotiv, dar fără reacţii dezadaptative ……… , îndrăzneţ
……..
- aptitudini:
……………………………………………………………………………….…….
- atitudini:
o faţă de învăţătură + ……………………………... -
……………………………..…
o faţă de alţii + ……………………………………. -
……………………………..…
o faţă de sine + ………………………………….…. -
……………………………….

7. Recomandări:

Logoped Neuropsihiatru Psiholog clinician/ Medic Kinetoterapeut Comisia din

psihoterapeut specialist cadrul CSEI

8. Prezenţa elevului la şedinţele de consiliere (se consemnează în fiecare căsuţă data)

9. Observaţii:

37
Temă pentru analiză:

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHO–PEDAGOGICĂ A ELEVULUI


I. Date personale:
1. numele şi prenumele:
2. locul şi data naşterii
3. domiciliul:

II. Date familiale:


1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
tata:
mama:
2. Structura şi componenţa familiei. Tipul familiei:
normală părinţi despărţiţi

tatăl (mama) decedat(ă) părinţi vitregi

3. Atmosfera şi climatul educativ


Raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi copii

Raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare

Dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente

Familie destrămată sau pe cale de destrămare

4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului:


Foarte precare Bune

La limită Foarte bune

Accesibile

III: Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii:


38
1. caracteristici ale dezvoltării fizice:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. îmbolnăviri:
a) anterioare intrării în şcoală:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
b) pe parcursul şcolarizării:
……………………………………………………………………………………..
3. deficienţe, handicapuri (senzitive, motorii):
…………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………..

IV. Rezultate obţinute de elev:


1. Rezultate la învăţătură (pe clase):
Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV
Limba şi literatura română
Limba franceză
Istoria României
Educaţie moral-civică
Religie
Matematică
Geografia României şi cunoaşterea
mediului înconjurător
Educaţie plastică
Lucru manual
Educaţie muzicală
Educaţie fizică
Purtare
Media generală

2. Cercuri frecventate de elev:


Clasa Cercul Rezultate

3. Activitatea independentă a elevului:


Citeşte suplimentar din manual

Citeşte şi alte cărţi

Rezolvă probleme în plus

39
Alte ocupaţii (plastice, muzicale, sportive, coregrafice)

V. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectual:


1. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive:
Predomină mobilitatea vizuală de recepţie a informaţiei

Predomină mobilitatea auditivă de recepţie a informaţiei

Percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare

Percepţie complexă, spirit de observaţie

2. Nivelul de inteligenţă:
Inteligenţă Inteligenţă bună Inteligenţă Inteligenţă Inteligenţă
foarte bună medie scăzută foarte scăzută

3. Memorie:
Foarte bună Bună Medie Scăzută Foarte scăzută

4. Imaginaţia:
Săracă Bogată

Reproductivă pentru activ. tehnică Reproductiv-creativă pt.


activ. literar artistice

5. Limbajul:
Vocabular bogat, Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular foarte
exprimare frumoasă corectă exprimare greoaie greoi, exprimare
şi corectă incorectă

6. Stilul de lucru, cum lucrează:


Sistematic, ritmic, organizat

Inegal, cu fluctuaţii, în salturi

Neglijent, copiază temele de la alţii

Aşteaptă să i le facă părinţii

Mari lacune în cunoştinţe, rămâneri în urmă la învăţătură

40
7. Sârguinţa:
Foarte sârguincios Sârguincios Puţin sârguincios Nesârguincios
de obicei

VI. Conduita elevului la lecţii şi în clasă:


1. Conduita la lecţie:
Atent, participă la lecţie

Atenţia şi interesul inegale, fluctuante

Pasiv, aşteaptă să fie solicitat

Prezent fizic

2. Purtarea în general
Exemplară, ireproşabilă

Corectă, cuviincioasă, bună

Cu abateri de comportament frecvente, dar nu grave

Abateri comportamentale grave

VII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului:


1. Participă la viaţa de grupuri:
Mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ

Participă la activităţi de grup numai dacă este solicitat

Este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive

Caută contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabil, relaţii, vine cu idei şi propuneri

Activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator şi animator al grupului

2. Cum este văzut de colegi:


Bun coleg, serviabil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el

Bun coleg săritor la nevoie, te poţi bizui pe el

Preocupat mai mult de sine, individualist, egoist


3. Colegii îl apreciază pentru:
Rezultatele la învăţătură

41
Performanţele extraşcolare

Pentru că este prietenos, apropiat

VIII. Trăsături de personalitate:


1. Temperamentul:
Puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ,
rezistent la solicitări, cu tendinţe de dominare a altora
Exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ,
guraliv, nestatornic
Calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil,
rezervat la solicitările repetate
Hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios

Tip combinat

2. Emotivitate:
Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea

Emotiv, fără reacţii dezadaptive

Neemotiv, îndrăzneţ

3. Dispoziţie afectivă predominantă:


Vesel, optimist

Mai mult trist, deprimat


4. Însuşiri aptitudinale:
Lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţătură

Rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie

Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp

42
Temă pentru analiză:

Plan strategic instituţional-model (realizat de profesorii consilieri ai C.J.A.P.


Alba, preluare)

Cuprins
CAPITOLUL I. INTRODUCERE......................................................................................................................... 44
1.1 CADRUL JURIDIC ŞI INSTITUŢIONAL .................................................................................................................. 44
1.2 EVOLUŢIA INSTITUŢIEI. SCURTĂ PREZENTARE. ................................................................................. 46
CAPITOLUL II. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE INSTITUŢIEI ..................................................................... 46
2.1 MISIUNEA ŞCOLII ......................................................................................................................................... 46
2.2 ANALIZA SWOT – APLICATĂ LICEULUI SPORTIV ALBA IULIA ........................................................ 47
2.3 DOMENII / DIRECŢII DE ACŢIUNE / OBIECTIVE ................................................................................. 48
2.4 ŢINTE STRATEGICE ..................................................................................................................................... 49
2.5 REPERELE STRATEGIEI INSTITUŢIONALE.............................................................................................. 50
CAPITOLUL III. RESURSELE UMANE ............................................................................................................ 55
3.1 ELEVII .............................................................................................................................................................. 55
3.2 PERSONALUL DIDACTIC ............................................................................................................................. 56
3.3 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC ............................................................................ 58
CAPITOLUL IV. CURRICULUM ŞI TEHNOLOGIA DIDACTICĂ ................................................................ 59
4.1 OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI CURRICULARE .............................................................................................. 59
4.2 ORGANIZAREA RAŢIONALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII ................................................................ 60
4.3 TEHNOLOGIA EDUCAŢIONALĂ ................................................................................................................. 61
CAPITOLUL V. ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ ............................................................... 62
5.1 OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI........................................................................................................................... 62
5.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII METODICO-PEDAGOGICE ..................................................................... 63
CAPITOLUL VI. FINANŢARE. BAZA MATERIALĂ ....................................................................................... 64
6.1 PROIECŢIA BUGETARĂ................................................................................................................................ 64
6.2 BAZA MATERIALĂ ........................................................................................................................................ 66
CAPITOLUL VII. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL ............................................................................... 67
7.1 OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE CONDUCERII ŞCOLII .......................................................................... 67
7.2 STRUCTURILE DE CONDUCERE ................................................................................................................. 69
7.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII .................................................................................................................... 70
ANEXE ....................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

43
Capitolul I. INTRODUCERE

„Educaţia este cea mai mare problemă şi cea mai grea care s-a putut
da spre rezolvare omului”
« Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să
Immanuel Kant
înveţe

1.1 Cadrul juridic şi instituţional

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o instituţie de învăţământ


de specializată, fiind organizată în baza următoarelor acte normative:
 Legea învăţământului nr. 84 / 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare;

44
 Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a
activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de
învăţământ special şi special integrat;
 O.G. 11/2007 privind unele creşteri salariale ce se vor acorda în anul 2007,
personalului didactic din învăţământ, salariat potrivit Legii 128/1997, privind
Statutul Personalului Didactic;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor judeţene/municipiului
Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională;
 Regulamentul de ordine interioară;

C.J.R.A.E. are următoarea structură :


• CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDGOGICĂ
• CENTRU ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIA INCLUZIVĂ;
• CENTRE ŞI CABINETE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE
• CADRE DIDACTIVE DE SPRIJIN
• MEDIATORI ŞCOLARI

Structura de conducere este formată din:


 Director
 Consiliul de administraţie
• Director C.J.R.A.E.
• Coordonatorul Centrului logopedic interşcolar
• Coordonator C.J.A.P.P.
• Coordonatorul mediatorilor şcolari
• Directori adjuncţi ai Centrelor şcolare pentru
educaţie incluzivă
• Contabil
• Alţi membri în conformitate cu legislaţia în vigoare

45
1.2 EVOLUŢIA INSTITUŢIEI. SCURTĂ PREZENTARE.

C.J.R.A.E. s-a înfiinţat la 1 ianuarie 2007, în baza Deciziei I.S.J. Alba nr. ___/01.01.2007.

Capitolul II. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE INSTITUŢIEI

„Caracterul unei şcoli bune este ca elevul să înveţe în ea mai mult


decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul”
Mihai Eminescu

2.1 MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba consta in asigurarea


calităţii serviciilor educaţionale în domeniile: mediere şcolară, coordonare, monitorizare şi
evaluare, la nivel judeţean, a activităţii şi serviciilor educaţionale oferite de către: Centrele şcolare
pentru educaţie incluzivă, Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, Centrele judeţene şi
cabinetele de asistenţă psihopedagogică. .

Obiectivele principale ale activităţii Centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională


Alba sunt:
o cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor
copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
o asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în
funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr;
o informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al
îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
o crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea
integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
o implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie -
comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

46
2.2 ANALIZA SWOT – APLICATĂ LICEULUI SPORTIV ALBA IULIA

Trecerea la managementul modern presupune canalizarea atenţiei spre semnalele emise de


mediul social înconjurător, pentru surprinderea situaţiilor favorabile , dar şi a pericolelor la care
este supusă instituţia.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Elaborarea documentelor de proiectare şi  Caracterul de control al inspecţiei în
planuri manageriale defavoarea îndrumării şi consilierii
 Stabilirea obiectivelor compartimentului cadrelor didactice
si a priorităţilor  Lipsa unor metode de popularizare a
 Proiectarea controlului şi monitorizării experienţei pozitive
anuale şi semestriale în funcţie de  Ritmicitatea inspecţiilor şcolare
obiectivele propuse  Comunicarea intrasistemică deficitară
 Metodele de monitorizare si evaluare a  Pregătirea în specialitate şi metodică a
activităţii compartimentului in unor cadre didactice
concordanţă cu specificul instituţiilor din  Strategii de tip discursiv/informativ
subordine  Evaluarea subiectivă şi inconsecventă
 Circulaţia optimă a informaţiei la nivelul  Dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în
compartimentului pregătirea elevilor în mediul rural
 Dorinţa de profesionalizare personalului  Menţinerea unui număr mare de
 Asigurarea unui climat de muncă eficient suplinitori necalificţi la dişciplinele: limba
 Corectitudinea informaţilor transmise spre română, limbi moderne
ISJ şi MEdCT  Introducerea lentă şi parţială a TIC în
 Acordarea de consultanţă si audienţe comunicare şi instruire la clasă
 Rezolvarea solicitărilor referitoare la  Volumul mare de muncă si riscul de a nu
calitatea serviciilor oferite si trimiterea finaliza la timp , eficient si corespunzător,
răspunsului in termen legal problemele de pe agenda ISJ
 Existenţa cadrului pentru integrarea
copiilor cu CES în învăţământul de masă
 Parteneriate educaţionale interne
OPORTUNITATI RISCURI

 Relaţia Prefectura, Consiliul Judeţean ,  Insuficienta pregătire manageriala a unor
serviciile descentralizate, ONG-uri directori
focalizate pe educaţie  Slaba implicare a unor directori în
 Relaţia cu Agenţia de Dezvoltare 7 - consilierea cadrelor didactice cu statut de
Centru debutant
 Implementarea strategiilor privind  Rezistenţa la schimbare şi
descentralizarea învăţământului, conservatorismul unor cadre didactice
asigurarea calităţii  Deteriorarea mediului socio-economic,
 Lărgirea parteneriatului local,regional familial; diminuarea
 Iniţierea de parteneriate ale şcolilor cu interesului/capacităţii familiei de a
CL etc. susţine pregătirea şcolară a copiilor
 Existenţa programului pentru  Spor demografic negativ cu implicaţii în
învăţământul rural Învăţământ alternativ, dimensionarea reţelei şcolare şi a
particular încadrării personalului didactic

47
 C.D.Ş – din perspectiva particularizării  Interese şi presiuni externe care
actului învăţării influenţează unele decizii în zona
 Accesul la informaţie, Programul SEI managementului resurselor umane
 Parteneriat activ cu sindicatele  Motivarea/stimularea slabă a cadrelor
 Comunicare/interrelaţionare/multicultur didactice prin politicile salariale curente
alitate  agenţi economici slab motivaţi pentru
 Stagii de formare managerială pentru susţinerea segmentelor corespunzătoare
directorii de şcoli şi inspectori şcolari de formare
 Descongestionarea materiei şi elaborarea  Scăderea Interesului absolvenţilor din
unor noi programme şi planuri cadru învăţământul superior pentru practicarea
 Relaţia cu mass-media profesiei de dascăl
 Deschiderea comunităţilor locale pentru
integrarea şcolii în comunitate

2.3 DOMENII / DIRECŢII DE ACŢIUNE / OBIECTIVE

A.
1. Modernizarea şi democratizarea
actului managerial
 Proiectare
MANAGEMENT  Decizie
 Formare
 Gestionare resurse materiale şi
financiare
 Gestionarea imaginii

B.
2.
Creşterea calităţii procesului
CURRICULUM instructiv-educativ, prin atingerea
stansardelor educaţionale pentru
dezvoltarea personală a elevilor

C.
3.
Modificarea atitudinală rapidă a
RESURSE UMANE elevilor, cadrelor didactice,
reprezentanţilor comunităţii locale

48
D.
DESCENTRALIZARE 4.
SISTEMULUI EDUCAŢIONAL
Eficientizarea reţelei şcolare

E.
5.
RELAŢII COMUNITARE Compatibilizarea sistemului de
ŞI DE COOPERARE învăţământ românesc cu cel european
INTERNAŢIONALĂ

2.4 ŢINTE STRATEGICE

Pentru realizarea misiunii care-i revine, în competiţia cu alte licee de prestigiu, se vor
avea în vedere următoarele ţinte strategice:

1. Asigurarea accesibilităţii, parcurgerii şi însuşirii conştiente şi active de către elevi a


programelor şcolare, în vederea formării unor structuri intelectuale şi deprinderi practice
adecvate conţinuturilor diferitelor discipline de învăţământ.

2. Individualizarea rutelor de învăţare şi realizarea unui învăţământ mai puţin încărcat dar mai
apt să ofere o pregătire complexă, competitivă.

3. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi reţinerea


profesorilor cu rezultate didactice deosebite ;

4. Orientarea actului didactic spre a obişnui elevul să gândească, să abstractizeze, dar şi să


comunice în limbile moderne de largă circulaţie internaţională.

5. Proiectarea activităţii şcolare în scopul integrării în spaţiul european, prin conştientizarea


propriei culturi, dar şi prin descoperirea altor culturi şi tradiţii europene.

6. Convertirea actului de predare–învăţare, dintr-un act reproductiv într-un act creativ,


explicativ, capabil să ofere elevilor încredere în sine, să-i formeze pentru autoeducaţie,
pentru organizare eficientă şi iniţiativă proprie.

7. Formarea de absolvenţi competitivi, capabili să stăpânească la un nivel superior tehnologia


informaţiei şi a comunicării.

8. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii în vederea
ameliorării rezultatelor şcolare;

49
9. Educarea elevilor în spiritul respectării normelor de conduită civilizată, însuşirii
principiilor democratice de organizare şi funcţionare a vieţii sociale.

10. Perfecţionarea ştiinţifică, metodică şi psiho-pedagogică continuă a membrilor colectivului


didactic, pentru înlăturarea formalismului şi asigurarea unei prestaţii didactice care să
transforme elevul din consumator în producător de valori, printr-o activitate care îi solicită
capacităţile creatoare.

11. Consolidarea şi dezvoltarea corpului profesoral al şcolii, perfecţionarea ştiinţifică şi


pedagogică a cadrelor didactice, promovarea tinerilor;

12. Realizarea parametrilor calitativi pentru obţinerea statutului de „Şcoală Europeană”;

13. Promovarea unei relaţii profesor-elev care să stimuleze interesul elevilor pentru studiu, să
întărească încrederea în profesor şi şcoală, să asigure dezvoltarea neîngrădită a
personalităţii elevilor şi ridicarea prestigiului cadrelor didactice şi a şcolii.

14. Realizarea unităţii de acţiune dintre şcoală şi familie, atât pe problemele sporirii interesului
elevilor pentru învăţătură, comportament civilizat şi frecvenţă regulată la orele de curs, cât
şi pentru rezolvarea altor probleme ivite în procesul de desfăşurare a actului instructiv-
educativ.

15. Realizarea unui parteneriat real între şcoală şi comunitatea locală pentru susţinerea
materială a funcţionării în condiţii optime a şcolii, dar şi pentru diversificarea ofertei
educaţionale care să răspundă cerinţelor prezente şi de viitor ale comunităţii.

16. Diversificarea activităţilor extraşcolare ce le sunt propuse elevilor, fie ele distractive,
sportive, muzicale, teatrale sau turistice.

17. Crearea în şcoală , a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi ;

2.5 REPERELE STRATEGIEI INSTITUŢIONALE

A. REALIZAREA PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A PROGRAMELOR

1. Focalizarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării, pe accentuarea


dimensiunii formative şi pe corelarea cu interesele şi aptitudinile elevilor;

2. Centrarea demersului didactic pe achiziţiile concrete ale elevilor, adică formarea de


competenţe şi de ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care să permită
50
identificarea şi rezolvarea, în contexte diferite, a unor probleme caracteristice unui
domeniu;

3. Asimilarea limbajului informatic – „noua alfabetizare” – ca poartă de intrare în


civilizaţia lumii moderne, prin accesul la informaţiile de ultimă oră oferite de
reţeaua INTERNET;

4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor şi în limbi străine de circulaţie


internaţională, condiţie indispensabilă pentru o comunicare eficientă şi pentru
accesul la informaţie;

5. Asigurarea coerenţei inter- şi trans-disciplinare, prin accentuarea proceselor de


învăţare moderne, performante, precum şi structurarea capacităţilor superioare de
ordin intelectual şi funcţional;

6. Realizarea unei notări ritmice de către toate cadrele didactice, îmbinarea


armonioasă a tuturor formelor de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă
intelectuală şi practică a elevilor;

7. Evaluarea cunoştinţelor elevilor va fi făcută în funcţie de standardele de


performanţă şi va avea în vedere cu preponderenţă organizarea şi sistematizarea
cunoştinţelor, operaţionalitatea lor şi generarea de noi cunoştinţe;

8. La evaluarea cunoştinţelor, pe lângă “clasicele” răspunsuri orale sau teste (lucrări


de control), se vor folosi în mai mare măsură şi metode moderne precum
portofoliile, rezolvările de probleme, observaţiile scrise, proiecte, referate, activităţi
practice.

B. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

1. Fiecare responsabil de comisie metodică va întocmi anual un Plan Managerial şi o


planificare a tematicii întâlnirilor din cadrul comisiei ;

2. Responsabilii de comisii vor urmări cunoaşterea şi aplicarea corectă a planului de


învăţământ, a programelor şcolare şi a precizărilor cu privire la predarea diferitelor
discipline pentru realizarea planificărilor calendaristice în conformitate cu noul
Curriculum Naţional;

51
3. Se vor întocmi şi aplica teste iniţiale la disciplinele de bază ale fiecărui profil,
pentru cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor şi stabilirea celor mai eficiente
modalităţi de acţiune pentru viitor;

4. Se vor constitui loturi cu elevii capabili de performanţă şi se va urmări pregătirea


suplimentară a acestora pentru Olimpiade şi alte concursuri şcolare;

5. Regândirea şi revalorificarea studiului individual al elevilor şi a temelor pentru


acasă prin prisma optimizării managementului timpului de care dispun elevii;

6. Îndrumarea elevilor pentru realizarea de proiecte şi referate pentru tradiţionala


Sesiune de comunicări ştiinţifice ale elevilor;

C. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL

1. Realizarea “Tabloului de bord” ca instrument managerial, pe următoarele sectoare:

i. condiţiile procesului de instruire şi educaţie;

ii. procesul de învăţământ

iii. relaţiile funcţionale din cadrul unităţii.

2. Diversificarea ofertei curriculare în funcţie de nevoile şi evoluţia economiei, a vieţii


sociale şi culturale din zonă, în condiţiile existenţei unor planuri, programe şi
manuale alternative;

3. Elaborarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli şi încheierea de protocoale


cu comunitatea şi autorităţile locale, în care să se prevadă angajamente reciproce
ale acestora;

4. Adaptarea modelului managerial la cerinţele pedagogice ale societăţii şi la


realităţile economico-sociale actuale, prin identificarea problemelor globale vizând
funcţionalitatea sistemului şi a unităţii de învăţământ;

5. Perfecţionarea continuă a managerilor prin participarea la cursuri de management,


instruiri, schimburi de experienţă;

6. Retehnologizarea şcolii prin modernizarea bazei didactice şi dotarea cu tehnică de


calcul şi echipamente electronice audio-vizuale;

7. Realizarea unei reale comunicări prin deschiderea cât mai multor canale de
comunicare în interiorul şi cu exteriorul unităţii şcolare;

52
8. Realizarea transparenţei totale a actului de conducere şi a luării deciziilor, prin
implicarea în procesul decizional al cadrelor didactice, elevilor, părinţilor şi a
reprezentaţilor comunităţii şi ai societăţii civile;

9. Motivarea ”actorilor” schimbării educaţionale – profesorii – prin încurajarea


inovaţiilor, a practicilor şi metodelor noi, recompensarea morală şi materială,
precum şi recunoaşterea ”dreptului de a greşi”;

10. Realizarea unui marketing agresiv şi profesionist pentru popularizarea ofertei de


şcolarizare a liceului şi atragerea celor mai buni absolventi de gimnaziu din zonă.

D. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1. Crearea “Planului de resurse umane”, în acord cu planul strategic al instituţiei,


identificarea oportunităţilor de dezvoltare disponibile, corelarea lor cu abilităţile de
care va fi nevoie pentru acoperirea lor.

2. Stimularea personalului pentru utilizarea programelor de instruire şi perfecţionare


oferite de CCD, ISJ, Universitatea “1 Decembrie” etc, pentru realizarea formării
continue a cadrelor didactice, precum şi de participare la activităţile metodico-
ştiinţifice şi psihopedagogice de la nivelul instituţiei, al judeţului sau naţionale;

3. Asigurarea continuităţii programului de formare a profesorilor responsabili cu


organizarea şi coordonarea activităţii de dezvoltare profesională (Modulul de 40
ore). Iniţierea întregului colectiv didactic în utilizarea calculatorului la lecţii,
inclusiv a programului AEL;

4. Stimularea participării profesorilor la studii post-universitare, de masterat sau


doctorat, valorificând oportunitatea oferită de existenţa unei Universităţi la Alba
Iulia;

5. Consilierea debutanţilor privind aplicarea curriculum-ului naţional şi a ofertei


educaţionale proprii, sprijinirea acestora pentru realizarea sarcinilor ce le revin şi
integrarea lor în colectiv;

6. Utilizarea eficientă a personalului nedidactic pentru asigurarea funcţionării optime


a şcolii;

53
7. Iniţierea şi desfăşurarea unui program de pregătire a diriginţilor în domeniul
informării şi consilierii elevilor privind cariera;
E. INFRASTRUCTURA

1. Întreţinerea şi modernizarea sălilor de clasă pentru a oferi cele mai bune condiţii de
desfăşurare a procesului didactic;

2. Modernizarea materialului didactic utilizat la ore;

3. Sporirea numărului de volume din biblioteca şcolii;

4. Realizarea investiţiei « Campus sportiv – 60 locuri» şi « Reabilitarea confortului


termic prin înlocuirea tâmplăriei la geamuri şi uşi şi izolarea termică şi fonică
exterioară a clădirii ».

5. Înfiinţarea unei staţii de radio/amplificare în toate sălile de clasă ;


F. FINANŢAREA

1. Întocmirea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli;

2. Obţinerea de fonduri de la bugetul Consiliului Local pentru investiţia « Campus


sportiv » şi « Reabilitarea confortului termic prin înlocuirea tâmplăriei la geamuri
şi uşi şi izolarea termică şi fonică exterioară a clădirii »,precum şi pentru cheltuieli
de întreţinere şi renovare;

3. Obţinerea fondurilor extrabugetare prin închirieri de spaţii (săli de clasă, sala de


sport, terenul de sport etc);

4. Realizarea unor proiecte cu finanţare internă sau externă;

5. Obţinerea de fonduri din sponsorizări şi donaţii;

6. Obţinerea de fonduri din organizarea de spectacole şi competiţii sportive;

G. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

1. Organizarea activităţilor cultural-distractive tradiţionale:Balul bobocilor; Seară de


colinde; Spectacol de datini şi obiceiuri populare; Carnaval; Balul majoratului; Alte
activităţi cultural-artistice, organizate cu ocazia aniversării unor date importante
din istoria ţării şi a unor personalităţi din cultura românească etc.

2. Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice ale elevilor;

3. Organizarea Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare;

54
4. Organizarea competiţiilor sportive pentru elevi (campionate pe şcoală, zonă, judeţ,
naţionale);

5. Editarea semestrială a revistei “Primele raze”;


6. Continuarea şi extinderea Proiectelor de Parteneriat Şcolar cu şcoli din ţară şi
străinătate (Austria, Franţa, Turcia);

7. Organizarea excursiilor de documentare sau pentru recreere, tabere şcolare etc.

Capitolul III. RESURSELE UMANE

„Aş scrie cu pensula mare pe pereţii odăii tale o


poruncă: IUBEŞTE-ŢI MESERIA!”
Tudor Arghezi

3.1 ELEVII

Liceul Sportiv din Alba Iulia şcolarizează anual 1200 - 1300 de elevi, repartizaţi în 36 de
clase, din care 14 clase în ciclul primar cu 303 elevi; 14 clase de ciclu gimnazial cu 346 elevi şi 8
clase de invăţământ liceal cu 213 elevi. Elevii noştri provin, aproape în exclusivitate, din cartierul
din vecinătatea şcolii, precum şi de la şcolile municipiului,din comunele şi satele învecinate, sau
alte localităţi din judeţ.
Clubul Sportiv Şcolar este organizat pe 22 de grupe pentru următoarele ramuri sportive :
atletism -6 grupe ; handbal fete-4 grupe ; înot- 6 grupe ; judo-4 grupe ;şah-2 grupe ; cu un efectiv
de 248 elevi (atletism-62 elevi ; handbal fete- 68 elevi ; înot- 62 elevi ;judo-42 elevi ; şah- 18
elevi.).
Liceului îi sunt arondate şi 3 grădiniţe cu program normal, în care sunt cuprinşi 227 de
copii organizaţi în 12 grupe.
Liceul nostru şi-a câstigat de-a lungul anilor faima datorită rezultatelor deosebite obţinute
la competiţiile sportive judeţene , naţionale şi internaţionale, mai ales la baschet , handbal şi înot,
olimpiadele judeţene şi naţionale, prin procentul mare de elevi admişi în fiecare an la facultăţi,
colegii universitare sau la şcoli postliceale (peste 80% din absolvenţi).
55
Un studiu făcut asupra populaţiei şcolare din zonă arată că, în viitorul apropiat (următorii
5-6 ani), nu vor fi probleme cu asigurarea cifrei de şcolarizare, dacă ea se menţine la valoarea
actuală.
De asemenea, politica administraţiei publice locale este direcţionată spre menţinerea şi
încurajarea investitorilor români sau străini de a se stabili în zonă, de a-şi construi noi spaţii de
producţie sau desfacere de mărfuri. Acest fapt are ca şi consecinţă menţinerea forţei de muncă pe
plan local, evitarea unui exod al populaţiei active spre alte zone (inclusiv la muncă în străinătate),
ba chiar atragerea ei din alte zone mai puţin dezvoltate economic. În consecinţă, şi acest factor ne
face să fim optimişti în ceea ce priveşte perspectiva evoluţiei, pe termen scurt şi mediu, a populaţiei
de vârstă şcolară.
Liceul nostru va trebui să se adapteze continuu la cererea pieţei forţei de muncă, prin
oferirea acelor profile şi specializări care sunt de actualitate şi de perspectivă şi, nu în ultimul rând,
să aibă o politică de marketing cât mai profesionistă şi chiar agresivă.

3.2 PERSONALUL DIDACTIC

Liceul Sportiv Alba Iulia dispune de un colectiv de cadre didactice bine închegat, în care
elanul tinerilor se îmbină cu experienţa celor mai în vârstă.
Pentru cele 92,98 posturi didactice existente la această dată, în liceu şi grădiniţele arondate
funcţionează 12 educatoare, 20 învăţători şi 52 de profesori.
Din cei 52 de profesori , 38 sunt titulari (adică 73%), 2 detaşaţi (1%), iar 12 sunt suplinitori
calificaţi (26%).Din cei 20 de invăţatori , 17 sunt titulari şi 3 suplinitori calificaţi.
La Clubul Sportiv Scolar funcţioneaza 11 cadre didactice, din care 6 titulari, 1 detaşat, 4
suplinitori (2 profesori, 2 antrenori). În ceea ce priveşte gradele didactice 6 dintre cadre au gradul
didactic I, 2 definitivatul , iar antrenorii 1 de categoria I şi 1 de categoria a IV-a.

SITUATIA CADRELOR DIDACTICE


TITULARE

Suplinitori calificaţi 27 %

Titulari 73%

56
În ceea ce priveşte gradele didactice, situaţia este următoarea:
 45 cadre didactice cu Gradul I
 9 cadre didactice cu Gradul II
 15 cadre didactice cu Gradul Definitiv
 3 cadre didactice Debutante
În prezent, 6 profesori sunt înscrişi pentru obţinerea unor grade didactice.

SITUAŢIA GRADELOR DIDACTICE- LICEUL


SPORTIV ALBA IULIA

5%
21
debutanti
%
definitiv
Grad II
Grad I

62 12
% %

O preocupare constantă a conducerii liceului a fost şi este aceea de a evalua corect prestaţia
didactică a fiecărui profesor. În acest sens, pe lângă Fişa de autoevaluare, completată de fiecare
cadru didactic, şi Consiliul de administraţie întocmeşte o Fişă de evaluare. Pe baza analizării
acestora, la sfârşitul fiecărui an şcolar se acordă calificativele.
Se va asigura aplicarea şi respectarea OM nr. 4197 / 22.07.1998 cu privire la organizarea
sistemului naţional de formare continuă a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar,
precum şi a OM 3770 / 1998 cu privire la Metodologia formării continue a personalului didactic.
De asemenea, se urmăreşte permanent participarea profesorilor la cursurile de
perfecţionare, informând corpul profesoral despre perioada şi locul de desfăşurare a acestora, dar
şi despre avantajele participării la ele.
Pe lângă stimulentele de ordin moral, se acordă şi stimulente materiale cum ar fi: prime
(din fondul de premiere de 2%), salarii de merit (11 persoane) şi gradaţii de merit (34 persoane).
Din păcate, până în prezent nu există posibilitatea oferirii de către şcoală a unor servicii sociale
(cum ar fi de exemplu locuinţe de serviciu), iar de repartizarea biletelor de odihnă şi tratament se
ocupă în exclusivitate sindicatele.
Nici legislaţia actuală nu permite diferenţierea salariului de încadrare a profesorilor în
funcţie de prestaţia la clasă sau de competenţă, lucru care ar putea fi un atu pentru atragerea şi
menţinerea în şcoală a personalului didactic de înaltă competenţă, dar şi un puternic stimulent
pentru fiecare profesor de a se perfecţiona continuu.

57
Promovarea pe funcţii – responsabil de catedră, responsabil comisie metodică a
diriginţilor, consilier educativ etc. – se face pe criterii de competenţă, dar aceste funcţii nefiind
retribuite nu reprezintă practic decât o muncă în plus, efectuată tot de către cei care şi aşa muncesc
foarte mult.

3.3 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Pentru ca activitatea să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii, liceul dispune şi de un
personal didactic auxiliar format din 5 persoane, şi anume:
 Un administrator financiar;
 Un secretar şef;
 un laborant;
 un administrator patrimoniu;
 un ajutor analist programator;
La aceştia se mai adaugă 21 de persoane din aparatul nedidactic repartizat astfel:
 4 muncitori de întreţinere;
 14 îngrijitori;
 2 portari;
 1 casier ;

Cu ajutorul acestora se vor efectua următoarele activităţi:


 Pregătirea localurilor pentru desfăşurarea orelor de curs (zugrăveli, reparaţii,
recondiţionări etc);
 Întreţinerea curăţeniei şi igienizarea tuturor spaţiilor;
 Repararea mobilierului deteriorat şi confecţionarea de mobilier nou;
 Întreţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor (încălzire, curent, apă şi
canalizare);
 Întocmirea şi eliberarea documentelor şcolare (adeverinţe, diplome etc);
 Utilizarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolare ;
 Derularea , gestionarea şi prognoza activităţilor financiar-contabile ;
 Întocmirea situaţiilor statistice şi a materialelor operative către IŞJ ;
 Evidenţa documentelor privind mişcarea elevilor şi a cadrelor didactice din şcoală :
acte de studii, inscrierea la examene naţionale, evidenţa personalului didactic şi
nedidactic, completarea carnetelor de muncă etc ;

58
 Distribuirea manualelor , a carnetelor de alocaţii ;
 Arhivarea şi păstrarea documentelor şi a arhivei şcolare conform normativelor în
vigoare ;
 Procurarea materialelor de curăţenie şi a altor consumabile de birou, repartizarea lor ;

Capitolul IV. CURRICULUM ŞI TEHNOLOGIA DIDACTICĂ

4.1 OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI CURRICULARE

În “Noul Curriculum Naţional” (care se aplică din anul şcolar 2001/2002), disciplinele
opţionale reprezintă doar 6-20% din totalul numărului de ore, în vreme ce media europeană este
de aproximativ 40%. Acest fapt nu permite o prea mare autonomie a liceului în stabilirea unui
curriculum la decizia şcolii suficient de diversificat şi care să corespundă aproape în totalitate cu
dorinţele, interesele şi aşteptările elevilor sau ale societăţii civile locale în general.
Datorită acestui fapt, şi ţinând cont că suntem o unitate cu patru nivele de învăţământ-
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, trebuie ne adaptăm obiectivele şi priorităţile la situaţia
existentă.
În urma analizei acestei situaţii, concretizată în Analiza SWOT se poate concluziona că,
în principal, se impun domenii ca fiind prioritare: menţinerea claselor primare şi gimnaziale la
un nivel numeric şi calitativ corespunzător cerinţelor comunităţii locale, îmbinând invăţământul

59
tradiţional cu alternativa « step by step », precum şi a unui învăţământ liceal axat pe filiera
vocaţională şi teoretică .
Aşa cum reiese şi din planul de şcolarizare, curriculum-ul oferit de liceul nostru se
circumscrie acestor două domenii, cel puţin din următoarele considerente:
 Planul de şcolarizare la nivelul primar şi gimnazial este realist, pornindu-se de la
evoluţii demografice şi date demografice favorabile şcolii;
 Oferta educaţională este atractivă, viabilă pe „piaţa şcolară” (sport, filologie,
matematică-informatică;);
 Existenţa cabinetului de informatică şi conectarea la Internet, ceea ce face posibilă
o mai bună informare cu toate noutăţile apărute în domeniul educaţiei, face posibilă
menţinerea şi în viitor a cel puţin unei clase de informatică;
 Colaborare foarte bună cu părinţii, cu comunitatea locală, bazată pe nevoia şi
cererea de educaţie;
 Modelul comunicativ-funcţional, dominanta noului curriculum care, în calitatea sa
de competenţă umană fundamentală acoperă deprinderi de receptare şi învăţare;
 Flexibilitate în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivel de dezvoltare
concretă şi la interesele elevilor;
 Deschiderea unităţii către cerinţele învăţământului european prin fundamentarea
unor legături/proiecte cu unităţi şcolare similare din ţări ale UE;
În concluzie, curriculum-ul la decizia şcolii se compune din:
la ciclul primar: informatică, limbi străine, matematică;
la ciclul gimnazial: matematică, jurnalistică, folclor, informatică, limbi străine;
la nivel liceal: informatică, limbi străine, sport, integrare europeană, teatru;

4.2 ORGANIZAREA RAŢIONALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII

Liceul Sportiv Alba Iulia, nu dispune încă de un număr suficient de săli de clase şi
laboratoare astfel încât elevii să poată să-şi desfăşoare activitatea într-un singur schimb, programul
desfăşurându-se penttru clasele a III-a şi a IV-a de la ora 12 la 17.
Numărul orelor de cursuri pe săptămână variază între 20 de ore la învăţământul primar şi
34 de ore, la cel liceal, în funcţie de anul de studiu, specializarea clasei şi de numărul de ore extra-
curriculare alocate.

60
Pentru a se utiliza raţional şi în condiţii optime baza materială existentă, pentru evitarea
suprasolicitării psihice, precum şi pentru a se ţine cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, la
întocmirea orarului se va ţine cont de următoarele criterii:
Maxim 2 clase să aibă simultan educaţie fizică;
Orele de fizică, chimie, biologie şi informatică să fie programate în laboratoarele de
specialitate existente;
Orele care solicită elevilor un efort psihic mai mare se vor planifica, de regulă, la începutul
programului zilnic;
Orele profesorilor care au completare de normă în liceul nostru se vor planifica în zile diferite
faţă de cele în care îşi desfăşoară activitatea în cealaltă şcoală;

Toate activităţile didactice, de meditaţii şi consultaţii, organizate atât pentru recuperarea


rămânerilor în urmă cât şi pentru elevii capabili de performanţă, se vor organiza numai în afara
orelor de curs prevăzute în orar.
Activităţile culturale, distractive şi sportive, precum şi concursurile şcolare, se vor
planifica, de regulă, în zilele de week-end, pentru a nu afecta negativ programul de pregătire al
elevilor.

4.3 TEHNOLOGIA EDUCAŢIONALĂ

Pentru atingerea obiectivelor propuse, vor trebui aplicate următoarele direcţii şi strategii
didactice:
 Întregul demers didactic trebuie focalizat pe achiziţiile elevilor, adică pe formarea
de competenţe, de ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, care să permită
identificarea şi rezolvarea în contexte diferite a unor probleme caracteristice unui
domeniu, precum şi modificări de atitudine observabile;
 Se vor utiliza acele metode activ-participative, centrate pe elev, care asigură
participarea volitivă şi conştientă a elevilor la actul de învăţare;
 Se vor diversifica modalităţile de organizare a procesului de învăţământ (de exemplu
frontal, individual sau pe grupe);
 Adaptarea conţinuturilor la capacităţile şi motivaţiile elevilor;
 Adaptarea ritmului şi intensităţii lecţiei la posibilităţile de asimilare ale elevilor;

61
 Diminuarea aspectului pur teoretic al cunoştinţelor transmise şi accentuarea
aplicabilităţii practice ale acestora, prin îmbinarea procesului de predare cu practica
şi cercetarea;
 Extinderea activităţilor desfăşurate în cabinete şi laboratoare pentru accentuarea
laturii formative a procesului de învăţământ;
 Utilizarea diferitelor tipuri de evaluare (iniţială, continuă, finală, formativ-sumativă)
pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor utile despre activitatea de învăţare a
elevilor şi despre dezvoltarea intelectuală a acestora, precum şi pentru sprijinirea
elevilor să îşi evalueze propriul progres;
 Utilizarea metodelor de evaluare variate, moderne (jurnale, portofolii, proiecte,
demonstraţii, expoziţii, prezentări orale şi înregistrări video, întrebări incisive în
timpul discuţiilor în grup şi observaţii asupra nivelului de înţelegere al elevilor);
 Focalizarea evaluării asupra capacităţii de gândire critică a elevilor, asupra
capacităţii lor de înţelegere, precum şi asupra abilităţii lor de aplicare în practică a
cunoştinţelor dobândite;
 În activitatea didactică se vor utiliza materialele didactice existente (inclusiv tehnica
de calcul) pentru sprijinirea învăţării individuale şi de grup;

Capitolul V. ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

5.1 OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI

Crearea unui mediu educaţional protectiv, stimulativ şi securizant, în care elevii să îşi poată
asuma riscuri şi să poată lucra atât în grupuri, cât şi independent;
Menţinerea unor standarde ridicate de exigenţă, atât în ceea ce priveşte nivelul de pregătire
al elevilor, cât şi a prestaţiei profesorilor;
Crearea unui mediu propice, stimulativ pentru desfăşurarea unor activităţi de cercetare
ştiinţifică, la nivelul elevilor şi al profesorilor;

62
5.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII METODICO-PEDAGOGICE
Liceul Sportiv din Alba Iulia, cuprinde un colectiv de 91 de cadre didactice, care lucrează
împreună pentru a îmbunătăţi mediul şcolar şi pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi activităţile în
domeniu, contribuind la viaţa intelectuală a şcolii şi a comunităţii, la îmbunătăţirea calităţii
educaţiei, dar şi la propria dezvoltarea profesională.
La nivelul liceului au fost create şi funcţionează următoarele catedre, fiecare condusă de
către un responsabil de catedră:
 4 Comisii metodice ale învăţătorilor organizate pe nivel de clasă
(I, II, III, IV )
 Comisia metodică a diriginţilor ;
 Catedra de limba şi literatura română şi latină;
 Comisia de limbi moderne ;
 Comisia de matematică ;
 Comisia ştiinţe ;
 Comisia om şi societate ;
 Comisia religie-educaţie tehnologică ;
 Comisia arte ;
 Comisia de educaţie fizică şi sport ;
De asemenea, sunt organizate încă 12 comisii:
 Comisia pentru curriculum ;
 Comisia pentru sănătate ;
 Comisia pentru P.S.I. şi protecţia muncii;
 Comisia pentru burse şi ajutor social, programul « Bani de liceu » ;
 Comisia pentru inventarierea patrimoniului ;
 Comisia pentru manuale ;
 Comisia de disciplină elevi ;
 Comisia privind asigurarea calităţii educaţiei ;
 Comisia pentru formarea cadrelor didactice ;
 Comisia de orientare şcolară şi profesională ;
 Comisia de arhivare şi păstrarea dicumentelor şcolare ;
 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală ;
Atât comisia metodică a diriginţilor cât şi colectivele de catedră urmăresc activitatea de
perfecţionare (de formare continuă) a fiecărui cadru didactic, stimularea spiritului creator al
acestora, utilizarea valenţelor formative şi educative ale tuturor disciplinelor de învăţământ,
63
precum şi mobilizarea cadrelor didactice pentru înscrierea şi participarea la activităţi de
perfecţionare, de formare continuă pentru obţinerea gradelor didactice, în vederea promovării
noului în procesul instructiv-educativ şi a realizării procesului de reformă în învăţământ.
La nivelul fiecărei catedre se vor asigura, în fiecare semestru, organizarea unei lecţii
deschise pe bază de proiecte didactice model, urmată de analiza acesteia în şedinţele de lucru ale
catedrei.
În vederea realizării activităţii de perfecţionare metodico-ştiinţifică şi psiho-pedagogică a
cadrelor didactice, se va urmări ca, pe lângă perfecţionarea curentă prin activităţile catedrei şi a
cercului pedagogic, fiecare cadru didactic să fie programat ca să participe, minimum odată la 5
ani, la cursurile şi activităţile de perfecţionare organizate de CCD, ISJ, sau la o formă de cursuri
post-universitare. Prezentarea la examenul pentru obţinerea unui grad didactic este echivalentă cu
absolvirea unui curs de perfecţionare.

Capitolul VI. FINANŢARE. BAZA MATERIALĂ

6.1 PROIECŢIA BUGETARĂ

Între instituţiile publice, un loc aparte îl ocupă cele prin intermediul cărora se asigură
servicii din domeniul educaţiei. Obiectul lor de activitate este învăţământul. Asigurarea de către
stat a idealurilor educaţionale ale cetăţenilor este o consecinţă a respectului faţă de valorile
democraţiei, a înţelegerii necesităţii de păstrare a identităţii naţionale, de a contribui la dezvoltarea
liberă a individului, la formarea personalităţii creatoare a acestuia. Numai indivizii educaţi pot
contribui la dezvoltarea generală a societăţii, la ridicarea propriului nivel de trai. Ca urmare, statul
şi-a asumat rolul de a asigura servicii “gratuite” din domeniul educaţiei tuturor cetăţenilor săi.

64
Asigurarea fondurilor necesare instituţiilor de învăţământ, ca instituţii publice, se
realizează după anumite reguli, numite principii ale finanţării bugetare.
Conform Legii finanţelor publice nr. 500/2002 şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991,
răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii instituţiei publice revine ordonatorului de
credite care are obligaţia gestionării patrimoniului instituţiei respective. Altfel spus, ordonatorii de
credite trebuie să asigure realizarea activităţilor prin organizarea şi conducerea contabilităţii, dar
şi unele care vizează urmărirea realizării veniturilor, folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor
primite din diverse surse. Realizarea acestor activităţi este asigurată de compartimentul financiar-
contabil, coordonat de un contabil şef.
Sectorul financiar-contabil din unitate are ca atribuţii:
 întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 urmărirea realizării veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 consemnarea tuturor operaţiunilor privind încasarea veniturilor, plata cheltuielilor,
existenţa şi mişcarea bunurilor în documente justificative;
 înregistrarea în contabilitate, conform normelor de tehnică contabilă, a operaţiunilor
consemnate în documentele justificative;
 controlul modului de desfăşurare a operaţiunilor care privesc patrimoniul entităţii
şcolare;
 inventarierea periodică a elementelor de avere ale entităţilor şcolare;
 întocmirea bilanţului, a contului de execuţie bugetară şi a anexelor prevăzute de
norme, depunerea acestora la ordonatorii de credit şi la organele Ministerului
Finanţelor Publice;
 arhivarea documentelor contabile conform normelor de păstrare a acestora:
Finanţat anterior într-un sistem excesiv centralizat, învăţământul preuniversitar a fost trecut
la o finanţare din resurse locale, care nu întodeauna satisfac necesităţile unui învăţământ de calitate
şi nu toţi cei care sunt chemaţi să hotărască asupra resurselor locale înţeleg importanţa finanţării
corespunzătoare a învăţământului. Ca urmare, încercările de a elabora un sistem unitar şi coerent
de formare a surselor de finanţare şi de alocare transparentă a fondurilor necesare fiecărei unităţi
de învăţământ este încă un deziderat.
În legătură cu planificarea şi execuţia bugetară principalele aspecte sunt:
a) Gradul de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat rămâne la un nivel scăzut;
b) Ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor unei şcoli o deţine cheltuielile salariale (peste 80
%); de ex. In perioada 0ct. 2005-febr. 2006 din suma de 1.105 RON , cheltuieleile de personal
au reprezentat 919 Ron , adica 83% ;

65
c) Actualul sistem legislativ stabileşte obligaţia de a acorda fonduri pentru cheltuieli materiale,
reparaţii curente şi burse elevilor, numai bugetelor locale, fapt ce se repercutează negativ în
susţinerea cu fonduri a unităţilor de învăţământ, mai ales în localităţile sărace din punct de
vedere economic, sau a celor care şcolarizează elevi din mai multe localităţi sau zone
geografice;
d) Sistemul de execuţie bugetară prin primării face ca eventualele economii în utilizarea
fondurilor să nu rămână la dispoziţia unităţilor de învăţământ, ci să primească alte destinaţii;
e) Din bugetul alocat încă o pondere relativ ridicată o au cheltuielile legate de intreţinere şi
gospodărire : de ex. In perioada sus amintită valoarea ,acestora s-a ridicat la suma de 71.000
RON ;
f) Cheltuieli relativ mici s-au efectuat pentru procurarea de obiecte de inventar, cărţi, publicaţii-
sume in jur de 13.500RON ;
g) Sursele bugetare au fost completate cu sume obşinute din surese proprii
( închirieri, donaţii, sponsorizări) în valoare totală de 5800 RON ;
La fundamentarea bugetului instituţiilor de învăţământ trebuie avute în vedere următoarele
cheltuieli:
1. Cheltuieli proporţionale:
- Cheltuielile de personal;
- Cheltuielile cu perfecţionarea profesională;
- Cheltuielile cu manualele şcolare;
- Cheltuielile materiale curente formate la rândul lor din:
o Cheltuieli cu procurarea materialelor consumabile;
o Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente a spaţiilor de învăţământ;
o Cheltuieli generale de administraţie;
2. Cheltuieli complementare:
- Cheltuielile cu bursele elevilor;
- Cheltuieli de transport pentru elevi şi cadre didactice;
- Cheltuieli cu reparaţiile capitale, consolidări şi investiţii.

6.2 BAZA MATERIALĂ

Liceul Sportiv Alba Iulia, funcţionează într-o clădire dată în folosinţă în anul 1983,
găzduind şi Casa Corpului Didactic. Spaţiul de învăţământ cuprinde cabinete , laboratoare, sala
de sport în suprafaţă totală de 5080 m.p., după cum urmează :
 28 de săli de clasă ;
66
3 laboratoare (fizică, chimie,  1 birou contabilitate;
biologie) ;  1 cabinet consiliere şi logopedie;
 2 cabinete (informatică şi geografie);  1 birou administratie;
 1 bibliotecă;  1 cabinet medicină generală;
 1 sală de sport;  1 cabinet stomatologic;
 1 cabinet metodic;  1 centrală termică modernă;
 1 sală profesorală;  34 grupuri sanitare modernizate;
 1 birou secretariat; 3 terenuri de handbal şi 3
 2 birouri directiune; terenuri de baschet ;
În general, starea sălilor este corespunzătoare, ele nu necesită reparaţii capitale, ci doar de
reparaţii curente de întreţinere (zugrăveli, igienizări etc).

Capitolul VII. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL

Sarcina conducătorului este aceea


De a fi din ce în ce mai eficient.
Eficienţa conducerii se poate învăţa
şi trebuie să fie învăţată.

7.1 OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE CONDUCERII ŞCOLII

Unitatea şcolară trebuie să devină principalul factor al reformei învăţământului. Pentru


aceasta considerăm esenţiale următoarele:
 Realizarea unui strategii care să creeaze condiţiile creşterii autonomiei unităţii
şcolare, de descentralizare administrativă şi financiară;

67
 Întărirea managementului unităţii şcolare pentru menţinerea ei în rândul şcolilor
reprezentative;
 Adoptarea unui model managerial de bază, definit prin noi responsabilităţi şi mai
multă autoritate, referitor la:
o ameliorarea structurilor decizionale la nivelul şcolii;
o realizarea transparenţei actului decizional;
o implicarea colectivului în luarea deciziilor cu implicaţii majore;
o dezvoltarea curriculum-ului local;
o administrarea bugetului într-o maniera mai flexibilă;
o menţinerea, repararea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii;
o dezvoltarea autonomiei pedagogice a profesorilor;
o realizarea şi dezvoltarea parteneriatul educaţional pe plan local;
 Realizarea unor proiecte pentru obţinerea finanţării necesare finalizării “Cabinetului
de Informatică”, dotarea lui la standarde europene;
 Fundamentarea procesului de elaborare a ofertei educaţionale pe următoarele repere
fundamentale:
 raportarea la dinamica şi la necesităţile actuale, precum şi la finalităţile de
perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, generate de evoluţiile
societăţii şi formulate în diverse documente de politică educaţională;
 raportarea la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale, din perspectiva
aderării ţării noastre la UE;
 raportarea la acele tradiţii ale sistemului românesc de învăţământ care sunt
pertinente din punctul de vedere al reformei în curs;
 nivelul, varietatea şi complexitatea intereselor educaţionale ale elevilor;
 ritmul multiplicării permanente a domeniilor cunoaşterii;
 exigentele formării personalităţii elevului într-o lume în continuă schimbare.
 Implicarea comunităţii locale şi a agenţilor economici în managementul unităţii de
învăţământ prin dezvoltarea şi instituţionalizarea parteneriatului social ca structură
consultativă;
 Ameliorarea infrastructurii educaţionale, facilitarea şi extinderea accesului la noile
tehnologii informaţionale, utilizarea computerului ca mijloc de comunicare internă
şi internaţională;
 Introducerea tehnicilor de instruire asistată de calculator;

68
În acest proces de aducere a reformei învăţământului la nivelul şcolii, un rol esenţial îl
deţin, pe de o parte, descentralizarea sistemului de învăţământ, iar pe de altă parte, realizarea
programelor de formare iniţială şi continuă a personalului didactic.
Îmbinarea dintre desfăşurarea programelor de reformă şi crearea condiţiilor manifestării
şcolii în calitate de principal actor al reformei, constituie în viitorul imediat, condiţia sine-qua-non
a reuşitei reformei învăţământului.

7.2 STRUCTURILE DE CONDUCERE


 Consiliul profesoral;
 Consiliul de administraţie;
 Consiliul reprezentativ al părinţilor;
 Consiliul elevilor ;
Consiliul profesoral – este organul de conducere cu rol de decizie în domeniul instructiv-
educativ şi este alcătuit din toate cadrele didactice din şcoală.
Consiliul de administraţie este organul de conducere cu rol de decizie în domeniul
administrativ. El este format din 15 membri, la care se adaugă liderul de sindicat, cu rol de
observator:
 director;
 2 directori adjuncţi;
 contabil;
 consilier educativ;
 responsabil comisia metodică a
diriginţilor;
 preşedintele Consiliului reprezentativ
al părinţilor;
 un reprezentant al elevilor;
 reprezentantul comunităţii locale ;
 6 membri (3 profesori, 1 reprezentant
Club Sportiv,1 învăţător).

69
Consiliul reprezentativ al părinţilor este format din 5 membri aleşi de Adunarea
generală a părinţilor din şcoală, care este compusă din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei
clase.
Adunarea generală a părinţilor este convocată de director, în vederea alegerii Consiliului
reprezentativ al părinţilor şi a Comisiei de cenzori a acestuia.
Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor
clasei respective. Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele.
Obiectivele Consiliului clasei sunt următoarele:
 armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic cu solicitările elevilor şi
părinţilor;
 evaluarea progreselor şcolare ale elevilor;
 ajutarea elevilor cu un ritm lent de învăţare;
 organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare;

7.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Pentru realizarea dezideratului ca dintr-un învăţământ eminamente reproductiv, centrat pe


transmiterea de cunoştinţe, să se ajungă la un învăţământ centrat pe competenţe, abilităţi şi
deprinderi cerute de piaţa forţei de muncă, pe formarea unor comportamente deschise către
adaptarea la evoluţia tehnologiilor şi cerintelor pieţii, stimularea educaţiei permanente, formarea
de competenţe profesionale care să asigure satisfacerea exigenţelor partenerilor economici şi
sociali, strategiile de instruire folosite trebuie să se concentreze spre a-i învăţa pe elevi:
 cum să înveţe;
 cum să prelucreze informaţiile;
 cum să gândească independent şi eficient.
În acest sens, profesorul trebuie să acţioneze în aşa fel încât să producă schimbări pozitive
asupra diferitelor dimensiuni ale gândirii elevilor, cum ar fi: înţelegerea, compoziţia
(compunerea), rezolvarea de probleme, luarea de decizii, gândirea critică şi gândirea creativă.
Organizarea asimilării cunoştinţelor sau a "experienţelor de învăţare" trebuie făcută în aşa
fel încât aceasta să avantajeze "înclinaţiile naturale" ale copilului.
Calitatea procesului intructiv- educativ este monitorizată de Comisia de evaluare şi
asigurarea calităţii care funcţionează după o strategie proprie, elaborând anual un raport de
evaluare internă.
Prezentăm în cele ce urmează câţiva indicatori ai calităţii educaţiei oferite de şcoală:
 Creşterea calităţii activităţii elevilor
 Creşterea calităţii instruirii
 Creşterea calităţii evaluării
 Creşterea calităţii mediului de învăţare
 Creşterea calităţii vieţii şcolare
 Creşterea calităţii managementului şcolar
 Creşterea calităţii personalului:
 Creşterea capacităţii financiare a şcolii
 Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, elevilor, întregii comunităţi faţă de
educaţia oferită de şcoală
 Creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către şcoală pentru nevoile
prezente şi viitoare ale copiilor şi tinerilor

Sistemul de management şi de asigurare a calităţii are drept principală funcţie


orientarea dezvoltării unităţii şcolare în direcţia creşterii calităţii educaţiei oferită
membrilor comunităţii şi comunităţii în ansamblul

Care este rostul sistemului de management şi de asigurare a calităţii? Evident, răspunsul

poate fi doar unul: creşterea calităţii educaţiei oferite de către şcoală. Un astfel de sistem arată

zonele în care calitatea lasă de dorit (cum poate fi pregătirea profesorilor, asigurarea accesului la

educaţie pentru grupurile dezavantajate, dotarea cu echipamente etc.). Toate aceste zone sunt

susceptibile de a fi îmbunătăţite, deci se pot constitui în ţinte strategice pentru dezvoltarea

ulterioară a şcolii.

Asigurarea calităţii nu este o responsabilitate exclusivă a şcolii. Întreaga comunitate


este responsabilă, împreună cu şcoala, de calitatea educaţiei şi trebuie să participe la
sistemul de asigurare a calităţii.
De reținut!!